შაბათი, თებერვალი 24, 2024
24 თებერვალი, შაბათი, 2024

ტექნოლოგიები და ინგლისური ენის გაკვეთილი

დღეს წარმოუდგენელია სახელმწიფოს წინსვლა და განვითარება ტექნოლოგიების გარეშე. მსოფლიოს თანამედროვე საზოგადოება აქტიურად იყენებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, მას დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოსა და საზოგადოებისთვის. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტად მოხდეს ისტ-ის სხვადასხვა საშუალების გამოყენება სწავლისა და სწავლების პროცესში. ისტ-ის გამოყენება ხელს უწყობს მოსწავლეებში არა მხოლოდ ტექნიკური უნარ-ჩვევების განვითარებას, არამედ თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებას; ასევე, შემოქმედებითობისა და ინოვაციური მიდგომების განვითარებას, მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას; ისეთი ძირითადი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას როგორიცაა გაგების, კომუნიკაციისუნარი, ანალიტიკური, სინთეზური, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარები. ტექნოლოგიების საშუალებით შესაძლოა უფრო მდიდარი და მრავალფეროვანი სასწავლო მასალის შექმნა და გამოყენება. შეგვიძლია სასწავლო შინაარსი გავხადოთ უფრო ინტერაქტიური. ისტ-ის სასწავლო პროცესში დანერგვა ჩვენს ქვეყანაშიც აქტიურად მიმდინარეობს. 

საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის მიზანია, მოსწავლეებს მისცეს ცოდნა და განუვითაროს ის უნარები და დამოკიდებულება, რომლებიც შეესაბამება საქართველოს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებსა და ეროვნულ სასწავლო გეგმას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მრავალ რეფორმას ახორციელებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. იგეგმება და ხორციელდება ტრენინგები პედაგოგებისთვის. არსებობს ქართული ინტერნეტ-რესურსები, რომელთა გამოყენება შეუძლიათ მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს. რაც, თავის მხრივ, უფრო მრავალფეროვანსა და საინტერესოს ხდის სწავლისა და სწავლების პროცესს. როგორც ხედავთ სასწავლო პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება თანამედროვე სკოლის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიზანია. იგი სწავლების ყველა საფეხურს და საგანს ეხება, მათ შორის ინგლისურსაც. ინგლისურის გაკვეთილი უფრო მეტად მიმზიდველი ხდება მოსწავლეებისათვის, როდესაც იგი ინტეგრირებულია ისტ-თან. სხვადასხვა ისტ რესურსის გამოყენება: ვიდეო და აუდიო მასალა, პრეზენტაციები და სხვადასხვა საიტები ონლაინში სამუშაოდ სასურველი შედეგის განმაპირობებელია.

ნიმუშისათვის წარმოგიდგენთ მასალას, რომელიც ასახავს, თუ როგორ უწყობს ხელს ისტ რესურსის გამოყენება მოსწავლეებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებას. ისტ-ის გამოყენებით მოსწავლეს უვითარდება ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვების, მართვის, დამუშავების, შეფასების და ანალიზის უნარი. გაგაცნობთ კონკრეტულ აქტივობებს რომლებიც ავითარებენ ზემოთ აღნიშნულ უნარებს.
მე გახლავართ ინგლისური ენის მასწავლებელი ჩემი აქტივობების მიზანი, რომლებიც განვახორციელე მეხუთე კლასში, გახლდათ:

ნამყო განუსაზღვრელი დროის პრაქტიკაში გამოყენება და მოსწავლეებში ტექნოლოგიური და კოლაბორაციული უნარების განვითარება.
მიზანი შესაბამისობაშია ესგ საგნობრივი პროგრამის შედეგებთან და ინდიკატორებთან კერძოდ:

უცხ.დ.III.3. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტების გაგება;

უცხ.დ.III.6. ილუსტრირებული ტექსტების გაგება და მათში ინფორმაციის მოძიება. მოსმენისას დამუშავებულ ტექსტში ნაცნობი სიტყვების მოძიება წინასწარ მიცემული ინსტრუქციის მიხედვით;

უცხ.დ.III.8. მარტივი წერითი კომუნიკაციის განხორციელება. აფორმებს ნახატებს /ილუსტრაციებს წარწერებით).
1 აქტივობა – გაკვეთილი იწყება გამოწვევით, მოსწავლეებს ვაჩვენებ ზღაპრის გმირის სურათს და ისინი ინგლისურად ამბობენ ნებისმიერ სიტყვას, რაც სურათის დანახვისას ახსენდებათ. მეტი თვალსაჩინოებისათვის მოსწავლეების მიერ დასახელებულ სიტყვებს ვაგროვებთ დაფაზე. ამ აქტივობის შედეგად მოსწავლეები ხვდებიან, რომ გაკვეთილი უკავშირდება მულტფილმის გმირებს.

2 აქტივობა – მოსწავლეები უყურებენ ანიმაციურ ფილმს “Jack and the beanstalk” (ანიმაციური ფილმი მოძიებულია ბრიტანეთის საბჭოს ვებგვერდზე) და ცდილობენ დაიმახსოვრონ მოქმედი გმირების სახელები. მულტფილმის დასრულების შემდეგ ბავშვები პასუხობენ შეკითხვებს:

ვინ არის მთავარი გმირი?
რა ჰქვია ჯეკის დედას?
ვინ არიან მულტფილმის პერსონაჟები?

ამის შემდეგ მოსწავლეები თითო წინადადებით აალაპარაკებენ მულტფილმის პერსონაჟებს.

3 აქტივობა – მოსწავლეები კითხულობენ ილუსტრირებულ ტექსტს ” Jack and the beanstalk” და ტექსტში ხაზგასმით ნიშნავენ ზმნებს (ტექსტში ზმნები მოცემულია ნამყო განუსაზღვრელ დროში). ჩამოწერენ მათ დაფაზე. მოსწავლეებმა გაკვეთილის ბოლოს უნდა შეძლონ წინადადებების ჩამოყალიბება წარსულ დროში. შესაბამისად ამ აქტივობით ისინი კიდევ ერთხელ აკვირდებიან მოქმედებისა და მდგომარეობის გამომხატველ სიტყვებს.

4 აქტივობა – პერსონაჟების ალაპარაკება – სპეციალური პროგრამის მეშვეობით.

(იხილეთ ლინკი: https://www.pimpampum.net/bubblr) მოსწავლეები მუშაობენ ონლაინში. მოსწავლეები მოიძიებენ მულტფილმის გმირების სამ სურათს, ზემოთ აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით, ზედ დაასვამენ ბუშტს და შიგნით ჩაწერენ წინადადებას იმ ზმნების გამოყენებით, რომლებიც ტექსტში მონიშნეს. მოსწავლეები თავიანთ ნამუშევრებს აარქივებენ. ამის შემდეგ თითოეულ მოსწავლეს ევალება, სახლში გაეცნოს თანაკლასელის ნამუშევარს და დატოვოს კომენტარი. ამ აქტივობით მოსწავლეები პრაქტიკაში იყენებენ იმ ცოდნას, რომელიც შეიძინეს გაკვეთილის მსვლელობისას. ისტ-ის გამოყენება მათ სამუშაოს უფრო საინტერესოსა და სახალისოს ხდის.
აქტივობების შედეგად ჩვენ გვაქვს მოსწავლის მიერ შექმნილი თვალსაჩინოება, მოძიებული და წარწერით გაფორმებული ნახატი. ამ აქტივობებმა ასევე ხელი შეუწყო თანამშრომლობისა და ტექნოლოგიების გამოყენებას. მათ განუვითარდათ:

ინფორმაციის დამოუკიდებლად დამუშავების უნარი – ანიმაციური ფილმის ნახვის შემდეგ მათ უკეთ გაიგეს ტექსტი;

ძიების უნარი – მოიძიეს მულტფილმის გმირების ფოტოები;

მართვის უნარი – აალაპარაკეს პერსონაჟები, რომელთა ტექსტის რედაქტირებაც შეუძლიათ ნებისმიერ დროს;
გაანალიზების უნარი – მოსწავლეები გაეცვნენ თითოეული თანაკლასელის ნამუშევარს;

შეფასების უნარი – მოსწავლეებმა დაწერეს კომენტარი თანაკლასელთა ნამუშევრებზე.
ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გვაძლევს იმის გაკეთების საშუალებას, რაც შეუძლებელია მის გარეშე და თან ძალიან მოკლე დროში.
გამოყენებული ლიტერატურა:
წიგნები
English World, Marry Bowen and Liz Hocking- Macmillan
ვებგვერდები
https://www.pimpampum.net/bubblr
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/jack-and-the-beanstalk
ნინო სარაული
გორის რაიონის სოფელ მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა
ინგლისური ენის მასწავლებელი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი