ოთხშაბათი, ნოემბერი 30, 2022
30 ნოემბერი, ოთხშაბათი, 2022

ტრანსფერის უნარის განვითარებაზე ორიენტირებული გაკვეთილი

ეფექტური სწავლა-სწავლების პროცესი მოსწავლეს სამი სახის ცოდნით უზრუნველყოფს:

  1. სტატიკური ანუ დეკლარაციული ცოდნით;
  2. დინამიკური ანუ პროცედურული ცოდნით;
  3. ფუნქციური ანუ ტრანსფერული ცოდნით.;

არის შემთხვევები, როდესაც მოსწავლეს აქვს დეკლარაციული ცოდნა. გავარჯიშების შემდეგ ხსნის ამოცანებს (აქვს პროცედურული ცოდნა), მაგრამ ვერ გადააქვს ეს ცოდნა პრაქტიკაში.

ტრანსფერული ცოდნა მოსწავლეს საშუალებას აძლევს, თავისი ცოდნა ადეკვატურად გამოიყენოს სხვადასხვა კონტექსტში. ხაზგასასმელია, რომ ტრანსფერი თავისთავად არ ხდება. საჭიროა სწავლების სპეციალური დაგეგმვა, ინტერაქციის, თანამშრომლობის და მრავალფეროვან დავალებათა არჩევანის შეთავაზება. არჩევანის თავისუფლება ეხმარება მოსწავლეს ძლიერი მხარეების უკეთ გამოყენებაში. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მოსწავლეები, როდესაც იმას აკეთებენ, რაც მოსწონთ, უფრო მეტად არიან ფოკუსირებულნი სამუშაოზე და შედეგიც შესაბამისია.

მინდა, კოლეგებს მოვუყვე, როგორ მოახერხეს მოსწავლეებმა მათემატიკის გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის ტრანსფერი და შევთავაზო გაკვეთილის გეგმა.

 

გაკვეთილის გეგმა

 

სწავლების საფეხური / კლასი: I საფეხური, მე-6 კლასი

 

გაკვეთილის თემა: გეომეტრიული გარდაქმნები

 

გაკვეთილის მიზანი:

 

  1. მოსწავლე შეძლებს, გეომეტრიული გარდაქმნები დაუკავშიროს ყოველდღიურ ცხოვრებას და შექმნას რაიმე პროდუქტი.
  2. ტრანსფერისა და პრეზენტაციის უნარის განვითარების ხელშეწყობა.

 

 

N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
1. გაკვეთილის თემა და მიზანი

მისალმებისა და საორგანიზაციო საკითხის მოგვარების შემდეგ გავაცნობ გაკვეთილის თემას და მიზანს, ამობეჭდილს გავაკრავ თვალსაჩინო ადგილას.

ასევე გავაცნობ გაკვეთილის შეფასების კრიტერიუმებს

ვერბალური ახსნა- განმარტება საერთო საკლასო კომპიუტერი, პროექტორი,

გაკვეთილის თემა, მიზანი, შეფასების რუბრიკა

2 წთ
2  საშინაო დავალება- პრეზენტაცია

მოსწავლეები მცირე ჯგუფში მუშაობის გზით, სასურველი ფორმით (სლაიდშოუ, ფლიპჩარტზე გამოსახვა) წარადგენენ პრეზენტაციებს, შეძლებენ ნასწავლის შესახებ საკუთარი მოსაზრების და დამოკიდებულების გადმოცემას კლასის წინაშე.

ჯგუფების გამოსვლის თანმიმდევრობას განვსაზღვრავ შემთხვევითობის პრინციპით „გამოსაძახებელი ჩხირების” გამოყენებით. თითოეულ ჯგუფს პრეზენტაციითვის ეძლევა 3 წუთი

პრეზენტაცია ჯგუფური პროექტორი, კომპიუტერი,

პრეზენტაციები, მოსწავლეთა მიერ შექმნილი პროდუქტები, „გამოსაძახებელი ჩხირები

12 წთ
3. ჯგუფების ურთიერთშეფასება

მოსწავლეები წარმოდგენილ პრეზენტაციებს შეაფასებენ შეფასების რუბრიკის კრიტერიუმების დახმარებით და მისცემენ თანაკლასელებს განმავითარებელ შეფასებას. შეფასების პროცესში ჩავერთვები და მივაწვდი ჯგუფებს აღწერით უკუკავშირს.

ურთიერთ შეფასება.

მასწავლებლის შეფასება

ჯგუფური შეფასების კრიტერიუმი 4 წთ
4 ბრეინსტორმინგის სესია

ვსვამ შეკითხვას (რომელიც წინასწარ მაქვს გამზადებული ფლიპჩარტზე): სად შეიძლება გამოვიყენოთ გეომეტრიული გარდაქმნები?

ვახდენ იდეების გენერირებას და ვინიშნავ ფლიპჩარტზე (კომენტარისა და შეფასების გარეშე).

ბავშვებმა უნდა დაასახელონ მაგალითები, რა შემთხვევაშია საჭირო ღერძული სიმეტრიისა და პარალელური გადატანის გამოყენება პროფესიულ საქმიანობასა და ყოველდღიურ სიტუაციაში.

გონებრივი იერიში მთელი კლასი ფლიპჩარტი, მარკერი 3 წთ
5. „დაამყარე კავშირი“

აქტივობის მიზანია, მოსწავლეებმა დაამყარონ კავშირი გეომეტრიულ გარდაქმნასა და ყოფა-ცხოვრებას შორის.

ვთხოვ მოსწავლეებს, სურვილის მიხედვით გადანაწილდნენ ჯგუფებში, აირჩიონ ცხოვრებისეული სიტუაცია, გამოიყენონ ნასწავლი მასალა და შექმნან რაიმე პროდუქტი.

აქტივობისთვის საჭირო მასალები, რომლებიც დალაგებულია საკლასო ოთახში, მოსწავლეებმა თვითონვე უნდა აირჩიონ.

ეს აქტივობა საშუალებას აძლევს მოსწავლეს, ვიზუალურად გამოხატოს თავისი ცოდნა და დამოკიდებულება საკითხთან დაკავშირებით. ეს განსაკურებით მნიშვნელოვანია, რადგან ბევრი ბავშვი სწავლობს კეთებით. მოსწავლეებს აქვთ შუქნიშნის ბარათები და თუ დახმარება დასჭირდათ, აწევენ წითელს. როცა სამუშაოს დაასრულებენ, აწევენ მწვანეს.

მოსწავლეებს ვაკვირდები ჯგუფური მუშაობის პროცესში, ვაკეთებ მოკლე ჩანაწერებს, ჩანაწერების ანალიზი დამეხმარება განვსაზღვრო, რა დახმარება სჭირდება კონკრეტულ მოსწავლეს.

თანამშრომლობითი მეთოდი.

მოსწავლეების მიერ შექმნილი ვიზუალური სინთეზი

ჯგუფური ფერადი ფურცლები,

ფლიპჩარტის ფურცელი;

მუყაო, მარკერები, ფერადი ფანქრები, მაკრატელი. წებო, კუბიკები, ყვავილები, საძერწი,

გუაში, ფუნჯი, ფერადი და დეკორატიული სკოჩი

შუქნიშნის ბარათები

13 წთ
6. განხილვა მთელი კლასის მონაწილეობით:

მოსწავლეები ჯგუფური მუშაობის შედეგად მიღებულ პროდუქტს ერთმანეთს უზიარებენ. განიხილავენ, რა იყო პოზიტიური ჯგუფური მუშაობისას. შევაფასებთ მოსწავლეთა ნამუშევრებს შეფასების რუბრიკის გამოყენებით (დანართი 2)

ურთიერთშეფასება ჯგუფური ჯგუფების მიერ შექმნილი პროდუქტები 4 წთ
7 ქვიზი

მოსწავლეები მერხებს მოაწყობენ აქტივობის შესაბამისად . დაურიგდებათ დავალების ფურცლები. (დავალებათა ბარათებს მოსწავლეები დაარიგებენ დროის მოგების მიზნით)

 

შეფასება ინდივიდუალური ქვიზის ბარათები 3

 

წთ

8. განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტების

(„მოსწავლეზე დაკვირვების ფორმა“ და ქვიზი) გამოყენებით ვიღებ ინფორმაციას იმის შესახებ, რამდენად კარგად გაიგეს მოსწავლეებმა შესასწავლი მასალა, რამდენად ეფექტიანია სასწავლო პროცესი, ეს კი დამეხმარება, დავგეგმო შემდეგი ნაბიჯები და მოვახდინო მოსწავლეთა შეფასება.

 

შეფასება საერთო საკლასო „მოსწავლის სწავლის აღრიცხვის ფორმა“

ქვიზი, მოსწავლეზე დაკვირვების ფორმა

3 წთ
9. საშინაო დავალება ინსტრუქტაჟი საერთო საკლასო მოსწავლის წიგნი 1 წთ

 

 

 

 

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:

  • მოსწავლე ნასწავლ მასალას დააკავშირებს ყოველდღიურობასთან. იპოვის და აღწერს ისეთი ცხოვრებისეულ სიტუაციებს, სადაც გეომეტრიული გარდაქმნების გამოყენებაა საჭირო. ვიზუალურად გამოხატავს თავის ცოდნას და დამოკიდებულებას საკითხის მიმართ და შექმნის რაიმე პროდუქტს.
  • ხდება პრეზენტაციის უნარის განვითარების ხელშეწყობა.

 

 

შეფასება:

დანართი 1

კრიტერიუმი დამწყები

5-6

განვითარებადი

7-8

კვალიფიციური

9-10

შინაარსის შესაბამისობა საპრეზენტაციო თემასთან პრეზენტაციის შინაარსი არ შეესაბამება თემას პრეზენტაცია ნაწილობრივ შეესაბამება თემას პრეზენტაციის შინაარსი სავსებით შეესაბამება თემას
საუბრის მანერა მოსწავლე არ არის თავდაჯერებული და უჭირს სათქმელის ნათლად გადმოცემა მოსწავლეს აკლია თავდაჯერებულობა, ლაპარაკობს სწრაფად ან მეტისმეტად ნელა.  მოსწავლე თავდაჯერებულია და მკაფიოდ გადმოსცემს სათქმელს.
თვალსაჩინოების გამოყენება არ იყენებს თვალსაჩინოებას იყენებს თვალსაჩინოებას, მაგრამ არაეფექტურად თვალსაჩინოებებს ირჩევს ადეკვატურად და იყენებს ეფექტურად

 

 

 

დანართი 2

 

კრიტერიუმი დამწყები განვითარებადი კვალიფიციური
სამუშაოს ორგანიზება სამუშაო არ არის ორგანიზებული. ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციები არ გადანაწილდა სამუშაო ორგანიზებულია. ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციები ნაწილობრივ გადანაწილდა სამუშაო კარგად ორგანიზებულია. ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციები სწორად და თანაბრად გადანაწილდა
შექმნილი პროდუქტი არაადეკვატურად იყენებს რესურსებს, ნამუშევრები არაეფექტურია. ეფექტურად იყენებს რესურსებს, თუმცა ნამუშევარი ნაკლებად ეფექტურია ნამუშევრები ესთეტიკურად ლამაზია, ეფექტურად და ადეკვატურად იყენებს რესურსებს

 

 

 

გაკვეთილის მსვლელობიდან გამოვყოფ აქტივობას „დაამყარე კავშირი“.

მოსწავლეებმა სურვილისამებრ შექმნეს ჯგუფები.

პირველი ჯგუფი („მხატვრები“) -გეომეტრიული გარდაქმნების გამოყენებით მოსწავლეებმა შექმნეს ძალიან საინტერესო ნახატები (პეპელა, ყვავილი, სახლი, საქართველოს დროშა). მოხდა მათემატიკის დაკავშირება მხატვრობასთან.

მეორე ჯგუფი („დიზაინერები“) – ფერადი ფურცლებისგან შეკერეს თოჯინის კაბა, კაბის გამოჭრისას გამოიყენეს ღერძული სიმეტრია, ხოლო გაფორმებისას – პარალელური გადატანა. გეომეტრიული გარდაქმნების დახმარებით ლამაზად გააფორმეს მუყაოსაგან დამზადებული „ტორტი“.

მესამე ჯგუფი („მშენებლები“) – ბიჭებმა სხვადასხვა რესურსის გამოყენებით გააკეთეს ფეხბურთის მოედანი, გოგონებმა კი ფერადი ფურცლებით, ყვავილებით და სხვა რესურსებით დაამზადეს დეკორაციული ბაღი. რა თქმა უნდა, გამოყენებული იყო გეომეტრიული გარდაქმნები.

მეოთხე ჯგუფი (“ხელმარჯვე ოსტატები“) – მათემატიკა დააკავშირეს ხელოვნებასთან. დახატეს ორნამენტები, გააკეთეს წიგნის ლამაზი სანიშნები და ფერადი ფურცლებისგან გამოჭრეს სიმეტრიული ფიგურები საკლასო ოთახის გასაფორმებელად.

გაკვეთილის მსვლელობისას მოსწავლეებმა ნათლად დაინახეს საგანში მიღებული ცოდნის პრაქტიკული ღირებულება. კერძოდ, გეომეტრიული გარდაქმნების ცოდნის მნიშვნელობა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისთვის. გაკვეთილის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანი იყო პოზიტიური, რესურსებით მდიდარი გარემო, რომელმაც ხელი შეუწყო პროდუქტიულ და ეფექტიან ტრანსფერს.

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

  • მ. ბოჭორიშვილი, ტრანსფერული ცოდნის შეძენის პროცედურები და შესაბამისი მეთოდური ინსტრუმენტები

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი