შაბათი, დეკემბერი 2, 2023
2 დეკემბერი, შაბათი, 2023

შემაჯამებელი ტესტი სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში

ხელოვნების ისტორიის გარკვეული ეპოქის ,  თემის შესწავლა-დამუშავების შემდეგ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლებს მოგვეთხოვება შემაჯამებელი დავალებების ჩატარება. შემაჯამებელი სამუშაოს  შედეგები  გვეხმარება  დავადგინოთ მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეები,  გავიგოთ: რამდენადაა დაძლეული სასწავლო თემა, რამდენად წარმოჩინდა სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნა და/ან უნარ-ჩვევები სასწავლო წლის კონკრეტულ ეტაპზე.  აუცილებელია შემაჯამებელი  დავალებების  მრავალგვარი ფორმის გამოყენება , ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში:

„შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპებია:

საკონტროლო/გამოცდა/ტესტირება/მაშტაბური ნამუშევარი/ გამოფენა/მოხსენება-რეფერატი (გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის შესახებ).

ეროვნული სასწავლო გეგმაში  მითითებულია მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები:

 • დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
 • ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
 • 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
 • მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

 

მინდა გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება, განვიხილავ ერთ კონკრეტულ მაგალითს:  VII კლასში,  რენესანსის და ბაროკოს ეპოქის შესწავლის შემდეგ, დავგეგმე შემაჯამებელი გაკვეთილი, მოსწავლეებს უნდა შეესრულებინათ ორი განსხვავებული ეპოქის, ერთ თემაზე შექმნილი, ხელოვნების ნიმუშების შედარებითი ანალიზი. დავალება შევადგინე ღია ტიპის კითხვებით, რომელიც ალტერნატიულ პასუხებს არ შეიცავდა, მაგრამ დასმულ კითხვებზე ლაკონიური პასუხების გაცემას მოითხოვდა. ამ ტიპის ტესტები უფრო მეტად ამჟღავნებს მოსწავლის შესაძლებლობებს, ვიდრე დახურული კითხვებით შედგენილი ტესტები, რადგან არ ეძლევათ მზა პასუხებიდან არჩევის საშუალება. მოსწავლეებს კითხვაზე საპასუხოდ ადეკვატური ინფორმაცია უნდა გადმოეცათ  ლაკონიურად და ხელოვნების ტერმინოლოგიის გამოყენებით რენესანსისა და ბაროკოს ეპოქის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ.  მსგავსი ტიპის ტესტებზე მუშაობით მოსწავლეებს უვითარდებათ მაღალი სააზროვნო უნარები: ორი  ეპოქის დამახასიათებელ მხატვრულ ხერხებზე მსჯელობის , შედარებითი ანალიზის უნარი, საკუთარი შეხედულების დასაბუთების უნარი.

 

 

შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა

 

თემა რენესანსი და ბაროკო
კლასი VII
მიზანი ·                     მოსწავლის მიერ  ნამუშევრით აღძრული შთაბეჭდილების გაანალიზების, საკუთარი შეხედულების დასაბუთების  და მასში გადმოცემული განწყობილების ამოცნობისა და სხვა და სხვა ეპოქის სტილის ნიმუშების შედარებითი ანალიზის უნარის შემოწმება.
შეფასება ორი ეპოქის ხელოვნების კონკრეტული ნიმუშის შედარებითი ანალიზის უნარი და საკუთარი შეხედულების დასაბუთების უნარი.
მუშაობის ფორმა ინდივიდუალური
რესურსი სახელმძღვანელო, ტესტი , საწერი კალამი.
შემაჯამებელი სამუშაოს ფორმა ტესტური დავალება
ეროვნულ სასწავლო გეგმა , მისაღწევი შდეგები. ს.გ.VII.8. მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და კომუნიკაციის საშუალება.

·           საუბრობს ხელოვნების ნაწარმოებით აღძრულ პირველ შთაბეჭ­დი­ლე­ბაზე და განმარტავს, რამ გამოიწვია ეს ემოცია (სიუჟეტმა, კომპოზიციამ, ფერმა, ფიგურათა გამომსახველობამ და სხვ.);

·           აფასებს ხელოვანის ნაწარმოებს (საკუთარ ცოდნაზე და შთაბეჭდი­ლებაზე დაყრდნობით);

·           მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ კულტურის შესახებ მისი ხელოვნების ნიმუშების გაცნობით.

VII.11.       მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და შეადარს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურის ხელოვნების ნიმუშები.

·           ამოიცნობს სხვადასხვა ეპოქის და კულტურის ხელოვნების ცნობილ ნიმუშებს;

·           ამოიცნობს ამა თუ იმ კულტურის ხელოვნების ნიმუშების ზოგიერთ დამახასიათებელ ნიშანს;

·           ასახელებს სხვადასხვა კულტურის ერთი დანიშნულების არქიტექ­ტუ­რის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებს.

ს.გ.VII.12მოსწავლეს შეუძლია დააკავშირს ხელოვნების ნაწარმოების შინარს ისტორიასთან და კულტურასთან.

·           მსჯელობს იმის შესახებ, თუ რა გავლენა იქონია ისტორიულმა და კულტურულმა კონტექსტმა ნამუშევრის შინაარსზე;

·           ამოიცნობს ხელოვნების ნიმუშს, როგორც ამა თუ იმ კულტურის კუთვნილებას ვიზუალური ელემენტების მიხედვით;

 

 

მოსწავლის შემაჯამებელი ტესტი

 

 1. 2.

 

 1. ჯოვანი ბელინი. ჯვარცმა. 1455 წ.            
 2. რუბენსის. ჯვარცმა. 1620წ.

 

შეადარეთ გამოსახულებები ერთმანეთს:

 1. დაადგინეთ ხელოვნების ნიმუშების საერთო და განმასხვავებელი მხატვრული ნიშნები:
 • რა თემაზეა შექმნილი ხელოვნების ნიმუშები? ხელოვნების რომელი დარგის ნიმუშებია წარმოდგენილი?
 • რომელი სახვითი საშუალებები და სახვითი ხერხებია ავტორების მიერ გამოყენებული აზრისა და იდეის გამოსახატად და/ან ხასიათის შესაქმნელად? (5 ქულა)
 1. ხელოვნების თითოეული ნიმუში სტილური მახასიათებლების მიხედვით მიაკუთვნეთ ხელოვნების ისტორიის გარკვეულ პერიოდს. დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება! (3 ქულა).
 2. გამოხატეთ საკუთარი დამოკიდებულება ხელოვნების ნიმუშების მიმართ, დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება (2 ქულა).

 

შეფასების რუბრიკა

# მოსწავლის

სახელი და გვარი

კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

 

აღწერს ნამუშევარს, აკეთებს ორი ეპოქის კონკრეტული ნიმუშის შედარებით ანალიზს ხელოვნების თითოეული ნიმუში სტილური მახასიათებლების მიხედვით

ხელოვნების ისტორიის გარკვეული პერიოდის მიკუთვნება . მოსაზრების დასაბუთება.

ხელოვნების ნიმუშების მიმართ ასაბუთებს საკუთარ დამოკიდებულებას
0- 5 0- 3 0- 2 10
1          
2          

 

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა

მოსწავლის თვითშეფასების სქემა
        გვარი და სახელი: ————————-      ———————-
კრიტერიუმები დიახ ნაწილობრივ არა
აღვწერ ნამუშევარს, ვაკეთებ ორი ეპოქის კონკრეტული ნიმუშის შედარებით ანალიზს      
მივაკუთვნებ ხელოვნების თითოეული ნიმუშს  სტილური მახასიათებლების მიხედვით

ხელოვნების ისტორიის გარკვეულ პერიოდის .

     
ხელოვნების ნიმუშების მიმართ ვასაბუთებ საკუთარ დამოკიდებულებას      

 

სსიპ ვიქტორ ნოზაძის სახელობის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოძვის საჯარო სკოლის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების  წამყვანი მასწავლებელი: ნინო ცარციძე

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმა 2011-2016 (მოქმედი რედაქცია)

 

 1. კლდიაშვილი ა. ღაღანიძე ნ. ჯაყელი თ. (2012 წ) ხელოვნება   VII კლასი.  გამომცემლობა „კლიო“.

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი