მიაწერეთ სკოლის კედლებს, რომ ყველა ადამიანი თავისუფალი და თანასწორია

 

მოსწავლეები სასწავლო დროის უმეტეს ნაწილს საკლასო ოთახში ატარებენ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, სკოლამ იზრუნოს საკლასო ოთახში ისეთი გარემოს შექმნაზე, რომელშიც მოსწავლეებიც და მასწავლებლებიც უსაფრთხოდ იგრძნობენ თავს და რომელშიც შესაძლებელი იქნება სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვა. საკლასო გარემო პოზიტიური უნდა იყოს და წაახალისებდეს სწავლებისა და სწავლის პროცესს. ადამიანის უფლებებს მორგებული საკლასო გარემო თანასწორობას, ინკლუზიასა და ურთიერთპატივისცემას გულისხმობს. ასეთი გარემო მოსწავლეს შესაძლებლობათა სრულყოფილად გამოვლენის საშუალებას აძლევს.

ჰკითხეთ საკუთარ თავს:

◦ არის თუ არა საკლასო ოთახში საკმარისი რაოდენობის სკამი და მერხი, რომლებიც მორგებულია თითოეული მოსწავლის საჭიროებებს? ინვენტარი მოსწავლისა თუ მასწავლებლისთვის კომფორტული უნდა იყოს.

◦ ეკითხებით თუ არა მოსწავლეებს, როგორი საკლასო ოთახი მოეწონებოდათ? როგორ დააწყობდნენ სკამებსა და მერხებს?

◦ არის თუ არა საკლასო ოთახში ისეთი პლაკატები ან ფოტოები, რომლებიც წაახალისებს თანასწორობას და გმობს დისკრიმინაციას?

მაგალითად, ისრაელში, Leo Baeck Education Center-ში, მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა რამდენიმე საკლასო ოთახში ადამიანის უფლებების მხარდამჭერი გარემო შექმნეს. ერთი ოთახი ისე მოეწყო, რომ აქცენტი თანასწორობასა და გამოხატვის თავისუფლებაზე დაისვა, მეორე კი თანამედროვე მონობის თემატიკაზე იყო ორიენტირებული. ოთახებში გამოაკრეს შესაბამისი შინაარსის პოსტერები, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული გამონათქვამები.

დანიაში, KonTiki–ს სკოლებში, მოსწავლეთა მაგიდები U–სებურად ან cabaret სტილშია განლაგებული. ეს საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, არ იყოს დისკუსიის ცენტრში, ქმნის უფრო მშვიდ, არაიერარქიულ გარემოს და წაახალისებს peer-to-peer დიალოგს. საზოგადოდ, რაც უფრო არაიერარქიულია გარემო, მით უფრო აქტიურად მონაწილეობენ მოსწავლეები დისკუსიასა და სასწავლო პროცესში.

სკოლას შეუძლია, ადამიანის უფლებების მხადამჭერი გარემო მთელ ტერიტორიაზე შექმნას. მაგალითად, სათანადოდ მოაწყოს სათამაშო მოედანი, კაფეტერია, სპორტული დარბაზი, საკლასო ოთახები, დერეფნები და ბიბლიოთეკა. თუმცა ყველა სკოლას არ შეუძლია ისეთი პრობლემების დამოუკიდებლად მოგვარება, როგორებიცაა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა თავისუფალი გადაადგილება სკოლის მთელ ტერიტორიაზე, ყველა სართულზე, ყველა საკლასო ოთახში. ეს მოითხოვს ფინანსებს, რომლებიც სკოლას არ გააჩნია. მთავარია, სასკოლო საზოგადოებამ გააცნობიეროს ეს პრობლემები, სცადოს სახსრების მოძიება მათი ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაწყვეტის მიზნით.

თუმცა ნაკლები ხარჯი სჭირდება, მაგალითად, საკლასო ოთახებში ადამიანის უფლებებათა საყოველთაო დეკლარაციიდან ამონარიდების გაკვრას ან სკოლის კედლებზე იმის მიწერას, რომ:

◦ ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით;

◦ ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე;

◦ ყველას აქვს უფლება, დაცული იყოს თანაბრად, დისკრიმინაციის გარეშე კანონის მიერ;

◦ ყველას შეუძლია, მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს უფლებების დაცვა;

◦ არ შეიძლება ვისიმე თვითნებური დაკავება, დაპატიმრება და გაძევება;

◦ ყველას აქვს განათლების უფლება…

წარმოიდგინეთ, რა სახალისო იქნება, თუ ამ ფრაზებს თავად მოსწავლეები და მასწავლებლები მიაწერენ სკოლის კედლებს. ყველაფერთან ერთად, ეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევასაც შეუწყობს ხელს.

კომენტარები

comments