კვირა, მარტი 3, 2024
3 მარტი, კვირა, 2024

განსხვავება აუცილებლობაა – ბლოგი ინკლუზიურ განათლებაზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 2018 წლის 21 თებერვლის #16/ნ ბრძანება „ინკლუზიური განათლების დანერგვის, განვითარებისა და მონიტორინგის წესების, აგრეთვე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა იდენტიფიკაციის მექანიზმის დამტკიცების თაობაზე“ არეგულირებს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ინკლუზიური განათლების დანერგვის, განვითარებისა და მონიტორინგის წესს და პირობებს, სსსმ მოსწავლეთა იდენტიფიკაციის მექანიზმს, რომელიც მოიცავს სსსმ მოსწავლის სტატუსის მინიჭებისა და მოხსნის წესს, ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სკოლის უფლებამოსილებებსა და ვალდებულებებს ინკლუზიური განათლების სფეროში.

ამავე დოკუმენტში განსაზღვრულია ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ სპეციალისტთა როლები, მათ შორის კონკრეტული საგნის მასწავლებლის როლი. მუხლი 24 განმარტავს, რომ შესაბამისი საგნის მასწავლებელი:

 • აკვირდება მოსწავლის მიერ გამოხატულ პროგრესს სწავლაში და აფასებს მისი მიღწევების დონეს, ახდენს მოსწავლის სწავლასთან დაკავშირებით გამოხატული სიძნელის დროულ იდენტიფიცირებას;
 • მოსწავლის სწავლასთან დაკავშირებით გამოხატული სიძნელის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მიმართავს კლასის დამრიგებელს ან/და ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ შესაბამის სპეციალისტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასების მოთხოვნით მიმართავს დირექციას, დადგენილი წესით;
 • თანამშრომლობს ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ სპეციალისტთან;
 • მონაწილეობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (ისგ) ჯგუფის საქმიანობაში;
 • ისგ-ით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად მიმართავს სწავლების სხვადასხვა სტრატეგიას;
 • პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებას;
 • სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ინფორმაციას აწვდის მოსწავლის კანონიერ წარმომადგენელს.

გარდა ამ ბრძანებებისა, ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ თითოეულ სპეციალისტს აქვს კიდევ უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი როლი.

კანონი გვაქვს, მაგრამ ასეთი ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო სივრცე ჯერ კიდევ ბოლომდე არ შეგვიქმნია და ინკლუზიური განათლების ხარისხის ასამაღლებლად კიდევ ბევრი სამუშაო გვაქვს ჩასატარებელი.

ინკლუზიური განათლების დანერგვის მთავარი პირობა, განათლებული და კაცთმოყვარე მასწავლებელია.

 

ინკლუზიური განათლების ძირითადი ღირებულებებია:

 • ადამიანები ერთმანეთისგან განვსხვავდებით და ეს აუცილებლობაა;
 • უფრო ჯანსაღი და ადამიანური საზოგადოების აშენება;
 • მეტი ცვლილებები სიახლისკენ.

          მე, როგორც სოფელ დიდი თონეთის სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი, ვცდილობ, გავიაზრო, რა არის ინკლუზიური განათლება, რომ უნდა ვისწავლო ბევრი და თამამად დავუხვდე გამოწვევებს.

რა კარგი იქნება ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც „განსხვავებულობის“ არ ეშინიათ.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი