ინტეგრირებული გაკვეთილი  ვირტუალურ საკლასო სივრცეში           

პანდემიით გამოწვეულმა მდგომარეობამ პედაგოგები ახალი გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა. დისტანციური სწავლების მეშვეობით სასწავლო პროცესის გაგრძელების შესაძლებლობა მოგვეცა. სწავლების პროცესის ცვლილებებთან ერთად,   დისტანციური სწავლების  სტრატეგიების გამოყენება, აქტივობების შეცვლა, დახარისხება და ვირტუალურ სივრცეზე მორგება გახდა  მნიშვნელოვანი ამოცანა თითოეული პედაგოგისათვის.  იმისათვის, ომ მოსწავლეებს სწავლა სახალისო პროცესად ვუქციო, დავიწყე ახალი მიგნებების დანერგვა, მოსწავლეთა დაინტერესებასა და შედეგზე გათვლილი აქტივობების შეთავაზებით.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ელექტრონული რესურსის მოძიება და გამოყენება სასწავლო პროცესში ეროვნული სასწავლო გეგმის სწავლა სწავლების ერთ-ერთ მიზანს  წარმოადგენს. უცხო ენის სწავლებისას მარტივი ავთენტიკური დოკუმენტების, მულტიმედიური ტექსტების, აუდიო-ვიდეო, ონლაინ ინსტრუმენტების გამოყენება  საგნობრივი სპეციფიკიდან გამომდინარე  სწავლების ყველა საფეხურზე მიხდებოდა. ფრანგული ენის ელექტრონული რესურსების, საგანმანათლებლო ვებ-გვერდების, პოდკასტების, სავარჯიშოების ნამდვილი საბადო არსებობს ონლაინ სივრცეში, რომელთა  გამოყენება საგაკვეთილო  ვირტუალურ პროცესს საინტერესოს ხდის და  დასახული მიზნის მიღწევაში მეხმარება.

იმისათვის, რომ გამეგო მოსწავლეთა შეხედულებები ფრანგული ენის დისტანციური სწავლების შესახებ, მაინტერესებდა, რას ფიქრობდნენ ისინი. ვთხოვე, პირადად მოეწერათ,  რა  ტიპის სირთულეებს აწყდებოდნენ გაკვეთილებზე, რა მოსწონდათ, რა არ მოსწონდათ?   ბავშვებს ძალიან ენატრებათ რეალური სასწავლო გარემო. თუმცა აღმოჩნდა, რომ დისტანციური სწავლება უმეტესობისათვის საინტერესოა, უფრო მეტიც, მორიდებული და პასიური მოსწავლეები, უფრო გააქტიურდნენ, მეტად მოინდომეს, მოემატათ თვითდაჯერებულობა, მოსწავლეთა ის ნაწილი კი, რომელიც აქტიურობდა, ჩვეული მოტივაციით აგრძელებს მუშაობას. აი, ერთ-ერთი მეექვსე კლასელი გოგონას  წერილი( პროექტ- ,, ხარ თუ არა მეექვსეკლასელზე ჭკვიანი’’-ის გამარჯვებული) ჩემი აზრით, ონლაინ გაკვეთილებს ცოცხალი გაკვეთილებიჯობია, მაგრამ ამას ერთი დადებითი მხარეც აქვს, მასწავლებელი ერთი გაკვეთილის ირგვლივ უამრავ თამაშს და შემეცნებით სავარჯიშოებს გვიგზავნის, რათა ამა თუ იმ გაკვეთილში უფრო კარგად და ვრცლად გავერკვიოთ. ასე რომ, გამოსავალს პოულობს გასაჭირში.

ვირტუალური ინტეგრირებული გაკვეთილი

ფრანგული, როგორც მეორე უცხოური ენა-მუსიკა

სწავლების საფეხური /დაწყებითი / მე-6 კლასი

თემა-,,Vive la musique!’ Les instruments de la musique-,,გაუმარჯოს მუსიკას!“

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი :

ფრანგული ენა

IIუცხ.დაწყ.(II)2. სიტყვების, წინადადებებისა და ტექსტების გარკვევით და შესაბამისი ინტონაციისა თუ მახვილების დაცვით წარმოთქმა.

IIუცხ.დაწყ.(II)4. ზეპირი მეტყველების სტრატეგიების გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

მუსიკა 

მიმართულება-მუსიკის აღქმა კონტექსტში და ინტერპრეტაცია

მუს.დაწყ .(II)6  მოსწავლემ უნდა შეძლოს ტრადიციული თუ არატრადიციული სიმბოლოების სისტემებით ჩაწერილი ხმოვანი გზავნილის ამოცნობა.

მიზანი

 ფრანგული ენა: მოსწავლე შეძლებს : მუსიკალურ საკრავთა  სახელების წარმოთქმას, იდენტიფიცირებას, სქესის მიხედვით დაყოფას, რაც გაუადვილებს ახალი გრამატიკული ელემენტების: ,,de la , “ ,,du”-ს  გაგებასა და შესწავლილ ზმნასთან გამოყენებას ზეპირმეტყველებაში, მოსმენილის გააზრება-გაგებას, თემის შესაბამის ახალ ლექსიკურ ერთეულებთან დაკავშირებას და წარმოდგენას პრაქტიკულ სავარჯიშოში.

მუსიკა– კონკრეტული მუსიკალური ფრაგმენტის საკრავთა ხმის ტემბრის მიხედვით ამოცნობა და დაკავშირება შესაბამის ინსტრუმენტთან, ახალი მუსიკალური ინსტრუმენტის გაცნობა.

წინარე ცოდნა

ფრანგული ენა-პირველი ჯგუფის ზმნის,,jouer“ უღლება თხრობითი კილოს აწმყო დროში.

მუსიკა-მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს  მუსიკალური საკრავები.

აქტივობა N1 საორგანიზაციო საკითხები

მიზანი-ვირტუალური სივრცის ორგანიზება

ვირტუალური სივრცის ქცევის წესები:

  • ყურადღებით მოსმენა;
  • ხმაურის ასარიდებლად მიკროფონების დეზაქტივაცია;
  • გამოძახების შემთხვევაში მიკროფონის აქტივაცია.

აქტივობა N2  გონებრივი იერიში (Remue-méninges) ასოციაცია (ინსტრუმენტი-ჟღერადობა)

მიზანი-მუსიკალური ინსტრუმენტების ხმის ამოცნობა.

აქტივობის აღწერა

გაზიარებულ ეკრანზე მოსწავლე ხედავს ინსტრუმენტის ილუსტრაციას, უსმენს ჟღერადობას  და  აკავშირებს ბგერის მიღების წესის(ჟღერადობის)მიხედვით https://learningapps.org/watch?v=pasbpmggj16

1

 

აქტივობა-N3

ასოციაციები(სიტყვა ეტიკეტი-ილუსტრაცია)

მიზანი-ლექსიკური ერთეულების მემორიზება.

აქტივობის აღწერა-სიტყვის ორთოგრაფიული ხატის  ამოცნობა და ილუსტრაციასთან დაკავშირება(სიტყვა ეტიკეტი-ილუსტრაცია), მუსიკალური საკრავების იდენტიფიცირება.

მასწავლებელი ლექსიკური ერთეულების მემორიზებას და ვერიფიკაციას ახდენს ასოციაციების მეშვეობით თიმსის გაზიარებული ეკრანის საშუალებით.

https://learningapps.org/watch?v=pasbpmggj16

აქტივობა N4

მიზანი-ახალი ლექსიკური ერთეულების სქესის მიხედვით დაყოფა.

აქტივობის აღწერა-მოსწავლე ახდენს არსებითი სახელების  მდედრობითი და მამრობითი სქესის მიხედვით ინსტრუმენტის აღმნიშვნელი არსებითი სახელების დახარისხებას.

https://learningapps.org/watch?v=pasbpmggj16

აქტივობა N5

გრამატიკული მასალა-ცოდნის კონსტრუირება

მიზანი-ახალი გრამატიკული ელემენტების გაგება.

აქტივობის აღწერა-მასწავლებელი თეთრ დაფაზე წერს პატარა სიტყვას (წინდებულს) ,,du”,,de la”, რომელიც  ზმნა,,jouer”-ს შემდეგ გამოიყენება. მასწავლებელი ცდილობს, დაეხმაროს მოსწავლეებს  პატარ-პატარა მინიშნებებით (მიანიშნებს არტიკლზე და არტიკლით გამოხატულ სქესზე)

Jouer de + instrument

  • jouer du + masculin

Exemples : Je joue du piano. Elle joue du violon.

  • jouer de la + féminin

Exemples : Elle joue de la flûte. Ils jouent de la guitare.

 

  • jouer des + pluriel

Exemple : Je joue des castagnettes. Ils jouent des castagnettes.

აქტივობა N 6 ახალი ინსტრუმენტის პრეზენტაცია

მიზანი-ახალი ლექსიკური ელემენტის-ინსტრუმენტის გაცნობა.

აქტივობის აღწერა

გაზიარებულ დაფაზე, ილუსტრაციის საშუალებით მასწავლებელს შემოაქვს ახალი ლექსიკური ერთეული des castagnettes -მუსიკალური დასაკრავი, განმარტავს  მის მნიშვნელობას და ასმენინებს მათთვის უცხო მუსიკალური ინსტრუმენტის ჟღერადობას.

 

 

აქტივობა N 7  ვიდეო-კაფსულა

მიზანი – მოსმენილის გააზრება; გამჭოლი კომპეტენციების განვითარება.

აქტივობის აღწერა:  ვიდეო-კაფსულა ავთენტიკური დისკურსია, რომელიც წარმოადგენს ბუნებრივი ლექსიკური ელემენტებისა და გრამატიკული ფორმების, სიტუაციების  ერთობლიობას. მულტიმედიური ტექსტის ენობრივი, ხმოვანი და ვიზუალური საშუალებები მოსწავლეებში აღძრავს ცნობისმოყვარეობას  და გაუმარტივებს ახსნილი მასალის დამახსოვრებას.

მასწავლებელი, ვიდეო-კაფსულის  მოსმენის შემდეგ, მოსწავლეებს უსვამს კითხვას-Et vous ? Vous jouez de quel instrument ?

მოსწავლე პასუხობს:

  • Je joue de la guitare
  • Je joue du piano
  • Je joue du violon ა. შ.

 

აქტივობა N 8 -საშინაო დავალება

შეთავაზებული დავალება, მოსწავლეს საშუალებას მისცემს, კიდევ მოუსმინოს  გაკვეთილზე გამოყენებულ აუდიო-ვიზუალურ საშუალებას და შეასრულოს სავარჯიშო, სადაც გამთლიანებულია საგაკვეთილო აქტივობებზე გამოყენებული დეტალები.

https://www.podcastfrancaisfacile.com/wp-content/uploads/2019/01/jouer_de.pdf

აქვე შესაძლებელია საგანმანათლებლო თამაშების მიწოდება ბავშვებისათვის, რაც მოსწავლეებს სწავლის პროცესს  გაუმარტივებს და გაახალისებს.

Jeux pedagogisés  -საგანმანათლებლო თამაშები

https://lululataupe.com/7-ans-et-plus/quiz/55-qcm-instruments-de-musique

https://lululataupe.com/jeux-tablettes/4-5-ans/instruments-de-musique/

 

შეფასება_დისტანციური სწავლების მოთხოვნისა და დაწყებით საფეხურზე შეფასების ფორმის გათვალისწინებით, უმეტესწილად ვიყენებ განმავითარებელ შეფასებას და მოსწავლეებს ვახალისებ, სიტყვიერი შეფასებით, კომენტარით, ვუქებ ჩართულობას, აქტიურობას, მონდომებას. ვირტუალურ გაკვეთილებს  ბევრი დადებითი მხარე აქვს, ონლაინ დავალებების  შესრულებისთანავე მოსწავლე მიღებულ შედეგს, თვითონვე ადევნებს თვალს, ესეც ერთგვარად მამოტივირებელია მათთვის და ამასთანავე მეხმარება მოსწავლეების  შეფასებაში, რამდენად დაძლეულია ჩემ მიერ მიწოდებული მასალა და რა უნდა გავითვალისწინო მომდევნო გაკვეთილის მომზადებისას.

 

ვფიქრობ, სასკოლო საგნებს შორის გადებული ,,ენობრივი ხიდები“ მოსწავლეს მისცემს შესაძლებლობას,  სხვადასხვა საგნის კონტექსტში შეძენილი  ცოდნა და გამოცდილება ერთმანეთთან დააკავშიროს. ეს გააფართოებს მოსწავლეთა ენობრივ ცნობიერებას და განავითარებს მათ შემეცნებით თუ ენობრივ უნარებს, რაც წარმატებული სწავლის საფუძველია. ტექნოლოგიების გამოყენების მიზანია, ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში მედია და ციფრული დონის ამაღლებას, ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებას, როგორც სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირებული სწავლებისას, ასევე ცალკე სწავლების გზით. ინტეგრირებული სწავლება აერთიანებს საგნობრივ შინაარსს, ფრანგული ენისა და მუსიკის ინტეგრირებით, მუსიკის გაკვეთილისათვის აუცილებელი განსაკუთრებული ემოციური ატმოსფერო იქმნება და ამავდროულად, ფრანგულ ენაში  თემის შესაბამის საჭირო  ლექსიკურ ერთეულებსა და გრამატიკულ ნაწილზე მუშაობა აერთიანებს ორ ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ სამეტყველო ქცევას – მოსმენა/მოსმენა-ყურება და ლაპარაკს და ამ სამეტყველო აქტივობათა თანმხლები სტრატეგიები მოსწავლეებს უადვილეს საკომუნიკაციო მიზნის მიღწევას.

 

ფრანგული ენა-რესურსები, საგანმანათლებლო საიტები, თამაშები, სავარჯიშოები

 

 

Ø  https://tenseignes-tu.com/category/outils-numeriques/  Les outils numériques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომენტარები

comments