ფიგურათა მსგავსების გამოყენება: ზომების შედარება და შეფასება

რეალურ ვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანები

გასაკვირი არ არის, როდესაც მათემატიკური აპარატი აქტიურად გამოიყენება ისეთ სფეროებში როგორიცაა ფიზიკა, კომპიუტერული მეცნიერება, საინჟინრო საქმე და ა.შ.. ბევრისთვის შესაძლოა მოულოდნელი იყოს ის, რომ მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით ზოგჯერ შეიძლება პასუხი გაეცეს კითხვებს, რომლებიც დაკავშირე­ბულია რეალური ვითარებებიდან მომდინარე ისეთ თემებთან, რომლებიც ე.წ. ზუსტი მეცნიერებებისაგან განსხვავებით, არ იძლევა მკაცრი ფორმულირებების საშუალებას.

ასეთი ამოცანების ერთ-ერთი სახეობაა რეალური ობიექტების ზომების შედარებისა და შეფასების ამოცანები. გავრცელებული, სტანდარტული ტექსტური ამოცანე­ბისაგან განსხვავებით, რომლებთაც უხვადაა გაჯერებული სასკოლო სახელმძღვა­ნელოები, ამ ამოცანების პირობა არ არის მკაცრად ფორმულირებული. მიუხედავად ამისა, სწორედ ამ სახის ამოცანები იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოსწავლეს ჩამოუყალიბდეს იმის განცდა, რომ მათემატიკა არის არა მხოლოდ აბსტრაქტული და რეალობას მოწყვეტილი ფორმალური პროცედურების ერთობლიობა, არამედ ის საშუალება და იარაღი, რომლითაც შესაძლებელია გარე სამყაროს შესახებ ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიღება.

დასაწყისში შევეცადოთ დამოუკიდებლად გავცეთ პასუხი ამ სახის ამოცანების რამო­დენიმე ნიმუშში დასმულ შეკითხვას.

ვრცლად

კომენტარები

comments