შაბათი, თებერვალი 24, 2024
24 თებერვალი, შაბათი, 2024

ინტეგრირებული გაკვეთილის მნიშვნელოვანი ასპექტები

ახალი  საგანის  ,, მე და  საზოგადოების,, სწავლება 2018-2019 სასწავლო წელს დაინერგა სკოლებში. საგანი რომ  შევაყვაროთ და საკითხებით დავაინტერესოთ მოსწავლე, ასევე  მოსწავლეებს შევუქმნათ საგნის მიმართ დადებითი მოლოდინები,  მნიშვნელოვანია გამოვიყენოთ სხვადასხვა მიდგომები, მეთოდები და სტრატეგიები.  ერთ-ერთი მიდგომა რაც ამ საგნით მოსწავლეთა დაინტერესებაში დაგვეხმარება არის ის, რომ მოვახდინოთ მისი ინტეგრაცია სხვადასხვა საგანთან. შესასწავლ თემებს თუ გადავხედავთ, ნებისმიერ საგანთან შეიძლება მისი ინტეგრაცია, თუმცა მე პირადად მინდა გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება, თუ როგორ დავაკავშირე საგანი  „მე და საზოგადოება“ და მათემატიკა. ვფიქრობ, კოლეგებისთვის საინტერესო იქნება.   როგორც  სტანდარტში ვკითხულობთ, საგანი მოსწავლეს ამზადებს საზოგადოებრივი მეცნიერების და დისციპლინების -ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება- შესასწავლად. საგნის სწავლებისას მნიშვნელოვანია მოსწავლე და მისი გარემოცველი გარემო, რომელსაც იგი თანდათანობით საგნის შესწავლისას აღიქვამს.

საგნის სწავლების მიზანია, მოსწავლეს ჩამოუყალიბოს პასუხისმგებლობა და მზრუნველობითი დამოკიდებულება ოჯახის, თანატოლების და თემის წინაშე.  ჩვენი, პედაგოგების, ვალია, დავეხმაროთ მოსწავლეებს საკუთარი თავის საზოგადოების წევრად აღქმაში. შევუწყოთ ხელი სოციალიზაციისა და თვითგამოხატვის უნარების ჩამოყალიბებას. ვასწავლოთ სამშობლოს სიყვარული, თანატოლზე ზრუნვა  და მოცემულ კრიტიკულ სიტუაციაში ადეკვატურად მოქმედების უნარი.  ასაკის შესაბამისად ჩამოვუყალიბოთ  ზნეობრივი ღირებულებები.

და მაინც როგორ?  საგნის სწავლებისას მნიშვნელოვანი როლი აქვს შემდეგ აქტივობებს,  როგორიცაა: როლური თამაშები, ექსკურსიები, მოკლევადიანი პროექტები, დისკუსია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, საგნის ინტეგრაცია სხვადასხვა საგნებთან. სწორედ ამ მიზნით მინდა  გაგიზიაროთ ჩემ მიერ დაგეგმილი ინტეგრირებული გაკვეთილი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საგანის მე და საზოგადოების, არეალი ძალიან ფართოა და ამავე დროს ჩემი მიზანია, მოსწავლეები კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ მათემატიკის ყოველღიურობასთან კავშირზე.

 

    გვსურს გაგიზიაროთ  სამოდელო გაკვეთილის გეგმა და შეფასების  ინსტრუმენტები

    საგანი: მე და საზოგადოება  /  მათემატიკა

    სწავლების საფეხური/კლასი:  მე-3 კლასი

    მოსწავლეთა რაოდენობა:   29 მოსწავლე

გაკვეთილის თემა:  სიკეთის გაკვეთილი!

გაკვეთილის ტიპი:   ინტეგრირებული

გაკვეთილის მიზანი:

  • მოსწავლემ გააცნობიეროს სიკეთის არსი და რატომ არის მნიშვნელოვანი თანადგომა.
  • გააცნობიეროს საკუთრი პასუხისმგებლობა გარშემომყოფების მიმართ.
  • გაივარჯიშოს შემოქმედებითი უნარი, ფაქტები დაუკავშიროს ცხოვრებისეულ მოვლენებს;
  • შეძლოს ურთიერთთანამშრომლობა თანატოლებთან და შელოს საგანთა ინტეგრაცია. მათემატიკაში შესწავლილი  კონკრეტული საკითხების ალტერნატიული გზების და ხერხების   მოშველიება მე  და საზოგადოების  გაკვეთილზე.

 

 

N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
 

1

 

 

  აქტივობა 1.

საორგანიზაციო საკითხები

გაკვეთილის მიზნისა და შეფასების პრინციპების გაცნობა.

აქტივობის მიზანი:  მოსწავლეთა მობილიზება გაკვეთილისთვის. მათთვის სწავლების ხელშემწყობი გარემოს უზრუნველყოფა, რომელიც უკავშირდება საკითხზე ფოკუსირებას და ყურადღების კონცენტრირებას.

აღწერა: მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის თემას, მიზანს. ესაუბრება, რა მეთოდებსა და რესურსებს გამოიყენებს მიზნის მისაღწევად; რა შედეგს ელის გაკვეთილის ბოლოს; მოსწავლის შეფასების რუბრიკებს და შეფასების ფორმებს.

 

ვერბალური მეთოდი საერთო საკლასო ფლიპჩარტზე გამზადებული თემა /მიზნები, შეფასების რუბრიკა.
(თვალსაჩინოებისათვის)
3 წ
2

 

 

 

აქტივობა 2.

პროვოცირება/ გამოწვევა

ვიდეორგოლის ჩვენება ,,სიკეთის ბუმერანგი,,

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU

 

აქტივობის მიზანი:  წინასაგაკვეთილო განწყობის შექმნა , იგი უკავშირდება მოტივაციის ზრდას და საგაკვეთილო მზაობას. ასევე ლოგიკური კავშირის დამყარებას მთავარ თემასთან.

აღწერა:  საგნის, მე და საზოგადების მასწავლებელს, მომზადებული აქვს პროექტორი და მოძიებული აქვს ვიდეო,  რომელსაც ნახავენ ბავშვები და გამოთქვამენ თავის ემოციას ნანახის ირგვლივ.

ელექტრონული მეთოდი

 

საერთო საკლასო პროექტორი,

ეკრანი

 

7 წ
3

 

 

 

აქტივობა 3.

ვიდეორგოლის   გააზრება

აქტივობის  მიზანი:  ვარაუდების გამოთქმა, მოსწავლე შეჯერდეს მეწყვილესთან და საერთო აზრი ჩამოაყალიბოს, ეფექტური მეთოდია იმისთის, მოსწავლეს გამოუმუშავდეს კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, შეჯამებისა და დასკვნების გამოტანის უნარ-ჩვევები, ჩამოუყალიბდეს ანალიტიკური აზროვნება, მიეჩვიოს სხვისი აზრის პატივისცემას, იყოს კარგი მსმენელი, ჩაერთოს საგაკვეთილო პროცესში. მეთოდი სამსაფეხურიანია და თითოეულ საფეხურზე კონკრეტულად არის განსაზღვრული მოსწავლეთა საქმიანობა:

I. დაფიქრდი-მოსწავლეები ინდივიდუალურად ფიქრობენ დასმულ კითხვაზე;

II.დაწყვილდი-მოსწავლეები წყვილდებიან და განიხილავენ მოფიქრებულ საკითხს;

III. გაუზიარე-მოსწავლეები წყვილებში  განხილულ საკითხს კლასს გაუზიარებენ .

 

აღწერა: მასწავლებელი მოსწავლეებს აწყვილებს შემთხვევითობის პრინციპით, სთხოვს, შეჯერდნენ და უპასუხონ კითხვას:

-რა არის სიკეთე?

დაფაზე გაკრული  აქვს ფლირჩატზე მომზადებული ასოციაციური რუკა, იმდენი სხივით რამდენი წყვილიცაა. მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს  და მასწავლებელი ინიშნავს პასუხებს.

 

 

დაფიქრდი-დაწყვილდი -გაუზიარე

 

 

 

 

 

წყვილში მუშაობა

 

 

 

გრაფიკული მაორგანიზებლი

ასოციაციური რუკა.

 

 

 

 

 

6 წ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აქტივობა 4.

თემის  შეჯამება. საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება და ცხოვრებისეულ გამოცდილებათან დაკავშირება.

აქტივობის მიზანი: სწავლების ამ აქტიური მეთოდით მასწავლებელს შეუძლია, თამაშით და ხალისით შესთავაზოს ბავშვებს  სასწავლო ამოცანა.  მოსწავლეები ბუნებრივად, სტრესის გარეშე ეუფლებიან  ცოდნას, განაზოგადებენ და  დიდი მოცულობის სამუშაოს სისტემატიზებას ახდენენ. ეს ხელს უწყობს მაქსიმალურ ჩართულობას და მოტივირებას.

 

ღწერა:  საგნის, მე და საზოგადოების მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს თაბახის ფურცლებს, სადაც მოცემულია ფრაზა -მე კეთილი ვარ იმიტომ, რომ……

აძლევს მკაფიო ინსტრუქციას მათ,   გაიხსენონ რაიმე ფაქტი, რაც დაეხმარებათ დაასრულონ წინადადება, შემდეგ  დაკუჭონ ფურცელი და დაამსგავსონ თოვლის გუნდას.  როცა ყველა გაამზადებს,   დაელოდებიან მასწავლებლის მითითებას და ერთდროულად იწყება გუნდაობა.  მოსწავლე ირჩევს თანაკლასელს და ესვრის გუნდას. მოსწავლეები გახსნიან გუნდას და კითხულობენ მეგობრის მიერ დასრულებულ წინადადებას.

მასწავლებელი აჯამებს აქტივობას კითხვით

-რა ყოფილა სიკეთე?

 

 

აქტივობა 5

საგანთაშორის ინტეგრაცია

 

ავაგოთ სიკეთის სახლები

აქტივობის მიზანი:  გაიაზრონ სიკეთის მნიშვნელობა, შეძლონ შექმნან სახლი, რომელიც ემსახურება სიკეთეს. დამყარონ საგანთშორის ინტეგრაცია, მოსწავლეებმა კიდევ ერთხელ დაინახონ  მათემატიკის როლი ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

აღწერა:

მოსწავლეები დაჯგუფდებიან ერთი ფერის ბარათების მიხედვით.

 დაფაზე  მასწავლებლის მიერ დაწერილია სიტყვები:  სიყვარული, სითბო, დავა, ერთგულება, ჩაგვრა, ურთიერთპატივისცემა, ძალადობა, სიკეთე და ასე შემდეგ.

მათემატიკის პედაგოგი ეკითხება მოსწავლეებს:

– თქვენი აზრით, რომელ საგნებში ნასწავლი მასალა  დაგვეხმარება სახლის აგებაში?

(ხელოვნება, მათემატიკა)

-რა გვჭირდება იმისათვის, რომ სახლი ავაშენოთ?

(სავარაუდო პასუხი: აგური, ცემენტი, სახურავი, ბლოკი)

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს ფერად-ფერად ფურცლებზე ამობეჭდილ სივრცული ფიგურის შლილებს და სთხოვს, ააგონ სივრცული ფიგურები. მიღებული ფიგურები გამოიყენონ აგურებად, ამოირჩიონ დაფაზე მოცემული სიტყვებიდან ისეთი სიტყვები, რომელიც სიკეთის სახლის მშენებლობისთვის გამოგვადგება, დააწერონ თითოეულ აგურზე და ააგონ სახლები.

 

სიტუაციური თამაში-გუნდაობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლა კეთებით

საერთო საკლასო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯგუფური მუშაობა

 

თეთრ  ფურცელზე მომზადებული წინადადების დასაწყისი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სივრცული ფიგურის შლილები, მაკრატელი, წებო, წებოვანი ლენტი

5 წ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 წუთი

6

 

 

 

 აქტივობა 6 .

გაკვეთილის შეჯამება

პრეზენტაცია

აქტივობის მიზანი:  განუვითარდეთ პრეზენტაციის და არგუმენტირებულად მსჯელობის უნარი.

აღწერა:  ჯგუფმა წარმოადგინოს ნამუშევარი და შეაფასონ თავისი ჯგუფის გადაწყვეტილება. როგორი წარწერები  გამოიყენეს აგურებზე  სახლის მშენებლობისას და რატომ?

-მომავალში რაში გამოიყენებს ამ გაკვეთილზე მიღებულ ცოდნას?

 

 

კითხვა-პასუხის მეთოდი. საერთო საკლასო რესურსი: ფორმატზე გამზადებული კითხვები

 

 9წ

 

სტანდარტი:

მიმართულება: პიროვნული განვითარება

საზ.მეც.დაწყ.(I).2  საკუთარი თავისა და სხვა ადამიანების მიმართ ზრუნვა-პატივისცემის გამოვლენა;

 

  1. მიმართულება: სოციალურ-კულტურული განვითარება, მოქალაქეობა და უსაფრთხოება

საზ. მეც. დაწყ. (I). 10. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ღირებულებების (მაგ. ეთიკური ქცევის ნორმების დაცვა, სამართლიანობა, პასუხისმგებლობა, კულტურული მრავალფეროვნების გააზრება და დაფასება) ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან დაკავშირება;

საზ. მეც. დაწყ. (I). 13. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ბავშვის უფლებებისა და მოვალეობების, ასევე ოჯახისა და საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის გაცნობიერება;

 

 

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა

 

მათ. III.8. მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ფიგურის ამოცნობა და აღწერა.

შშედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • ამოიცნობს სივრცულ გეომეტრიულ ფიგურებს არქიტექტურისა და ხელოვნების ნიმუშებში ან მათ ილუსტრაციებში, ყოფითი დანიშნულების საგნებში ან ფიგურათა მოდელების გროვაში;
  • განასხვავებს ფიგურის ელემენტებს და იყენებს გეომეტრიულ ტერმინებს მათი დასახელებისას (მაგალითად: წვერო, წახნაგი, წიბო);

 

შეფასება :    განმავითარებელი შეფასების რუბრიკა:

 

კრიტერიუმები

 

ყოველთვის ხშირად საჭიროებს დახმარებას
მოსწავლეს  შეუძლია უცნობი ტექსტის გაგება- გააზრება

.

მოსწავლეს ყოველთვის შეუძლია ახალი ტექსტის გაგება-გააზრება.

 

მოსწავლეს შეუძლია ახალი ტექსტის გაგება-გააზრება, თუმცა ხანდახან ბუნდოვანი რჩება რამდენიმე საკითხი.

 

მოსწავლე ახალი ტექსტის გაგება- გააზრებისთვის საჭიროებს დახმარებას.

 

მოსწავლე აცნობიერებს სიკეთის არსს, მსჯელობს რატომ არის სასურველი მისი კეთება.

 

მოსწავლე ყოველთვის აცნობიეირებს სიკეთის არსს, მსჯელობს რატომ არის სასურველი მისი კეთება. მსჯელობას ამყარებს არგუმენტებით.

 

მოსწავლე აცნობიეირებს სიკეთის არსს, მსჯელობს რატომ არის სასურველი მისი კეთება. თუმცა ვერ პოულობს  არგუმენტებს.

 

მოსწავლე დამოუკიდებლად ვერ სხნის სიკეთის არსს, მსჯელობისას ესაჭიროება დახმარება

 

 

აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას გარშემომყოფების მიმართ.

მოჰყავს ცხოვრებისეული მაგალითები.

ყოველთვის აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას გარშემომყოფების მიმართ.

ყოველთვის იშველიებს ცხოვრებისეულ მაგალითებს

ზოგჯერ ავიწყდება საკუთრი პასუხისმგებლობა გარშემომყოფების მიმართ.

ვერ მოყავს მაგალითები

მოსწავლე დამოუკიდებლად ვერ აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას გარშემომყოფების მიმართ, საჭიროებს დახმარებას.

 

მოსწავლე აღადგენს ფიგურას შლილიდან მოსწავლე ყოველთვის, ყველანაირ ფიგურას აღადგენს  შლილიდან. მოსწავლე ზოგჯერ აღადგენს ფიგურას  შლილიდან. მოსწავლე დახმარების გარეშე ვერ  აღადგენს   ფიგურას შლილიდან.

 

 

 

ჯუფური მუშაობის შეფასება რუბრიკა

კრიტერიუმი ყოველთვის ზოგჯერ იშვიათად
იცავენ ჯგუფური მუშაობის

წესებს

     
 ჯგუფი დავალებას ასრულებს

 

     
ჯგუფის წევრი  თანამშრომლობს

და ითვალისწინებს სხვის აზრს.

 

     
იცავენ  დროის

ლიმიტს პრეზენტაციის დროს.

 

     

 

გამოყენებული ლიტერეატურა:

  1. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა (დაწყებითი საფეხური) 2018-2024 ;
  2. ვიზლური სქემები და გრაფიკული ორგაიზატორები კითხვისა და წერის სწავლებისთვის დაწყებით საფეხურზეge;
  3. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის გზამკვლევი II ნაწილი;

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბიოქიმია და გარემო

მეკობრეების ქალაქი

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი