ორშაბათი, აპრილი 22, 2024
22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

როგორ ვაცოცხლებთ პერსონაჟებს კომიქსებით

თანამედროვე გაკვეთილი მოსწავლეთა ინტერესებსაა მორგებული. ამისთვის ვიყენებთ თამაშს, ინტერნეტრესურსებს, პრეზენტაციებს და ა.შ. ჩემი მოსწავლეებისთვის კომიქსების შეთავაზებით კიდევ უფრო მივიპყარი პატარების ყურადღება.

მას შემდეგ, რაც III კლასში ქართული ენის გაკვეთილზე კომიქსების გამოყენება დავიწყე, უფრო მეტად დავრწმუნდი მათი გამოყენების აუცილებლობაში. როცა მოსწავლე მიხვდა, რისთვის ქმნიდა კომიქსს, უფრო მეტად ჩაუღრმავდა შესასწავლ საკითხს.

 

როდის შეიძლება კომიქსის გამოყენება გაკვეთილზე?

ის შეიძლება დავუკავშიროთ ახალდამუშავებულ ტექსტს, რაიმე ამბავს ან საკითხს, რომელიც მოსწავლეებს აინტერესებთ. მისი გამოყენება ყოველთვის არ არის მიზანშეწონილი. კომიქსის გამოყენებამ კიდევ უფრო გაზარდა ჩემი მოსწავლეების ინტერესი და მოტივაცია, გახადა ისინი უფრო თავდაჯერებულნი. ვიზუალიზებამ თავისუფლება მიანიჭა მათ ფანტაზიას, დაამახსოვრებინა ტექსტის ყველაზე რთული მომენტები. მოსწავლემ თვითონ შექმნა პერსონაჟი, წარმოიდგინა მისი გარეგნობა, ხასიათი, შეარჩია ფერები. ეს კი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრებას უწყობს ხელს. ასე დანახული ლიტერატურული გმირი უფრო ახლობელი გახდა მისთვის. მოსმენამ, წაკითხვამ, ხატვამ, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვამ საკითხი მოსწავლისთვის უფრო აქტუალური გახადა.

გაკვეთილის თემა: ,,გულითადი მეგობარი“ ი. გოგებაშვილის მიხედვით. (გამომცემლობა „ტრიასი“).

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები შეძლებენ ლიტერატურული ტექსტის გაგება-გააზრებას, პერსონაჟის ქცევის შეფასებას და საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას კომიქსის გამოყენებით.

კავშირი ესგ სტანდარტთან:

ქართ. დაწყ.III.7 მოსწავლემ უნდა შეძლოს ტექსტის წაკითხვა, გაგება-გააზრება.

ქართ. დაწყ.III.9 მოსწავლეს შეუძლია ლიტერატურული ტექსტის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, პერსონაჟის შეფასება.

ქართ. დაწყ.III.12 მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის შექმნა და აზრის გასაგებად ჩამოყალიბება.

N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ) აქტივობის შედეგი
 

1

 

ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება.

 

 

 

 

ვერბალური ახსნა. მთელი კლასი. გაკვეთილის მიზანი, შეფასების ფორმა. 2 მოსწავლეებს ეცოდინებათ გაკვეთილის მიზანი, შეფასების ხერხი.
2

 

 

 

მოსწავლებს ვახსენებ ნასწავლ თემას „გულკეთილი ქვრივი“. ვიყენებ „იდუმალ ყუთს“, საიდანაც იღებენ ქაღალდის გულებს, ერთმანეთს ეუბნებიან იმ „ჯადოსნურ სიტყვებს“, რომლებიც უნდა გამოიყენონ ურთიერთობის დროს. ჩუქნიან გულებს და აწებებენ მერხზე. წამახალისებელი კომენტარებით მოსწავლეთა შეფასება. გამოწვევა.

კითხვა-პასუხი.

 

გონებრივი იერიში.

 

მთელი კლასი.

ყუთი. ფერადი ქაღალდის გულები. 5 გააქტიურდება მოსწავლეთა წინარე ცოდნა. გაიზრდება ინტერესი წასაკითხი საკითხის მიმართ.

 

 

 

3

 

 

 

სიუჟეტური სურათების მიხედვით, რომლებიც შინაარსობრივად უკავშირდება გაკვეთილის თემას. მოსწავლეები შექმნიან მცირე ზომის ტექსტს, რომელიც ჩაიწერება ფორმატზე. მოხდება კომიქსის შექმნა მხოლოდ პირველ ილუსტრაციაზე. წამახალისებელი კომენტარებით მოსწავლეთა შეფასება. „გასეირნება ილუსტრაციებში“.

ერთობლივი წერა.

მთელი კლასი

 

 

 

 

 

 

 

 

ფერადი ილუსტრაციები. ფორმატი. ქაღალდის ღრუბლები კომიქსის ჩასაწერად. 7 მოხდება მოსწავლეთა სააზროვნო უნარების გააქტიურება.
4

 

 

 

მოსწავლეებს ვაცნობ გაკვეთილის თემას. სათაურის შესახებ გამოთქვამენ ვარაუდებს. ახსნიან ახალ ლექსიკურ ერთეულებს.წამახალისებელი კომენტარებით მოსწავლეთა შეფასება. ლექსიკურ ერთეულებზე მუშაობა.

 

მთელი კლასი ახალი სიტყვების ბარათები.

 

3 მოსწავლეები გაეცნობიან გაკვეთილის თემას. ახალი ლექსიკური ერთეულების ცოდნა დაეხმარება მათ ტექსტის გაგებაში.
5

 

 

 

მასწავლებლის მიერ ტექსტის კითხვა. სამოდელო კითხვა. მთელი კლასი.  

სახელმძღვანელო.

 

 

 

2

მოსწავლეები გაეცნობიან ტექსტს.
 

6

 

მოსწავლეთა მიერ ტექსტის კითხვა. კითხვა ინდივიდუალურად, გაგრძელებით. მთელი კლასი. ტექსტი.  

5

მოსწავლეები გაივარჯიშებენ გაწაფულ კითხვაში.
7 ვსვამ ფაქტებზე ორიენტირებულ კითხვებს. კითხვებზე პასუხები მოსწავლეებმა ტექსტიდან უნდა ამოიკითხონ.წამახალისებელი კომენტარებით მოსწავლეთა შეფასება. კითხვა-პასუხი. მთელი კლასი. ტექსტი.  

4

კითხვები დაეხმარება მოსწავლეებს ტექსტის გაგება-გააზრებაში.
8

 

 

 

მოსწავლეები თანმიმდევრობით დაალაგებენ ტექსტში განვითარებულ მოვლენებს. ტექსტში განვითარებული მოვლენების დალაგება. მთელი კლასი. სახელმძღვანელო. 2 მოსწავლეები შეძლებენ ინფორმაციის ორგანიზებას ტექსტის საშუალებით. მოხდება ტექსტის სიუჟეტური ხაზის გააზრება.
9 „ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ“. ვსვამ საანალიზო კითხვებს. მნიშვნელოვანი ელემენტის კონფლიქტის გადაჭრის გზის გააზრებისთვის შეივსება სქემა „ვიღაცას-უნდოდა-მაგრამ-საბოლოოდ“.

გამოგვაქვს დასკვნა. წამახალისებელი კომენტარებით მოსწავლეთა შეფასება.

კითხვა-პასუხი მთელი კლასი. ტექსტი.სქემა „ვიღაცას -უნდოდა-მაგრამ-საბოლოოდ“.  

7

მოსწავლეები შეძლებენ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვას პერსონაჟების მიმართ. სქემის შევსება დაეხმარება მოსწავლეებს პერსონაჟებთან დაკავშირებული პრობლემისა და მისი გადაჭრის გზების გააზრებაში.
10 მოსწავლეთა წყვილებს ურიგდებათ თემასთან დაკავშირებული ილუსტრაცია, რომელზეც თვითონ უნდა შექმნან კომიქსი და აწებებენ დაფაზე გამოკრულ მეორე ილუსტრაციაზე. წამახალისებელი კომენტარებით მოსწავლეთა შეფასება. კომიქსის შექმნა. მთელი კლასი. ფურცლები, ილუსტრაცია. ფანქრები. 5 მოსწავლეები შეძლებენ საკუთარი აზრის გამოხატვას

ტექსტში წარმოდგენილი პრობლემის მიმართ თავიანთი შემოქმედებითი უნარების გამოყენებით.

11 გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეები გააკეთებენ თვითშეფასებას. ასევე შეაფასებენ ერთმანეთს .

მიეცემათ ს/დავალება.

 

თვითშეფასება.

ურთიერთშეფასება.

მთელი კლასი. სმაილები თითოეული ბავშვისთვის. თვითშეფასების რუბრიკები.  

3

მოსწავლეები კრიტიკულად მიუდგებიან ერთმანეთის შესაძლებლობებს. შეაფასებენ საკუთარ აქტიურობას.

 

ტექსტის წაკითხვამდე კლასს შევთავაზე სიუჟეტური სურათები, რომლებიც თემატურად უკავშირდებოდა საკითხს. პატარა თხზულების შედგენის შემდეგ ვთხოვე ნახატის გახმოვანება და ერთობლივად შევქმენით კომიქსი.

საგაკვეთილო ტექსტის დამუშავების შემდეგ გამოვყავით მნიშვნელოვანი მონაკვეთები, პერსონაჟები, გარემოებები, პრობლემა. ეს აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ მოსწავლეებს უფრო დამაჯერებლად და თავისუფლად შესძლებოდათ აზრის გადმოცემა. დეტალები ჩამოვწერეთ დაფაზე. მოსწავლეთა წყვილებს დავურიგე წინასწარ გამზადებული ფურცლები. სამუშაოს დასრულების შემდეგ კი წყვილებმა კლასის წინაშე წარმოადგინეს ნამუშევრები.

ტექსტში გადმოცემული პრობლემა იმდენად აქტუალური აღმოჩნდა, მოსწავლეებმა ისე წარმოადგინეს პერსონაჟები და მათი დიალოგები, რომ მივხვდი, ჩემი მიზანი მიღწეული იყო.

გარდა ამისა, კომიქსების შექმნით პატარებს წერის კულტურის გაუმჯობესებაც შევატყვე. ისინი, რომლებსაც წერა უჭირთ, ცდილობენ ფაქიზად და ლამაზად დაწერონ თავიანთი ნაფიქრი.

ვფიქრობ, რომ კომიქსების შექმნამ კლასში გაზარდა კითხვის მოტივაცია, შთაბეჭდილებებისა და აზრების სხვებისთვის გაზიარება-განხილვის სურვილი.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ესგ საგნობრივი პროგრამა (2018-2014)
  2. დაწყებითი კლასების მასწავლებლის გზამკვლევი, 2011

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი