ორშაბათი, ივლისი 22, 2024
22 ივლისი, ორშაბათი, 2024

პროექტებით სწავლების ახალი მეთოდი

თანამედროვე განათლების მოთხოვნილება ყოველდღიური სიახლე და განვითარებაა, რაც სასწავლო პროცესის გაუმჯობესებისა და პედაგოგის პროფესიონალიზმის დახვეწის პირობაა. ახალი იდეების, ინოვაციების გამოცდა, საკუთარი ძლიერი მხარისა და პოტენციალის აღმოჩენაა. სკოლის განვითარების პრიორიტეტები მასწავლებლის პრფესიული ზრდაა. ადამიანს გარკვეულ სიტუაციასთან მიმართებით ყოველთვის აქვს შეცვლის, გაუმჯობესების, განვითარების სურვილი. წამოყენებული მაღალი მოთხოვნილებები პიროვნებას აძლევს ნებისმიერი მოქმედების შესრულების უნარს. პედაგოგს ხშირად უწევს გონებრივად ახალ სიტუაიასთან შეგუება, ახალი ამოცანების გადაწყვეტა და სიახლის შეტანა სასწავლო პროცესში. ერთსა და იმავე საკითხს ადამიანი განსხვავებულად იღებს იმის მიხედვით, თუ როგორია მისი გამოცდილება ამ საკითხის მიმართ, ანუ რა იცის მან ამ საკითხის შესახებ, როგორი დამოკიდებულება აქვს მასთან დაკავშირებით. თუ პედაგოგისთვის პრიორიტეტი პროექტებით სწავლება არ არის, მაშინ მისთვის მიუღებელი და ყოველთვის უცხო დარჩება ინტელის ფორმატით სასწავლო პროექტებზე მუშაობა. გამოცდილების გავლენით უფრო ადვილი გასაგები და დასაუფლებელია ნებისმიერი აქტივობა. ამასთანავე, როდესაც ადამიანი წინასწარ კარგად არის განწყობილი სიახლის მიმართ, ეს სიახლე მისთვის დაუძლეველ პრობლემას აღარ წარმოადგენს, ხოლო თუ განწყობა უარყოფითია, მაშინ სიახლე მიუღებელი და იგნორირებულია. ინტელის კურსით პროექტებით სწავლებისას, პედაგოგები, რომელთაც პროექტებით სწავლების გამოცდილება ჰქონდათ, ფიქრობდნენ, რომ განსაკუთრებული არაფერი იქნებოდა, იმიტომ, რომ მათ უკვე საკმაო გამოცდილება აქვთ, უფრო მეტიც, მათი პროექტები არის წარმატებული და ა.შ. მაგრამ თავდაჯერებულობის მუხედავად, აღმოჩნდა, რომ ინტელის კურსი ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული სიახლე, რომელიც გათვლილია როგორც მასწავლებლის, ასევე მოსწავლის მაღალ უნარებზე. ინტელის სასწავლო პროგრამის ძირითადი კურსი ორიენტირებულია 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევებზე, მაგალითად: შემოქმედებითობა, კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრა, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, საინფორმაციო წიგნიერება, ე. ი. ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა (რომელიც ითვალისწინებს ინფორმაციის მიღებას, აღქმას, გადაცემას, დამუშავებას, ანალიზს, გადარჩევას, ახალი ინფორმაციის შექმნას, შენახვას, შევსებას). ინტელის კურსის მიხედვით პროექტი აერთიანებს მუშაობის პროცესში შექმნილ ფაილებს, მაგალითად: კურსის რესურსები, მოსწავლის ნიმუში, სასწავლო პროექტის გეგმა, სასწავლო პროექტის დამხმარე, სურათები, აუდიო, ვიდეო; შეფასებები, თემატური პორტფოლიო. 

კურსის რესურსები შედგება შემდეგ დოკუმენტებისგან: 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევები, პორტფოლიოს ჩეკლისტი, პუბლიკაციის დაგეგმვის ჩეკლისტი. მოსწავლის ნიმუში ეს არის მიღებული პროდუქტი, რომელიც შეიძლება იყოს: პრეზენტაცია, ბროშურა, პუბლიკაცია, კონფერენცია. სასწავლო პროექტის დამხმარე აერთიანებს მასწავლებლის ბროშურას, შაბლონს მოსწავლის ნიმუშისათვის, ფასილიტატორს მოსწავლისათვის. შეფასებებში  წინარე ცოდნის დასადგენ იყენებ სქემებსა და დიაგრამებს, მაგალითად: ვიცი – მინდა ვიცოდე – ვისწავლე დიაგრამა (K W L დიაგრამა), ასოციაციური რუკა, T დიაგრამა. მოსწავლეები პასუხს სცემენ კითხვებზე (ინტერვიუ) პროექტის დაწყებამდე, პროექტის მსვლელობისას და დასრულების შემდეგ. იყენებ პროექტის მართვის უნარების თვითშეფასებას, პრეზენტაციაზე თანატოლთა უკუკავშირს და ა.შ. 

  ამრიგად, ადგენ და აფასებ მოსწავლის ცოდნას გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით.  პროექტზე მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანია გამოყენებული მეთოდები, მაგალითად აქტივობები აზროვნებისათვის, ამ დროს მოსწავლეები აზროვნებენ, რომ გააკეთონ პროგნოზირება, აღნუსხონ და დონეების მიხედვით გაანაწილონ იდეები და გააკეთონ ანალოგიები წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით. 

იყენებ დისკუსიას, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლის წინარე ცოდნის აქტივაციას, რამდენადაც ამ დროს ისინი ერთმანეთს უზიარებენ იდეებსა და განიხილავენ მოსაზრებებს. ტექსტების დასამუშავებლად იყენებ სწავლების ისეთ მეთოდებს, როგორებიცაა: თანამშრომლობითი სწავლება, დაფიქრდი, დაწყვილდი, გაუზიარე, ჯიგსოუს მეთოდი, გონებრივი იერიში და ა. შ. აქედან გამომდინარე, ინტელის კურსი, რომელიც სასწავლო პროცეში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირებაზეა ორიენტირებული, ეყრდნობა ყველა იმ მეთოდს, რომლებიც გამოიყენება ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით დასახული მიზნების მისაღწევად.

 სურათები, აუდიო, ვიდეო, – ამ ფაილში შედის ციტირებლი დოკუმენტი, რომელზეც ფიქსირდება გამოყენებული რესურსები. ციტირებული დოკუმენტის დანიშნულებაა მარტივ ფორმატზე ლინკებით მიუთითო  გამოყენებული მასალა. ამ აქტივობით, ერთი მხრივ, დაცულია საავტორო უფლებები და მერე მხრივ, აღარ ეწევი პლაგიატიზმს. აღსანიშნავია სასწავლო პროექტის დამხმარე, მასწავლებლის ბუკლეტი, რომელიც პროექტზე მუშაობის დაწყებისას იქმნება. ბროშურა განკუთვნილია მშობლებისათვის, მისი დანიშნულება პროექტებით სწავლების უპირატესობის ჩვენებაა. ბროშურა მასწავლებელს ეხმარება მშობელი დაარწმუნოს, რომ მისი შვილი 21-ე საუკუნის პროგრესული ადამიანია, რომელიც ადვილად გადაჭრის პრობლემებს, დააკმაყოფილებს თანამედროვე საზოგადოების მოთხოვნებს, რაც განათლების პრიოტიტეტია. საოფისე პროგრამებიდან ბუკლეტი იქმნება publisher-ის  გამოყენებით. პედაგოგთა უმრავლესობასთვის, რომლებიც სასწავლო პროცესში აქტიურად იყენებენ საიფორმაციო ტექნოლოგიებს,  publisher- ი სიახლე იყო.  ასევე მნიშვნელოვანია მასწავლებლის ჩეკლისტი,  იგი საშუალებას გაძლევს თანმიმდევრულად და ორგანიზებულად წარმართო მუშაობა. 

 სასწავლო პროექტის გეგმაში ფიქსირდება შემდეგი ინფორმაცია: თემის მონახაზი, თემის შინაარსი, თემის საფუძვლები – შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები, პროექტის სასწავლო მიზნები/სწავლის შედეგები, მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები (ზოგადი კითხვები, თემატური კითხვები, შინაარსობრივი კითხვები), შეფასების გეგმა, შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი, საბაზისო უნარ-ჩვევები, სასწავლო პროცედურები, დიფერენცირებული სწავლება – სპეციალური საჭიროებები; არაქართულენოვანი მოსწავლეები, მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები; სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები, ტექნოლოგია, პროგრამული უზრუნველყოფა, ბეჭდვითი მასალები, ინვენტარი, ინტერნეტმასალები და  სხვა რესურსები. ნიმუშად გთავაზობთ შესრულებული სასწავლო პროექტის გეგმას:

პროექტის სახელწოდება:  მშვენიერ სულთა ჰარმონია

სასწავლო თემის ავტორი:

სახელი, გვარი:  მადლენა ჩუბინიძე
რაიონი:  ბაღდათი
სკოლა: ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, სოფელ დიმის#1 საჯარო
თემის მონახაზი, თემის დასახელება: ,,მშვენიერ სულთა ჰარმონია”
თემის შინაარსი:

,,ვეფხისტყაოსანში” დასმული მთავარი საკითხის გასააზრებლად   მოსწავლეები იკვლევენ ,,პლატონურ სიყვარულს”, განიხილავენ ანტიკური ეპოქის ყველაზე დიდი ფილოსოფოსის შეხედულებას სიყვარულთან დაკავშირებით, მსჯელობენ, ეპოქა რამდენად განსაზღვრავს საკითხისადმი დამოკიდებულებას და როგორ უნდა აიხსნას ბუნების ეს გასაოცარი ნიჭი, რომელიც როგორც პლატონთან,  ასევე რუსთაველთან განიხილება, როგორც არამიწიერი ძალა. პლატონისა და რუსთველისეულ შეხედულებას უკავშირებენ მე-19 საუკუნის პოეზიას, კერძოდ, ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებას.  აანალიზებენ სიყვარულის პოეტურ ახსნას და მსჯელობენ, დღეს როგორ აფასებს ამ საკითხს  თანამედროვეობა, მინილექციისა და  უფლება-მოვალეობების დელეგირების შემდეგ, მოსწავლეები მუშაობენ გუნდურად, განსაზღვრავენ მიზანს, გეგმავენ აქტივობებსა  და შესასრულებელ ვადებს, ქმნიან პროდუქტს და აკეთებენ პრეზენტაციას. 

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა.

დონე/კლასი: საშუალო საფეხური, XI კლასი.

განხორციელების დროის ჩარჩო: ერთი თვე და სამი კვირა.

შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები:

ქართ. XI. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ეპოქის ტექსტების გაანალიზება მათში ასახული ინფორმაციის, თემების, იდეებისა და პრობლემატიკის თვალსაზრისით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

·მსჯელობს იმაზე, თუ როგორ განსაზღვრავს კონკრეტული ეპოქა ლიტერატურულ თემებს, იდეებს, პრობლემატიკას და ინფორმაციის სპეციფიკურობას; 

·აანალიზებს კონკრეტული ეპოქის დამახასიათებელ ნიშნებს და მათს გავლენას ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული პრობლემის გადაჭრის გზებზე;  

·ადარებს ერთი და იმავე თემების, იდეების, პრობლემების ინტერპრეტაციას სხვადასხვა ეპოქის ტექსტებში და მსჯელობს მსგავსება-განსხვავებაზე;  

ქართ. XI. 8. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ეფექტური სტრატეგიების არჩევა და გამოყენება.

·განსაზღვრავს კითხვის მიზანს და იყენებს შესაბამის სტრატეგიებს: მოინიშნავს საკითხებს, რომელთა დაზუსტებას, უკეთ გაცნობას ისურვებდა მომავალში, განიხილავს ეპოქის შესახებ მისთვის ნაცნობ ინფორმაციას;
·იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას შესწავლითი  კითხვის დროს უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის გასაგებად (კონტექსტი, სიტყვათა აგებულების ცოდნა, ლექსიკონი);

·ადგენს ლექსიკონს და განმარტავს უცნობი სიტყვების მნიშვნელობას.

ქართ. XI. 1. მოსწავლეს შეუძლია საჯარო მოხსენების წარმოდგენა (ზეპირი გამოსვლა)  კონკრეტული აუდიტორიის წინაშე კონკრეტული მიზნით.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

·მკაფიოდ,  ცხადად და გასაგებად აყალიბებს განსახილველი საკითხის არსს, პრობლემის განმსაზღვრელ ასპექტებს და საკუთარ მოსაზრებას;

საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად იყენებს ციტატებს მხატვრული ნაწარმოებებიდან, სამეცნიერო ლიტერატურიდან, ლიტერატურული კრიტიკიდან და სხვადასხვა საინფორმაციო რესურსს (ფაქტებს, ფრაგმენტებს ინტერვიუდან, სტატისტიკურ მონაცემებს, ბიბლიოთეკას, ინტერნეტს, აუდიო და ვიზუალურ მასალას და ა. შ.), რითაც ხელს უწყობს მთავარი იდეის გამოკვეთას;

პროექტის სასწავლო მიზნები/სწავლის შედეგები

მოსწავლეები შეძლებენ

·გააანალიზონ რამდენად აისახება ეპოქის ღირებულებები მხატვრულ ნაწარმოებში, გაიაზრონ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ  სიყვარულის მიმართ ანტიკურ ხანაში, მე-12 და მე-19 საუკუნეებში;

·სიღრმისეულად გაიაზრონ პლატონური სიყვარულის მნიშვნელობა;

·იმსჯელონ და ერთმანეთს შეადარონ სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ნაწარმოებები იდეალების, მოსაზრებებისა და ერთი და იმავე საკითხისადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით.

·შეაფასებენ სულიერებაზე დამყარებული გრძნობის დანიშნულებას;

·ჩაატარებენ კვლევას, თუ როგორ ესმის დღეს თანამედროვეობას სიყვარული, ამასთან დაკავშირებით გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს;

·ახსნიან და დააზუსტებენ  ტექსტებში მათთვის გაუგებარ სიტყვებსა და გამოთქმებს ლექსიკონებისა და კონტექსტის საშუალებით.

·საკუთარი დაკვირვებით, მოსაზრებით, აღმოჩენით, ვარაუდის გამოთქმითა და სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციით დასრულებული პროდუქტი გააცნონ აუდიტორიას.

წარმოდგენილი ინფორმაცია გაამყარონ შესაბამისი არგუმენტებით, კვლევის შედეგებითა და  ციტატებით.

მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები:

რა შობს სულიერ ჰარმონიას?

ზოგადი კითხვები:

·როგორ გაიაზრა ეროსი ქართულმა სარაინდო ეპოქამ  და ქართულმა რომანტიზმმა?
·როგორ ესმის 21-ე საუკუნის ადამიანს სიყვარული?
 თემატური კითხვები:
·რუსთველისეული გაგებით, რატომ არის სიყვარული ,,საცოდნელად ძნელი გვარი”?
·არის თუ არა რუსთაველთან ისეთი ფრაზები და მონაკვეთები, რომლებშიც მიწიერი სიყვარულის აღიარება ჩანს? 

შინაარსობრივი კითხვები? 
  • რუსთაველის რომელი პერსონაჟი შეიძლება ჩაითვალოს სრულყოფილ მიჯნურად?
  • პლატონის დებულებას სიყვართან დაკავშირებით რა ნიშნით დაუკავშირებთ რუსთაველსა და ბარათაშვილის პოეზიას?
რა შობს სულიერ ჰარმონიას?

ზოგადი კითხვები:
·როგორ გაიაზრა ეროსი ქართულმა სარაინდო ეპოქამ  და ქართულმა რომანტიზმმა?

·როგორ ესმის 21-ე საუკუნის ადამიანს სიყვარული?

 თემატური კითხვები:

·რუსთველისეული გაგებით, რატომ არის სიყვარული ,,საცოდნელად ძნელი გვარი”?
·არის თუ არა რუსთაველთან ისეთი ფრაზები და მონაკვეთები, რომლებშიც მიწიერი სიყვარულის აღიარება ჩანს? 

შინაარსობრივი კითხვები? 
  • რუსთაველის რომელი პერსონაჟი შეიძლება ჩაითვალოს სრულყოფილ მიჯნურად?
  • პლატონის დებულებას სიყვართან დაკავშირებით რა ნიშნით დაუკავშირებთ რუსთაველსა და ბარათაშვილის პოეზიას?
შეფასების გეგმა:
  • შეფასების დროის ჩარჩოები: KWL დიაგრამა, ტესტირება, ინტერვიუ და გონებრივი იერიში.

  • მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს: მოდელირება, მოსწავლის პროექტის გეგმა, პრეზენტაციაზე თანატოლთა უკუკავშირის ფორმა, ჯიგსოუს მეთოდი.

  • პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ: პროექტის მართვის უნარების თვითშეფასება. მულტიმედიური პრეზენტაციის შეფასების ფორმა (კვლევითი პროექტებისთვის)
შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი
K-W-L დიაგრამა ეხმარება მოსწავლეებს იმის გააზრებაში, თუ რა იციან საკითხის შესახებ, რისი ცოდნა უნდათ, რა ისწავლეს და კიდევ რა არის შესასწავლი. ისინი მოსწავლეებს საშუალებას აძლევენ, რომ დაინტერესდნენ საკითხით მანამ, სანამ სიღრმისეულად შეისწავლიან მას. აღნიშნული მეთოდი ამზადებს მოსწავლეს მასალის მთლიანობაში გააზრებისთვის. გვიჩვენებს რა არის მოსწავლისათვის მნიშვნელოვანი, ავითარებს ინფორმაციის დახარისხების უნარს. ხოლო ინტერვიუს გამოვიყენებ მოსწავლეებთან ინდივიდუალი შეხვედრებისას. კითხვებზე გაცემული პასუხებით შეფასდება მოსწავლეთა შესაძლებლობები, მათი მზაობა. ამ შემთხვევაში ისინი გაიაზრებენ თავიანთი სწავლების პროცესსა და საჭიროებებს. პრეზენტაციის თანატოლებისგან შეფასება ეხმარება მოზარდს დახვეწოს ამ აქტივობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, მეტი იმუშაოს საკუთარ თავზე და გაითვალისწინოს მითითებები და შენიშვნები. ხოლო პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ პრეზენტაციის რუბრიკა დამეხმარა ყველა იმ კრიტერიუმის შეფასებაში, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საპრეზენტაციო ნაშრომი, მაგალითად: მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მიზანი, კვლევის დაგეგმვა და მისი მიმდინარეობა, კვლევით მიღებული შედეგები და დასკვნები, პრეზენტაციის სტრუქტურა და ა.შ.

სხვა საკითხები:

საბაზისო უნარ-ჩვევები

კომპიუტერთან მუშაობისა და საოფისე პროგრამების (world, power point) ფლობის უნარ-ჩვევები, გააზრებული კითხვის უნარ-ჩვევები, საპრეზნტაციო უნარ-ჩვევები.

სასწავლო პროცედურები

პროექტზე მუშაობას ვიწყებ მოსწავლეების პროვოცირებით, რათა წამოაყენონ პროექტის იდეა მათთვის საინტეროსო საკითხზე. სამუშაო თემაზე შეთანხმების შემდეგ ვამზადებ ბუკლეტს მშობლებისათვის და ამ ფორმით ვამცნობ მათ,  თუ რამდენად უწყობს ხელს სასწავლო პროექტები მათი შვილების პროგრესულ პიროვნებებად ჩამოყალიბებას. მასალა, რომელზედაც უნდა ვიმუშაოთ (,,ვეგხისტყაოსანი”  ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია),  წლის განმავლობაში მოსწავლეებს უკვე შესწავლილი აქვთ, მაგრამ ვადგენ მათ საჭიროეებებს, რა ახსოვთ და რასთან დაკავშირებით სჭირდებათ დამატებითი მუშაობა, ამისათვის ფაქტობრივი ცოდნის დასადგენად ვიყენებ ტესტირებას, სადაც დახურული კითხვებით ვამოწმებ ტექსტის დეტალების ცოდნას. შემდეგი ნაბიჯი  K_W_L  დიაგრამით მუშაობაა. მივმართავ  საერთო საკლასო მუშაობას და ბავშვებს ვავსებინებ K-W-L სქემის პირველ სამ სვეტს, რათა გამოავლინონ ,,ვეფხისტყაოსნის” ცოდნა, დამოკიდებულება პოემაში დასმული საკითხების მიმართ,  სწორი თუ არასწორი შეხედულებები, ხოლო ტექსტის თავიდან გადახედვის შემდეგ ავსებენ მეოთხე სვეტს. მინდა რომ სიღრმისეულად ჩავწვდე ბავშვების შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს, მათ შეხედულებებს, წარმოდგენებს, მოლოდინებს, ამიტომ  ვიყენებ ინტერვიუს. იმისათვის, რომ მოსწავლეები უფრო დაინტერესდნენ და გააქტიურდნენ მივმართავ მოდელირებას და ჩემი პირადი გამოცდილებით ვაძლევ მათ თვალსაჩინო მაგალითს, რათა თვითონ ადვილად შეიმეცნონ მასალა და მასწავლებლის ხმამაღლა ფიქრით განუვითარდეთ სააზროვნო უნარები. ამ  აქტივობების  დასრულების შემდეგ ბავშვები მუშაობენ მოსწავლის პროექტის გეგმაზე, რომელიც ორ ეტაპად იყოფა: პირველი ეტაპი ეს არის გონებრივი იერიშით იდეების გენერირება, პროექტის მიზნების განსაზღვრა, სამოქმედო გეგმის შემუშავება, ხოლო მეორე ეტაპი ეთმობა შესრულებული სამუშაოს   მონიტორინგს და დასრულებული პროექტის საბოლოო შეფასებას, რომელიც განხორციელდება სპეციალურად შემუშავებული კრიტერიუმებით. ჯგუფებში გადანაწილებული სამუშაოს შესრულებისას (ერთი ჯგუფი მუშაობს ,,ვეფხისტყაოსანსა” და პლატონზე, მეორე – ნიკოლოზ ბარათაშვილზე, მესამე 21-ე საუკუნეზე),  ეს არის: ინფორმაციის მოძიება, მისი სინთეზი და ანალიზი, კვლევა ,,fasebook”-ით, მოსწავლეები იყენებენ ჯიგსოუს მეთოდს, რაც ეხმარება მათ მოპოვებული ინფორმაციის გაცვლაში. ამის შემდეგ გაიმართება დისკუსია და საბოლოოდ, სწორი მსჯელობის საფუძველზე მივლენ ერთ დასკვნამდე. პრეზენტაციაზე თანატოლთა უკუკავშირის ფორმით მოსწავლეები ხვეწენ საპრეზენტაციო უნარ-ჩვევებს, ხოლო პროექტის მართვის უნარების თვითშეფასება მოსწავლეებს ეხმარება პროექტის წარმატებით მართვაში, რადგან საშუალებას აძლევს მათ შეაფასონ ყველა ის ეტაპი, რომლებიც პროექტზე მუშაობისას გაიარეს, ხოლო მულტიმედიური პრეზენტაციის შეფასების ფორმით მოწმდება   საბოლოო პროდუქტი, რომლის პრეზენტაციას მოსწავლეები გამართავენ მასწავლებლებისა და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის.

დიფერენცირებლი სწავლება; სპეციალური საჭიროების მოსწავლეები:

·მოსწავლეს ზეპირად და წერილობით ვუმეორებ მითითებებს;
·ვამოწმებ ინფორმირებულობის დონე
·დავალების შესასრულებლად მეტი დროს ვაძლევ;
·მივუთითებ წყაროებს;
·ვაწვდი მისთვის საჭირო პროდუქტების შაბლონებს;
·თვალსაჩინოებით ვეხმარები პერსონაჟების დამახსოვრებაში; 
·საკუთარი შესაძლებლობების შესაბამისად თვითონ ვარჩევინებ მუშაობის მეთოდს;

ვუმცირებ დავალებას.

არაქართულენოვანი მოსწავლეები: არ მყავს.
მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები:
·ვაძლევ თავისუფალ დავალებებს;
·ყურადღებას ვამახვილებ მოსწავლის სწავლის უნარსა და განვითარებაზე 
·აქცენტს  ვაკეთებ პრობლემის გადაჭრის უნარებსა და შემოქმედებით ასპექტებზე;
·ყურადღებას ვამახვილებ ინდუქციურ და დედუქციურ მსჯელობაზე;
·მოსწავლეებს ვაძლევ  საშუალებას, რომ შესასრულებელი დავალების სირთულის დონე თავად აირჩიონ;
·წაახალისებით ვუმაღლებ მოტივაციას, რათა მათ არა ზედაპირულად, არამედ სიღრმისეულად შეისწავლონ საკითხი და რთული პრობლემების კრეატიულ გადაწყვეტილებას მიაგნონ.  

სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები

ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის  საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა)
      ფოტოკამერა                                 ლაზერული დისკი                                            VCR, ვიდეო    
      კომპიუტერი (ები)                      საბეჭდი მანქანა/პრინტერი                              ვიდეოკამერა
     ციფრული კამერა                          პროექტორი                                                        ტელევიზორი
     DVD ფლეიერი                              სკანერი                                                                 სხვა     
      ინტერნეტკავშირი                       ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა.  
                                                                          
ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები )

 მონაცემთა ბაზა/ცხრილები             ფოტო/სურათების დამუშავება               ვებგვერდის შექმნა
 საგამომცემლო პროგრამები             ინტერნეტძიება                                          ვორდის პროგრამა
 ელფოსტის პროგრამა                        მულტიმედია                                             სხვა                                              ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე
ბეჭდვითი მასალები: შოთა რუსთაველი ,,ვეფხისტყაოსანი”, ნიკოლოზ ბარათაშვილი ,,რად ჰყვედრი კაცსა ბანოვანო”, ,,არ უკიჟინო სატრფოო”.

ინვენტარი/მასალები: არ არის გამოყენებული 

ინტერნეტრესურსები: მითითებულია ციტირებულ დოკუმენტში 

სხვა რესურსები: მოსწავლეები სხვა კლასებიდან, მასწალებლები, მშობლები.

ინტელის კურსით უზრუნყოფილია ტექსტური მასალის ანალიზისა და კვლევის პროცესების ურთიერთკავშირის, სტრუქტურირებული ინფრმაციისა და სასწავლო პროექტისათვის საჭირო ყვლა აქტივობის ვიზუალიზაცია  სადემონსტრაციო პროგრამებითა და მულტიმედიური საშუალებებით, რაც თავისთავად ეფექტურია და აყალიბებს  სისტემატიზაციის უნარ-ჩვევებს.  გარდა ამისა, იგი ხელს უწყობს მოსწავლის განვითარებასა და მის მომზადებას ინფორმაციულ საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის, სწავლების პროცესის ეფექტურობასა და ხარისხის ამაღლებას, განათლების ღია სისტემის მშენებლობას, ცოდნის თვალსაწიერის გაფართოებას, და რაც მთავარია, საბაზო საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მნიშვნელოვანი ასპექტი ცოდნის აგებაა. 
დიმის #1 საჯარო სკოლის პედაგოგი

მადლენა ჩუბინიძე

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“