ორშაბათი, დეკემბერი 11, 2023
11 დეკემბერი, ორშაბათი, 2023

მიგრაციის საკითხები სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე

მიგრაცია-იმიგრაცია თანამედროვე მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამ ჩვენს მოქალაქეებს დიდი შესაძლებლობები გაუხსნა, მაგრამ ამავე დროს, გაჩნდა არასწორი, დაუზუსტებელი  წარმოდგენები და გამოიკვეთა ამ მიმართებით ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობა.

სამოქალაქო წიგნიერების ერთ-ერთ მიმართულებას პოლიტიკური და იურიდიული წიგნიერება წარმოადგენს, რომელიც მოიცავს იმ სამართლებრივი რეგულაციების ცოდნასაც, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრაცია-იმიგრაციის საკითხებს უკავშირდება.

ესგ-ს სამოქალაქო განათლების მოქმედი სტანდარტი პირდაპირ არ მოიცავს დასახელებულ საკითხებს, მაგრამ სამართლებრივი კულტურის, მომავლის დაგეგმვის უნარების განვითარების მიმართულებით ამ  ახალ რეგულაციებში გარკვევა მოსწავლეებისთვის აქტუალურია.

მასწავლებლისთვის ხელსაყრელ რესურსს წარმოადგენს სახელმძღვანელო ,,მიგრანტის პირველი ნაბიჯები“ https://www.scribd.com/document/367845340/, რომლის გამოყენებითაც მომზადდა შემოთავაზებული გაკვეთილის გეგმის დანართები.

გაკვეთილის გეგმა

საგანი: სამოქალაქო განათლება

სწავლების საფეხური/კლასი: მე-10 კლასი

მოსწავლეთა რაოდენობა:  20-25

გაკვეთილის თემა:  რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირში გამგზავრებამდე?

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები გაეცნობიან ევროკავშირში უვიზო და გრძელვადიანი მიმოსვლის რეგულაციებს.

მოსწავლეები განივითარებენ ტექსტზე მუშაობის, თანამშრომლობის, არგუმენტირებული მსჯელობის, კრიტიკული ანალიზის უნარებს;

მოქ.X.10

 • შეარჩევს რომელიმე კონკრეტულ კონფლიქტურ სიტუაციას მოქალაქეთა ცხოვრებიდან (სოციალური, ეკონომიკური ან პოლიტიკური); შეისწავლის შექმნილ ვითარებასა და მხარეთა ინტერესებს; თანაკლასელებთან ერთად გაითამაშებს აღნიშნულ სიტუაციას და მისი გადაჭრის ალტერნატიულ ვარიანტებს; მსჯელობს ამ გზების ავკარგიანობაზე და მეგობრებთან ერთად სახავს კონფლიქტის სამართლებრივი გადაჭრის გეგმას.
N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
1

 

წინარე ცოდნის გასააქტიურებლად მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს: რა იცით ევროკავშირის შესახებ?

რომელია ევროკავშირის/შენგენის  წევრი ქვეყნები?

საქართველო რა დამოკიდებულებაშია ამ გაერთიანებასთან?

პასუხების მიხედვით მასწავლებელი ადგენს ასოციაციურ რუკას და ბოლოს,  აჯამებს აქტივობას.

 

გონებრივი იერიში;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასოციაციური რუკა;

 

 

მთელი კლასი დაფა, ცარცი, წინასწარ ფლიპჩარტზე მომზადებული კითხვები. 5წთ
2

 

 

 

მასწავლებელი აცნობს კლასს ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის წესებს და მიმოიხილავს პრობლემებს, რომელიც ამ წესების დარღვევას მოჰყვება კონკრეტული პიროვნებისთვის, სახელმწიფოსათვის, ევროკავშირთან შემდგომი ურთიერთობისთვის. ინტერაქტიული მინილექცია მთელი კლასი საპრეზენტაციო ფაილი, პროექტორი, კომპიუტერი; 5 წთ
3.ა

 

 

 

მასწავლებელი კლასს ყოფს 4 ჯგუფად და თითოეულს აძლევს განსხვავებულ დავალებას: 1. ჯგუფი ,,მიგრანტები“

2. ჯგუფი ,,მესაზღვრეები“

3. ,,მიგრანტები“

4. ,,მესაზღვრეები“

როლური თამაში ჯგუფური მუშაობა დანართი 1 მოსწავლეთათვის;  დანართი 2 მოსწავლეთათვის (თითოეული 2 ჯგუფისთვის);

ინსტრუქციები ჯგუფური მუშაობისათვის;

ფერადი ფურცლები, მარკერები, ფლიპჩარტები;

8წთ
3.ბ

 

 

 

1-ელი და მე-2 და  მე-3 და მე-4 ჯგუფები გაითამაშებენ სიტუაციას ,,საზღვარზე“ ;

წყვილში ერთი ჯგუფი წარმოადგენს მიგრანტებს, მეორე _მესაზღვრეებს, რომლებიც ამოწმებენ მათ დოკუმენტაციას.

დასასრულ, შეაჯამებენ აქტივობას.

როლური თამაში ჯგუფური მუშაობა საპრეზენტაციო ფურცლები, ფერადი ფურცლები; 10წთ
4.ა სავარჯიშო ,,ჩავალაგოთ ხელბარგი“;

ჯგუფებს ეძლევათ ახალი დავალება: მე-4 ჯგუფი  წინასწარი ინფორმაციის გარეშე, მოამზადებს საპრეზენტაციო ფურცელს ,,ჩემი ხელბარგი“;

მე-3 ჯგუფი ,,დანართი 3 მოსწავლეთათვის“ საფუძველზე, მოამზადებს საპრეზენტაციო ფურცელს ,,ჩემი ხელბარგი“;

1-ელი და მე-2 ჯგუფები მოამზადებენ საპრეზენტაციო ფურცელს  ,,ხელბარგში აკრძალულია“.

 

      5წთ
4.ბ პრეზენტაციას წარმოადგენს მე-4 ჯგუფი; პირველი ჯგუფი ამოწმებს მათ ,,ხელბარგს“ და გადახაზავს საგნებს, რომელიც ხელბარგში აკრძალულია, თან აძლევს განმარტებას; შემდეგ მე-3 ჯგუფი წარმოადგენს პრეზენტაციას და მე-2 ჯგუფი ამოწმებს მათ ,,ხელბარგს“;

დასასრულ, იმართება დისკუსია, რატომ მოუწია პირველ ჯგუფს ბევრი ნივთის ,,გადაგდება“? ინფორმირებულობა არის თუ არა პრევენცია დარღვევებისათვის? ახლავს თუ არა არაინფორმირებულობას  ფუჭი ხარჯები?

პრეზენტაცია,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დისკუსია;

ჯგუფები,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთელი კლასი;

საპრეზენტაციო ფურცლები; შავი მარკერები; 5წთ
5. მოსწავლეები  ახდენენ თვითშეფასებას ჯგუფში ჩართულობის რუბრიკის გამოყენებით.

 

თვითშეფასება ინდივიდუალური წინასწარ მომზადებული თვითშეფასების ფურცლები. 2წთ
6. ა) მასწავლებელი სქემის

,, რა ვიცოდი, რა გავიგე, რისი გაგება მსურს“
გონებრივი იერიშის საშუალებით აჯამებს გაკვეთილს. შეჯამებისას ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეთა მიერ უვიზო რეჟიმის წესების დაცვაზეა დამოკიდებული, შენარჩუნდება თუ არა უვიზო მიმოსვლა.

ბ)მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს განმავითარებელ შეფასებას.

გ)მასწავლებელი აძლევს საშინაო დავალებას: მოიძიონ მედიაში მიგრაცია-იმიგრაციის თემაზე არსებული ინფორმაციები და წარმოადგინონ მოსაზრებები ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით;

გონებრივი იერიში;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო დავალება

    5წთ

 

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები: მოსწავლეებს ეცოდინებათ ევროკავშირში  მიმოსვლის წესები;   მოსწავლეებს განუვითარდებათ ჯგუფში თანამშრომლობის, არგუმენტირებული მსჯელობის, კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების უნარები, მიღებული ინფორმაციის ცხოვრებაში გამოყენების უნარები;

შეფასება:

მასწავლებელი მთელი გაკვეთილის მანძილზე იყენებს განმავითარებელ შეფასებას. ფოკუსირებული დაკვირვების ფორმით აკვირდება 2-3 მოსწავლეს არგუმენტირებული მსჯელობის და კრიტიკული აზროვნების მიმართულებით. ახდენს ამ მოსწავლეების განმავითარებელ შეფასებას.

მოსწავლეები როლური თამაშის შემდეგ ახდენენ თვითშეფასებას ჯგუფში ჩართულობის სტანდარტული რუბრიკის გამოყენებით.

ინსტრუქციები მე-3 აქტივობისათვის

პირველი ჯგუფისთვის:  ყურადღებით გაეცანით დანართს ,,ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე შესვლის პირობები“; გადაინაწილეთ როლები : უვიზო წესით მიმავალი მოწესრიგებული მიგრანტი; უვიზო წესით მიმავალი მიგრანტი, რომელსაც დოკუმენტაცია წესრიგში არ აქვს;

ფერად ფურცლებზე დაამზადეთ დოკუმენტაცია თითოეული ტიპის მიგრანტისათვის და ,,საბაჟოზე“ გაითამაშეთ რეალურ სიტუაციებთან დაახლოებული მიგრანტების როლები.

თქვენი მეგობრები მეორე ჯგუფიდან მესაზღვრეები იქნებიან.

მეორე ჯგუფისათვის: ყურადღებით გაეცანით დანართს ,,ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე შესვლის პირობები“;  მოამზადეთ და კედელზე გააკარით სასაზღვრო წესები უვიზო მიგრანტებისათვის, გადაინაწილეთ მესაზღვრეთა პოსტები (ჯგუფის ხელმძღვანელი) რიგითი მესაზღვრეები და მოემზადეთ მიგრანტების სავიზო შემოწმებისთვის.

თქვენი მეგობრები პირველი ჯგუფიდან უვიზო მიგრანტები იქნებიან.

მესამე ჯგუფისთვის:  ყურადღებით გაეცანით დანართს  ,,ევროკავშირში/შენგენში გრძელვადიანი ყოფნა“, გადაინაწილეთ სხვადასხვა მიზნით (საცხოვრებლად, სასწავლებლად, სამკურნალოდ, სამუშაოდ…) მიმავალი ვიზიანი  მიგრანტების როლები. ფერადი ფურცლებით მოამზადეთ საბაჟოზე წარსადგენი დოკუმენტაცია თითოეულისთვის. მოემზადეთ, რომ ,,საბაჟოზე“ თქვენი როლები რეალურ სიტუაციებთან დაახლოებულად წარმოადგინოთ.

თქვენი მეგობრები მეოთხე ჯგუფიდან მესაზღვრეები იქნებიან.

მეოთხე ჯგუფისათვის: ყურადღებით გაეცანით დანართს  ,,ევროკავშირში/შენგენში გრძელვადიანი ყოფნა“,  მოამზადეთ და კედელზე გააკარით სასაზღვრო წესები გრძელვადიანი მიგრანტებისათვის, გადაინაწილეთ მესაზღვრეთა პოსტები (ჯგუფის ხელმძღვანელი) რიგითი მესაზღვრეები და მოემზადეთ მიგრანტების სავიზო შემოწმებისთვის.

თქვენი მეგობრები მესამე ჯგუფიდან ვიზის მქონე მიგრანტები იქნებიან.

 

ინსტრუქციები მე-4 აქტივობისათვის

მეოთხე ჯგუფისთვის: წარმოიდგინეთ, რომ მიემგზავრებით ევროკავშირში; დახატეთ დიდ ფურცელზე ხელჩანთა და ჩამოწერეთ ნივთები, რომელსაც ჩაალაგებდით ხელბარგში. პრეზენტატორი წარადგენს თქვენს ჩანთას კლასთან და აეროპორტის  უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლებთან, რომლებიც მეორე ჯგუფის წევრები იქნებიან.

პირველი ჯგუფისთვის:  წარმოიდგინეთ, რომ ხართ აეროპორტის  უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები; თქვენ უნდა შეამოწმოთ მე-4 ჯგუფის (ევროკავშირში მიმავალი მგზავრების) ხელბარგი; ყურადღებით გაეცანით დანართ 3-ს: მგზავრობისას გასათვალისწინებელი წესები; მოამზადეთ საპრეზენტაციო ფურცელი ,,ხელბარგში დაუშვებელია:“ პრეზენტატორმა წარადგინოს აკრძალვები და თან თქვენი დახმარებით, მარკერით აკრძალვის ნიშანი დაუსვას იმ ნივთებს, რომელიც მე-4 ჯგუფის ,,ჩანთაში“ წესების დარღვევით დევს.

 

მესამე ჯგუფისთვის: წარმოიდგინეთ, რომ მიემგზავრებით ევროკავშირში;  ყურადღებით გაეცანით დანართ 3-ს: მგზავრობისას გასათვალისწინებელი წესები; მისი გათვალისწინებით, მოამზადეთ საპრეზენტაციო ფურცელი ,,ჩემი ხელჩანთა“ ჩამოწერეთ ნივთები, რომელსაც ჩაალაგებთ ხელბარგში; პრეზენტატორი წარადგენს თქვენს ჩანთას კლასთან და   აეროპორტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლებთან, რომლებიც მეორე ჯგუფის წევრები იქნებიან.

მეორე ჯგუფისათვის: წარმოიდგინეთ, რომ ხართ აეროპორტის  უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლები; თქვენ უნდა შეამოწმოთ მე-3 ჯგუფის (ევროკავშირში მიმავალი მგზავრების) ხელბარგი; ყურადღებით გაეცანით დანართ 3-ს: მგზავრობისას გასათვალისწინებელი წესები; მოამზადეთ საპრეზენტაციო ფურცელი ,,ხელბარგში დაუშვებელია:“ პრეზენტატორმა წარადგინოს აკრძალვები და თან თქვენი დახმარებით, მარკერით აკრძალვის ნიშანი დაუსვას იმ ნივთებს, რომელიც მე-3ჯგუფის ,,ჩანთაში“ წესების დარღვევით დევს.   

                                                                                                                                   

                                                                                                            

                                                                                                          დანართი 1 მასწავლებლისთვის

შენგენის სივრცე

პირთა  თავისუფალი  გადაადგილება  ევროკავშირის  მიერ  უზრუნ-ველყოფილი  ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა.

შენგენის თანამშრომლობა აღრმავებს ამ თავისუფლებას, აძლევს რა მოქალაქეებს უფლებას, სასაზღვრო შემოწმების გარეშე გადაკვეთონ შიდა საზღვრები.1985  წლის  14  ივნისს,  ქალაქ შენგენთან ახლოს (ლუქსემბურგი),ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების ხუთმა ქვეყანამ – ბელგიამ, გერმანიამ,  ლუქსემბურგმა, საფრანგეთმა და ჰოლანდიამ – ხელიმოაწერეს ხელშეკრულებას, რომელიც მიზნად ისახავდა ადამიანთა თავისუფალი მიმოსვლის უზრუნველყოფას.

1990 წელს შენგენის ხელშეკრულებას დაემატა იმპლემენტაციის კონვენციაც,რომელიც ძალაში შევიდა 1995 წელს. აღნიშნული შეთანხმებების შედეგად, გაუქმდა შიდა საზღვრები და შეიქმნა საერთო გარე  საზღვარი. შენგენის სივრცე ეტაპობრივად გაფართოვდა და დღეს 26 ქვეყანას მოიცავს, აქედან 22 ქვეყანა ევროკავშირის წევრია, ხოლო 4 (ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია და შვეიცარია) ევროპის თავისუფალი  ვაჭრობის  ასოციაციის  (EFTA)  წევრი. ევროკავშირის დარჩენილი  6  წევრიდან  4-ს  (ბულგარეთი,  კვიპროსი,  რუმინეთი, ხორვატია) აქვს შენგენის კანდიდატი  ქვეყნის  სტატუსი, ხოლო 2 (გაერთიანებული სამეფო და ირლანდია) არ  შედის შენგენის  სივრ-ცეში.

შენგენის სივრცის ქვეყნებს შორის სასაზღვრო კონტროლი არ არსებობს. მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, წევრ  ქვეყნებს შეუძლიათ  მიიღონ  გადაწყვეტილება  საკუთარ საზღვრებზე  გარკვეული დროით კონტროლის აღდგენის შესახებ.

სავიზო მოთხოვნები

ვიზა ნიშნავს ქვეყნის მიერ გაცემულ ნებართვას ან მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც აუცილებელია პირის იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე შესასვლელად, დასარჩენად ან ამ ტერიტორიის ტრანზიტულად გასავლელად.

ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში გასამგზავრებლად, საქართველოს მოქალაქეებისათვის მოქმედებს უვიზო რეჟიმი, თუ ისინი მიემგზავრებიან მოკლევადიანი ვიზიტით, სხვა შემთხვევაში, საჭიროა შესაბამისი კატეგორიის ვიზა.

                                                                                                        

                                                                                                   დანართი 2 მასწავლებლისთვის

მოკლევადიანი ვიზიტიუვიზო მიმოსვლა

 

ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, 2017 წლის 28 მარტიდან შეუძლიათ უვიზოდ, ყოველი 180 დღის განმავლობაში, არაუმეტეს 90 დღის ვადით, გაემგზავრონ შენგენის ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის 22 წევრქვეყანას და ევროკავშირის 4 არაწევრ ქვეყანას. უვიზო მიმოსვლა ასევე შესაძლებელია შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანასთან.

.უვიზო რეჟიმი არ ვრცელდება დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაზე. 90-დღიან პერიოდში შესაძლებელია მრავალჯერადი შესვლა ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე, თუმცა საჭიროა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ვიზიტის ხანგრძლივობა არ აღემატება ჯამში 90 დღეს უკანასკნელი 180 დღის განმავლობაში.ამ ქვეყნებში 90 დღე გადაბმულად ყოფნის შემთხვევაში, ხელახლა გამგზავრება შესაძლებელი იქნება შენგენის დატოვებიდან 90 დღის გასვლის შემდეგ.

 

ხუთი  წესი ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ

 1. ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე უვიზოდ მიმოსვლა საშუალებას აძლევს ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, უვიზოდ გაემგზავრონ მოკლევადიანი ვიზიტით – მაქსიმუმ 90 დღით, ყოველი 180 დღის განმავლობაში. 90 დღის გამოყენება შეიძლება გადაბმულად ან დღეების გადანაწილებით;
 2. უვიზოდმიმოსვლა არ აძლევს მოქალაქეს ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე მუშაობის უფლებას;
 3. უვიზოდმიმოსვლა არ აძლევს მოქალაქეს ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე ხანგრძლივი სწავლის უფლებას;
 4. ევროკავშირის/შენგენისწევრ ქვეყნებს შორის, როგორც წესი,სასაზღვრო კონტროლი არ არსებობს, ასე რომ, ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ, შესაძლებელია ევროკავშირის/შენგენის სივრცის შიგნით, ერთი ქვეყნიდან მეორეში თავისუფლად გადაადგილება; 5. უვიზო მიმოსვლა არ იწვევს ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე უნებართვოდ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების სტატუსის შეცვლას. კვლავ ძალაშია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული რეადმისიის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის ტერიტორიაზე უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა იდენტიფიცირებასა და მათ საქართველოში დაბრუნებას.

                                                                                                     

                                                                                                      დანართი 1 მოსწავლეებისთვის

ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე შესვლის პირობები:

ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე შესვლისას, სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლის მოთხოვნის საფუძველზე, გამგზავრების მსურველი ვალდებულია დაასაბუთოს მგზავრობის კონკრეტული მიზანი და პირობები, ასევე დაადასტუროს ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ყოფნისთვის საკმარისი ფულადი სახსრების ქონა;

გამგზავრების მსურველზე არ უნდა არსებობდეს შეტყობინება „შენგენის საინფორმაციო სისტემაში” (SIS II), შესვლაზე უარის თქმის შესახებ;

გამგზავრების მსურველი არ უნდა მიიჩნეოდეს საფრთხედ საზოგადოებრივი წესრიგის, შიდა უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის ან საერთაშორისო ურ-თიერთობებისთვის, ნებისმიერ წევრ ქვეყანაში.

ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე უვიზოდ გამგზავრებისას თან უნდა იქონიოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) საქართველოს მოქალაქის მოქმედი ბიომეტრიული პასპორტი,რომელსაც უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 თვის მოქმედების ვადა ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიიდან გასვლის დაგეგმილი დღისთვის;

 

ბ) დასაბრუნებელი ბილეთი;

 

გ) სასტუმროს მოქმედი ჯავშანი ან ლეგალურად მცხოვრები მასპინძლის მისამართი;

 

დ) მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება –ნაღდი ფული, მოქმედი საბანკო ელექტრონული ბარათი;

 

ე) სამოგზაურო დაზღვევა.

 

                                                                                                           დანართი 2 მოსწავლეებისთვის

ევროკავშირში/შენგენში გრძელვადიანი ყოფნა

თუ ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე 90 დღეზე მეტ ხანს აპირებთ დარჩენას, დაგჭირდებათ შესაბამისი ქვეყნის გრძელვადიანი ვიზა ან ბინადრობის ნებართვა. ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში გრძელვადიანი მიზნით გამგზავრების შემთხვევაში,გჭირდებათ გრძელვადიანი ვიზა, ხოლო შემდეგ, ტერიტორიაზე შესვლისას, შეგიძლიათ მიმართოთ შესაბამის სამსახურს, ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად. გრძელვადიანი ვიზის მისაღებად უნდა მიმართოთ შესაბამისი ქვეყნის საკონსულო დაწესებულებას, ჩაეწეროთ, დანიშნოთ შეხვედრა და წარადგინოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია.მოთხოვნები გრძელვადიანი ვიზის მისაღებად შეიძლება განსხვავდებოდეს ევროკავშირის/შენგენის წევრი სახელმწიფოების მიხედვით, თუმცა, როგორც წესი, დაგჭირდებათ შემდეგი დოკუმენტაციის წარდგენა:

 

 • სამოგზაურო დოკუმენტი – მოქმედი პასპორტი;
 • ე. წ. „დამხმარე დოკუმენტაცია”, რომელიც ადასტურებს თქვენი გამგზავრების მიზანს, მაგალითად: შრომითი ხელშეკრულება, სასწავლო დაწესებულებაში ჩაწერის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ა. შ.
 • ფინანსური რესურსების დამადასტურებელი საბუთი;
 • სამოგზაურო დაზღვევა;
 • სავიზო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. (გახსოვდეთ, რომ ეს თანხა არის საბუთების განხილვის/მომსახურეობის და არა ვიზის მიღების საფასური!);
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა.
 • საკონსულო დაწესებულებაში წარსადგენი დოკუმენტაცია უნდა თარგმნოთ ინგლისურ ან იმ ქვეყნის სახელმწიფო ენაზე, რომლის დიპლომატიურ წარმომადგენლობასაც მიმართავთ.

გახსოვდეთ, რომ საბუთების ჩაბარება და სავიზო მოსაკრებლის გადახდა ვიზის მიღების გარანტიას არ იძლევა!

 

საჭირო  ფინანსური  რესურსი

გამგზავრებამდე უნდა გაითვალისწინოთ დანიშნულების ქვეყანაში ცხოვრების ხარჯები. ეს ხარჯები მოიცავს ბინის ქირას, კომუნალურ გადასახადებს, კვების, ტრანსპორტის, კომუნიკაციის, ჯანმრთელობის დაზღვევის, სამედიცინო მომსახურების და სხვა ხარჯებს. ცხოვრების დონე და ფასები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით.ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ დისტანციურად მოძებნილი სამუშაოს რეალური გარემო და პირობები შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს დაპირებულს და მოგიწიოთ სხვა სამსახურის ძებნა. ამიტომ,მნიშვნელოვანია გამგზავრებამდე დააზუსტოთ, როგორია ცხოვრების საშუალო ღირებულება დანიშნულების ქვეყანაში, განსაკუთრებით, ბინის ქირისა და კვების ხარჯები და მომზადებული გაემგზავროთ. სასურველია, თან გქონდეთ არანაკლებ ორი თვის სამყოფი ფინანსური რესურსი.

 

თან წასაღები ნივთები და დოკუმენტები

საზღვარგარეთ გამგზავრებისას მნიშვნელოვანია თან იქონიოთ პირადი დანიშნულების  ნივთები, რადგან შესაძლოა  ჩასვლისთანავე  ვერ  მოახერხოთ  საჭირო  ნივთების შეძენა. წაიღეთ  როგორც  პირადი  ჰიგიენის ნივთები, ისე – დანიშნულების ქვეყნის კლიმატის/სეზონის  შესაბამისი ტანსაცმელი.

როდესაც სხვა ქვეყანაში გადადიხართ საცხოვრებლად, სასურველია თან წაიღოთ საბუთები, რომლებიც შესაძლოა დაგჭირდეთ იქ ცხოვრებისას, მაგალითად:

დაბადების მოწმობა;

ქორწინების/განქორწინების მოწმობა;

დიპლომები და სერტიფიკატები;

წინა დამსაქმებლის ან/და სხვა პირების სარეკომენდაციო წერილები;

თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საბუთები (სამედიცინო გამოკვლევებისა და ანალიზების შედეგები,ექიმის დანიშნულებები);

                                                                                   

 

                                                                                                                დანართი 3 მოსწავლეებისთვის

 

მგზავრობისას გასათვალისწინებელი წესები

 

თვითმფრინავით მგზავრობისას გასათვალისწინებელი წესები:

ა) დააზუსტეთ, ფრენამდე რამდენი ხნით ადრე უნდა იყოთ აეროპორტში;

ბ) სასურველია, თავად ჩაალაგოთ ბარგი და არავის გამოართვათ რაიმე საგანი ან შეფუთული პაკეტი სხვისთვის გადასაცემად;

გ) გაითვალისწინეთ ხელბარგისთვის დაწესებული აკრძალვები და შეზღუდვები:

საგნები, რომელთა ხელბარგში მოთავსება აკრძალულია:

საბრძოლო საშუალებები და ცეცხლსასროლი იარაღი;

ბასრი იარაღები და საგნები;

ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები;

საგნები ბასრი პირის ან წამახვილებული დაბოლოებით:ნებისმიერი სახის ჯოხი და ხელკეტი, ნიჩბები, ჩოგნები,ნებისმიერი სახის კიი, სკეიტბორდი, სათევზაო აღჭურვილობა და სათევზაო ხელსაწყოები, სათხილამურო აღჭურვილობა, თოკი, ტროსი, სერფინგის დაფა;

ქიმიური და ტოქსიკური ნივთიერებები.

 

შეზღუდვები თხევად ნივთიერებებზე:

ხელბარგში არსებული თითოეული თხევადი პროდუქციის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 100 მილიგრამს.

თხევადი პროდუქცია დაფასოებული უნდა იყოს ცალ- ცალკე 1 ლიტრის მოცულობის ჭურჭელში და მოთავსდეს 20სმx20სმ ზომის გამჭვირვალე დალუქულ პაკეტში. თითოეულ მგზავრს უფლება აქვს თან იქონიოს მხოლოდ ერთი ამგვარი პაკეტი. აღნიშნული მოთხოვნები არ ვრცელდება მედიკამენტებზე (მხოლოდ რეცეპტთან ერთად და თავდა-პირველ შეფუთვაში) და ბავშვის საკვებზე.

აკრძალულია :

წყალი, გამაგრილებელი სასმელი, სიროფი,ნაღები, ასევე, ლოსიონი, ზეთები, პარფიუმი, კოსმეტიკური საშუალებები, კბილის პასტა, გასაპარსი გელი და მუსი, თმის გელი, დეოდორანტი, საკონტაქტო ლინზების ხსნარი, შამპუნი, ასევე, საკვები პროდუქტები, როგორიცაა მურაბა, თაფლი, იოგურტი.

Duty-Free-ის მაღაზიებში შეძენილი თხევადი პროდუქცია უნდა მოთავსდეს სპეციალურ გამჭვირვალე, დალუქულ პაკეტში, შეძენის ქვითართან ერთად. სასურველია, არ გახსნათ პაკეტი დანიშნულების ადგილზე ჩასვლამდე.

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ორნახადის სიყვარულით

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი