კომპლექსური დავალების როლი დისტანციური სწავლებისას

„ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში და­გეგ­მი­ლი რე­ფორ­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნაწი­ლია. მი­სი მი­ზა­ნია პი­როვ­ნე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლეს 21-ე სა­უ­კუ­ნის რე­ა­ლო­ბის­თ­ვის სა­ჭი­რო ცოდ­ნა­სა და უნარ-ჩვე­ვებს მისცემს.

ამ რეფორმამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა განათლების სისტემაში. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ მოდელის მიხედვით დაგეგმილი კომპლექსური დავალებების ფორმატი ძალზედ მოხერხებულად მოერგო დისტანციურ სწავლებას.

სტატიის დაწერის მიზანია, კოლეგებს გავუზიარო ერთ-ერთი კომპლექსური დავალება, რომელიც დისტანციური სწავლებისას შესრულდა.

მოგაწვდით მოკლე განმარტებას კომპლექსურ დავალებაში გამოყენებულ ტერმინთა შესახებ:

სამიზნე ცნება გრძელვადიანი მიზანია. ამ მიმართულებით ცოდნის გაღრმავება მოსწავლეს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების (შედეგები, მიზნები) დაძლევამდე მიიყვანს.

ის წარმოადგენს პასუხს შეკითხვაზე: რა მიზნით ვასწავლი მოსწავლეს ამა თუ იმ საგანს?

ცნებას ახლავს მკვიდრი წარმოდგენები – განზოგადებული დებულებები. ის ავსებს და აზუსტებს სამიზნე ცნებას. ამ დებულებათა გაცნობიერება კონკრეტული მაგალითების,  სხვადასხვა საკითხის განხილვის საფუძველზე მოსწავლეს სამიზნე ცნებებით ოპერირების საშუალებას მისცემს.

კომპლექსურ დავალება არის შემოქმედებითი პროდუქტი, რომლის შექმნა-პრეზენტაციითაც მოსწავლე საკუთარ ცოდნას ადასტურებს იმ საგნობრივ საკითხებთან და სამიზნე ცნებებთან მიმართებით, რომლებსაც საგნობრივი საკითხი უკავშირდება.

გამართული კომპლექსური დავალების პირობა სამ მახასიათებელს უნდა აკმაყოფილებდეს:

  1. დავალების პირობაში მკაფიოდ უნდა ჩანდეს კონკრეტული საგნობრივი საკითხი/საკითხები, რომლის შესწავლასაც კომპლექსური დავალება ეძღვნება;
  2. დავალების პირობაში მკაფიოდ უნდა ჩანდეს შემოქმედებითი პროდუქტი, რომელიც მოსწავლემ უნდა შექმნას დასტურად იმისა, რომ საგნობრივი საკითხი გაიაზრა;
  3. კომპლექსური დავალების პირობაშივე უნდა იკითხებოდეს შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც განსაზღვრავს, რა უნდა განაზოგადოს მოსწავლემ საგნობრივ საკითხთან მიმართებით საიმისოდ, რომ სამიზნე ცნების მკვიდრი წარმოდგენების გააზრებამდე მივიდეს.

გამოცდილების კოლეგებისთვის გაზიარების მიზნით შევქმენი ვიდეო, რომელიც აღწერს ჩემ მიერ შესრულებულ კომპლექსურ დავალებამდე მისასვლელ გზას. ვიდეოს სიმბოლურად დავარქვი ,,გზა კომპლექსურ დავალებამდე“.

კომპლექსურ დავალება

საგანი:                  მათემატიკა

მიმართულება:        გეომეტრია

თემატური კონტექსტი კომპლექსური დავალების პირობის ჩამოსაყალიბებლად – სახლსა და სკოლაში; როგორები ვართ ჩვენ; ქალაქი და სოფელი; ცხოველთა სამყარო; დედამიწა / წყალი და ხმელეთი;  ადამიანის ზეგავლენა გარემოზე.

კლასი: II

სკოლა: სსიპ ქალაქ ქუთაისის N33 საჯარო

ედაგოგი: ბაია მაჩიტიძე

სამიზნე ცნება და ცნებასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები

გეომეტრიული ობიექტები

·         ჩვენ გარშემო და გარემომცველ ბუნებაში არსებულ უამრავ საგანს გეომეტრიული ფიგურების ფორმა აქვს;

·         გეომეტრიული ფიგურები ერთმანეთისგან განირჩევიან თვისებრივი და რაოდენობრივი ნიშნებით – ფორმით, ზომით.

 

საკითხი: 

ბრტყელი ფიგურები: წერტილი, მონაკვეთი, ტეხილი, მრუდი წირი.

საკვანძო შეკითხვა:

რომელი გეომეტრიული ფიგურებით შეიძლება გამოვსახოთ ჩვენ ირგვლივ მყოფი საგნები?

 

შეფასების  კრიტერიუმები: 

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

ბრტყელი ფიგურების გრაფიკული გამოსახულებებისა და მოდელების შექმნა.

კომპლექსური დავალების პირობა

გამოიყენე ციფრული რესურსი ,,ვსწავლობ თამაშით“ და  გეომეტრიული ფიგურების მეშვეობით დახატეთ სახლი, ხეები, ბუჩქები, მზე, მანქანა. გააფერადე და დაასახელე, რომელი გეომეტრიული ფიგურა გამოიყენე. ნამუშევარი წარუდგინე კლასს ისაუბრე გამოყენებული ფიგურების შესახებ.

 

დამატებითი  მასალა (გამოყენებული რესურსი ან უკვე შექმნილი კომპლექსური დავალებების  ნიმუშები და სხვა…): 

პრეზენტაცია ,,გეომეტრიული ფიგურები”

მოსწავლეების მიერ შესრულებული ნამუშევრები

 

საინტერესოა, რა როლი ეკისრება კომპლექსურ დავალებებს დისტანციური სწავლებისას?

მოგეხსენებათ, რომ დისტანციური სწავლების რეჟიმმა უფრო მეტად მოითხოვა მოსწავლეებისგან დამოუკიდებლად მუშაობის უნარისა და პრეზენტაციის უნარების გამოვლენა. კომპლექსური დავალება სწორედ ამ უნარზე არის ორიენტირებული. მოსწავლეს გარკვეული დროის მანძილზე უწევს დამოუკიდებლად მუშაობა ამა თუ იმ საკითხზე, შემდეგ კი ქმნის მიღებული ცოდნის პროდუქტს, რომელსაც წარუდგენს კლასს. მასწავლებელი ფასილიტატორის როლს ასრულებს და ეხმარება მოსწავლეს, სწორად გაიაზროს ცნებები და მასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები. მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პირობისა და ინსტრუქციის წყალობით მოსწავლე დამოუკიდებლად ასრულებს დავალებას. კომპლექსური დავალება პროდუქტის შექმნაზე, ცოდნის გამოყენებაზეა ორიენტირებული. დისტანციური სწავლების მთავარი დატვირთვა ისაა, რომ მოსწავლეებმა შეინარჩუნონ აქტიურობისა და პროდუქტულობის უნარი. სწორედ ამიტომ, კიდევ უფრო გაიზარდა კომპლექსური დავალებების როლი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ახალი განათლება, ლალი თვალაბეიშვილი ,,ახალი სკოლის მოდელი. რა იცვლება სკოლისთვის, მასწავლებლისთვის, მოსწავლისთვის“.
  2. სკოლის კურიკულუმი, 2019-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომენტარები

comments