როგორ გვეხმარება ბიოგრაფიული ტექსტი ენობრივი კომპეტენციების განვითარებაში (სამოდელო გაკვეთილი)

ყველასთვის
ცნობილია თამაში “Puzzle”, სადაც პატარა ფრაგმენტებისგან ერთი შეკრული სურათი, პორტრეტი
თუ პეიზაჟი უნდა შედგეს. სწავლების ეს მეთოდიც ამ პრინციპით მუშაობს, იმ განსხვავებით,
რომ  სურათის მაგივრად უნდა შეიკრას კონკრეტული
ტექსტი. თამაშში სურათის ნაწილები განსხვავებულია, ამიტომ დიდი დაკვირვებაა საჭირო,
რათა მოვარგოთ საჭირო ფრაგმენტი და შევკრათ სურათი. ამ მეთოდში სურათის მაგივრად ვკრავთ
ტექსტს, რაც ინფორმაციის სწორად ამოკითხვას და თანმიმდევრობით დალაგებას გულისხმობს.
ამისთვის საჭიროა ბარათებზე დაწერილი წინადადებების წაკითხვა-გაგება, თითოეულ ასეთ
ბარათში არის საკვანძო სიტყვა, რომელიც მოსწავლეს სწორი თანმიმდევრობის დანახვაში ეხმარება.
ეს მეთოდი უნივერსალურია ყველა საგნისთვის.  

გთავაზობთ
სამოდელო გაკვეთილს, რომელიც ამ მეთოდს ეფუძნება.

განვიხილავთ
სამი ადამიანის ბიოგრაფიას. ამ ადამიანებს საერთო აქვთ ის, რომ სამივემ იცის უცხოური
ენა.

დავალება:
თითოეულმა ჯგუფმა უნდა შეაგროვოს ერთი ადამიანის მონაცემები.   დაალაგოს სწორი თანმიმდევრობით იმ ადამიანის ბიოგრაფია,
რომელიც შეხვდებათ.

გაკვეთილის
აღწერა:

კლასი
იყოფა სამ ჯგუფად (შესაძლებელია წყვილებში მუშაობაც). ჯგუფს წინასწარ გადაეცემა ფლიპჩარტი,
რომელზეც იმ ადამიანის სახელი და გვარი ეწერება, ვისი ბიოგრაფიაც უნდა შეისწავლონ;
და კონვერტი ბარათებით, სადაც დანაწევრებული და არეულია სამივე ადამიანის ბიოგრაფია.

რეკომენდაცია:
ტექსტების შერჩევისას გასათვალისწინებელია, რომ პერსონაჟები უნდა იყვნენ სხვადასხვა
ასაკისა და სქესის.

კავშირი ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან:

ეროვნულ
სასწავლო გეგმაში ბიოგრაფიულ ტექსტებზე მუშაობა უკვე მე-3 დონიდან გვხვდება. აქედან
გამომდინარე, შემოთავაზებული გაკვეთილი მასწავლებელმა შესაძლებლობებიდან გამომნდინარე
უნდა მოარგოს კლასს.

 

უცხ.ს.III.6. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა
სახის ინფორმაციული ტექსტი (
მაგ., დაიჯესტი, ბიოგრაფიული
ცნობარი, ანოტაცია და სხვა)
.

 შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


·          

ამოიცნობს მთავარ თემას/საკითხებს;


·          

ამოიცნობს ტექსტის ზედაპირზე (ექსპლიციტურად) მოცემულ ფაქტობრივ ინფორმაციას;


·          

ერთმეთთან აკავშირებს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას
და გამოაქვს დასკვნა;


·          

განსაზღვარავს მოვლენათა დროსა და ადგილს;


·          

მიჯნავს ფაქტს ვარაუდისაგან, შეფასებისაგან;


·          

ამოიცნობს ფაქტებსა და მოვლენებს შორის არსებულ
ლოგიკურ კავშირებს;


·          

აკავშირებს ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას პირად
გამოცდილებასთან.

 

უცხ.ს.V.5. მოსწავლეს შეუძლია ბიოგრაფიის წაკითხვა და გაგება.

 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:


·          

ამოიცნობს მთხრობელს;


·          

განსაზღვრავს მოვლენათა დროსა და ადგილს (ეპოქა, დაბადების დრო და ადგილი და სხვა);


·          

ასახელებს პიროვნების მოღვაწეობის სფეროს,
რომ
ელშიც მანსახელი გაითქვა;


·          

ამოიცნობს კარიერის ეტაპებს;


·          

ტექსტში მოცემული ინფორმაციის (საქმიანობის, ურთიერთობის, ქცევის) გააზრების
საფუძველზე ახასიათებს პიროვნებას.

სწორი
თანმიმდევრობით მოცემული ტექსტები.  

Биография
Дмитрия Павловского 

 

Я, Дмитрий Павловский, родился 17 мая 1960 года в Москве. 

В 1967 году начал учиться в 52-ой московской школе.

 

 

Я особенно интересовался иностранными языками.

 

 

После окончания школы я хотел совершенствовать свои
знания английского языка и поехал в Англию.

 

 

Там
я работал в гостинице.

 

 

 

Пребывание в Англии и общение с
клиентами помогло мне хорошо овладеть англий­ским языком.

 

 

 

В
1980 году я вернулся в Россию.

 

 

В
том же году я успешно сдал вступительные экзамены в МГУ.

 

 

Я
поступил на отделение английского языка филологического факультета.

 

 

В
вузе я изучал также немецкий язык. Владею им свободно.

 

 

После окончания университета в 1985 году я начал
работать переводчиком в индий­ском посольстве.

 

 

В
основном занимался газетными переводами с английского и немецкого языков.

 

 

Работа
в посольстве помогла мне стать опытным переводчиком.

 

 

В
1997 году меня пригласили на работу в один из московских банков.

 

 

Здесь я занимаюсь переводом на иностранные языки
специальных банковских про­грамм.

12.05.2001.

 

  

Биография Марики Кадакас

 

Я, Марика Кадакас, родилась 12
апреля 1975 года в городе
 Валга.

 

В
1982 году поступила в первый класс.

 

 

Через два года наша семья уехала из Валги, и я начала учиться в 21-й средней школе города Таллина.

 

 

Эту школу я окончила в 1991 году.

 

 

Во время учёбы я особенно интересовалась
иностранными языками.

 

Сразу после окончания школы я
хотела поступить в
ТПУна отделение английского языка
филологического факультета,
но не прошла по конкурсу.

 

Тогда я поехала в Англию, чтобы лучше выучить язык.

 

 

Там я работала продавщицей и одновременно училась на курсах английского языка.

 

 

Учёба на курсах и общение с Клиентами помогли мне хорошо изучить английский язык.

 

Когда я вернулась в Эстонию, в
1992 году, мне удалось успешно
сдать экзамены и поступить в ТУ па филологический
факультет.

 

 

Там я изучала английский и
французский языки.

 

 

 

После окончания университета я
начала работать переводчицей в одном из тарту­ских издательств.

 

 

 

В начале 2001 года я вышла
замуж
и уехала к мужу в Россию.

 

 

Он живёт и работает в Санкт-Петербурге.

21.09.2001

 

Биография  Ирины Зайцевой

 

Я, Ирина Зайцева, родилась 13
июля 1980 года в городе Таллине.

 

В 1987 году начала учиться в
Таллинской 38-ой школе.

 

Меня особенно интересовала
математика.

 

 

В 7-ом, 8-ом и 9-ом классах я
участвовала в нескольких
республиканских математических олимпиадах.

 

 

В одной из них победила.

 

 

Поэтому после окончания девятого класса поступила в
физико-математический класс таллинской 
гимназии.

 

 

Закончила гимназию в 1999 году.

 

 

В том же году поступила в Таллинский политехнический
университет на экономи­ческий факультет.

 

 

Сейчас учусь на третьем курсе и подрабатываю в
Хансабанке.

 

 

В 2000 году окончила курсы
английского языка.

 

 

 

 

 

Знание английского языка помогает мне в общении с клиентами и в изучении спе­циальной
литературы по экономике.

 

 

В
2001
году начала учиться на компьютерных курсах, которые организовал наш банк для своих
сотрудников.

                                                                     
22.10.2001

 

 

 

 

გამოყენებული
ლიტერატურა:
Журнал
международной ассоциации чтения «Перемена»;

                            Н.Соосаар, Н.Замковая
«Интерактивные методы преподавания».

კომენტარები

comments