ხუთშაბათი, სექტემბერი 21, 2023
21 სექტემბერი, ხუთშაბათი, 2023

იდეატორთა კლუბი და „ძველი ეზოს თამაშები“ ეფექტიანი სასწავლო გარემოსთვის

კოვიდის პანდემიამ გამოწვევების წინაშე დააყენა განათლების სისტემა. პანდემიით გამოწვეული ჩაკეტილობის გამო მოსწავლეები შეეჯახნენ სხვადასხვა ხასიათის პრობლემებს, მათ შორის – წიგნიერების, კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების განვითარების, ერთმანეთსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეფიციტს. შემეცნებითი პროექტები და კლუბური მუშაობა სააზროვნო ოპერაციების შესრულებას, აქტიურ სოციალიზაციასა და მოსწავლეზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას უწყობს ხელს. USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამამ ამ მიმართულებით საინტერესო პროექტები განახორციელა. ერთი მათგანია სკოლებში იდეატორთა კლუბების შექმნა.

იდეატორთა კლუბი ახორციელებს კლასგარეშე აქტივობებს, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს უვითარებს კრიტიკული აზროვნების, ეფექტური კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობისა და პრობლემების კრეატიულად გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებს, ხელს უწყობს ინოვაციებს, უბიძგებს ბავშვებს, საკუთარი იდეები რეალურ ცხოვრებაში გადაიტანონ.

USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეწყობით, 2022 წლის გაზაფხულზე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის N1 საჯარო სკოლაშიც შეიქმნა იდეატორთა კლუბი. სკოლის, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების საჭიროებათა გაცნობის შემდეგ გადაწყდა, კლუბს უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით მოემზადებინა და განეხორციელებინა პროექტი „ძველი ეზოს თამაშები“.

„ძველი ეზოს თამაშები“ ითვალისწინებდა მე-4, მე-5, მე-6 კლასების მოსწავლეთა მიერ (ასაკი – 10, 11, 12 წელი) ძველი თამაშების მოძიებას, გაცოცხლებასა და პოპულარიზაციას, კერძოდ, ხელნაწერი წიგნის, კომიქსების (მულტიპლიკაციური ფორმის) და ბუკლეტის მომზადება-პრეზენტირებას. ეს ყველაფერი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს:

 • ერთი მხრივ, განუვითარებდა XXI საუკუნის უნარ-ჩვევებს – კრიტიკული აზროვნების, ეფექტური კომუნიკაციის, გუნდური მუშაობისა და პრობლემების კრეატიულად გადაწყვეტის, კოგნიტიურ, კრიტიკულ, წარმოსახვით, შემოქმედებით, თანამშრომლობით, დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევებს;
 • გაუღვივებდა ტრადიციებისადმი პატივისცემას, გაუზრდიდა ინტერესს წარსულის მიმართ;
 • მეორე მხრივ, განუვითარებდა/განუმტკიცებდა საგნობრივ ცოდნასა და კომპეტენციებს, რადგან დასახული მიზანი ემსახურებოდა ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგების მიღწევას (ქართ. დაწყ.(I). 2. 5. 9. 10. 14; საზ. მეც. დაწყ.(I). 17; ფ. ა. დაწყ. (I). ფ. ა. დაწყ.(I). 5; ს. გ. დაწყ.(II). 3; ის. ტექნ. დაწყ. 2. 3. 4. 5; ასევე – „მე და საზოგადოების“ სტანდარტი (III-IV კლასები); „ჩვენი საქართველოს“ სტანდარტი (V-VI კლასები). სახელდობრ, მოსწავლე:
 • ილუსტრაციებს უკავშირებს მოსმენილ ტექსტს და განალაგებს მათ მოქმედებათა თანამიმდევრობის მიხედვით – ქართ. დაწყ.(I). 2;
 • საკომუნიკაციო მიზნის შესაბამისად იყენებს ნიმუშებს, საყრდენებს; ადგენს მარტივი სახის მოკლე ჩანაწერებს (ჩაინიშნავს მნიშვნელოვან სიტყვას/სიტყვებს, სხვათა და/ან საკუთარ მოსაზრებას, კონკრეტულ საკითხს და სხვ.) – ქართ. დაწყ.(I). 5;
 • გამოხატავს და ახსნის წაკითხული ტექსტის მიმართ პირად დამოკიდებულებას; აფასებს ტექსტს, თემას და/ან მასში განხილულ კონკრეტულ საკითხებს. ქართ. დაწყ.(I). 9;
 • ნაცნობ თემატიკაზე ქმნის სხვადასხვა ტიპის მცირე ზომის ტექსტებს – ქართ. დაწყ.(II). 10;
 • გადაჭრის პრობლემებს გამოთვლების, ვარიანტების დათვლის და ობიექტებსა და მათ თვისებებს შორის მიმართებების გამოყენებით – მათ. დაწყ.(II). 14;
 • ზრუნავს ბუნებრივ გარემოსა და ისტორიულ მემკვიდრეობაზე – საზ. მეც. დაწყ.(I). 17;
 • ხალხურ ტრადიციებს აკავშირებს ლოკალურ გარემოსთან – საზ. მეც. დაწყ.(II). 2;
 • მონაწილეობს ფიზიკურ აქტივობაში და წარმოაჩენს მოძრაობით უნარ-ჩვევებს; აკავშირებს ფიზიკურ აქტივობას სხეულის მდგომარეობასთან – ფ. ა. დაწყ.(I), ფ. ა. დაწყ.(I). 5;
 • საკუთარ ინტერესებსა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით, სახვითი ხელოვნების ელემენტებსა და პრინციპებს იყენებს მიზანმიმართულად, ნამუშევარში გადმოსცემს ჩანაფიქრს, იდეას, გუნება-განწყობას (ემოციებს) და შთაბეჭდილებებს – ს. გ. დაწყ.(II). 1;
 • თანაკლასელებთან თანამშრომლობით (წყვილში, გუნდში) გეგმავს შესასრულებელ სამუშაოს შემოქმედებითი და საორგანიზაციო პრობლემის გადასაჭრელად და ახორციელებს მას – ს. გ. დაწყ.(II). 3;
 • ორიენტირებს დროსა და სივრცეში, ინტერპრეტაციას უკეთებს ფაქტებს, იყენებს და ქმნის თვალსაჩინოებებს; სამშობლოსა და მისი კულტურის მიმართ გამოხატავს პოზიტიურ დამოკიდებულებას; საგანგებო სიტუაციებში აფასებს რისკებს, მოქმედებს უსაფრთხოდ – „მე და საზოგადოების“ სტანდარტი (III-IV კლასები); „ჩვენი საქართველოს“ სტანდარტი (V-VI კლასები);
 • ეფქტიანად იყენებს ისტ-ს, მოიძიებს ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან, ინახავს, ამუშავებს, აანალიზებს და გამოაქვს დასკვნები; ქმნის ციფრულ პროდუქტს, ფლობს კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის ციფრულ საშუალებებს – ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სტანდარტი ის. ტექნ. დაწყ. 2. 4. 5.

პროექტის ფარგლებში კლუბის წევრებმა:

 

 • მოსწავლეებმა მოიძიეს დამატებითი მასალა და გადაამუშავეს, რითაც დაეუფლნენ ინფორმაციის მოძიებისა და ინტერვიუს ხერხებს როგორც ეფექტური კომუნიკაციის გზას და გუნდური მუშაობის პრინციპებს;
 • მოპოვებული მასალებით შექმნეს: პოსტერი; საინფორმაციო ბუკლეტი; 3D წიგნი; ხელნაწერი წიგნი; ორი მაკეტი; ვიდეორგოლი; პრეზენტაცია; ორი ელექტრონულ-ანიმაციური ფილმი-კომიქსი (მულტიპლიკაციური ტექნიკით), მათში აღწერეს და ასახეს ტრადიციული, ხალხში მივიწყებული ძველი ეზოს თამაშები, გააცოცხლეს ისინი (საჭირო რესურსები: მუყაო, თეთრი ფურცლები, წებო, მაკრატელი, ცარცი; სპორტული თამაშებისთვის განკუთვნილი რესურსები; კომპიუტერული ტექნიკა);
 • მოაწყვეს შეჯიბრებები, გაიუმჯობესეს საგნობრივი ცოდნა, ციფრული, სოციალური, სამოქალაქო და ზოგადი კომპეტენციები (3D წიგნის, ბუკლეტის, კომიქსების შექმნისა და პრეზენტირების, პრობლემების კრეატიულად გადაჭრისა და საგნობრივი ცოდნის ცხოვრებისეულ კონტექსტში გამოყენების უნარები;
 • პოპულარიზაცია გაუწიეს:
 • ცხოვრების ჯანსაღ წესს და წინაპართა ტრადიციების დაცვას;
 • სკოლის, უმაღლესი სასწავლებლისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლობას.

 

ელექტრონული ბმულები:

პროექტი „ეზოს ძველი თამაშები“ – ვიდეორგოლი (ძველი ეზოს თამაშების გაცოცხლება, 3D წიგნი, ბუკლეტი, კომიქსები) და პრეზენტაცია

 

https://emis188-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/pirchkhadze_maia_teachers_gov_ge/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6BAAF4D7-0F2D-40B5-93BB-2EE7D773B381%7D&file=%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%20%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98.pptx&_DSL=1&action=edit&mobileredirect=true

 

https://emis188-my.sharepoint.com/personal/dalakishvili_ia_teachers_gov_ge/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdalakishvili%5Fia%5Fteachers%5Fgov%5Fge%2FDocuments%2F%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%20%2C%2C%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%2C%2C%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%2Emp4&ga=1

 

შედეგად, მოსწავლეზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სივრცის ორგანიზების ხელშეწყობით და კონკრეტული კომპონენტების გააქტიურებით ამაღლდა მოსწავლეთა მოტივაცია, გაუმჯობესდა საგნობრივი შედეგები და შეიქმნა გაცილებით ეფექტიანი სასწავლო გარემო.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი