ოთხშაბათი, აპრილი 24, 2024
24 აპრილი, ოთხშაბათი, 2024

,, რაფთ ‘’- RAFT-  წერის უნარის განვითარების საუკეთესო საშუალება

,,რაფთ’’ არის შემდეგი სიტყვების აკრონომი:

ოლი

უდიტოტია

ორმატი

ემა

იგი საუკეთესო საშუალებაა წერითი მეტყველების განვითარებისთვის , რადგან მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ შემოქმედებითი აზროვნებისა და თვითგამოხატვის, ნაწერისათვის შესაბამისი სტილის შერჩევის, რედაქტირების, პრეზენტაციისა და სოციალური უნარები.

,,რაფთ’’ არის წერითი დავალების შესრულების შემოქმედებითი სტრატეგია. მეთოდის გამოყენების დროს მოსწავლე საკუთარ თავს მოარგებს კონკრეტულ როლს და ურთიერთობას ამყარებს მის მიერ შერჩეულ აუდიტორიასთან. ჩემი აღსაზრდელების მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ბავშვები ყოველთვის დიდი ინტერესითა და ხალისით ერთვებიან, რადგან  ეძლევათ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებისა და გაუმჯობესების საშუალება. ყოველივე ეს კი მასწავლებელს საშუალებას აძლევს შეაფასოს მოსწავლეთა გამოცდილება, ცოდნა და შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხზე.

მინდა კოლეგებს გავუზიარო გამოცდილება და შევთავაზო სამოდელო გაკვეთილის გეგმა სადაც გამოვიყენე აღნიშნული მეთოდი.

საგანი: ქართული ენა

გასავითარებელი კომპეტენციები: ეკოლოგიური წიგნიერება; სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენცია.

სწავლების საფეხური/კლასი: III კლასი

მოსწავლეთა რაოდენობა: 25 მოსწავლე

გაკვეთილის თემა:   ტყე და მისი მნიშვნელობა

გაკვეთილის მიზანი:   მოსწავლეები შეძლებენ:

  • საკითხავ და აუდიო მასალებს შორის პარალელების გავლებას და კითხვების ფორმულირებას;
  • მსჯელობის უნარის განვითარებას;
  • წერითი მეტყველების განვითარებას მეთოდებით:,,რაფთ’’ და ,,გასასვლელი ბილეთები’’.
N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
 

1

 

მიზანი:აუდიო მასალით მოსწავლეთა ინტერესის აღძვრა განსახილველი თემისადმი; წაკითხულსა და მოსმენილ მასალებს შორის პარალელების გავლება.

 

ისმის სიმღერა ,,ტყე შეუნახე შვილებსა’’.

მოსწავლეები უკვე ახსნილ გაკვეთილსა და მოსმენილს ერთმანეთს უკავშირებენ და ცდილობენ თავად ჩამოაყალიბონ დღევანდელი გაკვეთილის მოსალოდნელ მიზანი.

 

გაკვეთილის მიზნის გაცნობა.

 

 

აუდიოჩანაწერი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შესაბამისობების დადგენა

 

 

 

საერთო-საკლასო

 

სიმღერა-,,ტყე შეუნახე შვილებსა’’

 

 

კომპიუტერი

 

ხმის გამაძლიერებელი

 

 

 

3 წთ.

2

 

 

 

 მიზანი: მოსწავლეთა ყურადღების კონცენტრირება.

 

 

მოსწავლეები კითხულობენ  წინა დღეს ახსნილ ტექსტს.

გამოსაძახებელი ჩხირების საშუალებით მასწავლებელი ასახელებს მოსწავლეთა სახელებს და ბავშვები აგრძელებენ ტექსტის კითხვას.

 

 

 

 

 

გაგრძელებითი

კითხვა

 

 

 

 

 

ინდივიდუალური

 

 

სახელმძღვანელო

 

გამოსაძახებელი  ჩხირები

 

 

 

5 წთ.

3

 

 

 

მიზანი:

კითხვების ფორმულირება

 

ტექსტიდან  და მოსმენილი სიმღერიდან გამომდინარე მოსწავლეები ჩამოაყალიბებენ კითხვებს და თავადვე ირჩევენ მოპასუხე მოსწავლესაც.

 

კითხვა-პასუხი

 

 

(მასწავლებლის დაკვირვება და ჩანაწერების

წარმოება.)

 

 

 

საერთო-საკლასო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 წთ.

4

 

 

 

მიზანი:შემოქმედებითი, წერისა  და  სოციალური უნარების განვითარება.

 

 

შემთხვევითი გადათვლის პრინციპით მოეწყობიან ჯგუფებად.

 

მასწავლებელი შეახსენებს ,,რაფთ’’-ის სტრუქტურას. ჯგუფების წარმომადგენლები აირჩევენ როლებსა და წერის ფორმატს

აუდიტორია არის-ადაიანი ,თემა კი –

ტყე და მისი მნიშვნელობა.

აირჩევენ აგრეთვე როლის შესაბამის გასაფერადებელ აპლიკაციას.

 

 

მუშაობის დასრულების შემდეგ გააკეთებენ რედაქტირებას და მოემზადებიან პრეზენტაციებისთვის.

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული

მეთოდი

     

 

      რ

      ა

      ფ

      თ

 

 

 

 

 

 

ჯგუფური მუშაობა

 

 

 

 

 

 

ფრინველთა გასაფერადებელი აპლიკაციები და ბარათები ტექსტისთვის.

 

 

 

ფერადი ფანქრები.

 

 

 

ტყის, ციყვის,

ჩიტის,დათვის,წყაროს

აპლიკაციები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

წთ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 წთ.

 

 

5

 

 

 

მიზანი: აუდიტორიის წინაშე ნამუშევრის წარდგენის  უნარის განვითარება.

 

მას შემდეგ,რაც დასრულდება მუშაობა, იწყება ნამუშევრების კლასის წინაშე წარდგენა.

გაფერადებული

აპლიკაციებით კი ხდება ტყის პეიზაჟის აწყობა.

 

 

 

პრეზენტაცია

 

 

დემონსტრირე

ბის

 

 

 

 

 

 

დიდ ფორმატზე დახატული ტყის

პეიზაჟი.

 

 

 

 

7 წთ.

6 მიზანი:განსახილველი თემის რეზიუმირების უნარის განვითარება და თემისადმი საკუთარი დამოკიდებულების წერილობით გადმოცემა.

 

მიღებული ცოდნის შეჯამების მიზნით ჩამოწერენ  3 ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, რაც დაამახსოვრდათ გაკვეთილზე.

 

 

 

პრაქტიკული მეთოდი

 

,,გასასვლელი

ბილეთები’’

 

 

ინდივიდუ-

ალური

 

 

გასასვლელი ბილეთი ყველა მოსწავლისთვის.

 

 

 

 

 

6 წთ.

7 მიზანი: თვითშეფასების უნარის განვითარება.

 

გაკვეთილის დასასრულს მოსწავლეები მიმოიხილავენ კიდევ ერთხელ იმ ნაბიჯებს,რაც გაიარეს და აკეთებენ თვითშეფასებას და ურთიერთშეფასებას

კითხვების საფუძველზე:

რა გაკეთდა კარგად?

რა საჭიროებს გაუმჯობესებას?

როგორ გავაუმჯობესოთ?

რაში გამოვიყენებთ?

 

 

მასწავლებელიც აფასებს გაკვეთილს შეფასების რუბრიკის საფუძველზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვერბალური

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უკუკავშირი

   

 

 

 

შეჯამების პოსტერი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 წთ.

 

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:

 

  1. მიმართულება: ზეპირმეტყველება

ქართ.დაწყ.(I).2 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა, გაგება-გააზრება და გადმოცემა.

ქართ.დაწყ.(I).3 პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა ტექსტის თემის, მასში განხილული საკითხების მიმართ.

  1. მიმართულება: კითხვა

ქართ.დაწყ.(I).9. წაკითხული ტექსტის მიმართ პირადი დამოკიდებულების გამოხატვა და ახსნა; ტექსტის თემის და/ან მასში განხილული კონკრეტული საკითხების შეფასება.

  1. მიმართულება: წერა

ქართ.დაწყ.(I).13 სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა ტიპის მცირე ზომის მარტივი ტექსტების შექმნა ნაცნობ თემატიკაზე.

ქართ.დაწყ.(I).15 წერის ნაცნობი სტრატეგიების გამოყენება მიზნის შესაბამისად.

 

 

შეფასება:

 მასწავლებელი მოსწავლეებს აფასებს განმავითარებელი შეფასებით შემდეგი შეფასების რუბრიკის  საფუძველზე.

# კრიტერიუმები მაღალი საშუალო გასაუმჯო-

ბესებელი

1. მოსმენილ და წაკითხულ ტექსტებს შორის

პარალელების გავლება.

დამოუკიდებლად

პოულობენ კავშირს მოსმენილსა და წაკითხულს შორის .

უჭირთ კავშირის აღმოჩენა წაკითხულსა და  მოსმენილს შორის ვერ პოულობენ კავშირს მოსმენილსა და წაკითხულს შორის.
2. კითხვების ფორმულირება.

 

აყალიბებენ განსახილველი

თემის შესაბამის კითხვებს სათანადო ინტონაციის დასმით.

ცდილობენ კითხვების ჩამოყალიბებასა და შესაბამისი ინტონაციით წარმოთქმას. ვერ ახერხებენ

კითხვების ფორმულირება.

3. რ ა ფ თ -ის სტრუქტურის მართვა და მიზნის შესაბამისი პროდუქტის შექმნა. იციან რაფთ-ის სტრუქტურა და დამოუკიდებლად ქმნიან პროდუქტს. უჭირთ რაფთ-ის სტრუქტურის გააზრება და მასწავლებლის მითითებებით ქმნიან პროდუქტს. ვერ ახერხებენ რაფთ-ის სტრუქტურის გააზრებას და  შესაბამისად ვერ ქმნიან პროდუქტს.
4.  

 

თანამშრომლობა ჯგუფის წევრებთან.

ჯგუფის წევრები აკეთებენ ფუნქციათა დელეგირებას,

თანამშრომლობენ ერთმანეთთან .

უჭირთ ფუნქციათა გადანაწილება,

ცდილობენ თანამშრომლობას.

ვერ ახერხებენ ფუნქციების გადანაწილებასა და

თანამშრომლობას,

შეინიშნება უთანხმოება.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

G-Pried; რესურსწიგნი  https://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf

განმავითარებელი შეფასება და დიფერენცირებული სწავლება სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის – მარიანა ხუნძაყიშვილი, სარა ბივერი.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი