ხუთშაბათი, ივლისი 25, 2024
25 ივლისი, ხუთშაბათი, 2024

რატომ არის საჭირო სწავლებაში ტექნოლოგიების ინტეგრირება

დღეს ტექნოლოგიების გამოყენების თაობაზე სრულიად განსხვავებულ მოსაზრებებს მოისმენთ, ის კიყველას ავიწყდება, რომ მსოფლიოპატარაა, ხოლო ადამიანები
ერთმანეთს ჰგვანან. თუ
სხვაგან შესაძლებელია ამ მეთოდებით სწავლის შედეგების გაუმჯობესება, რატომ არის შეუძლებელი ეს საქართველოში? ბევრჯერ გამიგონია: „ეს ჩემსსკოლაში არ იმუშავებს,იმიტომ რომ…”, „ამით ვერაფერს მივაღწევთ…” მაგრამასე არ არის,მონდომების შემთხვევაში ჩვენც შევძლებთ, იქნებ, სხვაზე უკეთესადაც!

მონდომების შედეგს სწრაფად ვერ დავინახავთ, მაგრამ, მერწმუნეთ, ადრე თუ გვიან მიზანს აუცილებლად მივაღწევთ.

2001 წელს მარკ პრენსკიმ შემოიღო ტერმინი „ციფრული აბორიგენი”
იმ ადამიანების დასახასიათებლად, რომლებიც დაიბადნენ და გაიზარდნენ მას შემდეგ, რაც
ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მყარად მოიკიდა ფეხი ჩვენს ცხოვრებაში. ისინი ინტერნეტს, მობილურ
კავშირს, პერსონალურ კომპიუტერს, ნოუთბუქს აღიქვამენ როგორც ჩვეულებრივსა და აუცილებელს,
მათთვის წარმოუდგენელია ცხოვრება ამ ტექნოლოგიების გარეშე.

დღეს ყველა აღნიშნავს, რომ სწავლა-სწავლების პროცესში
ცვლილებების შეტანაა საჭირო. დროსთან ერთად იცვლება თაობებიც და მათი მოთხოვნილებებიც,
ამიტომ აუცილებელი ხდება სწავლების ინოვაციური მეთოდების დანერგვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს
მოსწავლეებში 21-ე საუკუნის კომპეტენციების გამომუშავებას. რა თქმა უნდა, საკლასო ოთახში
გამოუყენებელი ტექნოლოგიების არსებობით ვერაფერს შევცვლით; სასურველი შედეგი რომ მივიღოთ,
საჭიროა, მასწავლებელი აქტიურად იყენებდეს მათ მოწაფეებისთვის შემოქმედებითობის, თანამშრომლობის,
რეალურ ცხოვრებაში პრობლემების მოგვარების, 
თვითრეგულირების, კრიტიკული აზროვნებისა და სხვა უნარების განსავითარებლად.

თუმცა მასწავლებლის მონდომება არ არის საკმარისი. პედაგოგები
სასწავლო პროცესში ინოვაციური მეთოდების დანერგვისას უფრო მოტივირებულნი და თავდაჯერებულნი
არიან, როდესაც ხელმძღვანელობის მხარდაჭერას გრძნობენ. ისტ-ის ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია ინოვაციური სწავლებისას, ამასთან, პედაგოგს უნდა შეეძლოს ტექნოლოგიების
სწორად და ეფექტურად გამოყენება.

რა შეგვიძლია გავაკეთოთ სასწავლო პროცესში ინოვაციური
მეთოდების დასანერგავად? ბევრი რამ, მაგალითად:

ა) დავეუფლოთ ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიებასა და ციფრული
ტექნოლოგიების გამოყენებას. ამის წყალობით შევძლებთ, აქტიურად გამოვიყენოთ ხელმისაწვდომი
დამხმარე რესურსები და ისტ ტექნოლოგიები გაკვეთილებზე.

ბ) რეგულარულად გამოვიყენოთ ისტ. ეს ჩვენი სუსტი და
ძლიერი მხარეების დანახვაში დაგვეხმარება.

გ) არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ საგანს ასწავლით – სასწავლო
პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ყველას შეუძლია.

ისტ-ის მეშვეობით სწავლება
ხდება:


·                    

აქტუალური;


·                    

ხელმისაწვდომი და საინტერესო;


·                    

რეალურ ცხოვრებასთან
დაახლოებული.

ისტ ტექნოლოგიების გამოყენება:


·                    

ხელს უწყობს მოსწავლეთა
მოტივაციის ამაღლებას;


·                    

აძლევს მოსწავლეს პროცესებისა
და მოვლენების მოდელირების საშუალებას;


·                    

ხელს უწყობს მრავალმხრივ
განვითარებას;


·                    

აჩვევს სწავლასა და თანამშრომლობას;


·                    

იძლევა სწავლის საშუალებას
ინფორმაციის შესწავლა-ანალიზის გზით.

 

რატომ არის საჭირო სწავლებაში
ტექნოლოგიების ინტეგრირება

ცხრილში მოყვანილია
ტექნოლოგიებით სწავლების ზოგიერთი ასპექტი


მოსწავლეზე ორიენტირებული

მხარდაჭერა

ერთობლივი მუშაობა

ცოდნის ფორმირება

თვითრეგულირება

თვითშეფასება

პიროვნებაზე ორიენტირებული სწავლება

აქტიური სწავლება

პრობლემების მოგვარება

ისტის გამოყენება

ჩაღრმავება

საგანთაშორისი კავშირი

პრაქტიკული ფასეულობები

ინოვაციურობა

კულტურული თავისებურებების გათვალისწინება

ხალისით სწავლა

რაციონალურობა

მიღწევადი მიზანი

რესურსების ხელმისაწვდომობა

მართვადობა

აქტუალურობა

პროექტული მიდგომა

კვლევა

ციფრული შედეგები

ტექნოლოგიების გამოყენებით
მკვიდრდება სწავლების ახალი ფორმები:


·                    

ბლოგები;


·                    

ტექსტური შეტყობინებები;


·                    

ელექტრონული წერილები;


·                    

ფორუმები;


·                    

ვიდეოკონფერენციები;


·                    

სოციალური ქსელები;


·                    

ინტერაქტიული და სამაუწყებლო
პლატფორმები;


·                    

მასწავლებელი აღარ არის
ცოდნის ერთადერთი წყარო.

 

განსხვავება ტრადიციული
გაკვეთილისგან


ტრადიციული გაკვეთილი

ისტ-ით გამდიდრებული

მასწავლებლის
როლი

მასწავლებელი
– ცოდნის ერთადერთი წყარო

მასწავლებელი
მეგზურია ცოდნის დაუფლების გზაზე

სწავლების ტენდენციები

ინდივიდუალიზმი

ცოდნის მიღება
მასწავლებლისგან

კონკურენცია
– ყველა ფიქრობს მხოლოდ თავის თავზე

თანამშრომლობა

პრაქტიკაზე
ორიენტირებული სწავლება, ექსპერიმენტები და კვლევები

ურთიერთდახმარება

აქტივობის სახეობა

აქტივობებს
ადგენს და ანაწილებს პედაგოგი

ინსტრუქციას
აძლევს მთელ კლასს

მოსწავლეებს
არ აქვთ მოქმედების თავისუფლება

სწავლების ტემპი
განისაზღვრება პროგრამით

აქტივობებს
თავად მოსწავლეები ირჩევენ, სწავლება პროგრამის ჩარჩოებით არ იზღუდება

ჯგუფური მუშაობა

სხვადასხვა
სახის აქტივობა

სწავლების ტემპს
თავად მოსწავლეები არჩევენ

პროცესი

თეორიასა და
პრაქტიკას შორის კავშირის არარსებობა

პრობლემის გადაჭრის
სხვადასხვა გზების ძიება

თეორიისა და
პრაქტიკის შერწყმა

შეფასება

მასწავლებლის
კონტროლით

მოსწავლეთა
შეფასება

ისტ ტექნოლოგიების გამოყენების
შედეგად:


             

სასწავლო პროცესში ერთვება
უფრო მეტი მოსწავლე;


             

სწავლების პროცესი სცდება
საკლასო ოთახს;


             

მოსწავლეები იმაღლებენ
ტექნიკურ ცოდნას;


             

სწავლების პროცესი უფრო
მართვადი ხდება;


             

სწავლების ტრადიციულ
გარემოს ენაცვლება ციფრული გარემო;


             

სწავლება ხდება უფრო
ინტერაქტიული;


             

მოსწავლეები აქტიურად
მონაწილეობენ სწავლების პროცესში, ატარებენ კვლევებს და თავად ირჩევენ სწავლების ფორმას.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“