შაბათი, სექტემბერი 30, 2023
30 სექტემბერი, შაბათი, 2023

მონაცემთა წარმოდგენა დიაგრამებით

გაკვეთილის თემა „მონაცემთა წარმოდგენა დიაგრამებით“ ეფუძნება სამიზნე ცნებას: მონაცემები, მათი წარმოდგენის საშუალებები, მონაცემთა ანალიზი.

ამ გაკვეთილში წარმოგიდგენთ აქტივობებს, რომლებიც მოსწავლეებს დაეხმარება მონაცემთა შეგროვების, მონაცემთა გაანალიზების,  სხვადასხვა სახით წარმოდგენისა და ინტერპრეტაციის კონცეფციების გააზრებასა და განმტკიცებაში; ისწავლიან მონაცემთა საპოვნელად მონაცემთა ონლაინ ბაზის გამოყენებას. თითოეული აქტივობა შეიძლება ადაპტირებული იყოს დაბალი ან მაღალი დონის მოსწავლეებისთვის.

 

გაკვეთილის გეგმა

სამიზნე ცნება: მონაცემები, მათი წარმოდგენის საშუალებები, მონაცემთა ანალიზი

მკვიდრი წარმოდგენები:

  • მოვლენის კვლევისა და ანალიზისთვის საჭიროა მონაცემების შეგროვება. მონაცემები იყოფა რაოდენობრივად და თვისობრივად.
  • მონაცემების შეგროვება და გაანალიზება ყველა პროფესიის ადამიანს სჭირდება თავისი საქმიანობის უკეთ დასაგეგმავად.
  • მონაცემების უკეთ აღქმისა და გაანალიზებისთვის მათი მოწესრიგება/ ორგანიზება და წარმოდგენაა საჭირო.

საკითხი: მონაცემთა წარმოდგენა დიაგრამებით

კლასი: მე-6

მიზანი: მოსწავლეები  შეძლებენ  საძიებო სისტემების გამოყენებით საჭირო მონაცემების მოპოვებასა და მოწესრიგებას, სვეტოვანი და წრიული დიაგრამებით მონაცემების წარმოდგენას, განუვითარდებათ ელექტრონული რესურსების მოძიებისა და სასწავლო პროცესში გამოყენების უნარები

 

ესგ სტანდარტით მისაღწევი შედეგები

მათ.დაწყ.(II).11. მონაცემთა წყაროები და მონაცემთა მოპოვების საშუალებები

დასმული ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მოპოვება

მათ.დაწყ.(II).12. მონაცემთა მოწესრიგების ხერხები და მონაცემთა წარმოდგენის საშუალებები

თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების დასმული ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენა

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:

დიაგრამების წაკითხვა. ინფორმაციის ქსელური ძიება

რესურსები: კომპიუტერული ლაბორატორია. ინტერნეტი, მასწავლებლის მომზადებული საპრეზენტაციო ფაილი

აქტივობა 1.  თემის მიზნისა და შეფასების გაცნობა, მოსწავლეთა ორგანიზება

მოსწავლეებს ვაცნობ გაკვეთილის თემასა და მიზნს, კლასი დაყოფილია წყვილებად.

ხანგრძლივობა: 2-3 წთ

 

აქტივობა 2. კითხვა -პასუხი

დიაგრამების წაკითხვა (წინარე ცოდნის გააქტიურება)

მიზანი:  მოსწავლემ შეძლოს მონაცემთა წაკითხვა სხვადასხვა ტიპის დიაგრამებზე.

აღწერა: მთელ კლასს ვაჩვენებ ჩემ მიერ მომზადებული პრეზენტაციიდან სლაიდ 2-ს, რომელზეც კონკრეტული მონაცემები დალაგებულია ცხრილში. ცხრილის მიხედვით აგებულია სვეტოვანი და წრიული დიაგრამები. სლაიდები 3, 4, 5, 6. კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოსწავლეები ასახელებენ თითოეული მონაცემის რიცხვით მახასიათებელს და მის შესაბამისობას დიაგრამაზე.

კლასის ორგანიზება: მთელი კლასი

ხანგრძლივობა: 4-5 წუთი

 

აქტივობა 3. დიაგრამის აგების ალგორითმი

მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ Microsoft Power Point პროგრამის გამოყენებით დიაგრამების აგება.

კლასის ორგანიზება: წყვილებში

ხანგრძლივობა: 6-8 წთ

აღწერა:  მოსწავლეებს ვაძლევ შემდეგ ინსტრუქციას:

. გადაშალონ სახელმძღვანელო „მათემატიკა. მე–6 კლასი. II  ნაწილი“ (ავტ. ნანა ჯაფარიძე, ნანი წულაია, მაია წილოსანი) 51–ე გვერდზე, სადაც აღწერილია კომპიუტერულ პროგრამა Microsoft Power Point-ით  მონაცემების გრაფიკული წარმოდგენა. გაჰყვნენ ინსტრუქციას ნაბიჯ-ნაბიჯ და ააგონ დიაგრამები. სლაიდი 7 (ფოტო სახელმძღვანელოდან).

აქტივობის პროცესში განუწყვეტლივ ვაკვირდები მოსწავლეთა მუშაობას, საჭიროებისამებრ ვაძლევ განმავითარებელ შეფასებას.

 

აქტივობა 4: ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტის გამოყენებით

მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ინფორმაციის ქსელში მოძიება და შესაბამისი გრაფიკული ხერხით წარმოდგენა

კლასის ორგანიზება: წყვილებში მუშაობა

ხანგრძლივობა: 10-12 წთ      

აღწერა:  მოსწავლეთა წყვილებს ვაძლევ დავალებას, რომელიც  მოითხოვს, ინტერნეტში მოიძიონ ინფორმაცია და შეავსონ ცხრილი, ხოლო ცხრილის მიხედვით პროგრამა Microsoft Power Point–ში ააგონ დიაგრამა.

 

დავალების პირობები

დავალება 1

ინტერნეტში მოიძიე ინფორმაცია და ჩაწერე ცხრილში.

საქართველოს ზოგიერთი მდინარის სიგრძე კილომეტრებში

მტკვარი  
ჭოროხი  
რიონი  
ცხენისწყალი  
თერგი  

ცხრილის მიხედვით კი პროგრამით Microsoft Power Point ააგე დიაგრამა.

 

დავალება 2

ინტერნეტში მოიძიე ინფორმაცია და ჩაწერე ცხრილში.

საქართველოს ზოგიერთი მწვერვალის სიმაღლე კილომეტრებში

შხარა  
უშბა  
მყინვარწვერი ყაზბეგი  
ბაბის მთა  

ცხრილის მიხედვით კი პროგრამა Microsoft Power Point–ში ააგე დიაგრამა.

 

 

დავალება 3

ინტერნეტში მოიძიე ინფორმაცია და ჩაწერე ცხრილში.

ლარის კურსი დოლართან მიართებით ბოლო 5 დღის განმავლობაში

20. 10. 2021 21. 10. 2021 22. 10. 2021 23. 10. 2021 24. 10. 2021
         
         

ცხრილის მიხედვით კი პროგრამა Microsoft Power Point–ში ააგეთ დიაგრამა

(ეს 3 დავალება გადანაწილდა მთელ კლასზე)

 

აქტივობა 5: გასეირნება ვირტუალურ გალერეაში

კლასის ორგანიზება: მთელი კლასი

ხანგრძლივობა: 2-3 წთ

აღწერა: მოსწავლეები თავიანთ ნამუშევრებს გადაგზავნიან მასწავლებლის ფაილში. პროექტორის გამოყენებით  მოსწავლეთა ნამუშევრებს ვაჩვენებ ეკრანზე. მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ, დაათვალიერონ და შეაფასონ ერთმანეთის ნამუშევრები.

 

აქტივობა 6: მოსწავლეთა ნამუშევრების პრეზენტაცია

კლასის ორგანიზება: მთელი კლასი

ხანგრძლივობა: 6-8 წთ

აღწერა: ეკრანზე ჩანს მოსწავლის ნამუშევარი. მოსწავლე პრეზენტაციის დროს აღწერს და მსჯელობს, როგორ მოიძია მონაცემები, რა ფორმით წარმოადგინა ისინი და რატომ აირჩია მონაცემთა წარმოდგენის ეს ფორმა;  რატომ არის მნიშვნელოვანი მონაცემთა შეგროვება და გაანალიზება; რატომ ხდება მონაცემთა ორგანიზება და წარმოდგენა სხვადასხვა ფორმით; რა დასკვნის გამოტანა შეუძლია თავის მიერ დამუშავებული მონაცემების ინტერპრეტირების შედეგად; როგორ გვეხმარება მონაცემთა მოპოვების, ორგანიზებისა და  დამუშავების ხერხები  საკითხების შესახებ დასკვნის გამოტანაში.

გაკვეთილის შეჯამება–შეფასება: 2-3 წთ

საშინაო დავალების მიცემა: მოიძიეთ ინფორმაცია საქართველოში ტბების ფართობების შესახებ, მონაცემები წარმოადგინეთ გრაფიკულად, პროგრამა Microsoft Power Point-ის გამოყენებით.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. ეროვნული სასწავლო გეგმა

https://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024/datskebiti-safekhuri-i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels

  1. მათემატიკის გზამკვლევი, მე-6 კლასი. შედგენილი ქეთი ცერცვაძის მიერ ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში

https://math.ge/meegvse-klasi/

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი