როგორ დავაინტერესოთ მოსწავლეები – განსაკუთრებული შემთხვევები

გასაკვირი და უცხო არ არის, რომ ბავშვებს ახალი წელი განსაკუთრებით უხარიათ და მოუთმენლად ელოდებიან. ამ მიზეზის გამო ხშირად ბოლო დღეს მათ აღარ აქვთ საგაკვეთილო განწყობა, მაგრამ ჩვენთვის ყოველი წუთი ძვირფასია და კარგი იქნება, თუ ამ გაკვეთილებს ჩავატარებთ განსხვავებული ფორმატითა და სტილით, რაც დადებითად განაწყობს მოსწავლეებს ჩვენი საგნის მიმართ, ამასთანავე სასიამოვნოდ დავშორდებით მათ წინასაახალწლოდ.

განვიხილოთ რამდენიმე თემა კლასების მიხედვით:

1) თემა: წერტილთა გეომეტრიული ადგილი და მათი თვისებები.

მოვამზადოთ სხვადასხვანაირი სანტები, რომელთა ხელები გამოსახავენ ფუნქციის გრაფიკულ გამოსახულებებს. ეს ფუნქციები შეიძლება იყოს: Y=X, Y=|x|, Y=-|x|, Y=-X, Y=X2,

Y=-X2, Y=k/x, Y=ax,x2+y2=r2, Y=sinx ფრაგმენტი, y=cosx ფრაგმენტი, y=tgx ფრაგმენტი.

კლასი დავყოთ ჯგუფებად თითოეულ ჯგუფს გავაცნოთ შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც მოცემული იქნება ცხრილის სახით.

ჯგუფის ნომერი სწორად გამოცნობა

2-1 ქულა.

2 მინიშნების გარეშე და 1 ჩვენი მინიშნებით

თუ  ფუნქციაა,

გამოიცნოს მაქსიმუმი

და მინიმუმი,

1-2 ქულა

თუ ფუნქციაა,

გამოიცნოს

ნიშანმუდმივობა,

1-2 ქულა

თუ ფუნქციაა,

გამოიცნოს

ნულები,

1 ქულა

 

თუ ფუნქციაა,

გამოიცნოს

ზრდადობა-კლებადობა,

1-2 ქულა

თუ არის ფუნქცია,

გამოიცნოს

პერიოდი, ლუწ-კენტობა, სიმეტრიულობა, 3-2-1 ქულა

თუ არ არის ფუნქცია და წრეწირია, აღწეროს წრეწირის თვისებები.

3-2-1 ნამუშევრიდან გამომდინარე

1              
2              
3              
4              
5              

 

ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას ფურცლებიდან და ამ ფურცლებს შეიძლება ჰქონდეს ფიფქების ან რამე საახალწლო აქსესუარის ფორმა. დამატებითი განწყობისთვის იყოს ეს ფურცლები ფერადი. ჯგუფებს შეგვიძლია გამოსაკვლევად მივცეთ სხვადასხვა სანტა, რათა შემდეგ პრეზენტაციების მოსმენა მოსაწყენი არ გახდეს.

ჯგუფის შეფასების კრიტერიუმები:

ჯგუფის ნომერი ორგანიზება

1 ქულა

სწორად განაწილებული ფუნქციები

1 ქულა

მოსმენის კულტურა

1 ქულა

დროის ლიმიტი

1-2 ქულა

პრეზენტაციის სწორად წარმართვა

1-2 ქულა

1          
2          
3          
4          
5          
           

 

ბოლოს ეს სანტების სურათები დავამაგროთ დაფაზე და შევქმნათ დადებითი საახალწლო  განწყობა.

შევაფასოთ ყველა ჯგუფი განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასებით.

 

2) თემა: სტატისტიკის ელემენტები

სტატისტიკის ელემენტების განხილვის დროს მონაცემებად გამოვიყენოთ სხვადასხვა ფორმის სანტები, ნაძვის ხეები, ნაძვის ხის სათამაშოები, ნაძვის ხეები და ასე შემდეგ. მთავარია, მათი დათვლა შეიძლებოდეს და განსხვავებული იყოს ფერების ან ფორმების მიხედვით. ასეთი ნახატების მოძიება არ საჭიროებს დიდ დროს. ვაჩვენოთ ნახატები პროექტორით ან ჩამოვურიგოთ ინდივიდუალურად ყველა ჯგუფს.

ასეთი ამოცანების სტილია:

 

 • მოცემულია სხვადასხვა ფორმის და ზომის სანტები. ერთი არის სანტა ხელში ნაძვის ხით, მეორე – თავდაყირა, მესამე – ვარჯიშობს, მეოთხე – ხელში საჩუქრით. რომელი სანტა შეესაბამება მოდის ცნებას?
 • თქვენ ხედავთ სხვადასხვა ფერის სანტას ქუდებს. ეს ფერებია: ლურჯი, წითელი, ლურჯი ვარსკვლავებით და იისფერი ვარსკვლავებით. იპოვეთ მათი შესაბამისი რიცხვები და ამ რიცხვების შესაბამისი მედიანა;
 • თქვენ ხედავთ სხვადასხვა ფერის ქუდებს ეს ფერებია: ლურჯი, წითელი, ლურჯი ვარსკვლავებით და იისფერი ვარსკვლავებით. იპოვეთ მათი შესაბამისი რიცხვები და იპოვეთ ამ რიცხვების შესაბამისი საშუალო;
 • სურათზე თქვენ ხედავთ სხვადასხვა ფორმის სანტას სახეებს. იპოვეთ იმ სანტას სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე, რომელსაც ულვაშზე ჩიტი უზის;
 • იპოვეთ წინდების, ხელთათმანების, ზანზალაკის, საჩუქრის ყუთის, სანტას ქუდების რაოდენობა. იპოვეთ ამ რიცხვების შესაბამისი კვადრატული გადახრა;
 • ამ ნახატზე მოცემული წინდების, ხელთათმანების, ზანზალაკების, საჩუქრის ყუთის, სანტას ქუდების რაოდენობა
 • . იპოვეთ ამ რიცხვების შესაბამისი რანგები.
 • მოცემულ სურათზე მოცემულია: ნაძვის ხე, ფიფქი, ხელთათმანი, თოვლის ბაბუა, სახლი, ნაძვის ხის სათამაშოები. იპოვეთ მათი რაოდენობა და შემდეგ მათი: ა) მედიანა; ბ) სიგანე; გ) მოდა.
 • მოცემულია ფოთლებიანი ღეროს დიაგრამა, სადაც ფოთლები ნაძვის ხეზეა განლაგებული. იპოვეთ ამ მონაცემების მოდა.
 • მოცემულია ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამა, სადაც ფოთლები ნაძვის ხეზეა განლაგებული. იპოვეთ ამ მონაცემების მედიანა და სიგანე.
 • მოცემულია ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამა, სადაც ფოთლები ნაძვის ხეზეა განლაგებული. იპოვეთ ამ მონაცემების შესაბამისი საშუალო.

 • მოცემულია სანთლები, ნაძვის ხის სათამაშოები, ნათურები, ვარსკვლავები, ორნაირი

ნამცხვარი, ფოთლები. იპოვეთ ისინი და ააგეთ ამ რიცხვების შესაბამისი სვეტოვანი დიაგრამა.

 • მოცემულია სანთლები, ნაძვის ხის სათამაშოები, ნათურები, ვარსკვლავები, ორნაირი

ნამცხვარი, ფოთლები. იპოვეთ ისინი; ამ რიცხვების შესაბამისი მონაცემების მოდა, მედიანა.

ხოლო ნახატების ნიმუშებია:

სასურველია კლასმა იმუშაოს ნაძვის ხის ფორმით გამოჭრილ ფურცლებზე და ასევე ფოთლებიანი ღეროს მსგავსი დიაგრამა იყოს ნაძვის ხის ფორმით გამოჭრილი ფურცელი, რომელზეც მოვათავსებთ რიცხვებს.

3) თემა: წილადი და მასზე მოქმედებები

 

მოვიქცეთ ზუსტად ისე, როგორც სტატისტიკის თემაზე, მხოლოდ ამოცანები ეხებოდეს წილადებს. მაგალითად:

 • სურათზე თქვენ ხედავთ, მოცემულია სხვადასხვა ფორმისა და ზომის სანტები. ერთი არის სანტა ხელში ნაძვის ხით, მეორე – თავდაყირა, მესამე – ვარჯიშობს, მეოთხე – ხელში საჩუქრით. სანტების რა ნაწილია – სანტა ხელში ნაძვის ხით?
 • თქვენ ხედავთ სხვადასხვა ფერის სანტას ქუდებს. ეს ფერებია: ლურჯი, წითელი, ლურჯი ვარსკვლავებით და იისფერი ვარსკვლავებით. იპოვეთ მათი შესაბამისი რიცხვები. გამოთვალეთ, რა ნაწილია იისფერვარსკვლავებიანი ქუდები, გამოაკელით შესაბამისი წილადი 5-ს.

და ა.შ.

ნახატის სხვა ვარიანტი:

შეფასება მოხდება ცხრილში:

  პრეზენტაციის სწორად წარმართვა:

1 ქ.

ჯგუფის

ორგანი

ზებულობა:

1-2 ქ.

ამოცანის სწორად ამოხსნა:

1-2 ქ.

სწორად ჩაწერილი პასუხი:

1ქ.

ორიგინალური ამოცანის შედგენა ნახატის მიხედვით

1-2 ქ.

შედგენილი ამოცანის ამოხსნა

1 ქ.

ბონუსი
I              
II              
III              
iV              
V              

 

 • თემა: სიმეტრია ჩვენ ირგვლივ

აქ უკვე შეგვიძლია კლასის გოგონებს ვთხოვოთ გაიკეთონ თმის სამაგრები, საახალწლო თემატიკით (სანტებით, ირმებით, ფიფქებით…) ასეთ სამაგრებში ვლინდება სიმეტრია. მოვამზადებინოთ ბავშვებს პრეზენტაციები ამ თემაზე, რომლებსაც დავასრულებთ საახალწლო პრეზენტაციებით. პრეზენტაციებზე უნდა მოხდეს სილამაზეზე ხაზგასმა. მაგალითად:

 1. სიმეტრია ჩვენ ირგვლივ (ზოგადი);
 2. სიმეტრია ბუნებაში (ფოთლები, პეპლები, ყვავილები);
 3. სიმეტრიის გამოყენებით შექმნილი არქიტექტურული და ხელოვნების საოცრებები;
 4. სიმეტრია „ვეფხისტყაოსანში”. რამდენიმე სტროფის და ზოგადი განხილვა;
 5. სიმეტრია გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებაში;
 6. ბავშვების მიერ შექმნილი სიმეტრიის სურათები ან ნივთები;
 7. გეომეტრიული ფიგურები და მათი სიმეტრიის ღერძები და ცენტრები;
 8. სიმეტრია ქართულ და ინგლისურ ანბანში;
 9. ჰერმან ვაილის აზრი სიმეტრიის შესახებ და, ზოგადად, სიმეტრიის იდეა;
 10. სიმეტრია და ფოლკლორი;
 11. სიმეტრიის გამოყენება მოდის ხელოვნებაში;
 12. ნივთებისა და მათი ჩრდილებით შექმნილი სილამაზე;
 13. ცნობილი ემბლემები და დროშები სიმეტრიით შექმნილი.

ამ ყველაფრის შემდეგ გადავიდეთ საახალწლო სტილის პრეზენტაციებზე. ასეთებია:

 1. ნაძვის სათამაშოები და, ზოგადად, საახალწლო აქსესუარები, სიმეტრიის გამოყენებით შექმნილი (მათ შორის სამკაულები საახალწლო თემაზე);

 1. თოვლის ფიფქების სურათები, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა ფორმა და ხდება ხაზგასმა იმაზე, რომ რა ფორმაც უნდა ჰქონდეს თოვლის ფიფქს, მას აქვს სიმეტრიის 6 ღერძი.
 2. სიმეტრიის გამოყენებით შექმნილი დეკორაციული საახალწლო სანთლები.

გაკვეთილი დავასრულოთ იმით, რომ მომზადებული ფერადი ფურცლებისა და მასალისგან დავამზადებინოთ ამ მოსწავლეებს საახალწლო აქსესუარები, რომლებშიც გამოვიყენებთ სიმეტრიის თვისებებს. შეიძლება ამ მოსართავებით მოვართვევინოთ ოთახი.

შეგვიძლია ასეთი გაკვეთილები ჩავატაროთ ბევრ სხვა თემაზე, სადაც საჭიროა რიცხვები და ამ რიცხვებად ზემოთ განხილულ ნახატებს გამოვიყენებთ, მთავარია სწორად დათვალონ. ამ ნახატების მოძიება საკმაოდ მარტივია ნებისმიერი საძიებო სისტემით.

ასევე, შეიძლება განვიხილოთ ნახატები არა საახალწლო, არამედ საგაზაფხულო თემაზე. აქ უკვე ნახატებზე იქნება: ჩიტები, პეპლები, ყვავილები და ასე შემდეგ. მაგალითად:

ეს არის არასტანდარტული გაკვეთილი, თუმცა ძალიან ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას. ყველა მოსწავლე ახერხებს ჩართვას. ადვილია დიფერენცირება.

გავითვალისწინოთ – ამ სტილს შეიძლება მხოლოდ განსაკუთრებულ პერიოდში მივმართოთ. ეს განსაკუთრებული პერიოდებია სემესტრის ბოლო და წლის ბოლო.

 

კომენტარები

comments