წერითი მეტყველების განვითარების გზები დაწყებით კლასებში (კვაზიწერა)

წინა წერილებში ვისაუბრეთ მეტყველების განვითარებაზე მუ­შაო­ბის სპეციფიკურ თავისებურებებზე წინასაანბანო პერიოდში. იმ ეტაპის უპირვე­ლესი ამოცანა იყო მეტყველების საკომუნიკაციო დანიშნულების წვდომა, კომუნიკაცი­ისათვის საჭირო ხერხებისა და საშუალებების დაუფლება და მოსწავლეთა მიერ მათი გამოყენების აუცილებლობის გაცნობიერება.

მუშაობის მომდევნო საფეხურის (საანბანო პერიოდი) ამოცანას წერით მეტყველებაში შინაარსის დანაწევრებულად გადმოცემის  წვდომა წარმოადგენს.

ამის გაცნობიერებამდე მოსწავლეები ნასწავლზე დაყრდნობითა და პრაქტიკული მოქმედებებით მიგვყავს.

კომენტარები

comments