შაბათი, სექტემბერი 30, 2023
30 სექტემბერი, შაბათი, 2023

მასწავლებელი გლობალური განათლებისთვის

გლობალიზაცია – რთული ფენომენია, რომლის მიმართაც სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს და ცხარე დებატები მიმდინარეობს. ზოგს მიაჩნია, რომ გლობალიზაცია საშიში მოვლენაა, რომელმაც უარყოფითად შეცვალა სამყარო. მათი აზრით, მან საზოგადოებას არასასურველი შედეგები მოუტანა და გავლენას ახდენს მშვიდობაზე. ადამიანთა მეორე ჯგუფი კი გლობალიზაციას ნაყოფიერ ფენომენად მიიჩნევს, რომელიც მსოფლიოს უფრო მეტად დაკავშირებულსა და ინფორმირებულს ხდის, ვიდრე ოდესმე. მას უყურებენ, როგორც მსოფლიოში ოპტიმიზმის ახალ წყაროს. ეს შეიძლება ეხებოდეს ღირებულებების, ცოდნის, ტექნოლოგიისა და ქცევითი ნორმების გადატანას, ადაპტაციასა და განვითარებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. გლობალიზაციასთან დაკავშირებული ტიპური მოვლენები და მახასიათებლები მოიცავს გლობალური ქსელის ზრდას (მაგ. ინტერნეტი, მსოფლიო ელექტრონული კომუნიკაცია და ტრანსპორტი), გლობალურ ტრანსფერსა და შემოდინებას ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ და სასწავლო სფეროებში, საერთაშორისო ალიანსებსა და კონკურსებში.

გლობალიზაცია და მასთან დაკავშირებული გლობალური პრობლემები გარდაუვალია ადამიანის ცივილიზაციის განვითარების ამ ეტაპზე. მნიშვნელოვანია სწორი მიდგომა ახალი ერთიანი მსოფლიო საზოგადოების ფორმირებისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაწყვეტად.

გლობალიზაცია მნიშვნელოვანი ტენდენციაა, რომელიც ახალ ათასწლეულში გავლენას ახდენს მსოფლიოზე. ერები განიცდიან უზარმაზარ ცვლილებებს სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში. ჩვენს ცხოვრებაში შემოდის ახალი ცნებები და ღირებულებები, რომლებიც ახალ პრობლემებსა და პერსპექტივებს შეიცავს. ინფორმაციული საზოგადოება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცნებაა გლობალურ სამყაროში, რომელსაც შემოქმედებითი პიროვნებები სჭირდება.

მომავალში უნივერსიტეტები და ინსტიტუტები, სავარაუდოდ, უფრო ღია გახდება ყველა ასაკის ადამიანისთვის, ვისაც სწავლის გაგრძელების სურვილი ექნება. ეს გარდაუვალია გლობალიზებულ სამყაროში.

გლობალიზაციის გავლენა განათლების სექტორზე შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი.

ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე პუნქტი, რომლებიც გლობალიზაციის დადებით და უარყოფით გავლენას უსვამს ხაზს:

– გლობალიზაციამ რადიკალურად გარდაქმნა სამყარო ყველა ასპექტში. მაგრამ მან განსაკუთრებით გარდაქმნა მსოფლიო ეკონომიკა, სადაც სულ უფრო ძლიერდება ურთიერთკავშირები და ურთიერთდამოკიდებულება. რამაც მსოფლიო ეკონომიკა უფრო კონკურენტუნარიანი გახადა. შეიქმნა ცოდნის ბაზა, განსაკუთრებით განვითარებული დასავლეთის ქვეყნებში.

– გლობალური განათლება აკავშირებს სწავლების მეთოდებს მსოფლიო სისტემებიდან, რათა წაახალისოს გარემოს მდგრადი განვითარება და წვლილი შეიტანოს გლობალური ინდუსტრიის ჩამოყალიბებაში. ეს საგანმანათლებლო ინიციატივები პრიორიტეტს ანიჭებს სკოლაში გლობალური სწავლის დაწყებას დაწყებითი კლასებიდან, რაც ხელს უწყობს სასწავლო გამოცდილებას, რომელიც ამზადებს მოსწავლეებს ხელმძღვანელი როლებისთვის.

– რადგან განათლება გლობალური სტაბილურობის საფუძველია, მულტიკულტურული ცნობიერების განვითარებამ ადრეული ასაკიდანვე შეიძლება ინტეგრირება მოახდინოს სხვადასხვა საზოგადოების მიერ ჩამოყალიბებულ იდეოლოგიაზე, რათა კარგად დაბალანსებული დასკვნები მივიღოთ მსოფლიოს გარშემო არსებულ საკითხებზე. გლობალიზაცია და განათლება გავლენას ახდენენ ერთმანეთზე – ახალგაზრდები ემზადებიან წარმატებული მომავლისთვის, რომლის დროსაც მათი ერების დაკავშირება ხდება.

– გლობალიზაციის შედეგად ცოდნის, განათლებისა და სწავლის ზოგიერთი გამოწვევა საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს, უფრო კარგად გაეცნონ აბსტრაქტულ კონცეფციებსა და გაურკვეველ საკითხებს.

– ინფორმაციული საზოგადოება და გლობალური ეკონომიკა მოითხოვს სისტემური აზროვნების, მათ შორის მსოფლიო სისტემისა და ბიზნესის ეკოსისტემის სრულყოფილ გაგებას. გლობალიზაცია პრობლემებისადმი ჰოლისტიკურ მიდგომას იყენებს. ინტერდისციპლინული კვლევის მიდგომები კი მსოფლიო სისტემის წინაშე არსებული რთული რეალობის უფრო სრულყოფილი გააზრების მისაღწევ საშუალებად მიიჩნევა.

– ის აძლიერებს მოსწავლეების სიმბოლოებით მანიპულირების უნარს. მაღალპროდუქტიული დასაქმება დღევანდელ ეკონომიკაში მოითხოვს, რომ მოსწავლემ მუდმივად მოახდინოს სიმბოლოებით მანიპულირება, როგორიცაა პოლიტიკური, იურიდიული და ბიზნესტერმინები და ციფრული ფული.

– გლობალიზაცია აძლიერებს მოსწავლის ცოდნის შეძენისა და გამოყენების შესაძლებლობას. ის აძლიერებს მოსწავლეების შესაძლებლობას, მიიღონ და გამოიყენონ ცოდნა, შეფასება, დამოუკიდებლად იფიქრონ, იმსჯელონ და სხვებთან ითანამშრომლონ ახალი სიტუაციების გასააზრებლად.

– გლობალიზაცია იწვევს მეცნიერულად და ტექნიკურად მომზადებული ადამიანების რაოდენობის ზრდას. განვითარებადი ეკონომიკა ემყარება ცოდნას, როგორც წარმოების მთავარ ფაქტორს და კორპორაციები ითხოვენ, რომ თანამშრომლები იყვნენ მაღალკვალიფიცირებულნი მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში.

– ეს ხელს უწყობს მოსწავლეებს გუნდურ მუშაობაში. გუნდში მუშაობისას მოსწავლეებს სჭირდებათ ჯგუფში დინამიკის, კომპრომისის, დებატების, დარწმუნების, ორგანიზაციის, ხელმძღვანელობისა და მენეჯმენტის უნარების გამომუშავება.

– გლობალიზაცია არღვევს სივრცისა და დროის საზღვრებს. მოწინავე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, ცოდნის, განათლებისა და სწავლის ახალმა სისტემამ უნდა გამოიყენოს სინქრონული და ასინქრონული მოქმედებების ფართო სპექტრი, რომლებიც ეხმარება მასწავლებელსა და მოსწავლეს სივრცისა და დროის საზღვრების დარღვევაში.

– გლობალიზაცია აკმაყოფილებს ცოდნის, განათლებისა და სწავლის გამოწვევებს და ინფორმაციის ეპოქის შესაძლებლობებს. ცოდნაზე დაფუძნებული კომპანიები (ბიზნესი) ხშირად ჩივიან, რომ კურსდამთავრებულებს არ გააჩნიათ ახალი უნარების შესწავლისა და ახალი ცოდნის ათვისების შესაძლებლობა. გლობალიზაცია ხელს უწყობს ბიზნესს.

– ის ქმნის და მხარს უჭერს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვას განათლების სისტემაში; ხელს უწყობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებას იდეებისა და გამოცდილების გაცვლის მიზნით.

– გლობალიზაცია ხელს უწყობს კვლევებს, ექსპერიმენტებს ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების პოტენციალის საზღვრების გაფართოებას უფრო ეფექტური სწავლისთვის.

– ცოდნის, უნარებისა და ინტელექტუალური აქტივების გლობალური გაზიარება აუცილებელია განვითარებისთვის.

– ქმნის ღირებულებებს და ამაღლებს ეფექტურობას გლობალური გაზიარებითა და ადგილობრივი საჭიროებების მხარდაჭერის გზით.

– ხელს უწყობს საერთაშორისო ურთიერთგაგებას, თანამშრომლობას, ჰარმონიასა და კულტურულ მრავალფეროვნებას ქვეყნებსა და რეგიონებში.

– წაახალისებს ქვეყნებს შორის კომუნიკაციებს, ურთიერთკავშირსა და კულტურულ მრავალფეროვნებას.

– გლობალიზაციის პოტენციური ჩამორჩენა განათლებაში შეიძლება გახდეს ტექნოლოგიური და ციფრული ხარვეზების განსხვავებულობის მიზეზი მოწინავე ქვეყნებსა და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს შორის.

– განათლებაში გლობალიზაციამ შეიძლება შექმნას რამდენიმე მოწინავე ქვეყნისთვის უფრო ლეგიტიმური შესაძლებლობები განვითარებადი ქვეყნების კოლონიზაციის ახალი ფორმისთვის.

გლობალური განათლება აკავშირებს სწავლების მეთოდებს მსოფლიო სისტემებთან, რომლის მიზანი გარემოს მდგრადი განვითარების წახალისება და გლობალური ინდუსტრიის გაძლიერების ხელშეწყობაა.

რას ფიქრობთ გლობალიზაციაზე განათლებაში?

 

გამოყენებული ინტერნეტგვერდები: https://edtechreview.in/news/2730-globalization-in-education; https://www.researchgate.net/publication/242621870_Globalization_And_Education_Challenges_And_Opportunities

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი