შაბათი, ივლისი 20, 2024
20 ივლისი, შაბათი, 2024

მანიპულატივები უცხო ენის სწავლებისთვის

უცხო ენის სწავლებაში ლეპბუკისა და მანიპულატივის გამოყენება ეფექტიანია და რამდენიმე მიზეზით არის მნიშვნელოვანი:

 ვიზუალური და ტაქტილური სტიმულები

ლეპბუკი (lapbook) და მანიპულატივები (manipulatives) ვიზუალური და ტაქტილური სტიმულაციის საშუალებით ეხმარებიან მოსწავლეებს უკეთ აღიქვან და დაიმახსოვრონ ახალი ლექსიკური ერთეულები და გაიუმჯობესონ ენობრივი პრაქტიკა.  ლეპბუკში მოცემული სურათები, დიაგრამები და 3D ობიექტები ეხმარებიან მოსწავლეებს თეორიული მასალა რეალურ საგნებთან დაკავშირებაში. მანიპულატივები, როგორიცაა სხვადასხვა ფიგურები, ბარათები და ობიექტები,  საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს ხელით შეეხოთნ მასალას და უკეთ გაითავისონ მისი მნიშვნელობა.

 აქტიური ჩართულობა

ლეპბუკი და მანიპულატივები ეხმარებიან მოსწავლეებს აქტიურად ჩაერთონ სასწავლო პროცესში. მოსწავლეები შეუძლიათ საკუთარი ლეპბუკები შექმნან, რასაც თან ახლავს კვლევის, შედარების და შეფასების პროცესი. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს მოსწავლეების კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას. მანიპულატივებით მუშაობა კი ინტერაქტიულ სასწავლო გარემოს ქმნის, სადაც მოსწავლეები უფრო აქტიურად მონაწილეობენ.

 ინდივიდუალური სწავლების ხელშეწყობა

ლეპბუკისა და მანიპულატივების გამოყენება საშუალებას აძლევს მასწავლებლებს უკეთ გაუმკლავდნენ სხვადასხვა სასწავლო ამოცანებს. თითოეული მოსწავლე მუშაობს თავისი ტემპით და სტილით, რითაც უზრუნველყოფილია მათთვის სასწავლო პროცესის მაქსიმალური გამოყენება. ამგვარად, მათ შეუძლიათ უფრო ღრმად გაანალიზონ და გაიაზრონ ახალი მასალა უცხო ენაში.

 მრავალმხრივი შესწავლა

ლეპბუკი და მანიპულატივები საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს სხვადასხვა რაკურსით   შეისწავლონ მასალა. მაგალითად, ლეპბუკში შეიძლება მოათავსონ ბარათები ახალი სიტყვების შესასწავლად, ტექსტები გრამატიკული სტრუქტურების ასახსნელად, და სურათები კულტურული თემების გასაცნობად. მანიპულატივები კი შეიძლება იყოს როლური თამაშები, სიტყვების დამახსოვრების თამაშები და სხვა აქტივობები, რომლებიც ენის პრაქტიკულ გამოყენებას უწყობენ ხელს.

მოტივაციის ზრდა

მოსწავლეები უფრო მოტივირებულები არიან, როდესაც სასწავლო პროცესი ინტერაქტიული და სახალისოა. ლეპბუკისა და მანიპულატივების გამოყენებით იქმნება სასწავლო გარემო, რომელიც მოსწავლეების აღფრთოვანებას  იწვევს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომელთაც სჭირდებათ მუდმივი მოტივაცია და სტიმულები.

ლეპბუკისა და მანიპულატივების გამოყენება უცხო ენის სწავლებაში მნიშვნელოვნად ამდიდრებს სასწავლო პროცესს. ისინი ეხმარებიან მოსწავლეებს უკეთ გააცნობიერონ და დაიმახსოვრონ ახალი მასალა, აძლევენ მათ საშუალებას აქტიურად ჩაერთონ სწავლაში, ხელს უწყობენ ინდივიდუალური სწავლების პროცესს და ამაღლებენ მოტივაციას. ამ ყველაფრის წყალობით, სწავლა უფრო ეფექტიანი და საინტერესო ხდება.

გაგაცნობთ რამდენიმე  მაგალითს თუ როგორ შეიძლება მანიპულატივების და ლეპბუკების გამოყენება იტალიური ენის შესწავლისას.

სწავლების მეორე-მესამე წელს ისეთი თემის შესწავლისას, როგორიცაა –  საუზმე,  გამოვიყენე მარტივი მანიპულატივი. ამან საშუალება მომცა მოსწავლეების ინტერესი გამომეწვია. მათ ჯერ გააფერადეს მოცემული მასალა და შემდეგ თითოეულ „კადრს“ მიუწერეს იტალიურ ენაზე შესატყვისი დასახელება. დავალების პრეზენტაცია კიდევ უფრო სახალისო იყო და განსაკუთრებით დამეხმარა მორცხვი და გაუბედავი მოსწავლეების გაკვეთილში ჩართულობის გასაზრდელად – მათ ხალისოთ წარმოადგინეს  მანიპულატივი – ფოტოეპარატის  თემატური „კადრები“.

ასეთივე ხალისით შეასრულეს დავალება იტალიის თემაზე.

არამაკლებს საინტერესო აღმოჩნდა  დავალება  თემაზე – ხილი.

ლექსიკური ერთეულების ხალისით გაცნობის და გამოყენების კარგი საშუალებაა ლეპბუკები, რომელიც სახელდახელოდ შეიძლება დამზადდეს.

ამინდის თემაზე ლეპბუკის დამზადება მარტივია.  ამინდის კომპონენტების თემაზე: სიტყვების დამახსოვრების, დაწერის და ენობრივ კონსტრუქციათა აგების  კარგი ფასილიტაციის საშუალებას იძლევა.  რომელ უცხო ენასაც არ უნდა ასწავლიდეს მასწავლებელი.

ლეპბუკისა და მანიპულატივების გამოყენება უცხო ენის სწავლებაში მნიშვნელოვნად ამდიდრებს სასწავლო პროცესს. ისინი ეხმარებიან მოსწავლეებს უკეთ გააცნობიერონ და დაიმახსოვრონ ახალი მასალა, აძლევენ მათ საშუალებას აქტიურად ჩაერთონ სწავლაში. ასეთი მიდგომების დანერგვა ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის ინდივიდუალიზაციას  და ამაღლებს მოსწავლეთა  მოტივაციას.

ამ ყველაფრის წყალობით, სწავლა უფრო ეფექტური და საინტერესო ხდება.

 

 

 

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“