როგორ შევაფასოთ ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის სკოლაში?

ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის გაზომვის მექანიზმი შეიმუშავა Amnesty International-მა ერთ-ერთი პროექტის „Becoming a Human Rights Friendly School (A Guide For Schools Around The World)“ ფარგლებში.

უპასუხეთ ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებს. შემოხაზეთ პასუხი. მიღებული ქულები კი დააჯამეთ.

შეფასების შკალა:

1 = არა (ან არასდროს);

2 = იშვიათად;

3 = ხანდახან;

4 = ხშირად;

5 = დიახ (ან ყოველთვის).

 1. ჩემი სკოლა არის ადგილი, სადაც მოსწავლეები არიან დაცულნი და თავს გრძნობენ უსაფრთხოდ. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 3, 5).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში არავინ განიცდის დისკრიმინაციას რელიგიის, ჩაცმულობის, მათი მეგობრების მრწამსის ან რაიმე სხვა ნიშნით. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 1, 2, 16).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემი სკოლა ქმნის თანაბარ შესაძლებლობებს, უზრუნველყოფს თანაბარ წვდომას რესურსებზე. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 2, 7).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში ყველას თანაბრად მიეწოდება ინფორმაცია აკადემიური, ექსტრაკურიკულარული და კარიერული შესაძლებლობების შესახებ და ყველა თანაბრად არის წახალისებული.(ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლი: 2).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში შემიძლია, თავისუფლად გამოვხატო ჩემი შეხედულებები (კულტურული, პოლიტიკური ან სხვა სახის შეხედულებები) და იდეები. შეხედულებების გამოხატვის დროს არ მიჩნდება შიში, რომ შეიძლება დისკრიმინაციის მსხვერპლი გავხდე.(ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 18, 19).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში ადამიანები თავისუფლად იღებენ მოსწავლეებს, მათ ოჯახებს, მასწავლებლებს, ასევე სკოლის სხვა თანამშრომლებს, რომლებიც სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელი არიან და განსხვავებული წარმომავლობა აქვთ (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 2, 6, 13, 14, 15)

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემი სკოლის მართვა დემოკრატიულია. ჩემს სკოლაში ყველას (მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, სხვა დასაქმებულ პირებს და მშობლებს) აქვს შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღებაში, კერძოდ, ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც მათ სასკოლო ცხოვრებაზე ახდენს გავლენას (სკოლაში არსებული წესები, სკოლის პოლიტიკა, მიზნები, სტრატეგია). (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 20, 21, 23).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. როდესაც სკოლაში ვინმე დისციპლინურ წესებს დაარღვევს ან რაიმე ინციდენტი მოხდება, მონაწილეთა მიმართ საქმის გარემოებების გამოკვლევა სამართლიანი პროცედურებით მიმდინარეობს. სანქციის შეფარდებაც სამართლიანია. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 6, 7, 8, 9, 10).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. როდესაც ჩემს სკოლაში ვინმე ისეთ საქციელს ჩაიდენს, რომელიც ნეგატიურ გავლენას შეიძლება ახდენდეს სხვის უფლებაზე, მათ ეხმარებიან, რომ მომავალში შეცვალონ ქცევა და აღარ შელახონ სხვისი უფლებები. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 6, 7, 8, 9 და 10).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. როდესაც სკოლაში კონფლიქტი წარმოიშობა (უთანხმოება, ჩხუბი), პრობლემას ვაგვარებთ არაძალადობრივი და თანამშრომლობის გზით. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 3, 5 და 28)

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. როდესაც ჩემს სკოლაში ვინმეს ბრალდება დარღვევის ჩადენა ან რაიმე გადაცდომა, ის ითვლება „უდანაშაულოდ”, სანამ საწინააღმდეგო არ დადასტურდება. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლი: 11)

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში არავის ექცევიან ან აკისრებენ ისეთ სანქციას, რომელიც არის ღირსების შემლახველი და რომელიც მას თავს არ აგრძნობინებს როგორც ადამიანს. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 4, 5).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. თუ სკოლაში ვინმემ შემოიტანა საჩივარი დისკრიმინაციული მოპყრობის გამო, სკოლაში არსებობს საჩივრის განხილვის შესაბამისი პოლიტიკა და პროცედურა. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 3, 6, 7).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში შესაძლებელია ჟურნალ-გაზეთების ან სხვა სახის პუბლიკაციების შექმნა და გავრცელება ცენზურის ან დასჯის შიშის გარეშე. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 19, 27).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში ერთმანეთს ახალისებენ, რომ შეისწავლონ სამართალთან და სამართლიანობასთან, გარემო პირობებთან, სიღარიბესთან და მშვიდობასთან დაკავშირებული გლობალური პრობლემები. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 26, 29).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში გვაქვს შესაძლებლობა, მოვისმინოთ, წავიკითხოთ და გავიგოთ სხვა ადამიანების მიდგომებისა და იდეების შესახებ. ერთმანეთისგან განსხვავებული მოსაზრებების გაცნობას ხელს უწყობს კურიკულუმი, სასწავლო სახელმძღვანელოები, ბიბლიოთეკა. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 2, 19, 27).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ადამიანები, რომლებიც ჩემს სკოლაში მუშაობენ, იღებენ სათანადო ანაზღაურებას, რაც საჭიროა ცხოვრების ადეკვატური სტანდარტისთვის, მათთვის და მათი ოჯახებისთვის. ისინი ანაზღაურებას იღებენ დასვენების დღეებშიც. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 4, 22, 24, 25).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში ყველა პატივისცემით ეპყრობა სხვა ადამიანის პირად სივრცესა და ნივთებს. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 12, 17).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში მე ერთ-ერთი ვარ, რომელიც იღებს პასუხისმგებლობას, რომ სხვა ადამიანები არ შექმნიან დისკრიმინაციულ გარემოს, ზიანს არ მიაყენებენ სასკოლო საზოგადოებას. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 1, 29).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

 1. ჩემს სკოლაში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვერავინ შემიზღუდავს ჩემს უფლებებსა და თავისუფლებებს. (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლები: 30).

შემოხაზეთ შეფასება:

1;         2;         3;         4;         5.

დააჯამეთ შეფასება: ———-

კომენტარები

comments