პარასკევი, დეკემბერი 1, 2023
1 დეკემბერი, პარასკევი, 2023

მედიაწიგნიერების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობები            

თანამედროვე   განათლებაში ერთ-ერთ აქტუალურ მიმართულებად ითვლება მედიაწიგნიერება. რომელიც გვეხმარება მოსწავლის, როგორც პიროვნების განვითარების პროცესის უკეთ წარმართვაში, უვითარებს  მას ინფორმაციის კრიტიკულად გააზრების, შემოქმედებითად მიდგომის უნარს. შესაბამისად, გაკვეთილზე მასწავლებელმა მნიშვნელოვანი დრო უნდა დაუთმოს მედიამასალების ეფექტიან გამოყენებას.

გთავაზობთ სამოდელო გაკვეთილის  აქტივობებს, რომლებიც მეთერთმეტე კლასში ინტეგრირებული გაკვეთილის ფარგლებში გამოვიყენე და მედიაწიგნიერების მნიშვნელოვანი კომპეტენციის განვითარებას ემსახურება.

                                                           

გაკვეთილის თემა:  ბეთჰოვენის მე-3 სიმფონია

             

 გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლის საკომუნიკაციო და  მეტაკოგნიტური უნარების განვითარების, დამოუკიდებელი სწავლისა და საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს:

1.მოსმენილი და წაკითხული ინფორმაციის გაგება-გააზრება-გაცნობიერება:

 • საჭირო ინფორმაციის ამოცნობა, ტექსტის გამთლიანება (გამოტოვებული სიტყვების ჩასმა);
 • ტექსტის შინაარსობრივ ნაწილებად დაყოფა-დასათაურება.
 1. სხვადასხვა ინფორმაციის ერთმანეთთან დაკავშირება  და ამ კავშირის ლოგიკურობის  შესახებ დასკვნის    გაკეთება;
 2. მედიაწიგნიერების სხვადასხვა ტექნოლოგიით მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა.

 

გაკვეთილის გეგმა

 

N აქივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/

მეთოდები

კლასის ორგანიზების ფორმა/

ფორმები

სასწავლო რესურსი დრო (წთ)
 

1

А ფაზა

N1 აქტივობა – გაკვეთილის მიზნების გაცნობა.

                           ინტელექტუალური შეკითხვა

N1აქტივობის მიზანი:                                                                                                                                                                   1. პოზიტიური და კომფორტული გარემოს,  პოზიტიური განწყობის შექმნა;                                                                                                                                    2.მოსწავლეთა მოტივირება და ცნობისმოყვარეობის  გამოწვევა.

მედიაწიგნიერების პირველი ელემენტის შეთავაზება

 

გაისმის რა? სად? როდის? ინტ. თამაშების დაწყების მაუწყებელი მუსიკა და მასწავლებელი სვამს შეკითხვას.

1.შეკითხვა: გაიხსენეთ რუსულის გაკვეთილებზე მიღებული ცოდნა, ინფორმაციები და შესაბამისად დაუკავშირეთ ერთმანეთს: კომპოზიტორი, მწერალი, სიყვარული, ლოცვა და, აქედან გამომდინარე, დაასახელეთ მუსიკალური  ნაწარმოების ჟანრი.

მოსწავლეებს, სავარაუდოდ, გაახსენდებათ ,,ძოწის სამაჯური“, შესაბამისად, კუპრინი, ბეთჰოვენი, ლოცვიდან სიტყვები ,,წმინდა იყავნ სახელი შენი…“ და შეძლებენ დაასახელონ მუსიკის ჟანრი-სიმფონია. მასწავლებელი სლაიდზე გამოაჩენს სწორ პასუხს.

 

2.მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს გაკვეთილის თემას- ,,ბეთჰოვენის მე-3 სიმფონია“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაპროვოცირებელი შეკითხვა

 

ლოგიკური სვლა

 

ინდუქციური

(ფაქტებიდან ზოგადისკენ)

 

 

 

 

 

 

 

 

მთელი კლასი

PowerPoint-ში აწყობილი მასწავლებლის თვალსაჩინოება

 

 

 

აუდიოჩანაწერი

 

სლაიდიN

 

 

 

 

 

 

5 წთ

2 N2 აქტივობა –  გაკვეთილის მთავარი გმირები

აქტივობის მიზანი:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.მოსწავლეთა გამოწვევა ახალ თემაზე გადასასვლელად;                                            2.მოსმენის, სმენითი მახსოვრობის უნარ-ჩვევის განვითარების ხელშეწყობა;                                                              

3.საჭირო ინფორმაციის ამოცნობა, ტექსტის გამთლიანებაკონტექსტურ გასაღებებსა და არსებულ ცოდნაზე დაყრდნობით გამოტოვებული სიტყვების აღდგენა.

 

1. მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს გაკვეთილის მთავარ გმირებს, ანუ მათ, ვისზედაც აგებულია ძირითადად გაკვეთილი, ესენი არიან: თვითონ მოსწავლეები-გაკვეთილის წარმმართველი ძალა, ერეკლე მეორე, ნაპოლეონ ბონაპარტი, ბეთჰოვენი და ერთიც, მართალია, ამ გაკვეთილისთვის, მეორეხარისხოვან გმირი, მაგრამ მოსწავლეთა კუმირი – რუსი მსახიობი სტანისლავ ბონდარენკო. სლაიდზე წარმოდგენილია ამ პირების ფოტოები, ინსტრუქცია, რომელიც ტექსტის ნაცვლად შედგება ნიშნებისაგან, რომლებსაც მოსწავლეები უკვე იცნობენ:

შესაბამისობა, მსჯელობა-ვარაუდი, დასკვნა-არგუმენტირება, ნოტის ნიშანი-აუდირება-მოსმენა.

 

მოსწავლეებს ევალებათ 3 მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენა და მათი შესაბამისობის დადგენა რომელიმე ერთ-ერთ გმირთან (პორტრეტთან);

 

2. მასწავლებელი წინასწარ ამბობს, რომ ორი ნაწარმოები (სამიდან) ეკუთვნის ბეთჰოვენს, და ისინი წარმოადგენენ მე-3 სიმფონიის 1 და მე-4 ნაწილებს. სთხოვს მოსწავლეებს, დანარჩენ 3 პორტრეტთან თვითონ დაადგინონ შესაბამისობა მოსმენილი ნაწარმოების ხასიათიდან და ჟღერადობიდან გამომდინარე.

3. სამივე მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენა;

4. შესაბამისობების დადგენა, რა თემა ვითარდება თქვენი აზრით, ამ ნაწარმოებებში? (ზეიმი, ბრძოლა და გამარჯვება, სიყვარული)

 

5. მასწავლებელი: არსებობს 2 განსხვავებული აზრი, რომელიც გავრცელებულია მედია სივრცეში: რომ თავისი მე-3 სიმფონია ბეთჰოვენმა მიუძღვნა… ვის მიუძღვნა, ამას ჩვენ გავეცნობით ორი მედია ინფორმაციის დახმარებით.

 

 

 

 

 

 

დემონსტრირების

ვერბალური

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შესაბამისობების დადგენა

ასოციაცია-წარმოსახვა

 

 

პროვოცირება

 

 

 

 

 

 

 

 

მთელი კლასი

 

 

 

 

 

 

სლაიდი N

ფოტომასალა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ბეთჰოვენის მე-3 სიმფონია, I-IV ნაწ. ნაწყვეტი,

აუდიოჩანაწერი

https://www.youtube.com/watch?v=sYHzmb9yoiQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=xUbKaTSirKo

 

2.სიმღერის ნაწყვეტი ფილმიდან „დამიბრუნე ჩემი სიყვარული“

https://www.youtube.com/watch?v=5rKJA29jYe0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 წთ.

 

 

 

3 წთ.

 

1 წთ.

 

 

3 N2აქტივობა –  საინფორმაციო ტექსტის მოსმენა

2.მოსმენის, სმენითი მახსოვრობის უნარ-ჩვევის განვითარების ხელშეწყობა;                                                             

3.საჭირო ინფორმაციის ამოცნობა, ტექსტის გამთლიანებაკონტექსტურ გასაღებებსა და არსებულ ცოდნაზე დაყრდნობით გამოტოვებული სიტყვების აღდგენა.

 

1.    საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტის მოსმენა

ა). მოსმენის წინა ეტაპი-ტექსტში მოცემულ ახალ სიტყვებზე მუშაობა;

ბ) ტექსტის მოსმენა 2-ჯერ;

გ)  გამოტოვებული სიტყვების შეტანა ტექსტში და შემოწმება;

დ) გოგონები კითხულობენ მარინას სიტყვებს, ბიჭები-თომას სიტყვებს;

) დიახ/არა სავარჯიშო ტექსტის გაგების შესაფასებლად;

ე) შემაჯამებელი შეკითხვა:  რა გაიგეთ მოცემული ტექსტიდან ბეთჰოვენის შესახებ?

 

 

 

 

 

 

 

 

აუდიო-ლინგვური

 

 

დიალოგური კითხვა

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყველა

 

წყვილში

 

 

წყვილში

 

 

ინდივიდ.

 

ყველა

 

 

 

 

 

 

დაფა

 

აუდიოჩანაწერი

დასარიგებელი მასალა-გამოტოვებული სიტყვებით

 

საკითხავი მასალა

დასარიგებელი სამუშაო მასალა ”დიახ/არა/არ ვიცი” სავარჯიშო

 

 

 

 

 

2წთ.

 

4 წთ.

 

5წთ.

3 წთ.

 

2წთ.

1 წთ.

 

  N3 აქტივობა-კითხვა. ტექსტი-ბეთჰოვენი

აქტივობის მიზანი:  მოსწავლის მიერ ტექსტის აბზაცებად დაყოფა და შესაბამისად დასათაურება; ტექსტის გაგება-გააზრება;  ქვესათაურების მიხედვით ტექსტის გამთლიანება.

ა) ჩუმი, გაცნობითი კითხვა-წყვილებში და სტიკერებზე გეგმის შედგენა-ნაწილებად დაყოფა და მათი დასათაურება.

ბ) ტექსტის გამთლიანება- მოსწავლეების მიერ ტექსტიდან ქვესათაურების შესაბამისი ნაწილების წაკითხვა;

გ) წყვილში მუშაობის შეფასება;

დ) აქტივობის შემაჯამებელი კითხვები: რა გაიგეთ წაკითხული ტექსტიდან ბეთჰოვენზე?

რომელი ტექსტია სანდო, სარწმუნო? რატომ მიგაჩნიათ ასე?

 

 

 

 

 

წიგნზე მუშაობა

 

 

 

 

შეფასება

 

კითხვა-პასუხი

 

 

 

 

 

წყვილში მუშაობა

 

 

 

 

 

საკითხავი მასალა

 

 

 

10 წთ

 

3 წთ

5 სარეზერვო აქტივობა-ონლაინტესტირება: გამოიცანი მეფე

 აქტივობის მიზანი:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ემოციური განმუხტვა.

მთელი კლასი l

 

 

2
           
7.    N4 აქტივობის მიზანი:  

 

1.საშინაო დავალება

2. მოსწავლეთა შეფასება

3. გაკვეთილის შეჯამება

 

 

უკუკავშირი

 

შეფასება

3 წთ

 

 

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:

 მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიო/ვიდეოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ტურისტული რეპორტაჟი, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 • ამოიცნობს ძირითად თემას/საკითხებს;
 • ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (ვინ, როდის, სად, როგორი, რამდენი და სხვა);
 • განარჩევს ფაქტებს დამოკიდებულებისაგან, შეფასებისაგან;
 • აკავშირებს კონკრეტულ დეტალებს ძირითად ინფორმაციასთან;
 • გამოაქვს კონკრეტული დასკვნები.

 

უცხ.ს.V.4. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის დარგობრივი შემეცნებითი ტექსტი

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

 • ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;
 • ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას;
 • ტექსტს ყოფს შინაარსობრივ ნაწილებად;
 • განარჩევს ფაქტს ვარაუდისაგან;
 • აჯგუფებს ინფორმაციას სხვადასხვა ნიშნით;
 • ამოიცნობს ტექსტის სხვადასხვა მონაკვეთში მოცემულ ფაქტებსა და მოვლენებს შორის არსებულ კავშირს და გამოაქვს სათანადო დასკვნა.

უცხ.ს.V.9. მოსწავლეს შეუძლია ხმამაღლა წაიკითხოს ტექსტი/ნაწყვეტი.

 • შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს;
 • სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას;
 • მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

 

უცხ.ს.V.27. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან

 • ცდილობს თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
 • საჭიროებისამებრ მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში.

შეფასების ინსტრუმენტი:

,,დაუსრულებელი წინადადებები”                                                                            

გაკვეთილზე მე ვისწავლე…

გამიჭირდა გაგება…

მომეწონა…

მინდა ვიცოდე ..

 

გამოყენებული ლიტერატურა

 1. ესგ საგნობრივი პროგრამა რუსული ენა;
 2. ესგ საგნობრივი პროგრამა მუსიკა;
 3. Источник https://www.aif.ru/culture/classic/istoriya_odnogo_proizvedeniya_tretya_simfoniya_lyudviga_van_bethovena.

 

                                                                                                                                                    

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი