პარასკევი, სექტემბერი 29, 2023
29 სექტემბერი, პარასკევი, 2023

,,ხელოვნური ინტელექტი, google, სახელმძღვანელო და მე”

“ვასწავლო ნიშნავს იმას, თუ როგორ ვისწავლო” 

ან  (,,როგორ ვასწავლო ნიშნავს , როგორ ვისწავლო”)

“ემოციური მდგომარეობა მუდმივად იცვლება უკიდურესი ნეგატიურიდან უკიდურეს პოზიტიურამდე დიაპაზონში.ემოციებს შეუძლიათ იმდენად დაგვეუფლონ,  რომ დაარღვიონ სიტუაციის აღქმადობა, ხოლო ლოგიკური , პრაგმატული აზროვნება შეუძლებელი გახადონ.” (დ.კარნეგი)

დადებითი ემოციური  მდგომარეობა აუცილებელია  სიტუაციის სრულფასოვანი აღქმისა და პრაგმატული აზროვნებისათვის. სწორედ ამიტომ საჭიროა, როგორც წინა თაობებმა აითვისეს სახელმძღვანელო როგორც ძირითადი რესურსი,შემდგომმა თაობებმა კი ციფრული რესურსები googles სახით, დღეს ასევე მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ,  როგორც კიდევ ერთ-ერთი რესუსი (არა სახელმძღვანელოსა და googles კონკურენტი) ხელოვნური ინტელექტი_Chat GPT 4.

რადგან ჩვენ  ხშირად ვსაუბრობთ მომავლის განათლებაზე, როგორი უნდა იყოს სწავლა-სწავლების, განვითარების პროცესი, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება დღევანდელი  რეალობის ჯანსაღ ემოციურ აღქმადობას. ემოციებს არ უნდა მივცეთ საშუალება,შეგვიქმნას ისეთი განწყობები,რომელიც სიახლეების მიღებისა და გამოყენების შიშთან ასოციერდბა. ეს ასევე აუცილებელია რათა ფეხი ავუწყოთ დღევანდელობის სწრაფ ტემპებსა და მოთხოვნებს.

    დღეს ჩვენი მოსწავლეები ჩვენთან ერთად არიან ჩართულები სწავლა-სწავლების  მიმდინარე პროცესებში.  მათთვის მნიშვნელოვანია  ცოდნა ,,დღეს და არა ხვალ”.   მოსწავლეებს უნდა მივცეთ დამოუკიდებლად  მეტი კვლევის, შედარებისა და აღმოჩენების გაკეთების საშუალება,რათა მათ თავად შეძლონ საზოგადოებაში დამკვიდრებული, გადამდები სტერეოტოპული შეხედულებებისგან თავის დაცვა. ამისათვის კი ჩვენ მასწავლებლები უნდა ვგრძნობდეთ თავს კომფორტულად, ვიცნობდეთ, ვფლობდეთ და არ გავურბოდეთ ციფრულ ტექნოლოგიებს. 

სწორედ ამ მიზნით შევთავაზე X კლასის მოსწავლეებს კვლევა გეოგრაფიის საგანის მიმართულებით:

,,ხელოვნური ინტელექტი, google, სახლემძღვანელო და მე”

* ( რა არის ხელოვნური ინტექლეტი Chat GPT 4,  როგორი შესაძლებლობები აქვს მას და როგორ  გავიაროთ რეგისტრაცია. იხ.რესურსი 3,4,5 თანდართული სტატიის სახით ).

ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო: ,,რა ბენეფიტებს მთავაზობს ამ თუ იმ საკითხის დამუშავების დროს ხელოვნური ინტელექტი Chat GPT 4 , Google და სახელმძღვანელო”.

კვლევის ჩასატარებლად მოსწავლეებმა დაამუშავეს შემდეგი საკითი: ,,მეხუთეული დარგები” და  ქვესაკითი ,,რატომ ხდება ინდუსტრიული რევოლუციები? ინდუსტრიული რევოლუციების დროის ხაზი”.

საკითხის დამუშავების პროცესში, მოსწავლეებს შევთავაზე შემდეგი რესურსები: გეოგრაფიის სახელმძღვანელო (X კლასი მ. ბლიაძე, მ.სეხნიაშვილი), Google და  ხელოვნური ინტელექტი Chat GPT 4. 

კვლევის პროცესში , მოცემული რესურსების შედარება უნდა მომხდარიყო შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით : მოქნილობა,სიმარტივე, დროის მენეჯმენტი, სანდოობა, ვალიდობა, ობიექტურობა (შესაძლებელია კრიტერიუმების ცვლილება საკუთარი შეხედულებისამებრ). 

ჩატარებული კვლევა თავად მოსწავლეებს ანუ  ,,მეს”  მისცემს შესაძლებლობას ჩამოიყალიბოს საკუთარი პოზიცია მოცემული სამივე რესურსურის მიმართ, აღნიშნულ საკითხზე შეძლოს არგუმენტირებული მსჯელობა, დასკვნების გამოტანა , რათა შეიქმნას რელისტური მკვიდრი წარმოდგენები. 

 1. კვლევის დაწყების წინ კლასი დაიყო ოთხ ჯგუფად შემდეგი რესურსის მიხედვით:

იხ.რესურსი  ,,ინდუსტრიული რევოლუციის  დროის ხაზი”

 1. კვლევის მსვლელობა
,,ხელოვნური ინტელექტი ,google ,  სახელმძღვანელო და მე”
საკითი:მეხუთეული დარგები 
კლასის ორგანოზების ფორმა: ჯგუფური
I. ,,ინდუსტრიული რევოლუციები დროის ხაზზე_მექანიზაცია ” (1784წელი)

რატომ ,როდის და როგორ მოხდა ეკონომიკურ-ტექნიკური ინდუსტრიალიზაცია კერძოდ  მექანიზაციის ეტაპი, რა შედეგები მოყვა ამ ეტაპს.

II. ,,ინდუსტრიული რევოლუციები დროის ხაზზე_ელექტრიფიკაცია” (1870წელი)

რატომ ,როდის და როგორ მოხდა ეკონომიკურ-ტექნიკური ინდუსტრიალიზაცია კერძოდ ელექტრიფიკაციის ეტაპი,რა შედეგები მოყვა ამ ეტაპს.

III.,,ინდუსტრიული რევოლუციები დროის ხაზზე_ავტომატიზაცია” (1969წელი)

რატომ ,როდის და როგორ მოხდა ეკონომიკურ-ტექნიკური ინდუსტრიალიზაცია კერძოდ ავტომატიზაციის ეტაპი,რა შედეგები მოყვა ამ ეტაპს.

IV. ,,ინდუსტრიული რევოლუციები დროის ხაზზე_ხელოვნური ინტელქეტი” (  ChatGPT)

(Cv ის შექმნა ChatGPT)რას წარმოადგენს, როდის შეიქმნა,მისი ძლიერი და სუსტი მხარეები, რა ბენეფიტებს მოტანა შეუძლია  კაცობრიობისთვის და ა. შ 

(რეკომენტაცია: სასურველი შეკითხვების დამატებაც შეგიძლიათ)

ჯგუფები გადიან მუშაობის შემდეგ ეტაებს:

 1. ChatGPT  _ინტერვიუს ეტაპი _ ხელოვნურ ინტელექტთა (ChatGPT)
 2. სახელმძღვანელო _ გაცნობის ეტაპი _საკითის სახელმძღვანელოდან  მეხუთეული დარგები ,,რატომ ხდება ინდუსტრიული რევოლუციები ?” მ. ბლიაძე, მ. სეხნიაშვილი
 3. google – მოძიების ეტაპი – google -ის პლატფორმაში სტატიების (მედიაწიგნიერების კომპონენტი)
 4. ,,მე ”  შეჯამების ეტაპი- ,,რას ვფიქრობ მე”  შედარება/არგუმენტორებული მსჯელობა /დასკვნების გამოტანა

მოსწავლეები ხელოვნური ინტელექტის,google,სახელმღვანელოს შედარებას ახდენენ შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 • მოქნილობა
 • სიმარტივე
 • დროის მენეჯმენტი
 • სანდოობა
 • ვალიდობა
 • ობიექტურობა

 (შეგიძლიათ კრიტერიუმები თავადაც დაამატოთ)

მოსწავლეებს შევთავაზებული  ჰქონდათ თავად აერჩიათ კვლევის წარდგენის ფორმა: 

 • ინფოგრაფიკა
 • ვიდეო რგოლი 
 • სტატია/swot ანალიზი 

აღნიშნული კვლევის დახმარებით მოსწავლეები თავად შეიქმნიან  მკვიდრ წარმოდგენებს  და გააკეთებენ  მიგნებებს მოცემული  რესურსების დადებით და უარყოფით მხარეებზე. განათლებისა და ტექნოლოგიების განვითარების პროცესში ისინი თავად აღმოაჩინენ  და გაატარებენ პარალელს მოვლენათა თანმიმდევრულობაში. 

სასურველია მსგავსი კვლევებით  მივცეთ მოსწავლეებს საშუალება თავად გააკეთონ დასკვნები შემდგომ საკითხებზე:

 -ხელოვნური ინტექლეტის, როლი სწავლების პროცესში;

-ხელოვნური ინტელექტი, კონკურენტი ,რომელიც პროფესიის გარეშე დაგვტოვებს;

-ხელოვნური ინტელექტი, რესურსი, რომლის კარგად შესწავლა საშუალებას მოგვცემს, სხვადასხვა პლატფორმებთან ერთად ეფექტურად გამოვიყენოთ , დაჩქარებული ცხოვრების ტემპებისა და მაღალი კონკურენციის პირობებში.

 

რესურსები:

1.https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423 ,,რა არის ემოციური ინტელექტი” -კენდრა ჩერი  (07.11.22)

2.https://openai.com/blog/chatgpt ხელოვნური ინტელექტი _Chart GPT4

3.https://idfi.ge/ge/artificial_intelligence_meaning_international_standards_ethical%20norms_recommendations_and_conclusions

4.ხელოვნური ინტელექტი: არსი, საერთაშორისო სტანდარტები, ეთიკური ნორმები და რეკომენდაციები

5.https://openai.com/research/gpt-4  შესაძლებლობები Chart GPT4(გამოცდების შედეგები)

6.ვიდეო რგოლი როგორ დავრეგისტრირდე უფასოდ Chart GPT4 https://www.youtube.com/watch?v=fCBNfCb5HLE

7.გეოგრაფია”  მე-10 კლასი მ. ბლიაძე მ. სეხნიაშვილი

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი