მიკროფონი და გეოგრაფიის გაკვეთილი

დღეს, როდესაც ყოველი ადამიანისთვის ხელმისაწვდომია დიდი მოცულობისა და სხვადასხვა შინაარსის ინფორმაცია, მისი ეფექტურად გამოყენების უნარი სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ინფორმაციის არა მხოლოდ მოპოვება, არამედ შეფასებაც და, რაც მთავარია, მისი გამოყენება ყოველდღიური ცხოვრების, ფიზიკური თუ ინტელექტუალური მუშაობის პირობების გასაუმჯობესებლად.

გეოგრაფიის სახელმძღვანელოში ბევრი ისეთი საკითხია მოცემული, რომლებიც თანამედროვე პრობლემებთანაა დაკავშირებული. ამ მასალის საინტერესოდ მიწოდება მასწავლებლისთვის ერთგვარი გამოწვევაა. მან უნდა შეძლოს, პროცესი შედეგზე ორიენტირებულიც იყოს და სახალისოც.

უცხო არავისთვისაა, რომ მოტივაციის გაზრდის მიზნით სასურველია მოსწავლეებისთვის ისეთი აქტივობების შეთავაზება, რომლებიც უკავშირდება რეალურ ცხოვრებას, ყოველდღიურობას, მათ გამოცდილებას. მასწავლებელმა უნდა შეისწავლოს მოსწავლეთა ინტერესები და აღძრას მათში ცნობისმოყვარეობა, ორგანულად შეუხამოს ერთმანეთს სასწავლო საქმიანობა და გართობა. ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემეცნებითი როლური და იმიტაციური თამაშები, რათა მოსწავლეებს არჩევანისა და მოსაზრების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება მივცეთ. ყურადღება გავამახვილოთ იმ ძლიერ მხარეებზე, რომლებიც მოსწავლის თვითდამკვიდრებას, სხვებისთვის საკუთარი მიგნებების გაზიარებას შეუწყობს ხელს.

საილუსტრაციოდ გაგაცნობთ გეოგრაფიის გაკეთილზე (სიღრმისეულ ფაზაზე) განხორციელებულ აქტივობებს, რომლებიც თქვენს გაკვეთილს სახალისოსაც გახდის და შედეგიანსაც.

კლასი – IX

თემა – „შავი ზღვის სამეურნეო გამოყენება და დაცვა“

I აქტივობა: ვიდეორგოლის ანალიზი

აქტივობის აღწერა: მოსწავლეებს ვაჩვენებ ვიდეორგოლს „შავი ზღვა და მდინარეები“. https://drive. google. com/file/d/1QIgv6oxSFISWZS4f3UPjXUO9VU843k7h/view?usp=sharing

ვაძლევ ინსტრუქციას და სათითაოდ ვურიგებ წინასწარ მომზადებულ კითხვარს, რომლის მიხედვითაც უნდა გააკეთონ ვიდეორგოლის ანალიზი. კითხვებზე მუშაობენ ინდივიდუალურად, პასუხების მოსმენის შემდეგ გამოყოფენ საერთო პრობლემას და მის მიზეზებს, რომლებსაც წერენ ფლიპჩარტზე წინასწარ დახაზულ კოგნიტიურ სქემაში.

 

II აქტივობა: როლური თამაში მიკროფონი.

აქტივობის აღწერა: მოსწავლეებს საშუალებას ვაძლევ, აქტიურად გამოიყენონ მიკროფონი და აქვე ვთავაზობ სიტუაციურ ამოცანას:

 

– წარმოიდგინეთ, რომ იმყოფებით გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის სხდომაზე, სადაც არგუმენტირებულად უნდა იმსჯელოთ შავი ზღვის ეკოლოგიურ პრობლემებსა და ამ პრობლემების მოგვარების გზებზე. არის თუ არა შავი ზღვის პრობლემა გლობალური? ურთიერთანამშრომლობით მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომელსაც დააფიქსირებთ კოგნიტიურ სქემაზე.

 

 

კითხვაზე, თუ რასთან ასოცირდება ეს სქემა, მოსწავლეებმა მიპასუხეს, რომ ის ჰგავს სახლს და როგორც სახლი არ უნდა დავაბინძუროთ, ასევე არ უნდა დავაზიანოთ გარემოც, რომელშიც ვცხოვრობთ.

გაკვეთილს ვაჯამებთ გასასვლელი ბილეთებით.

 

თავისი შექმნილი ელექტრონული რესურსი და აქტივობები მასწავლებელს ეხმარება არა მხოლოდ იმაში, რომ მოსწავლეებს აღუძრას მოტივაცია და უზრუნველყოს სასწავლო პროცესში მათი ჩართულობა, არამედ იმაშიც, რომ მოსწავლეებმა ცოდნასთან ერთად შეიძინონ

  • ინფორმაციის მოძიებისა და დამუშავების,
  • ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების,
  • ტრანსფერის,
  • პრობლემის გადაჭრის,
  • ეფექტური მოტივაციის ამაღლების,
  • კომუნიკაციის,
  • თანამშრომლობის

უნარები.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. 1. მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომები. „აქტიური სწავლება გეოგრაფიაში“.
  2. მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია. საქართველოს გეოგრაფია.

 

კომენტარები

comments