ორშაბათი, აპრილი 22, 2024
22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

რა მოჩანს ჩემი ფანჯრიდან

კომპლექსური დავალება – აღწერა, რა მოჩანს ჩემი ფანჯრიდან

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების მიხედვით შუალედური მიზანი, რომელიც თემის ფარგლებში გამოიყოფა, გულისხმობს სამ აუცილებელ კომპონენტს:

 • პროდუქტი, რომელსაც ქმნის მოსწავლე (მაგ. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში შეიძლება შეიქმნას შემდეგი პროდუქტები: პოსტერი, კომიქსი, მცირე ზომის თხრობითი ტექსტი, ანალიტიკური ნამუშევარი (მაგ., პერსონაჟის დახასიათება და ა.შ.).
 • ძირითადი საკითხი, რომელსაც შეეხება კომპლექსური დავალება;
 • შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც მიემართება სამიზნე ცნების მკვიდრ წარმოდგენებს.

წარმოგიდგენთ მეოთხე კლასის მოსწავლეთათვის შექმნილ ორიგინალური კომპლექსური დავალების სარეკომენდაციო სცენარს – აღწერა, რა მოჩანს ჩემი ფანჯრიდან (ავტორი – დაწყებითი განათლების ექსპერტი, შპს „წმიდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის“ მასწავლებელი, მაკა ინაშვილი)

დავალება საიტერესო გახლავთ იმ კუთხითაც, რომ თემის ფარგლებში მუშავდება დაწყვილებული ორი სამიზნე ცნება.

სამიზნე ცნება:  სიტყვა, წინადადება, ტექსტი (შედეგები:  (I). 4, 5, 6)

ქვეცნება – აღწერა

მკვიდრი წარმოდგენები

 1. სათქმელის გამოსაკვეთად მნიშვნელოვანია მიზნის შესაბამისი სიტყვებისა და წინადადებების, ტექსტის ერთეულების (მაგ., სათაურის) შერჩევა.
 2. შინაარსის გასამდიდრებლად, მკითხველზე/მსმენელზე შთაბეჭდილების მოსახდენად მნიშვნელოვანია დეტალების წარმოჩენა, მრავალფეროვანი სიტყვების გამოყენება.
 3. იმისთვის, რომ მკითხველს/მსმენელს გავაგებინოთ სათქმელი, მისი აგებულება უნდა შეესაბამებოდეს მიზანს.

სამიზნე ცნება  – გრამატიკა (პრაქტიკული) (შედეგები: (II).  1, 3, 4, 6)

ქვეცნება –  კომპოზიტები

მკვიდრი წარმოდგენები

 1. სიტყვები იცვლიან/არ იცვლიან ფორმასა და მნიშვნელობას, ერთიანდებიან წინადადებებად გრამატიკის ნორმების/წესების შესაბამისად.

საკითხი: ზეპირი აღწერა რა მოჩანს ჩემი ფანჯრიდან ან აივნიდან

ქვესაკითხები:

აღწერა, მდებარეობის, სივრცეში ლოკალიზების აღმნიშვნელი ენობრივი საშუალებები   (მაგ., ზევით, შუა, ახლოს, ირგვლივ, ქვემოთ, გადაღმა, გვერდით, მარჯვნივ, ხიდთან, ეზოში, ხეზე, წინა პლანზე, უკანა პლანზე); ნიშან-თვისებების  (მაგ., ზომის, ფორმის, ფერის,  ტემპერატურის, რაოდენობის, გამომეტყველების) აღმნიშვნელი ენობრივი საშუალებები

რთული სიტყვები;

სტრატეგიაპირველადი ნამუშევრის გაუმჯობესება კრიტერიუმების გამოყენებით;

საკვანძო შეკითხვა – როგორ აღვწერო კომპოზიტების გამოყენებით, რა მოჩანს ჩემი ფანჯრიდან/აივნიდან?  რა სტრატეგიები გამოვიყენო აღწერისთვის  სხვადასხვა ეტაპზე?

 

კომპლექსური დავალების  პირობა:

ზეპირად აღწერე, რა მოჩანს შენი ფანჯრიდან ან აივნიდან. გამოიყენე საინტერესო და მრაალფეროვანი სიტყვები; აღწერისას  შერჩეული მიმართულების შესაბამისად, თანმიმდევრულად აღწერე ყველაფერი (ცოცხალი და არაცოცხალი),  რასაც ხედავ. გამოიყენე უკვე ნაცნობი ან შენი შექმნილი კომპოზიტები.

 

შეფასების კრიტერიუმები:

ნაშრომის წარდგენისას  წარმოაჩინეთ:

 • მიმართულება, რომლის მიხედვითც აღწერ ხედს (ს.3)
 • ნიშანთვისებების, დანიშნულების, მდებარეობის აღმნიშვნელი  რომელი  სიტყვები გამოიყენე (ს.1. 2)
 • შენ მიერ გამოყენებული რომელი სიტყვები მოგწონს? (ს.2)
 • რომელი რთული სიტყვების გამოიყენე? რატომ ფიქრობ, რომ ეს სიტყვები რთულია? (გრ.1)

 

კომპლექსური დავალების განხორციელების ეტაპები (აქტივობები, რესურსები, შეკითხვები)

ეტაპი I – კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა, წინარე ცოდნის გაქტიურება

 დავალების მოთხოვნების გაცნობიერება

 • რას მოითხოვს თქვენგან ეს დავალება?
 • რა ცოდნა-გამოცდილება გამოგადგებათ მის შესაქმნელად?
 • რისი შესწავლა დაგვჭირდება?

 

ეტაპი II – კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა

ნაბიჯი 1. ქვესაკითხები  – რთული სიტყვები

რესურსი 1. „ბედნიერება“, . ინანიშვილი

რესურსი 2. ცხრილი

აქტივობა 1. მოცემული რთული სიტყვების (კომპოზიტების)   ორ სიტყვად დაშლა და ცალ-ცალკე დაწერა –  ცისარტყელა, ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, იისფერი, თავგზააბნეული, დიდგულა, ცისკარი, ხელმწიფე.

აქტივობა 2. ნიშანთვისების გამომხატველი რთული სიტყვების შედგენა ცხრილზე დაყრდნობით;

 

აქტივობა 3. მოთხრობიდან „ბედნიერება“ ნიშან-თვისების გამომხატველი სიტყვების ამოწერა და მათი დაჯგუფება მარტივ და რთულ სიტყვებად (კომპოზიტებად)

პასუხი:

 • მარტივი სიტყვები: დანაღვლიანებული, გაწუწული, ჩაბუნტებული, დაშტერებული;
 • რთული სიტყვები: ფეხებმოკეცილი, ნისლჩადედებული, თავდაღუნული, ქეჩოაჯაგრული, ცხვირგამოყოფილი, ტოტებდამძიმებული;

აქტივობა 4. ტექსტიდან ამოკრებილი კომპოზიტების დაშლა და დაჯგუფება „რა“ და „როგორი“ კითხვების მიხედვით,  შემდეგ კი  მათგან ახალი რთული სიტყვების შექმნა.

შესაძლო ვარიანტები:

 • რა? ნისლი, ფეხები, თავი, ქეჩო, ცხვირი, ტოტები
 • როგორი? მოკეცილი, ჩადედებული, დაღუნული, აჯაგრული, გამოყოფილი, დამძიმებული

შესაძლო ვარიანტები: ნისლმოხვეული, ფეხმოტეხილი, ფეხმორთხმული, ფეხმარდი, ფეხმალი, თავგადაპარსული, თავდადებული, ქეჩოაშლილი, ცხვირაწეული, ცხვირჩამოშვებული, ცხვირაბზეკილი, ტოტებგაშლილი, ტოტებშემხმარი, ტოტებაწვდილი; თავგამოყოფილი; გულდამძიმებული;

აქტივობა 5. სახალისო წინადადების შედგენა, რომელშიც გამოყენებული იქნება სამი რთული სიტყვა მაინც.

აქტივობა 6. ამოსავალი სამსიტყვიანი აღწერითი წინადადების განვრცობა მარტივი და რთული სიტყვების გამოყენებით: სახლთან ხე დგას. (იხ. დანართი)

შეკითხვები წინადადების განსავრცობად შესაძლო პასუხები
სახლი

როგორი შეიძლება იყოს   სახლი?

ორსართულიანი / ახალაშენებული /  კოხტააივნიანი/ ფართოფანჯრებიანი/

ფანჯრებჩამსხვრეული/კედლებმონგრეული…

 

როგორია  ხე? ტოტებდამძიმებული/ტანდაკოჟრილი/ფოთლებგაცვენილი / ტანაყრილი/ ტანმსხვილი, ფესვგამდგარი
როგორ დგას ხე? ეულად / ამაყად /  მხნედ/იმედიანად/ …
სად დგას ხე? ახლოს, შორს, მოედნის წინ, სახლის უკან, სკამის გვერდით, შორიახლოს…
საწყისი წინადადების გავრცობის  ერთერთი  შესაძლო ვარიანტი:

კოხტააივნიან, ფართოფანჯრებიან  სახლთან ახლოს ეულად დგას ტოტებდამძიმებული, ტანდაკოჟრილი, ფესვგამდგარი  ხე.

 

ნაბიჯი 2.      აღწერა, მდებარეობის, სივრცეში ლოკალიზების აღმნიშვნელი ენობრივი საშუალებები   (მაგ., ზევით, შუა, ახლოს, ირგვლივ, ქვემოთ, გადაღმა, გვერდით, მარჯვნივ, ხიდთან, ეზოში, ხეზე, წინა პანზე, უკანა პლანზე); ნიშან-თვისებების  (მაგ., ზომის, ფორმის, ფერის,  ტემპერატურის, რაოდენობის, გამომეტყველების) აღმნიშვნელი ენობრივი საშუალებები

რესურსი 1. მოთხრობაში  „ბედნიერება“ მოცემულ აღწერებზე დაკვირვების კრიტერიუმები

 

დაკვირვების კრიტერიუმები დაკვირვების შედეგები ჩემი კომენტარი (რა  აღმოვაჩინე ახალი აღწერასთან დაკავშირებით, რამ გამაკვირვა, რა მომეწონა . . )
რას აღწერს ეს ტექსტი?    
მდებარეობის გამომხატველი სიტყვები    
ნიშანთვისებების გამომხატველი სიტყვები    
სიტყვები, შესიტყვებები, რომლებიც ყველაზე მეტად მომეწონა;    
 

 

აქტივობა 1. მოთხრობაზე დაყრდნობით ცხრილის შევსება (რესურსი 1) და შედეგების წარმოდგენა.

რესურსი . მესამე სურათის მოკლე აღწერა

ტექსტი 3. ფანჯრიდან ჩვენი შიდა ეზო ჩანს.  მარჯვნივ მეზობლის  ოთახია. მარცხნივ მაღალი  ხეა. როგორც ჩანს, ქარიანი ამინდია.  პირდაპირ ფანჯრებიანი კორპუსია, რომლის სახურავზე ორი საკვამურია.  ფანჯრებს მზის  სხივები დასთამაშებს.

 

ქტივობა 2.  მესამე სურათზე დაყრდნობით მესამე ტექსტის განვრცობა მოცემული  რთული სიტყვების გამოყენებით: შუქრდილები, ვიწროფანჯრიანიოთხსართულიანი, ფოთლებმოშრიალე; ტექსტში მდებარეობის აღმნიშვნელი სიტყვების ხაზგასმა.

რესურსი 1. პირველი ილუსტრაციის მოკლე და ვრცელი აღწერა

 

ტექსტი 1.ა  მოკლე აღწერა – წინა პლანზე მაგიდა და სკამებია. მაგიდაზე ჭიქები და ქოთნის მცენარეა. ფანჯრიდან ჩანს  ბაღი, რომელშიც   ხეები, ბუჩქები და  ყვავილებია.  ბაღის უკან მინდორია, მინდვრის ბოლოს სახლია. შორს ცა ჩანს.

ტექსტი 1.ბ. ტექსტის გავრცობილი ვარიანტი: წინა პლანზე ოთხკუთხა ხისფერი  მაგიდა და სკამებია. მაგიდაზე ცარიელი ჭიქებია და ქოთნის ღეროებდაგრეხილი მცენარეა. ფანჯრიდან ჩანს პატარა  ბაღი, რომელშიც   ჯერ შეუფოთლავი ხეები, მწვანე ბუჩქები და ყვითელი ყვავილებია.  ბაღის უკან მზის შუქით განათებული ვრცელი მინდორია, მინდვრის ბოლოს ნაცრისფერმანსარდიანი  ლამაზი სახლია. შორს უღრუბლო ცა ჩანს. ალბათ გაზაფხულია.

აქტივობა 3. პირველი ტექსტის მოკლე და გავრცობილი ვარიანტების შედარება (რესურსი 2) და გაანალიზება ილუსტრაციის ნახვის გარეშე.

 • აღწერის რომელი ვარიანტი უფრო მოგწონს? რატომ? რომელმა შეგიწყო ხელი, რომ უფრო ცხადად, უფრო ცოცხლად წარმოგედგინა აღწერილი ხედი ?(აქტივობა)
 • იგრძნობა თუ არა განვრცობილ ტექსტში რაიმე განწყობა? რომელი სიტყვები ქმნის ამ განწყობას?
 • რატომ არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული დეტალების, ნიშან-თვისებების გამოკვეთა აღწერის დროს?

 

რესურსი 2. მეორე სურათის მოკლე აღწერა

ტექსტი 2. მოკლე ვერსია – ფანჯრის წინ სკვერია. პირდაპირ სახლი დგას. მარჯვნივ ქუჩა მოჩანს. ქუჩის მარჯვენა ტროტუართან მანქანების რიგია.  ქუჩის გადაღმა პარკია. შორს პარკის იქით სახლებია, სახლების უკან  – ცა მოჩანს. ცის ფონზე ამწეა აღმართული.

ტექსტი 2- გავრცობილი ვერსია: ფანჯრის წინ პატარა არაფრით გამორჩეული სკვერია. პირდაპირ მრავალსართულიანი, ცისფერაივნებიანი ნაცრისფერი სახლი დგას. მარჯვნივ ვიწრო ქუჩა მოჩანს. ქუჩის მარჯვენა ტროტუართან შავი და ნაცრისფერი მანქანების რიგია.  ქუჩის გადაღმა პარკია. პარკის ბოლოს   ტოტებაწვდილი მწვანეფოთლებიანი  ხეების რიგი ჩანს. ხის ტოტები არ იძვრის, მშვიდი ამინდია. შორს,  პარკის იქით სამკუთხედსახურავიანი სახლებია.  სახლების უკან  –  თეთრღრუბლებიანი ცისფერი ცა მოჩანს. ცის ფონზე აღმართული რკინის მოწითალო  ამწე გარემოს აუშნოებს.

აქტივობა 4. მე-2 ილუსტრაციაზე დაყრდნობით ნიშან-თვისებათა გამომხატველი სიტყვების „მომარაგება“ და მეორე ტექსტის  მოკლე ვერსიის (რესურსი 3) განვრცობა,  რაც შეიძლება მეტი მარტივი და რთული სიტყვების გამოყენებით.

 • როგორ განავრცობ მეორე სურათის აღმწერ ტექსტს? (აქტ. 4).
 • როგორია სურათზე: სკვერი, სახლი, ქუჩა, მანქანები, ხეები, სახელები, ცა, ამწე?
 • რომელი მარტივი და რთული სიტყვებით შეიძლება გამოკვეთო მათი ნიშანთვისებები და შექმნა გარკვეული განწყობა?

რით ჰგავს, რით განსხვავდება შენი და შენი თანაკლასელების მიერ გავრცობილი ვერსიები? რას მიაქციე ყურადღება ისეთს, რაც სხვისთვის შეუმჩნეველი დარჩა? და პირიქით – სხვამ რა შეამჩნია ისეთი, რომელსაც შენ არ მიაქციე ყურადღება? შეგიძლიათ საერთო ძალებით შექმნათ ყველაზე ვრცელი და საინტერესო ვარიანტი?

აქტივობა 5. საკუთარი ნამუშევრების შედარება მეორე ტექსტის აქ მოცემულ ვრცელ ვერსიასთან (რესურსი 6). ტექსტში მდებარეობის აღმნიშვნელი სიტყვების ხაზგასმა.

რესურსი 4. მეოთხე სურათის მოკლე აღწერა.

ტექსტი 4. ფანჯრის რაფაზე ქოთანია. ფანჯრიდან ეზო მოჩანს. მარჯვნივ ხეა. მარცხნივ  თეთრი შენობაა.  მარჯვენა მხარეს  სახლია. სახლებს შორის  სანაპიროა. მოშორებით  ზღვა იშლება. შორს ნახევარკუნძულიც ჩანს. სანაპიროდან  მეთევზეთა ნავები ზღვის სიღრმისკენ მიცურავენ.  ვინ იცის, როგორი   სამუშაო დღე ელით. როგორც ჩანს, ფანჯრიდან მებადურების უბანს ვხედავთ.

ტექსტი 4 – ის გავრცობილი ვერსია: ფანჯრის რაფაზე უყვავილო ეულად მდგომი თიხის ქოთანია. ფართო ფანჯრიდან მოუწესრიგებელი ეზო მოჩანს. მარჯვნივ ტოტებშემხმარი ხეა. მარცხნივ საკვამურებიანი, ვიწროფანჯრიანი  თეთრი შენობაა.  მარჯვენა მხარეს ნაცრისფერი სევდიანი სახლია. სახლებს შორის მზით განათებული ქვიშის სანაპიროა. მოშორებით აქოჩრილტალღებიანი ზღვა იშლება. შორს ზღვაში შემოჭრილი ნახევარკუნძულიც ჩანს. სანაპიროდან გულადი მეთევზეების მრავალნაცადი ნავები ზღვის სიღრმისკენ მიცურავენ.  ვინ იცის, როგორი  დამღლელი სამუშაო დღე ელით. როგორც ჩანს, ფანჯრიდან მებადურების უბანს ვხედავთ.

რესურსი 5. ზღვის ხედი

აქტივობა 6. მე-4 ილუსტრაციაზე დაყრდნობით  აღწერისთვის ობობისებრი სქემის შევსება დიდ ფორმატზე/დაფაზე, სქემაზე ობიექტთა ნიშან-თვისებათა გამომხატველი სიტყვების მომარაგება -დაჯგუფება მიმართულებების მიხედვით; დახმარე ინსტრუმენტზე დაყრდნობით  მეოთხე ტექსტის განვრცობა (რესურსი 5) რაც შეიძლება მეტი მარტივი და რთული სიტყვების გამოყენებით.

 

 • დააკვირდი სურათზე გამოსახულ ქოთანს, რა განცდას, რა ემოციას იწვევს შენში? შეგიძლია ეს ემოცია სიტყვებით გამოხატო? როგორ განავრცობ მეორე სურათის აღმწერ ტექსტს?
 • როგორია სურათზე: ქოთანი, ფანჯარა, ეზო, ხე, თეთრი შენობა, სახლი, სანაპირო, ზღვა, ნახევარკუნძული, სამუშაო დღე;
 • რომელი მარტივი და რთული სიტყვებით შეიძლება გამოკვეთო მათი ნიშან-თვისებები და შექმნა გარკვეული განწყობა?
 • რით ჰგავს, რით განსხვავდება შენი და შენი თანაკლასელების მიერ გავრცობილი ვერსიები? რას მიაქციე ყურადღება ისეთს, რაც სხვისთვის შეუმჩნეველი დარჩა? და პირიქით – სხვამ რა შეამჩნია ისეთი, რასაც შენ არ მიაქციე ყურადღება?

აქტივობა 7. საკუთარი ნამუშევრების შედარება მეოთხე ტექსტის აქ მოცემულ ვრცელ ვერსიასთან (რესურსი 7);  ტექსტში მდებარეობის აღმნიშვნელი სიტყვების ხაზგასმა.

ნაბიჯი 2. რა სტრატეგიები გამოიყენე/რა  ნაბიჯები გადადგი დავალების შესრულებისას; შენ მიერ გამოყენებული რომელი სიტყვები მოგწონს? (ს.2)

რესურსები / აქტივობები

რესურსი 1. გრაფიკული მაორგანიზებელი“ ობობას ქსელი“

 

 

 

რესურსი 2. შეფასების შესაძლო კრიტერიუმები

თვითშეფასების რუბრიკა დამკვირვებლის (მასწავლებლის, ოჯახის უფროსი წევრის, თანაკლასელის) კომენტარი
აღწერა არის თანმიმდევრული-   მიმართულების შესაბამისი  
გამოყენებულია ნიშან-თვისებების,   მდებარეობის  აღმნიშვნელი მრავალფეროვანი მარტივი და რთული სიტყვები.  

 

აქტივობა 1.  ობობას ქსელის  დახმარებით ფანჯრის ხედის  „ცნების რუკის“  შედგენა, ნიშან-თვისების აღმნიშვნელი მარტივი და რთული  სიტყვების მომარაგება და „ცნების რუკაზე“ აღნიშვნა;

აქტივობა 2. შეფასების კრიტერიუმების შექმნა

აქტივობა 3. რუკაზე დაყრდნობით ხედის წერილობით აღწერა;

 

გეზისმიმცემი შეკითხვები:

ü  რომელი ფანჯრის ხედს აირჩევ?

ü  რა ჩანს ფაჯრის წინ, მარჯვნივ, მარცხნივ, პირდაპირ, შორს, უკანა პლანზე?

ü  როგორ გამოიყენებ ამ სქემას იდეების, სიტყვების მოსამარაგებლად და ორგანიზებისთვის?

ü  როგორია, რა  ნიშანთვისებები აქვს აღსაწერ ობიექტებს? რომელ მარტივ და რთულ სიტყვებს გამოიყენებ მათ აღსაწერად?

 

კომპლექსური დავალების შესრულების და პრეზენტაციის პროცესში დასასმელი შეკითხვების ბანკი კონკრეტულ მოსწავლესთან ინდივიდუალური მუშაობის საწარმოებლად,  თითოეული მათგანის  წინსვლისა და რეფლექსიის უნარის  ხელშესაწყობად.

 

ხსენირა ცოდნა შეიძინე და წარმოაჩინე კომპლექსური დავალების საშუალებით:

 • რა დაგეხმარა აღერაში?
 • რით გაიმდიდრე ცოდნა-გამოცდილება? სად და როგორ გამოიყენებ შეძენილ ცოდნას?

 

აღწერე, როგორ იმუშავე დავალებაზე

 • რა გააკეთე, რა თანმიმდევრობით?
 • რა გაგიძნელდა, რა გაგიადვილდა? რატომ?
 • შენი თანაკლასელის რომელმა ნაშრომმა მიიპყრო ყველაზე მეტად შენი ყურადღება? რატომ? რით?
 • რას გააკეთებდი განსხვავებულად, ახლა რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას?
 • რას დაამატებდი შენს აღწერას, რით გააუმჯობესებდი/

 

აღწერე, რა დაბრკოლებებს წაააწყდი და  რა დაგეხმარათ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში;

 • რა გამოგივიდათ კარგად კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში?
 • რა გაგიძნელდა, რა გაგიადვილდა? რატომ?
 • მსგავსი დავალება სხვა დროს თუ შეგისრულებია?
 • ვისთან ერთად იმუშავე კომპლექსურ დავალებაზე? რით და როგორ დაეხმარეთ ერთმანეთს?
 • გამოიყენეთ თუ არა ტექნოლოგიები კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში? რაში დაგეხმარათ ტექნოლოგიების გამოყენება.

 

 

გამოყენებული რესურსები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა- დაწყებითი საფეხურის (I-IV კლასების)

გზამკვლევი -მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით.

(საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი)

https://www.mes.gov.ge/uploads/files/gzamkvlevi/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-1-4.pdf

 • კომპლექსური დავალებების ბანკი – ანბანისშემდგომი პერიოდი.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი