ხუთშაბათი, სექტემბერი 28, 2023
28 სექტემბერი, ხუთშაბათი, 2023

კიბერდანაშაული და ბავშვის მიერ დაწერილი კომპიუტერული ვირუსი

რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი ანტივირუსის მწარმოებელი კომპანიის, AVG-ს, წარმომადგენელმა ბი-ბი-სის ეთერში განაცხადა, რომ მათ 11 წლის ბავშვის მიერ შექმნილი კომპიუტერული პროგრამა აღმოაჩინეს, რომელსაც “ინფიცირებული” კომპიუტერებიდან განსაზღვრული ინფორმაციის “მოპარვა” შეეძლო. “ვინაიდან უფრო და უფრო მეტ სკოლაში ასწავლიან პროგრამირებას ასეთი მცირე ასაკის ბავშვებს, ვიდრე ეს ბავშვები თავიანთი საქმიანობის შედეგებს გაიაზრებენ, ამგვარი შემთხვევები გამეორდება და გახშირდება”, – თქვა AVG-ს წარმომადგენელმა. მართლაც, დღესდღეობით მსოფლიოს მრავალ სკოლაში პატარებს არა მარტო კომპიუტერის გამოყენებას, არამედ პროგრამების შექმნასაც ასწავლიან.

თავად პროგრამა, რომელზეც ანტივირუსის მწარმოებელი კომპანია საუბრობდა, კლასიკური კომპიუტერული ვირუსი არ ყოფილა. ის მომხმარებელს სთავაზობდა ვირტუალურ ფულს, რომელიც მას ერთ-ერთ კომპიუტერულ თამაშში გამოადგებოდა, ამის ნაცვლად კი ამ თამაშთან დაკავშირებული მომხმარებლის პირად ინფორმაციას იპარავდა და ამ მავნე პროგრამის შემქმნელს უგზავნიდა.

 


 

AVG-ს წარმომადგენელმა დასძინა: “ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს, რომ არ შეიძლება მაღაზიიდან სათამაშოს წამოღება, თუ ამაში გარკვეული საფასური არ გადაიხადე; ვფიქრობ, პატარებს ასეთი გზავნილები მაშინაც უნდა მივაწოდოთ, როდესაც ისინი კომპიუტერული პროგრამების წერას სწავლობენ”.

კომპიუტერული ვირუსი

კომპიუტერულ ვირუსს უწოდებენ დესტრუქციულ პროგრამას, რომლის მუშაობის შედეგად ზიანდება კომპიუტერი ან მასში არსებული მონაცემები გარეშე პირისთვის ხდება ხელმისაწვდომი. ვირუსები, როგორც წესი, კომპიუტერული ქსელების, მაგალითად, ინტერნეტის, და ინფორმაციის გადამტანი მოწყობილობების (CD, DVD, FlashDrive და სხვ.) საშუალებით “მრავლდება”. ვირუსს ძირითადად თავად მომხმარებელი ააქტიურებს ინფიცირებული ფაილის ან პროგრამის “გაშვებისას”.

ტერმინ “კომპიუტერული ვირუსით” ხშირად ყოველგვარი ტიპის დესტრუქციულ, მავნე პროგრამებს აღნიშნავენ. არადა, ამ პროგრამებს სხვადასხვა ფუნქცია აქვს და, შესაბამისად, სხვადასხვა კატეგორიად იყოფა. მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია: ზიანის მომტანი ვირუსები (Malware), ჯაშუში ვირუსები (spyware), კომპიუტერული ჭიები (computer worms) და სხვ.

ზემოხსენებული ვირუსი ზიანის მომტანი ვირუსების (Malware) ტიპს მიეკუთვნებოდა, ვინაიდან ერთ-ერთი კომპიუტერული თამაშის მონაწილეებს პირად ინფორმაციას ჰპარავდა და ამით მათ ზიანს აყენებდა.

კიბერდანაშაული

ერთი შეხედვით უწყინარი ბავშვური გართობა შესაძლოა სერიოზულ პრობლემად ექცეს არასრულწლოვანს, რომელიც იქნებ ვერც კი აცნობიერებდეს საკუთარი საქციელის მნიშვნელობას.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის XXXV თავის სათაური მოკლე და გასაგებია: კომპიუტერული დანაშაული. ამ თავში სამი მუხლია:

მუხლი 284. კომპიუტერულ ინფორმაციასთან არამართლზომიერი შეღწევა. კომპიუტერში ან კომპიუტერულ ქსელში არამართლზომიერი შეღწევა, რამაც შეიძლება ინფორმაციის განადგურება, მოდიფიცირება ან მოპოვება გამოიწვიოს, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ორ წლამდე, ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. თუ ამგვარმა ქმედებამ მძიმე შედეგი გამოიწვია, იგი ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით, ორიდან ხუთ წლამდე ვადით.

მარტივად რომ ითქვას, თუ ვინმემ სხვის კომპიუტერში ან კომპიუტერულ ქსელში შეაღწია, შემდეგ რაიმე წაშალა, არსებული მონაცემები შეცვალა ან ამ გზით განსაზღვრული ინფორმაცია მოიპოვა, ის კანონის წინაშე დამნაშავედ იქნება მიჩნეული.

მუხლი 285. ეგმის (ელექტრონული გამომთვლელი მანქანის) დამაზიანებელი პროგრამის შექმნა, გამოყენება ან გავრცელება. კომპიუტერის დამაზიანებელი პროგრამის შექმნა ან არსებულ პროგრამაში ცვლილებების შეტანა, რამაც შეიძლება არსებული ინფორმაციის განადგურება, ბლოკირება, მოდიფიცირება ან კომპიუტერის გამართული მუშაობის მოშლა გამოიწვიოს, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით სამ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. თუკი ამგვარმა ქმედებამ მძიმე შედეგი გამოიწვია, სასჯელი კიდევ უფრო მკაცრია – თავისუფლების აღკვეთა სამიდან ხუთ წლამდე ვადით.

მუხლი 286. ეგმის, ეგმის სისტემის ან მათი ქსელის ექსპლუატაციის წესის დარღვევა. კომპიუტერის ან კომპიუტერული ქსელის ექსპლუატაციის წესის დარღვევა, რამაც შეიძლება კანონით დაცული ინფორმაციის განადგურება, ბლოკირება, მოდიფიცირება ან გადაღება გამოიწვიოს, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, ვადით ას ოთხმოციდან ორას საათამდე, ანდა თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე. იგივე ქმედება, თუ მან მძიმე შედეგი გამოიწვია, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.

ამრიგად, თუ ვინმეს დაუდევრობით ან უყურადღებობით რომელიმე კომპიუტერში არსებული ინფორმაცია დაზიანდა ან მისი კოპირება მოხდა, ეს შესაძლოა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის საბაბად იქცეს.

 

<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”512″ height=”400″ id=”movie_name” align=”middle”> <param name=”movie” value=”https://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf”/> <param name=”quality” value=”high” /> <param name=”wmode” value=”direct” /> <param name=”allowFullScreen” value=”true” /> <param name=”allowScriptAccess” value=”always” /> <param name=”flashvars” value=”playlist=https://playlists.bbc.co.uk/news/technology-21380123A/playlist.sxml&config=https://www.bbc.co.uk/player/emp/2_0_55/config/default.xml&uxHighlightColour=0xff0000&config_settings_showPopoutButton=false&config_settings_showUpdatedInFooter=true&companions=slot:companion|size:300×60|type:adi|domId:bbccom_companion_21380123;&config_settings_autoPlay=true&fmtjDocURI=/news/technology-21371609&companion1Id=bbccom_companion_21380123&config_plugin_fmtjLiveStats_edition=International&domId=emp-21380123-149313&preroll=https://ad.doubleclick.net/pfadx/bbccom.live.site.news/news_technology_content;slot=preroll;sz=512×288;sectn=news;ctype=content;news=technology;referrer=nonbbc;domain=www.bbc.co.uk;referrer_domain=;rsi=J08781_10008;rsi=J08781_10119;rsi=J08781_10040;rsi=J08781_10053;rsi=J08781_10048;rsi=J08781_10051;rsi=J08781_10128;rsi=J08781_10132;rsi=J08781_10480;rsi=J08781_10573;rsi=J08781_10576;rsi=J08781_10375;rsi=J08781_10601;rsi=J08781_10609;rsi=J08781_10610;rsi=J08781_10611;rsi=J08781_10617;rsi=J08781_10622;rsi=J08781_10623;rsi=J08781_10628;headline=kids’writingmalicioushackcode’;asset_type=story;story_id=21371609;keyword=;iframe=yes;tile=1&embedReferer=&mediatorHref=https://open.live.bbc.co.uk/mediaselector/5/select/version/2.0/mediaset/journalism-pc/vpid/{id}&companion1Size=300×60&config_plugin_fmtjLiveStats_pageType=eav2&holdingImage=https://news.bbcimg.co.uk/media/images/65782000/jpg/_65782410_65782409.jpg&enable3G=true&embedPageUrl=https://www.bbc.co.uk/news/technology-21371609&config_settings_showShareButton=true&companion1Type=adi&config_plugin_fmtjLiveStats_pageType=eav6&config_settings_autoPlay=false&config_settings_showFooter=true&config_settings_showPopoutButton=false&config_settings_showPopoutCta=false&config_settings_addReferrerToPlaylistRequest=true”/> <!–[if !IE]>–> <object type=”application/x-shockwave-flash” data=”https://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf” width=”550″ height=”400″> <param name=”movie” value=”https://www.bbc.co.uk/emp/worldwide/player.swf”/> <param name=”quality” value=”high” /> <param name=”wmode” value=”direct” /> <param name=”allowFullScreen” value=”true” /> <param name=”allowScriptAccess” value=”always” /> <param name=”flashvars” value=”playlist=https://playlists.bbc.co.uk/news/technology-21380123A/playlist.sxml&config=https://www.bbc.co.uk/player/emp/2_0_55/config/default.xml&uxHighlightColour=0xff0000&config_settings_showPopoutButton=false&config_settings_showUpdatedInFooter=true&companions=slot:companion|size:300×60|type:adi|domId:bbccom_companion_21380123;&config_settings_autoPlay=true&fmtjDocURI=/news/technology-21371609&companion1Id=bbccom_companion_21380123&config_plugin_fmtjLiveStats_edition=International&domId=emp-21380123-149313&preroll=https://ad.doubleclick.net/pfadx/bbccom.live.site.news/news_technology_content;slot=preroll;sz=512×288;sectn=news;ctype=content;news=technology;referrer=nonbbc;domain=www.bbc.co.uk;referrer_domain=;rsi=J08781_10008;rsi=J08781_10119;rsi=J08781_10040;rsi=J08781_10053;rsi=J08781_10048;rsi=J08781_10051;rsi=J08781_10128;rsi=J08781_10132;rsi=J08781_10480;rsi=J08781_10573;rsi=J08781_10576;rsi=J08781_10375;rsi=J08781_10601;rsi=J08781_10609;rsi=J08781_10610;rsi=J08781_10611;rsi=J08781_10617;rsi=J08781_10622;rsi=J08781_10623;rsi=J08781_10628;headline=kids’writingmalicioushackcode’;asset_type=story;story_id=21371609;keyword=;iframe=yes;tile=1&embedReferer=&mediatorHref=https://open.live.bbc.co.uk/mediaselector/5/select/version/2.0/mediaset/journalism-pc/vpid/{id}&companion1Size=300×60&config_plugin_fmtjLiveStats_pageType=eav2&holdingImage=https://news.bbcimg.co.uk/media/images/65782000/jpg/_65782410_65782409.jpg&enable3G=true&embedPageUrl=https://www.bbc.co.uk/news/technology-21371609&config_settings_showShareButton=true&companion1Type=adi&config_plugin_fmtjLiveStats_pageType=eav6&config_settings_autoPlay=false&config_settings_showFooter=true&config_settings_showPopoutButton=false&config_settings_showPopoutCta=false&config_settings_addReferrerToPlaylistRequest=true”/><!–<![endif]–><a href=”https://www.adobe.com/go/getflash”><img src=”https://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif” alt=”Get Adobe Flash player”/></a><!–[if !IE]>–> </object><!–<![endif]–> </object>

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

საუკეთესო   ექსკურსიისთვის

სადაც ნახეს მამაჩემი

ბოლო სიახლეები

გრიგოლ ორბელიანი

საუკეთესო   ექსკურსიისთვის

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი