ევროპა ჩემს გაკვეთილზე, ანუ ევროპა როგორც სამოდელო გაკვეთილი

„ევროპა ჩემს გაკვეთილზე ანუ ევროპა როგორც სამოდელო გაკვეთილი“ – ეს ფრაზა ამოვიკითხე მასწავლებლებისა და მომავალი მასწავლებლებისთვის განკუთვნილ სახელმძღვანელოში ევროპა ჩემს გაკვეთილზე“. ჩემს სამოდელო გაკვეთილსაც მარტივად „ევროკავშირი“ დავარქვი. გზამკვლევში რატომღაც გეოგრაფიის გაკვეთილის გეგმა არ არის, ამიტომ მინდა შემოგთავაზოთ გეგმა სამოდელო (ინოვაციური) გაკვეთილისა, რომელიც მე და ჩემმა მეათეკლასელებმა ჩავატარეთ. ეს ის ახალი გმირები არიან, რომლებზეც წინა სტატიაში მოგითხრობდით.

ევროკავშირის შესწავლის დროს გამოიკვეთა, რომ მეტის გაგება სურდათ. თავდაპირველად დავგეგმეთ მარტივი გამოკითხვა. ისე შევიჭერით როლებში, რომ კვლევა გამოგვივიდა. გამოკითხვის შედეგების განხილვისას აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობამ ცოტა რამ იცის ევროკავშირის შესახებ. სამოდელო გაკვეთილიც ამ კვლევის შედეგების მიხედვით ავაგეთ. მოსწავლეებს წინასწარ მივეცი დასამუშავებლად სტატიები და ევროკავშირის ვებგვერდი.

ჩვენმა სკოლამ გადაწყვიტა, გარე დაკვირვების გაკვეთილის გეგმის ფორმატით ვიხელმძღვანელოთ, ამიტომ ჩემი გეგმაც ახალი ფორმატით არის წარმოდგენილი.

საგანი: გეოგრაფია

სწავლების საფეხური/კლასი: X კლასი

გაკვეთილის თემა: ევროკავშირი

გაკვეთილის ტიპი: სამოდელო – ინოვაციური (შინაარსობრივი)

მოსწავლეთა რაოდენობა: სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე არ არის.

მიზანი: მოსწავლემ

  • ტესტებისა და ანამორფული რუკების საშუალებით გააანალიზოს ევროკავშირის როლი მასში გაწევრებული ქვეყნების განვითარებაში;
  • არგუმენტირებულად იმსჯელოს ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივებზე;
  • გამოთქვას ვარაუდი საქართველოს სამომავლო პერსპექტივის შესახებ (სოციალურ-ეკონომიკური და სამხედრო-პოლიტიკური პოტენციალი);
  • განუვითარდეს შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნება.

 

N აქტივობის აღწერა მეთოდი/

მეთოდები

კლასის ორგანიზების

ფორმა

სასწავლო

რესურსები

დრო
1 საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება

 

  მთელი კლასი საკლასო ჟურნალი 1 წთ.
2  გაკვეთილის მიზნების გაცნობა

მასწავლებელი აცნობს გაკვეთილის მიზნებს

 

ვერბალური

 

მთელი კლასი გაკვეთილის მიზნები და შეფასების რუბრიკა, ფორმატზე დაწერილი და კედელზე გაკრული 1 წთ.
3 აქტივობა N 1. პლებისციტი

მოსწავლეები დამსწრე საზოგადოებას აცნობენ პლებისციტის შინაარსს, ურიგებენ ბარათებს, რომლებზეც წერია ერთი კითხვა:

გსურთ თუ არა ევროკავშირში გაწევრება?

პასუხის გაცემის შემდეგ ბარათებს სპეციალურად მომზადებულ ყუთში ყრიან. რამდენიმე მოსწავლე დაითვლის და გამოკითხვის შედეგებს დაამატებს. ერთი მოსწავლე საზოგადოებას გააცნობს პლებისციტის შედეგებს და მითებს ევროკავშირის შესახებ.

კვლევა მთელი კლასი, დამსწრე მასწავლებლები ყუთი, ბარათები.

კომპიუტერი.

 

3 წთ.
4 აქტივობა N 2. როლური თამაში. ევროკავშირის სამომავლო ბიუჯეტის განხილვა.

მასწავლებელს წინასწარ აქვს გაგზავნილი ევროკავშირის შესახებ მასალა: ტექსტი, რუკები და ინტერნეტგვერდის მისამართი. მოსწავლეები უნდა გაეცნონ არსებულ მასალას. ინტერნეტსაიტის მისამართები: სტატია: „ვიშეგრადის ქვექნები“ – http://mastsavlebeli.ge/?p=7892; http://www.undp.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=52; http://www.viewsoftheworld.net/?p=3049.

კლასი იყოფა ჯგუფებად: იქმნება ,,ევროკავშირის ექსპერტთა“, საზოგადოების წარმომადგენელთა და ჟურნალისტების ჯგუფები. დაჯგუფება ხდება შემთხვევითობის პრინციპით. მოსწავლეები იღებენ ბარათებს, რომლებსაც აწერია: ჟურნალისტი (5 ბარათი), საზოგადოების წარმომადგენელი (5 ბარათი), ექსპერტი (16 ბარათი). მასწავლებელი ურიგებს ტექსტს და რუკებს, რომლებზეც მოცემულია ევროკავშირის ქვეყნების კვლევა და ბიუჯეტი, პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები. ჯგუფების რესურსი საერთოა. მოსწავლეები დამოუკიდებლად ირჩევენ მათთვის საჭირო რესურს.

ჯგუფებმა მოცემული სტატიების დახმარებით უნდა აჩვენონ ევროკავშირის ქვეყნების განსხვავება განვითარების ადმინისტრაციული, სოფლის მეურნეობისა და მდგრადი განვითარებისთვის გაწეული ხარჯების მიხედვით.

ექსპერტთა ჯგუფებმა საზოგადოებას უნდა გააცნონ ევროკავშირის სამომავლო გაფართოების პერსპექტივა და სამომავლო ბიუჯეტის პროექტის საკუთარი, არგუმენტირებულად (მინიმუმ 2 არგუმენტი) დასაბუთებული ვარიანტი, სადაც მკვეთრად იქნება განსაზღვრული პრიორიტეტები (აღმოსავლეთ ევროპის განვითარება, დასავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების განვითარების დონის თანაფარდობის მიღწევა, მეურნეობის დარგების განვითარების, ეკოლოგიული პრობლემების გააზრება და ა.შ.).

აგრეთვე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჯგუფებმა უნდა მოამზადონ ევროკავშირის გერბი და პოსტერები.

ჟურნალისტებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები ადგენენ კითხვებს, რომლებსაც დაუსვამენ პრეზენტაციის დროს. მოამზადებენ ევროკავშირის გერბს და პოსტერებს.

პრეზენტაციას წარმოადგენენ სასურველი ფორმით.

შებრუნებული საკლასო ოთახი;

ტესტებისა და რუკების ანალიზი

ჯგუფური მუშაობა ფლიპჩარტები, მარკერები, ტექსტი, ანამორფული რუკები, მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა. ინტერნეტსაიტების მისამართები:

1.      http://www.undp.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=52;

2.      http://www.viewsoftheworld.net/?p=3049.

ბარათები ჯგუფების სახელწოდებით

10 წთ
5. აქტივობა N 3. პრეზენტაცია – პანორამა.

მოსწავლეები მოაწყობენ პანორამას. საკუთარ ნამუშევრებს გამოფენენ და მართავენ მოკლე პრეზენტაციას, მერე კი საზოგადოების წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობენ.

პანორამა -პრეზენტაცია  

 

 

 

Powier point-ში აწყობილი გაკვეთილი

 

პროექტორი

15 წთ.
6. აქტივობა N4. სინქვეინი – ხუთსტრიქონიანი ლექსი

მოსწავლეები შეადგენენ ხუთსტრიქონიან ლექსს ევროკავშირის შესახებ.

(სათადარიგო – საჭიროებისამებრ ამოვიღებ)

სინქვეინი ჯგუფები   10 წთ
8 აქტივობა N5. შეფასება.

აქტივობა ”სამიზნე”

მასწავლებელი ფორმატზე ხატავს სამიზნეს, რომელიც დაყოფილია ოთხ სექტორად. თითოეულ სექტორში იწერება პარამეტრები. მაგ; 1-ელში – შინაარის შეფასება; მე-2-ში – გამოყენებული მეთოდების შეფასება; მე-3-ში – მასწავლებლის საქმიანობის შეფასება; მე-4-ში – საკუთარი საქმიანობის შეფასება. თითოეული მოსწავლე დასვამს წერტილს ან „+“ ნიშანს და ა.შ. ეს აღნიშვნა შეესაბამება მისი შედეგების შეფასებას. თუ მოსწავლე დაბალ დონეზე აფასებს თავის შედეგებს, მაშინ სამიზნეზე წერტილი ახლოს უნდა იყოს 0-თან, თუ მეტად – 5-თან, თუ კიდევ უფრო მეტად – 10-თან. რეფლექსიურ სამიზნეზე აღნუსხული შედეგების მიხედვით მასწავლებელი ახდენს მის მოკლე ანალიზს.

მთელი მთელი კლასი

 

ფლირჩატზე დახატული სამიზნე. იხილეთ ქვემოთ. 5 წთ.

 

ეროვნული სასწავო გეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი/ინდიკატორები:

გეო.X.4. მოსწავლეს შეუძლია, შეადაროს ერთმანეთს ქვეყნები სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით და იმსჯელოს მსგავსებაგანსხვავების მიზეზებზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • აანალიზებს ტექსტურ ინფორმაციას და სხვადასხვა ტიპის გეოგრაფიულ საშუალებებს და განსაზღვრავს, როგორ იცვლებოდა შერჩეული ქვეყნის როლი მსოფლიოს ფონზე; გამოთქვამს ვარაუდს ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივებზე (სოციალურ-ეკონომიკური და სამხედრო-პოლიტიკური პოტენციალი).

გეო.X.6. მოსწავლეს შეუძლია, გააანალიზოს ტერიტორიული და გეოპოლიტიკური ფაქტორების გავლენა საზოგადოების განვითარებაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • აანალიზებს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სამხედრო-პოლიტიკური, საფინანსო და ეკონომიკური ორგანიზაციების როლს მათში გაწევრებული ქვეყნების განვითარებაში; ქვეყნებს მიაკუთვნებს ძირითად ორგანიზაციებს; მსჯელობს მათი გაფართოების პერსპექტივებზე და ქმნის შესაბამის რუკებს.

 

მე მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება გამოვიყენე, თუმცა მიმაჩნია, რომ განმსაზღვრელის გამოყენება აჯობებდა.

 

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკას არ გავაზიარებ, ის ყველასთვის კარგად არის ნაცნობი.

 

შეფასების ანალიტიკური რუბრიკა

შეფასება 1-2 3-5 6-7-8 9-10
აანალიზებს ევროკავშირის როლს მასში გაწევრებული ქვეყნების განვითარებაში ვერ აანალიზებს ევროკავშირის როლს მასში გაწევრებული ქვეყნების განვითარებაში ცდილობს გააანალიზოს ევროკავშირის როლი მასში გაწევრებული ქვეყნების განვითარებაში აანალიზებს ევროკავშირის როლს მასში გაწევრებული ქვეყნების განვითარებაში, მსჯელობა არადამაჯერებელია აანალიზებს ევროკავშირის როლს მასში გაწევრებული ქვეყნების განვითარებაში
აანალიზებს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს და გამოთქვამს ვარაუდს მათი წარმატებით გადაჭრის შესახებ ვერ აანალიზებს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს და ვერ გამოთქვამს ვარაუდს მათი წარმატებით გადაჭრის შესახებ

 

ცდილობს გააანალიზოს ქვეყანაში არსებული პრობლემები და გამოთქვამს ვარაუდს მათი წარმატებით გადაჭრის შესახებ

 

აანალიზებს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს და გამოთქვამს ვარაუდს მათი წარმატებით გადაჭრის შესახებ, თუმცა მსჯელობა არადამაჯერებელია აანალიზებს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს და გამოთქვამს ვარაუდს მათი წარმატებით გადაჭრის შესახებ

 

არგუმენტირებულად მსჯელობს გაფართოების პერსპექტივებზე, მოჰყავს 2 არგუმენტი

 

არგუმენტირებულად ვერ მსჯელობს გაფართოების პერსპექტივებზე, ვერ მოჰყავს 2 არგუმენტი

 

ცდილობს არგუმენტირებულად იმსჯელოს გაფართოების პერსპექტივებზე, ცდილობს მოიყვანოს არგუმენტი არგუმენტირებულად მსჯელობს გაფართოების პერსპექტივებზე, მოყავს 1 არგუმენტი

 

არგუმენტირებულად მსჯელობს გაფართოების პერსპექტივებზე, მოჰყავს 2 არგუმენტი

 

 

რეფლექსიის მაგივრად

მეთოდად შევარჩიე შებრუნებული საკლასო ოთახი: წინა გაკვეთილზე მივუთითე წასაკითხი სტატიები: „ვიშეგრადის ქვეყნები“ – http://mastsavlebeli.ge/?p=7892; ევროკავშირის ვებგვერდი და კვლევების ანგარიშები – http://www.undp.org.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=52; http://www.viewsoftheworld.net/?p=3049. ინტერნეტმისამართები გავაზიარე სოციალურ ქსელში არსებულ ჩვენი კლასის გვერდზე.

გაკვეთილი დავიწყეთ კლასის ორგანიზებით და მიზნის გაცნობით.

რამდენიმე გაკვეთილით ადრე მოსწავლეებმა ჩაატარეს გამოკითხვა: გსურთ თუ არა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრება? სასურველი იყო, რესპონდენტს საკუთარი პოზიცია არგუმენტირებულად დაესაბუთებინა. სამოდელო გაკვეთილამდე ბავშვებმა მოიტანეს კვლევის შედეგები, რომლებიც შეაჯერეს და საერთო დასკვნა გამოიტანეს. ჯგუფებს დაევალათ, შემდეგი გაკვეთილისთვის მონაცემები გრაფიკულად გამოესახათ.

პირველი აქტივობა პლებისციტის შედეგების წარდგენა და ანალიზი იყო. დამსწრე საზოგადოების მიერ შევსებული ბარათების ანალიზის შემდეგ ერთმა მოსწავლემ გააცნო შედეგები.

აქტივობის მიზანი მიღწეულად მიმაჩნია, რადგან მოსწავლეებმა დაამუშავეს კვლევის შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, შესაბამისად, განუვითარდათ კვლევა-ძიების უნარი, გავიდნენ მაღალ სააზროვნო დონეზე.

მომდევნო აქტივობისთვის კლასი შემთხვევითობის პრინციპით დავყავი ჯგუფებად: მოსწავლეებმა სპეციალური ყუთიდან აიღეს ბარათები, რომლებსაც ეწერა: ჟურნალისტი (5 ბარათი), საზოგადოების წარმომადგენელი (5 ბარათი), ექსპერტი (16 ბარათი). წინასწარ მომზადებული ბარათები წარწერებით მერხებზე დავაწყვე, შეიქმნა ,,ევროკავშირის ექსპერტთა“, საზოგადოების წარმომადგენელთა და ჟურნალისტების ჯგუფები.

ჯგუფების გადანაწილების შემდეგ დავარიგე ტექსტები და რუკები, რომლებზეც მოცემული იყო ევროკავშირის ქვეყნების კვლევები და ბიუჯეტი, პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები – მასალა, რომელსაც უნდა გასცნობოდნენ შინ. იგივე რესურსი მქონდა პრეზენტაციის სახით (ფერადი ვარიანტი). ჯგუფების რესურსი საერთო იყო. მოსწავლეებს დამოუკიდებლად უნდა აერჩიათ მათთვის საჭირო რესურსი. ეს მინიაქტივობა, ვფიქრობ, მათ ანალიზისა და შეფასების უნარების გამომუშავებაში დაეხმარა. რადგან განსხვავებული დავალებები განსხვავებულ არგუმენტებსა და რესურსებს მოითხოვდა.

მომდევნო აქტივობა: როლური თამაში – ევროკავშირის სამომავლო ბიუჯეტის განხილვა, – აქტიურად წარიმართა. ვფიქრობ, ამ აქტივობის მიზანიც მიღწეულ იქნა, რადგან მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩაბმული სტატიების განხილვაში და პრეზენტაციის მომზადებაში. ჯგუფში როლები გაანაწილეს, ყველა საკუთარ დავალებას ასრულებდა.

გაკვეთილის ძლიერ მხარედ მიმაჩნია მოსწავლეთა ჩართულობა, აქტიურობა და კრეატიულობა, რაც მათ ნამუშევრებში გამოჩნდა. მოსწავლეებმა შექმნეს ევროკავშირის გერბები და ლოგოები, რომლებშიც საკუთარი ხედვა ასახეს. ვფიქრობ, დასახულ მიზანს მივაღწიე, რადგან მოსწავლეები გაეცნენ ევროკავშირის შესახებ არსებულ დამატებით ინფორმაციას (ევროკავშირის ქვეყნების კვლევები და ბიუჯეტი) და კრიტიკულად შეაფასეს არსებული რესურსები. შესაბამისად, გავიდნენ მაღალ სააზროვნო დონეზე. გაკვეთილზე მოხდა რამდენიმე კომპეტენციის განვითარება: წიგნიერების, სემიოტიკური და შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების კომპეტენციებისა.

გაკვეთილის ძლიერ მხარედ მიმაჩნია ინტერნეტრესურსების გამოყენების მეთოდიც, რომელიც მედიაწიგნიერების კომპეტენციას ავითარებს. მოსწავლეები სტატიებს გაეცნენ სოციალურ ქსელში არსებული ჩვენი კლასის გვერდის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, რომ რესურსები ყველა მოსწავლისთვის ხელმისაწვდომი იყო, გაკვეთილზე ყველა ჯგუფს მივეცი რამდენიმე ვარიანტად ამობეჭდილი მასალა, ფერადი კარტოგრაფიული ანამორფული რუკები კი შეეძლოთ სლაიდშოუს საშუალებით გამოეყენებინათ.

გაკვეთილი იყო სახალისო და დინამიკური. მასში ყველა მოსწავლე ჩაერთო. განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ ის მოსწავლეები, რომლებსაც გაანალიზებული ჰქონდათ წინასაგაკვეთილო მასალა. გამოირჩეოდა ჟურნალისტების ჯგუფი, რომელმაც საინტერესო და მაღალ სააზროვნო დონეზე გამსვლელი კითხვები დასვა. ექსპერტთა ჯგუფებმაც კარგად გაართვეს თავი დავალებას და მაქსიმალურად ამომწურავად უპასუხეს კითხვებს. გამოიკვეთა დისკუსიის საჭიროება, რომელიც მომდევნო გაკვეთილზე გავაგრძელეთ.

გაკვეთილის გეგმის მნიშვნელოვანი მოდიფიცირება არ მომიხდენია, თუმცა ერთი აქტივობა (სინქვეინი, რომელიც თავიდანვე სათადარიგო აქტივობად მოვიაზრე) ამოვაგდე, რადგან კითხვა-პასუხმა დროს გადააჭარბა.

გაკვეთილის სუსტ მხარედ მიმაჩნია ის, რომ განმსაზღვრელი შეფასება არ გავაკეთე, რადგან შეფასებისთვის გამოვიყენე „სამიზნე“. ეს აქტივობა შეფასების უნართან ერთად მეტაკოგნიტურ უნარებსაც ავითარებს. ჯობდა, განმავითარებელი შეფასება მეტად კონკრეტული ყოფილიყო. სამომავლოდ ამას აუცილებლად გავითვალისწინებ.

ამ გაკვეთილზე მოსწავლეთა მიერ დასმულ კითხვებსა და ნააზრევს მომდევნო სტატიაში გაგაცნობთ.

ევროკავშირის ემბლემები

„სამიზნე“

კომენტარები

comments