ოთხშაბათი, ნოემბერი 30, 2022
30 ნოემბერი, ოთხშაბათი, 2022

ინტეგრირებული სასკოლო პროექტი – „სპორტი და სწორი კვება“

თანამედროვე სკოლა უნდა ზრუნავდეს ისეთი მოსწავლის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც შეძლებს, კონკურენცია გაუწიოს მსოფლიოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეს. მრავალმა კვლევამ დაადასტურა, რომ კონკურენტუნარიანი მოსწავლის ჩამოსაყალიბებლად მხოლოდ ცალკეული დისციპლინის დასწავლა საკმარისი არ არის. მნიშვნელოვანია, სკოლამ მოსწავლე აღჭურვოს სხვადასხვა უნარით, რაც მას საკუთარი უნარების გამოვლენაში, თვითრწმენის ჩამოყალიბებასა და საბოლოოდ, თავის დამკვიდრებაში დაეხმარება. სასკოლო პროექტები ამის საუკეთესო საშუალებაა. ამ დროს ხდება არა მარტო მოსწავლის განვითარება, არამედ ხელი ეწყობა მასწავლებლებს შორის თანამშრომლობასაც. თავად სასკოლო პროექტის იდეა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა პროექტის სახით გაწერა საკმაოდ შრომატევადი და საპასუხისმგებლო საქმეა. გთავაზობთ სასკოლო პროექტის რამდენიმე მახასიათებელს და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელებულ სასკოლო პროექტის ნიმუშს.

სასკოლო პროექტის ზოგიერთი მახასიათებელი:

 • სასკოლო პროექტი დაკავშირებული უნდა იყოს ეროვნული სასწავლო გეგმის რომელიმე საგნის სამიზნე ცნებასთან და მასთან დაკავშირებულ მკვიდრ წარმოდგენებთან, ინტეგრირებული პროექტების შემთხვევაში მაკროცნებასთან;
 • სასკოლო პროექტი ორიენტირებული უნდა იყოს მოსწავლეთა პროგრესზე;
 • პროექტის შედეგები მოსწავლეს უნდა ეხმარებოდეს კომპლექსური დავალებების შესრულებაში;
 • სასკოლო პროექტის ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობა უნდა იყოს კათედრებს, მასწავლებლებსა და სკოლის ადმინისტრაციას შორის;
 • სასურველია სასკოლო პროექტის იდეა მოდიოდეს მოსწავლეებისგან;
 • სასკოლო პროექტის განსახორციელებლად შესაძლებელია სკოლამ მოიზიდოს დონორი ორგანიზაცია;
 • სასკოლო პროექტი შესაძლებელია გათვლილი იყოს როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ განათლებაზე;
 • სასკოლო პროექტის დროს მნიშვნელოვანია მშობლების ჩართულობა.

 

 

სასკოლო პროექტის დაგეგმვის დროს გასავლელი ეტაპები:

 1. პრობლემის იდენტიფიცირება;
 2. მიზნისა და ამოცანის განსაზღვრა;
 3. ინდიკატორებისა და მონიტორინგის გზების შემუშავება;
 4. პროექტის ბენეფიციარებისა და ჩართული მხარეების განსაზღვრა;
 5. რისკების შეფასება;
 6. SWOT-ანალიზი;
 7. სამოქმედო გეგმის შედგენა;
 8. პროექტის ბიუჯეტის შედგენა;
 9. პროექტის შეფასება.

მნიშვნელოვანია, პროექტის სათაური იყოს მოკლე და ლაკონიური, მარტივი გასაგები.

პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის გასათვალისწინებელია მისი აქტუალურობა.

 

პროექტის სახელწოდება: „სპორტი და სწორი კვება“

 

 პროექტის სავარაუდო ხანგრძლივობა:  5 კვირა

(მასწავლებელი ან მასწავლებლების ჯგუფი მიუთითებს პროექტის დაწყების და დასრულების სავარაუდო დროს).

 პროექტის ბენეფიციარები:

        (აქ მასწავლებელი მიუთითებს ბენეფიციარებს, კარგი იქნება, თუ პროექტი განხორციელდება რამდენიმე კლასის ბაზაზე).

 

 პროექტის მოკლე ანოტაცია:

მრავალმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ზრდასრულ ასაკში საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები დაკავშირებულია კვების არასწორ რეჟიმთან და არასწორ რაციონთან. დაძაბული ცხოვრების რიტმის გამო მოსწავლეთა უმეტესობა (მშობლები სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფენ მოსწავლეების სწორ კვებას, ზოგჯერ წაახალისებენ კიდეც, რამდენადაც ბავშვებისთვის ჯილდო სწორედ „შაურმა“ და „მაკდონალდსის“ მენიუა) იკვებება სწრაფი კვების ობიექტებში, სკოლის კვების ობიექტებში, სადაც მოსწავლეებს სთავაზობენ დიდი რაოდენობით ნახშირწყლების შემცველ პროდუქტებს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებს სწორი შეხედულება შეექმნათ კვების ნორმალური რეჟიმის მნიშვნელობაზე. პროექტი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მათ უკან დგას მშობლები და და-ძმები. პროექტი ითვალისწინებს ასევე სპორტულ აქტივობებს, რაც უფრო სახალისოს გახდის მოსწავლეებისთვის სპორტის გაკვეთილებს, მით უმეტეს, რომ სკოლაში სპორტის გაკვეთილები გათვლილია ფრენბურთის შესწავლაზე.

 

არსებული სიტუაციის ანალიზი/პრობლემის იდენტიფიცირება:

პროექტის აქტივობების დაგეგმვამდე სკოლის მოსწავლეებს შორის ჩაატარეთ გამოკითხვა, რომლითაც დაადგენთ, რა ინფორმაციას ფლობენ სხვადასხვა ჯგუფის მოსწავლეები ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით. კვლევა მასწავლებელს დაეხმარება საჭიროებების დადგენასა და აქტივობების სწორად დაგეგმვაში.

 

პროექტის მიზანი:

მოსწავლეთა ინფორმირება ცხოვრების ჯანსაღი წესის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით

 

პროექტის ამოცანები:

კვლევის ჩატარება ძირითადი საკვების გამოსავლენად;

სწორი კვების პოპულარიზაცია;

ფრენბურთის სასკოლო ჩემპიონატის ჩატარება (საჯარო სკოლებს შერჩეული აქვთ სპორტის გარკვეული სახეობა, პროექტის ფარგლებში სასურველია სპორტის შესაბამის სახეობაში ჩაატაროთ სასკოლო ჩემპიონატი).

 

მოსალოდნელი შედეგები: პროექტის განხორციელების შედეგად:

1) მოსწავლეები გაიუმჯობესებენ პრეზენტაციის, კვლევის, ანალიზის, შეფასების უნარს;

2) გაიზრდება ინტერესი სპორტის და საბუნებისმეტყველო დისციპლინების შესწავლის მიმართ;

3) ხელი შეეწყობა სკოლაში პროექტსა და პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას.

 

 

 

დაგეგმილი აქტივობების დეტალური აღწერა:

 1. აქტივობა 1. გეგმის შედგენა და განხილვა (მასწავლებელი მათ წარუდგენს პროექტის მიზანს და გეგმას, მოახდენენ ანალიზს). (პასუხისმგებელი: აქ ჩაწერთ პასუხისმგებელ პირს, უმჯობესია იყოს მასწავლებელი)
 2. აქტივობა 2. კვლევა – კითხვარის მიხედვით (კითხვარს შეადგენენ მოსწავლეები მასწავლებელთან კონსულტაციის შემდეგ) მოხდება სკოლის მოსწავლეების გამოკითხვა სამი ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით (მეექვსე, მეცხრე და მეთერთმეტე კლასელები). შედეგად გაირკვევა, რომელი ასაკობრივი კატეგორია რა პროდუქტით იკვებება სახლში და სკოლაში.

მიზანი: კვლევის ჩატარების გამოცდილება; კვლევის შედეგების ანალიზისა და კლასიფიკაციის უნარის განვითარება (პასუხისმგებელი: ————-).

 1. აქტივობა 3. კვლევის შედეგების ანალიზი და ვიზუალიზაცია დიაგრამების სახით (დიაგრამის ფორმას ჯგუფები თავად შეარჩევენ) ( პასუხისმგებელი: ————- ).
 2. აქტივობა 4. თითოეული ჯგუფი ანალიზის საფუძველზე დადგენილ პროდუქტებში წინასწარ მიცემული ინსტრუქციის საფუძველზე განსაზღვრავს ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების და ვიტამინების (C და D) შემცველობას, მიღებულ მონაცემს შეადარებენ პროდუქტის ეტიკეტზე მოცემულ მონაცემს. მოსწავლეები შედეგებს წარადგენენ და განიხილავენ მასწავლებელთან ერთად.

მიზანი: ექსპერიმენტის ჩატარების უნარის განვითარება. (პასუხისმგებელი: ————-).

 1. აქტივობა 5. ერთ-ერთი ჯგუფი მოიძიებს ინფორმაციას, თუ რა ენერგიაა საჭირო სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის, ასევე სპორტის სხვადასხვა სახეობით დაკავებული და გონებრივი სამუშაოებით დატვირთული მოსწავლეებისთვის.

მიზანი: ინფორმაციის შეგროვებისა და კლასიფიკაციის უნარის განვითარება. (პასუხისმგებელი: —– ).

 1. აქტივობა 6. ჯგუფები გააკეთებენ ნამუშევრის პრეზენტაციას, სადაც დაასაბუთებენ თავიანთი გადაწყვეტილების სისწორეს. გაიმართება დისკუსია ჯგუფებს შორის, დისკუსიას წარმართავს მასწავლებელი.

მიზანი: არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარის განვითარება, სხვისი მოსაზრების გაზიარება. (პასუხისმგებელი: ————-).

 1. აქტივობა 7. თითოეული ჯგუფი შემთხვევითობის პრინციპით შეადგენს სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის სწორი კვების დღიურ რაციონს.

მიზანი: მონაცემების დამუშავებისა და პრეზენტაციის უნარის განვითარება (პასუხისმგებელი: ——-).

 1. აქტივობა 8. თითოეული ჯგუფი მასწავლებელთან კონსულტაციის შემდეგ დაამზადებს პლაკატებს სადაც მოცემული იქნება კვების რაციონი და მეათეკლასელები გაავრცელებენ სკოლაში და თემში.

მიზანი: თანატოლების დაინტერესება სწორი კვების რეჟიმით (პასუხისმგებელი: ————- ).

 1. აქტივობა 9. საშუალო საფეხურზე ფრენბურთის შიდა სასკოლო ჩემპიონატის ჩატარება (პასუხისმგებელი: აქ საჭიროა სპორტის მასწავლებლის მითითება).
 2. აქტივობა 10. სპორტის მასწავლებლების დავალებით მოსწავლეები შექმნიან თამბაქოს და ჩიფსის ანტირეკლამას. (პასუხისმგებელი: აქ საჭიროა სპორტის მასწავლებლის მითითება).
 3. აქტივობა11. პროექტის შედეგების წარდგენა, ანალიზი და შეფასება. (პასუხისმგებელი: პროექტის წარდგენაზე პასუხისმგებელია მასში ჩართული ყველა მასწავლებელი).

 

პროექტის მდგრადობა:

პროექტი მიზნად ისახავს სპორტისა და სწორი კვების პოპულარიზაციას. მისი განხორციელების შემთხვევაში მოსწავლეები თვითონ იპოვიან პასუხს კითხვაზე: რა მნიშვნელობა აქვს სწორ კვებას და სპორტს მათი და მათი თანატოლების ცხოვრებაში. თუ პროექტში ჩართული მოსწავლეები მაინც შეცვლიან თავიანთი ცხოვრების წესს და აქტიურად ჩაერთვებიან სპორტულ ღონისძიებებში, ეს უკვე პროექტის დიდი წარმატება იქნება.

 

აქტივობების სავარაუდო ვადები:

 

აქტივობების ჩამონათვალი პირველი თვე მეორე თვე
I კვირა II კვირა III კვირა IV კვირა I კვირა
აქტივობა 1. გეგმის შედგენა და განხილვა (მასწავლებელი მათ  წარუდგენს პროექტის მიზანსა და გეგმას, მოახდენენ ანალიზს).          
აქტივობა 2. კვლევა – კითხვარის მიხედვით (კითხვარს შეადგენენ მოსწავლეები მასწავლებელთან კონსულტაციის შემდეგ) მოხდება სკოლის მოსწავლეების გამოკითხვა სამი ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით (მეექვსე, მეცხრე და მეთერთმეტე კლასელები). შედეგად გაირკვევა, რომელი ასაკობრივი კატეგორია რა პროდუქტით იკვებება სახლში და სკოლაში.

მიზანი: კვლევის ჩატარების გამოცდილების მიღება. კვლევის შედეგების ანალიზის და კლასიფიკაციის უნარის განვითარება

         
აქტივობა 3. კვლევის შედეგების ანალიზი და ვიზუალიზაცია დიაგრამების სახით (დიაგრამის ფორმას ჯგუფები თავად შეარჩევენ)          
 აქტივობა 4. თითოეული ჯგუფი ანალიზის საფუძველზე დადგენილ პროდუქტებში წინასწარ მიცემული ინსტრუქციის საფუძველზე

განსაზღვრავს ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლებისა და ვიტამინების (C და D) შემცველობას, მიღებულ მონაცემს  შეადარებენ პროდუქტის ეტიკეტზე მოცემულ მონაცემს. მოსწავლეები შედეგებს წარადგენენ და განიხილავენ მასწავლებელთან ერთად. მიზანი: ექსპერიმენტის ჩატარების უნარის განვითარება.

 

         
აქტივობა 5. ერთ-ერთი ჯგუფი მოიძიებს ინფორმაციას თუ რა ენერგიაა საჭირო სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის, ასევე სპორტის სხვადასხვა სახეობით დაკავებული და გონებრივი სამუშაოებით დატვირთული მოსწავლეებისთვის.

მიზანი: ინფორმაციის შეგროვებისა და კლასიფიკაციის უნარის განვითარება.

         
აქტივობა 6. ჯგუფები გააკეთებენ ნამუშევრის პრეზენტაციას, სადაც დაასაბუთებენ თავიანთი გადაწყვეტილების სისწორეს. გაიმართება დისკუსია ჯგუფებს შორის, დისკუსიას წარმართავს მასწავლებელი. მიზანი: არგუმენტირებული პასუხის უნარის განვითარება, სხვისი მოსაზრების გაზიარება.          
აქტივობა 7. თითოეული ჯგუფი შემთხვევითობის პრინციპით შეადგენს სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის სწორი კვების დღიურ რაციონს. მიზანი: მონაცემების დამუშავებისა და პრეზენტაციის უნარის განვითარება.

 

         
აქტივობა 8. თითოეული ჯგუფი მასწავლებელთან კონსულტაციის შემდეგ დაამზადებს პლაკატებს, სადაც მოცემული იქნება კვების რაციონი. მას მეათეკლასელები გაავრცელებენ სკოლაში და თემში.

მიზანი: თანატოლების დაინტერესება სწორი კვების რეჟიმით.

 

         
აქტივობა 9. საშუალო საფეხურზე ფრენბურთის შიდა სასკოლო ჩემპიონატის ჩატარება.          
აქტივობა 10. სპორტის მასწავლებლების დავალებით მოსწავლეები შექმნიან თამბაქოს და ჩიფსის ანტირეკლამას.          
აქტივობა 11. პროექტის შედეგების წარდგენა, ანალიზი და შეფასება.          

 

 

მონიტორინგი და შეფასება

 

N ამოცანები ინდიკატორი გადამოწმების წყაროები

(სად და რა დოკუმენტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი ამოცანის შესრულების გადამოწმება)

1 კვლევის ჩატარება ძირითადი საკვების გამოსავლენად საინიციატივო ჯგუფი ჩაატარებს კვლევას საკვებ პროდუქტებთან დაკავშირებით ამოცანების შესრულების გადამოწმება შესაძლებელია სკოლის ადმინისტრაციაში არსებული დოკუმენტაციით. ანგარიშს ყოველი ამოცანის შესრულების ბოლოს პროექტის მონაწილე მასწავლებლები წარადგენენ პროექტის წარდგენაზე პასუხისმგებელ პირთან და ადმინისტრაციაში
2 სწორი კვების პოპულარიზაცია მოსწავლეები იმსჯელებენ ჯანსაღი კვების და სპორტის მნიშვნელობაზე ადამიანის ცხოვრებაში ამოცანების შესრულების გადამოწმება შესაძლებელია სკოლის ადმინისტრაციაში არსებული დოკუმენტაციით. ანგარიშს ყოველი ამოცანის შესრულების ბოლოს პროექტის მონაწილე მასწავლებლები წარადგენენ პროექტის წარდგენაზე პასუხისმგებელ პირთან და ადმინისტრაციაში.
3 ფრენბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ სასკოლო ჩემპიონატში ფრენბურთში ამოცანების შესრულების გადამოწმება შესაძლებელია სკოლის ადმინისტრაციაში არსებული დოკუმენტაციით. ანგარიშს ყოველი ამოცანის შესრულების ბოლოს პროექტის მონაწილე მასწავლებლები წარადგენენ პროექტის წარდგენაზე პასუხისმგებელ პირთან და ადმინისტრაციაში. ასევე სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრაზე.

 

 

 

                                      სავარაუდო  ჯამური ბიუჯეტი

(თანხა მიუთითეთ ლარებში)

 

 

 

ხარჯვის სახეობა

დონორისგან მოთხოვნილი თანხა ორგანიზაციის წვლილი სხვა ორგანიზაციებისგან მოთხოვნილი/ გარანტირებული თანხა

 

 

ჯამური

თანხა

 

კომენტარი

/განმარტება

1.     სპორტის ინვენტარი   0.00 0.00    
2.     საკანცელარიო ნივთები   0.00 0.00    
   3. მაისურები   0.00 0.00    
სულ

(თანხის ჯამური ოდენობა)

 

  0.00 0.00    

 

 

დეტალური ბიუჯეტი ( ცხრილში მითითებულია სავარაუდო თანხა)

(თანხა მიუთითეთ ლარებში)

 

 

   

ხარჯვის სახეობა

 

ერთეული

 

ერთეულების რაოდენობა

 

ერთეულის ფასი ლარში

სულ

(თანხის ჯამური ოდენობა)

 

დონორისგან მოთხოვნილი თანხა თანადაფინანსების ოდენობა
  1.     სპორტის ინვენტარი            
  1.1.              ფრენბურთის ბურთი   4 40,00 160,00 160,00 0,00
  1.2.    ფრენბურთის ბადე   1 40,00 40,00 40,00 0,00
  1.3.   თასი პირველი ადგილისთვის   1 25,00 25,00 25,00 0,00
  1.4. მედალიონი მონაწილეობისთვის   20 5,00 100,00 100,00 0,00
  1.5. თასი მეორე ადგილისთვის   1 30,00 30,00 30,00 0,00
  1.6. სასტვენი   4 2,50 10,00 10,00 0,00
  2.     საკანცელარიო ნივთები            
  2.1. ვატმანი   10 1,00 10,00 10,00 0,00
  2.2. ფურცლები A4   1 8,50 8,50 8,50 0,00
  2.3. ფერადი ფურცლები   1 10,00 10,00 10,00 0,00
  2.4. მარკერი -პერმანენტის   10 1,00 10,00 10,00 0,00
  3.     მაისურები            
  3.1. მაისური

 

 

 

27

 

13,00

 

351,00 351,00 0,00
 

მთლიანი ბიუჯეტი  :

 

   

 

 

ინფორმაცია განმცხადებლის (პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის) გამოცდილების შესახებ

 

ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტები/აქტივობები: (აქ ჩაიწერება თქვენი სკოლის მიერ უკვე განხორციელებული პროექტები)

 

პროექტის სახელწოდება პროექტის მიზანი დაფინანსების წყარო დაფინანსების ოდენობა
       
       

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი