შაბათი, მარტი 25, 2023
25 მარტი, შაბათი, 2023

ინტეგრირებული გაკვეთილი დაწყებით კლასებში

წინამდებარე სტატიაში  ვისაუბრებ ინტეგრირებულ გაკვეთილზე – როგორ შეიძლება დავგეგმოთ და ჩავატაროთ ასეთი ტიპის გაკვეთილი. ასევე, კოლეგებს შევთავაზებ ჩემ მიერ ჩატარებული გაკვეთილის გეგმის ნიმუშსა და რეფლექსიას, რომლებიც რესურსის სახით შეიძლება გამოიყენონ მასწავლებლებმა. აღვნიშნავ, რომ ინტეგრირებული გაკვეთილი ჩავატარე კლასკომპლექტში, სადაც ორი კლასია და თითოეულ კლასთან ინტეგრირება განხორციელდა ქართულსა და სახვით ხელოვნებაში.

 1. როგორ დავგეგმოთ ინტეგრირებული გაკვეთილი?

წლის დასაწყისში მასწავლებელი შეადგენს თავისი საქმიანობის თემატურ გეგმას, სასურველია მოიაზროს ის თემები, რომელთა დაკავშირება სხვა სასწავლო საგნებთან იქნება შესაძლებელი. შემდეგ ეტაპზე უნდა გაეცნოს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნების პროგრამებს. თუკი ამ საგნის სასწავლო გეგმაც მოიცავს მსგავს თემებს და თან ქრონოლოგიურადაც შესაძლებელია მათი ერთმანეთთან დაკავშირება, მაშინ უკვე შესაძლებელი იქნება ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვა. მთავარია, ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის სწორად შეირჩეს საგაკვეთილო თემა. რაც ნიშნავს იმას, რომ არჩეულ თემას უნდა ჰქონდეს ყველა ინტეგრირებულ საგანთან შეხების წერტილი და ინტეგრირება იყოს ლოგიკური და ბუნებრივი. ინტეგრირებული გაკვეთილის ძირითადი მახასიათებელი არის ის, რომ იგი უნდა უზრუნველყოფდეს ინტეგრირებული საგნების შესაბამისი სასწავლო შედეგების მიღწევას.

ჩამოვაყალიბოთ ის თანმიმდევრობა, რომელიც ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვისას უნდა გავითვალისწინოთ:

 1. საგაკვეთილო თემის სწორი შერჩევა, რადგანაც ის ინტეგრირებული საგნების შემაკავშირებელი რგოლია;
 2. უნდა გამოიკვეთოს სასურველი მიზნები;
 3. დაუკავშირდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის მისაღწევ შედეგებს ყველა ინტეგრირებულ საგანში;
 4. დროში გაიწეროს მიზნის შესაბამისი აქტივობები, რომლებიც უზრუნველყოფს შედეგების მიღწევას;
 5. თემის შესაბამისი დამატებითი ინფორმაციისა და რესურსების მოძიება.

რაც შეეხება კლასკომპლექტში ინტეგრირებული გაკვეთილის ჩატარებას, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ორივე კლასში როგორც ერთი საგნის ფარგლებში შერჩეული თემების მსგავსება, ასევე, მათი კავშირი ინტეგრირებულ საგანთან ან საგნებთან. ცხადია, უნდა გავითვალისწინოთ დიფერენცირებული სწავლებაც.

 1. წარმოგიდგენთ ჩემს გაკვეთილის გეგმას:
კლასი/კლასები 1-2 კლასი (კლასკომპლექტი)
გაკვეთილის თემა 1 კლასი –  „ბებერი მწევრისა და ტრაბახა კურდღლის გასაუბრება“;

2  კლასი –  „ვინ აირჩია ძაღლმა“.

 

კლასის დახასიათება კლასში 5 მოსწავლეა და კლასკომპლექტია. შესაბამისად, გამოვიყენებ დიფერენცირებულ სწავლებას. პირველი კლასის მოსწავლე ცნობს ანბანის ყველა ასოს და მასწავლებლის კონკრეტული მითითებებით შეუძლია დავალების დამოუკიდებლად შესრულება. მეორე კლასის მოსწავლეები სწორად და შეგნებულად კითხულობენ მხატვრულ ტექსტებს და შეუძლიათ დამოუკიდებლად მუშაობა.

 

სასწავლო მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები მიზანი:

1 კლასი

მოსწავლემ უნდა შეძლოს

Ø  ტექსტის წაკითხვა დამარცვლით;

Ø  ტექსტის შინაარსის გადმოცემა დამხმარე კითხვებით;

Ø  წინადადებებში გამოტოვებული ასოების პოვნა და შესაბამის ადგილზე ჩაწერა;

Ø  მოსმენილი საინფორმაციო ტექსტიდან კითხვებზე პასუხის გაცემა;

Ø  ტექსტში მოცემული სიუჟეტის მიხედვით, აპლიკაციის შექმნა (ტექსტის პერსონაჟების გამოჭრა, დაწებება და გაფერადება).

2 კლასი

მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ

Ø  დეფორმირებული ტექსტის აღდგენა;

Ø  ტექსტის შინაარსის გადმოცემა დამხმარე კითხვებით;

Ø  მოსმენილი საინფორმაციო ტექსტიდან კითხვებზე პასუხის გაცემა;

Ø  ტექსტში მოცემული სიუჟეტის მიხედვით აპლიკაციის შექმნა (ტექსტის პერსონაჟების გამოჭრა, დაწებება და გაფერადება).

 

ესგ-ს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები:

1 კლასი:

ქართული

ქართ.I.7. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფვრა:

Ø  აკავშირებს ასოებს ბგერებთან და ამთლიანებს მათ მარცვლებად, სიტყვებად (წარმოთქვამს სიტყვებს);

Ø  ხმამაღლა (მთლიანი სიტყვებით ან დამარცვლით) კითხულობს მარტივი წინადადებებით შედგენილ მცირე ზომის ტექსტებს.

 

ქართ.I.4. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი მცირე ზომის ტექსტები და გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება:

 

·         სვამს/პასუხობს შეკითხვებს მოსმენილ ტექსტთან დაკავშირებით;

·         აფასებს პერსონაჟს და მის ქცევას (კეთილია/ბოროტია; კარგად მოიქცა/ცუდად მოიქცა და ა. შ).

 

ხელოვნება

ს.გ. I.2. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას ნამუშევრის შექმნისას:

·         იყენებს ფანქრებს, პასტელს, პლომასტერებს გრაფიკული ნამუშევრის შესაქმნელად;

·         ფერადი ქაღალდებით, მუყაოთი, ბუნებრივი მასალით ქმნის აპლიკაციას, კოლაჟს.

 

 

 

 

2 კლასი:

ქართული

ქართ.II.2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი მცირე ზომის სხვადასხვა სახის ტექსტები და გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება;

·         გადმოსცემს მოსმენილი ტექსტის შინაარსს;

·         აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ თხრობას;

·         ტექსტზე დაყრდნობით ახასიათებს პერსონაჟებს (მათ გარეგნობას, თვისებებს);

·         გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟისა და მისი მოქმედების მიმართ (მომწონს/არ მომწონს, კარგად მოიქცა/ცუდად მოიქცა, კეთილია, გონიერია და ა.შ);

·         გამოხატავს კონკრეტული პერსონაჟის ქმედებით აღძრულ ემოციებს (მაგ., გამაკვირვა, შემეცოდა და ა.შ.).

 

ხელოვნება

ს.გ. II.2. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა მასალას, ტექნიკას და პროცედურას ნამუშევრის შექმნისას:

·         ბუნებრივი და ხელოვნური მასალით ქმნის აპლიკაციას, კოლაჟსა და მოზაიკას.

 

 

გაკვეთილის მსვლელობა/საკლასო მენეჯმენტი  

კლასი 1 კლასი 2

 

აქტივობა #1.

ტექსტის შინაარსის გახსენება:

მოსწავლე ტექსტს დამოუკიდებლად,  ხმამაღლა წაიკითხავს. შემდეგ კი უპასუხებს მასწავლებლის შეკითხვებს:

1.      ლექსის მიხედვით როგორია მწევარი? კურდღელი? (გამოვიყენებთ გონებრივი იერიშის რუკას).

2.      როგორ ეტრაბახება კურდღელი მწევარს?

3.      რისი იმედი აქვს ბებერ მწევარს?

 

დრო:  8 წთ.

მეთოდი:  შეკითხვებზე მუშაობა.

ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური.

აქტივობა #1.

ტექსტის აღდგენა:

მოსწავლეებს დაურიგდებათ ფურცლები, სადაც მოცემულია  ტექსტი. ტექსტში მოცემულია ინფორმაცია მთავარ პერსონაჟზე – ძაღლზე. მოსწავლეებს ევალებათ, შინაარსიდან გამომდინარე აღადგინონ ტექსტი.

 

დრო:  8 წთ.

მეთოდი:  დამოუკიდებელი სამუშაო.

ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური.

 

 

აქტივობა #2

წინადადებებში  გამოტოვებული ასოების ჩასმა:

მასწავლებელი მოსწავლეს მისცემს თაბახის ფურცელზე მომზადებულ დავალებას, სადაც მოსწავლემ წინადადებაში გამოტოვებული ასოები უნდა ამოიცნოს და ჩაწეროს. სიტყვები მოცემულია იგივე ტექსტიდან.

 

დრო: 8 წთ.

მეთოდი: დამოუკიდებელი სამუშაო.

ორგანიზების ფორმა: ინდივიდუალური.

აქტივობა #2

ტექსტის გააზრება:

შესრულებული დავალება გადაიტანება ფლიფჩარტზე და შემოწმდება.

შემდეგ მოსწავლეები გაგრძელებით გადმოსცემენ ტექსტის შინაარსს და უპასუხებენ კითხვებს:

1.      რატომ აირჩია ძაღლმა ადამიანი?

2.      თქვენი აზრით, სწორი იყო ძაღლის არჩევანი?

3.      რით არის ადამიანი ყველაზე ძლიერი?

4.      რომელი ანდაზები გახსენდებათ ამ ზღაპართან დაკავშირებით?

(„ძალა აღმართსა ხნავს“).

(„მჯობნის მჯობნი არ დაილევა“).

 

 

დრო: 8 წთ.

მეთოდი: შეკითხვებზე მუშაობა.

ორგანიზების ფორმა: ფრონტალური-კლასთან.

 

 

აქტივობა #3.

„იცით თუ არა, რომ“

ორივე კლასის მოთხრობაში ერთ-ერთი პერსონაჟია ძაღლი, რომლის შესახებაც მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს საინფორმაციო ტექსტს. წაკითხულის მოსმენის შემდეგ მოსწავლეები უპასუხებენ კითხვებს:

 

(ტექსტი შერჩეულია „ბუნების კარიდან“; ავტორები: ნ. დარჩიაშვილი; ლ. კარდენახიშვილი).

 

დრო: 9 წთ.

მეთოდი: საუბარი.

ორგანიზების ფორმა: ფრონტალური-კლასთან.

 

 

აქტივობა #4.   სიუჟეტური ნახატების შექმნა აპლიკაციით:

პირველკლასელ მოსწავლეს მიეცემათ ძაღლის, ლეკვისა  და კურდღლის გრაფიკული გამოსახულებები. ეს გამოსახულებები უნდა გამოიჭრას, დაწებდეს თაბახის ფურცელზე და გაფერადდეს.

მეორე კლასის მოსწავლეებს კი დაურიგდებათ ძაღლის, დათვის, მგლისა და ტურას  გრაფიკული გამოსახულებები. ეს გამოსახულებები უნდა გამოიჭრას, დაწებდეს თაბახის ფურცელზე და გაფერადდეს.

მოსწავლეები მოთხრობის შინაარსიდან გამომდინარე სურვილისამებრ დახატავენ სახლს და პეიზაჟის სხვადასხვა ელემენტებს:  ბუჩქებს, ყვავილებს, ხეებს,  და ა.შ. ყველა ნამუშევარი გამოიკვრება დაფაზე.

დრო: 20 წთ

მეთოდი: პრაქტიკული სამუშაო

ორგანიზების ფორმა: ფრონტალური-კლასთან

 

 

 

 

მოსალოდნელი პრობლემები და შესაძლო პრობლემის გადაჭრის გზები მოსწავლეებს შესაძლოა გაუჭირდეთ ტყის პეიზაჟის შექმნა. მასწავლებელი დაეხმარება მათ – შექმნის ტყის გრაფიკულ გამოსახულებებს.

 

 

 

 

სასწავლო რესურსები სახელმძღვანელო, ფლიპჩარტი, წებო, მაკრატელი, წებოვანი ქაღალდი, ფლომასტერები, ფანქრები, თაბახის ფურცლები.

„ბუნების კარი“ – ნ. დარჩიაშვილი; ლ. კარდენახიშვილი; თბილისი-1997.

მასწავლებლის მომზადებული რესურსები:

რესურსი #1. ტექსტი;

რესურსი #2.  წინადადებებში გამოტოვებული ასოები;

რესურსი #3. საინფორმაციო ტექსტი ძაღლის შესახებ;

რესურსი #4.  ძაღლის, ლეკვისა  და კურდღლის გრაფიკული გამოსახულებები;

რესურსი #5.  ძაღლის, დათვის, მგლისა და ტურას  გრაფიკული გამოსახულებები.

 

შეფასება და თვითშეფასება ·         მასწავლებელი მოსწავლეებს შეაფასებს შეფასების სქემით; შეფასების საგანი იქნება შესრულებული დავალებები და შექმნილი ნამუშევრები (აპლიკაციები). მოსწავლეები მიიღებენ განმავითარებელ კომენტარებს.

·         მასწავლებელი, გაკვეთილის დასრულების შემდეგ, საკუთარ თავს შეაფასებს თვითშეფასების სქემით და დაწერს ჩატარებული გაკვეთილის რეფლექსიას.

პირველი კლასის შეფასების რუბრიკა

კრიტერიუმები

 

კარგია საშუალოა საჭიროებს გაუმჯობესებას

 

ტექსტის წაკითხვა/ კითხვებზე პასუხის გაცემა კითხულობს ტექსტს დამარცვლით ან ასოებით სწორად და ხმამაღლა; ცნობს ყველა ასოს; ყველა კითხვაზე იძლევა სწორ პასუხს.

 

უმეტესად ტექსტს კითხულობს დამარცვლით ან ასოებით სწორად და ხმამაღლა; იშვიათად ავიწყდება ასოთა სახელწოდებები; კითხვათა უმეტესობაზე იძლევა სწორ პასუხს.

 

ტექსტს ვერ კითხულობს დამარცვლით ან ასოებით;  ხშირად ავიწყდება ასოთა სახელწოდებები; კითხვათა უმეტესობაზე იძლევა არასწორ პასუხს.
წინადადებებში გამოტოვებული ასოების ჩასმა

 

ყველა წინადადებაში სწორად წერს გამოტოვებულ ასოებს.

 

წინადადებებში უმეტესად სწორად წერს გამოტოვებულ ასოებს. წინადადებათა უმეტესობაში არასწორად წერს გამოტოვებულ ასოებს.

 

მოსმენილი ტექსტის გაგება

 

ყურადღებით ისმენს ტექსტს, იმახსოვრებს არსებით ინფორმაციას და აკეთებს დასკვნას.

 

ისმენს ტექსტს, იმახსოვრებს ზოგიერთ ფაქტს და ცდილობს გამოიტანოს დასკვნა. არ ისმენს ტექსტს, იმახსოვრებს არასწორ ფაქტებს და გამოაქვს მცდარი დასკვნა.
ორგანიზებულობა/ შემოქმედებითობა

 

გაკვეთილზე გამოცხადდა საჭირო აღჭურვილობით, იცავს დროის ლიმიტს;

ყურადღებით ისმენს ინსტრუქციებს და ადეკვატურად  იყენებს მომზადებულ მასალას ნამუშევრის შესაქმნელად.

 

გაკვეთილზე  გამოცხადდა საჭირო აღჭურვილობით, მეტ-ნაკლებად იცავს დროის ლიმიტს; უმეტესად ისმენს ინსტრუქციებს და მეტ-ნაკლებად იყენებს მომზადებულ მასალას ნამუშევრის შესაქმნელად.

 

 

გაკვეთილზე არ გამოცხადდა საჭირო აღჭურვილობით, არ  იცავს დროის ლიმიტს; არ ისმენს ინსტრუქციებს და არაადეკვატურად იყენებს მომზადებულ მასალას  ნამუშევრის შესაქმნელად.

 

მეორე კლასის შეფასების რუბრიკა

კრიტერიუმები

 

კარგია საშუალოა საჭიროებს გაუმჯობესებას

 

დეფორმირებული ტექსტის აღდგენა სწორად და თანმიმდევრულად აღადგენს წინადადებებს  ტექსტში. სწორად და თანმიმდევრულად აღადგენს წინადადებათა უმეტესობას ტექსტში არასწორად და არათანმიმდევრულად აღადგენს  წინადადებებს ტექსტში

 

თხრობა/ შინაარსის გადმოცემა

 

ლოგიკური თანმიმდევრობით გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს.

 

უმეტესად თანმიმდევრულად გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს. არათანმიმდევრულად გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს.

 

 

მოსმენილი ტექსტის გაგება

 

ყურადღებით ისმენს ტექსტს, იმახსოვრებს არსებით ინფორმაციას და აკეთებს დასკვნას.

 

ისმენს ტექსტს, იმახსოვრებს ზოგიერთ ფაქტს და ცდილობს გამოიტანოს დასკვნა. არ ისმენს ტექსტს, იმახსოვრებს არასწორ ფაქტებს და გამოაქვს მცდარი დასკვნა.
ორგანიზებულობა/ შემოქმედებითობა

 

გაკვეთილზე გამოცხადდა საჭირო აღჭურვილობით, იცავს დროის ლიმიტს;

ყურადღებით ისმენს ინსტრუქციებს და ადეკვატურად  იყენებს მომზადებულ მასალას ნამუშევრის შესაქმნელად

 

გაკვეთილზე  გამოცხადდა საჭირო აღჭურვილობით, მეტ-ნაკლებად იცავს დროის ლიმიტს; უმეტესად ისმენს ინსტრუქციებს და მეტ-ნაკლებად იყენებს მომზადებულ მასალას ნამუშევრის შესაქმნელად.

 

 

გაკვეთილზე არ გამოცხადდა საჭირო აღჭურვილობით, არ  იცავს დროის ლიმიტს; არ ისმენს ინსტრუქციებს და არაადეკვატურად იყენებს მომზადებულ მასალას  ნამუშევრის შესაქმნელად.

 

 

 

რესურსი #1.  აღადგინეთ დეფორმირებული ტექსტი

 

ძაღლი

 1. ის მრავალი ჯიშისაა.  2. ძაღლი ადამიანის ერთგულია.  3. ზოგი ისეთი პატარაა, რომ კაცს ჯიბეშიც ჩაეტევა.  4. ძაღლი შინაური ცხოველია.  5. ზოგი კი ხბოზე დიდია.  6. ამიტომაც ადამიანი ძაღლს უფრთხილდება.

 

(ი. გოგებაშვილის მიხედვით)

 

რესურსი #2.

ჩასვით წინადადებებში გამოტოვებული ასოები

რესურსი #3.  საინფორმაციო ტექსტი ძაღლის შესახებ

 ძაღლი

იაკობ გოგებაშვილის მიხედვით

ძაღლი შინაური ცხოველია. დიდი შრომა დასჭირდა ადამიანს, გარეული ცხოველების მოსაშინაურებლად. ძაღლი ერთ-ერთი პირველია, ხანგრძლივმა ერთად ცხოვრებამ ძაღლი გამგონე გახადა. ადამიანი მას აჭმევს, ასმევს, ზრუნავს მასზე, ამიტომ იგი უყოყმანოდ ასრულებს პატრონის სურვილს.

ლეკვი ძაღლის ნაშიერია. ახლად დაბადებული ბრმაა, მხოლოდ ორი კვირის შემდეგ ახელს თვალს. დედა ძაღლი მზრუნველი მშობელია. ლეკვები სუფთად ჰყავს, ყოველ წუთში ლოკავს, ეთამაშება. აბა, მივუახლოვდეთ ლეკვს! დედა ძაღლი ისე გამძვინვარებული დაიყეფებს, რომ ახლოს ვერ მიეკარები. ძაღლს კარგი სმენა და ყნოსვა აქვს. დღისით თუ ღამით იგი სახლის დარაჯია.

ძაღლი ჩვენი ერთგული მეგობარი და დამცველია.

 

დავალება:  მოსმენილი ტექსტის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს:

 1. რატომ უვლის და პატრონობს ადამიანი ძაღლს?
 2. ტექსტის მიხედვით ჩამოთვალეთ ძაღლის თვისებები.
 3. რომელი მოთხრობები შეგიძლიათ დაასახელოთ, სადაც მოთხრობილია ძაღლის ერთგულება?
 4. რომელი კინოფილმები შეგიძლიათ გაიხსენოთ, სადაც ასახულია ძაღლისა და ადამიანის მეგობრობა?

 

რესურსი #4.

 

 

 

                                      

 

 

 1. წარმოგიდგენთ მოსწავლეთა მიერ აპლიკაციის ხერხით შექმნილ ნამუშევრებს:

 1. გაკვეთილის რეფლექსია

 

რამ განაპირობა შერჩეული ტიპის გაკვეთილის ჩატარება?

 

ორივე კლასის საკითხავ მასალაში იყო საერთო პერსონაჟი – ძაღლი. შესაბამისად, ქართულის ნაწილში, ტექსტებში საერთო წერტილის პოვნამ შესაძლებლობა მომცა, ჩამეტარებინა ინტეგრირებული გაკვეთილი. გამომდინარე აქედან, ერთ-ერთი აქტივობა ორივე კლასთან ქართულის ნაწილში იყო ძაღლის შესახებ საინფორმაციო ტექსტის მოსმენა და ანალიზი. ამ აქტივობამ კარგად გამოკვეთა ორივე კლასის მოთხრობების გადაკვეთის წერტილი. რაც შეეხება სახვით ხელოვნებასთან ინტეგრირებას, ორივე კლასმა ტექსტებში მოთხრობილი ამბავი აპლიკაციის ხერხით გარდაქმნა აზრობრივ ნახატად. ამრიგად, პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებით მოვახდინეთ  ინტეგრირება ხელოვნებასთან.

კლასკომპლექტის თავისებურებიდან გამომდინარე გამოვიყენე დიფერენცირებული სწავლებაც, სადაც ორივე კლასმა იმუშავა როგორც ინდივიდუალურად, ისე ფრონტალურად.

რადგანაც ეს იყო ორივე კლასის ერთობლივი ინტეგრირებული გაკვეთილი და ინტეგრირება განხორციელდა რეფლექსია-გამთლიანების ფაზაზე პრაქტიკულ ნაწილში, პირველ კლასთან 35 წუთის ნაცვლად ვიმუშავე 45 წუთი.

 

 

რა სარგებელი მიიღეს გაკვეთილზე დამსწრე კოლეგებმა?  მოსწავლეებმა?

 

 

გაკვეთილი საინტერესო და სახალისო გამოვიდა. ხელი შეუწყო კოლეგების პროფესიულ განვითარებას. ჩატარებული ინტეგრირებული გაკვეთილიდან ზოგიერთი ელემენტის გათვალისწინება და გამოყენება შესაძლებელია. თუნდაც, წინადადებებში გამოტოვებული ასოების  ჩაწერა. აღნიშნული აქტივობა მცირე მოდიფიცირებით შესაძლოა სხვადასხვა საგანშიც დაიგეგმოს. მაგალითად, მათემატიკაში შეკრების ან გამოკლების დროს გამოტოვებული საკლების, მაკლების ან პირველი და მეორე შესაკრებების პოვნა და გამოტოვებულ ადგილზე ჩაწერა.

დამსწრე კოლეგებმა მცირე მოდიფიცირებით სახვით ხელოვნებასთან ინტეგრირებაც შეიძლება გამოიყენონ. კერძოდ, ისტორიაში შესაძლებელია შეიქმნას პირამიდების კოლაჟი; მათემატიკაში – გეომეტრიული ფიგურების კომბინაციით რაიმე საგნის მაკეტი (მოდელი). სახვით ხელოვნებასთან ინტეგრაციით ხელი შეეწყო  მოსწავლეებში შემოქმედებითი აზროვნებისა და სახელოვნობო უნარების განვითარებას.

 

 

იქნა თუ არა მიღწეული მიზანი?

 

გაკვეთილის მიზანი სრულად იქნა მიღწეული. მოსწავლეთა ნამუშევრებიდან გამოჩნდა, რომ მათ სწორად გაიაზრეს ტექსტები. შესაბამისად, ნახატებზეც სწორად ასახეს ტექსტის შინაარსი. გარდა ამისა, მოსწავლეებმა ტექსტების დამუშავებასაც კარგად გაართვეს თავი. კერძოდ, პირველმა კლასმა ტექსტიდან მოცემულ წინადადებებში გამოტოვებული ასოები სწორად ამოიცნო; მეორე კლასმა კი – სწორად აღადგინა  ტექსტი. საანალიზო კითხვებსაც სწორი პასუხები გასცა.

გაკვეთილის მიზნის მიღწევა უზრუნველყო, ასევე, სწორად შერჩეულმა შემდეგმა სტრატეგიებმა:

·         ინფორმაციის ორგანიზება, დამუშავებამ;

·         არსებული ცოდნის გახსენება/ცოდნის კონსტრუირებამ;

·         პრაქტიკულმა  მუშაობამ.

 

რა შეიცვლება თქვენი და თქვენი კოლეგების პედაგოგიურ პრაქტიკაში ამ გაკვეთილის ჩატარებით?

 

 

რადგანაც ეს იყო კლასკომპლექტში ჩატარებული ინტეგრირებული გაკვეთილი, აუცილებელი იყო დიფერენცირებული სწავლების გამოყენებაც, რომელიც ერთ-ერთი კლასისთვის განსხვავებული სირთულის დავალების შეთავაზებას ითვალისწინებს. შესაძლებელია, რომ ერთი კლასის ფარგლებშიც დასჭირდეს მასწავლებელს მოსწავლეებისთვის განსხვავებული სირთულის დავალებების მიცემა. გაკვეთილმა კი კოლეგებს ხელს შეუწყო ამ კუთხით გაეზიარებინათ ჩემი გამოცდილება. მან დამანახა, რომ სწორად შერჩეული თემები ყოველთვის უზრუნველყოფს შესაბამისი სასწავლო შედეგების მიღწევას. შესაბამისად, უფრო ხშირად ჩავატარებ ინტეგრირებულ გაკვეთილებს.
სასწავლო პროცესის კონკრეტულად რა მხარეები განვითარდება, რომელი პრობლემები დაიძლევა?

 

 

დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს უძნელდებათ ხოლმე ტექსტის შინაარსის გაგება. მით უმეტეს, პირველ კლასელებს, რომლებიც ახალი გადასულები არიან ანბანის შემდგომ პერიოდზე. შესაბამისად, მოთხრობების აზრობრივ ნახატად წარმოდგენა უადვილებს ბავშვებს ტექსტის შინაარსის დამახსოვრებას. გარდა ამისა, მოქმედი პერსონაჟების გაფერადება, გამოჭრა და ფურცელზე დაწებება (პრაქტიკული მუშაობა) დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის უფრო მეტად სახალისოს გახდის გაკვეთილს, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა აქტიურ ჩართულობას.

 

 

რომელი აქტივობები წარიმართა გეგმის შესაბამისად? რომელი ვერ განხორციელდა და რატომ?

 

 

გაკვეთილი წარიმართა დაგეგმილის შესაბამისად და არ წარმოშობილა გეგმიდან გადახვევის აუცილებლობა. გაკვეთილზე გამოიკვეთა მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობა, რაც გაკვეთილის ძლიერი მხარეა. მოსწავლეთა მაღალი ჩართულობა კი განაპირობა საინტერესო აქტივობებმა.
რომელ კომპონენტში იყო გაკვეთილი ყველაზე წარმატებული და რატომ?

 

 

გაკვეთილი ყველაზე წარმატებული იყო სახვითი ხელოვნების ნაწილში, როდესაც აპლიკაციის ხერხით შექმნეს აზრობრივი ნახატები. იმის გამო, რომ ეს იყო პრაქტიკული ნაწილი, უფრო მეტადაც გააქტიურდნენ.

 

 

რა საჭიროებს გაუმჯობესებას და როგორ?

 

 

 

პირველი კლასის მოსწავლე ტექსტს უმეტესად კითხულობდა ასოებით და არა მარცვლებით. შესაბამისად, აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ მარცვლებზე, რომ მოსწავლეს გაუადვილდეს ტექსტების მთლიანი სიტყვებით წაკითხვა. უკეთესი იქნება, თუ მოსწავლეს მივაწვდი დამარცვლის პრინციპით დაწერილ ტექსტს, სადაც მარცვლები სხვადასხვა ფერით იქნება გამოკვეთილი.
რას გავითვალისწინებ მომავალში მსგავსი ტიპის გაკვეთილის მომზადებისას?

 

 

 

 

მომავალში მსგავსი ტიპის გაკვეთილის მომზადებისას, ვფიქრობ, გავამრავალფეროვნებ აქტივობებს. კერძოდ, მეორე კლასის მოსწავლეებისთვის გავითვალისწინებ ტექსტში გამოტოვებული სიტყვების ჩასმას. ეს აქტივობა დამეხმარება, მივხვდე, რამდენად სწორად დაიმახსოვრა მოსწავლემ ტექსტის შინაარსი. გარდა ამისა, აპლიკაციის ნაცვლად მოსწავლეებს შევთავაზებ კოლაჟის მომზადებას.

 

 

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმა 2011-2016
 2. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის გზამკვლევი. მეორე ნაწილი.

 

 

ნინო დათუკიშვილი

პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“ კონსულტანტ-მასწავლებელი

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი