ოთხშაბათი, თებერვალი 8, 2023
8 თებერვალი, ოთხშაბათი, 2023

შემაჯამებელი ტესტის ელექტრონული საშუალებები

ეროვნული სასწავლო გეგმა თითოეული საგნისათვის განსაზღვრავს სემესტრის განმავლობაში ჩასატარებელი შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო მინიმალურ რაოდენობას. კერძოდ, შემაჯამებელი დავალება აფასებს ერთი სასწავლო მონაკვეთის კონკრეტული თემის, თავის ან პარაგრაფის ბოლოს საგნის სტანდარტით განსაზღვრულ მიღწეულ შედეგებს.

შემაჯამებელი დავალება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 • შემაჯამებელი დავალებებიდან სემესტრში ერთი მაინც უნდა იყოს კომპლექსური ხასიათის და ის უნდა განხორციელდეს პროექტის სახით, რა დროსაც გამოყენებული იქნება სხვადასხვა აქტივობა (მაგ. გასვლითი სამუშაო, მონაცემების აღრიცხვა/დამუშავება, ინფორმაციის კვლევა/ძიება, ექსპერიმენტი, მოდელირება, ციფრული პროდუქტის შექმნა, პრეზენტაცია და აშ);
 • შემაჯამებელი დავალება უნდა მოიცავდეს სტანდარტით გათვალისწინებულ თითქმის ყველა შედეგს;
 • მითითებული უნდა იყოს საგნობრივი სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებას ემსახურება შემაჯამებელი დავალება;
 • შემაჯამებელი დავალების ფორმა კი უნდა იყოს მრავალგვარი.

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, აუცილებელია შემაჯამებელი დავალების შემდეგი ფორმების გამოყენება:

 1. ტესტური დავალება;
 2. თხზულება;
 3. მოხსენება;
 4. რეფერატი;
 5. პროექტი;
 6. 6. ლაბორატორიული კვლევა;
 7. 7. საველე-გასვლითი სამუშაო;
 8. მონაცემთა ბაზის შექმნა;
 9. კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა და სხვა.

დღეისთვის ტესტური დავალებების უმეტესობა მოსწავლეებს ბეჭდური სახით ეძლევათ, სადაც ინდივიდუალურად მუშაობენ და ღებულობენ განმსაზღვრელ შეფასებას. ტესტური   დავალებები  თუ  ერთფეროვანია, ვერ აფასებს როგორც დაბალ, ასევე მაღალ სააზროვნო უნარებს. შესაბამისად, მოსწავლე ვერ საზღვრავს საკუთარ შედეგებს და უმეტესწილად არ აქვს მოტივაცია, მსგავსი ტიპის დავალებების შესასრულებლად. სასურველია შემაჯამებელი ტესტური დავალება იყოს მრავალფეროვანი: კითხვები ღია დაბოლოებით, არჩევითბოლოიანი პასუხები, შესაბამისობის დადგენა, გამოტოვებული სიტყვები, სქემები, ილუსტრაციები და სხვა.

სასწავლო პროცესში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება მნიშვნელოვნად ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას, ხელს უწყობს საგნით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას და ციფრული წიგნიერების განვითარებას. მრავალფეროვანი დავალებები  კი მოსწავლეს საშუალებას აძლევს უკეთ გაიგოს და შეისწავლოს თემატური საკითხი.
ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე მინდა გაგიზიაროთ,  დღეისთვის ვირტუალურ სამყაროში ტესტირებისათვის  განსაზღვრული სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა,  მაგალითად:

 • მაღალია მოტივაცია;
 • სწავლობენ ტექნოლოგიების ეფექტიანად და მიზნობრივად გამოყენებას;
 • ღრმავდება ცოდნა, უნარები და დამოკიდებულებები, რაც ხელს უწყობს მოსწავლის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას და ეროვნული სასწავლო გეგმით საგნისათვის გათვალისწინებული მიღწევების დადგენა/ შეფასებას.

 

 

ავტორი: სსიპ ვახტანგ კვარაცხელიას სახელობის ქ. წალენჯიხის N4 საჯარო სკოლის ისტ-ის პედაგოგი ხათუნა ჯალაღონია.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ესგ. თავიXLIIIსაგნობრივიპროგრამაინფორმაციულდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიებში;
 2. www.google.com

 

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი