შაბათი, დეკემბერი 2, 2023
2 დეკემბერი, შაბათი, 2023

საპროექტო მუშაობა, ეტაპები და შეფასების ფურცლები ნაწილი I

დღეს მასწავლებელი დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. მუდმივი ძიება, კვლევა, კრეატიულობა, ძალა და ცოდნა სჭირდება, რომ მიაღწიოს დასახულ მიზანს და საგნობრივი ცოდნის გადაცემასთან ერთად მოსწავლეს რეალურად შესძინოს ცხოვრებაში გამოსაყენებელი უნარ-ჩვევები.
პირადი გამოცდილების გათვალისწინებით, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საპროექტო მუშაობა მათ ყველაზე მეტად ეხმარება ამ უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში. სასწავლო პროექტის სწორად დაგეგმვა და განხორციელება რთული და შრომატევადი საქმეა, მაგრამ გაცილებით შედეგიანი, ვიდრე ჩვეულებრივი საგაკვეთილო პროცესი.
თავს უფლებას მივცემ, შემოგთავაზოთ ჩემ მიერ შემუშავებული საპროექტო მუშაობის ეტაპების მიმოხილვა, პროექტის მოსამზადებლად და წარსამართავად საჭირო რეკომენდაციები და შეფასების ფურცლები. ვინაიდან მასალა ვრცელია, რეკომენდაციებს ორ ნაწილად შემოგთავაზებთ. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ საპროექტო მუშაობის ეტაპებსა და პროექტის გაფორმებაზე. იმედი მაქვს, ეს რეკომენდაციები და შეფასების ფურცლები თქვენ და თქვენს მოსწავლეებს საქმეს გაგიადვილებთ და მიზნის მიღწევაში დაგეხმარებათ.

პროექტზე მუშაობის ეტაპები

პროექტზე
მუშაობის ეტაპები

მიზანი
და ამოცანები

მასწავლებლის
საქმიანობა

მოსწავლეთა
აქტივობები

მშობელთა
ჩართულობა

1. მოსამზადებელი
სამუშაო და პროექტის განხილვა

ამოცანა:

. საპროექტო მუშაობისთვის
მოსწავლეთა მომზადება

ამოცანები:

. პრობლემის განსაზღვრა,
მასწავლებლისა და მოსწავლეების
მიერ პროექტის თემისა და ამოცანების ერთობლივად შერჩევა;

. პროექტზე სამუშაოდ ჯგუფების შედგენა.

არჩევს შესაძლებელ
თემებს და განსახილველად სთავაზობს მოსწავლეებს. უღვივებს მათ საპროექტო თემისადმი
ინტერესს. ეხმარება ჩამოაყალიბონ:


პრობლემა საპროექტო
მუშაობისთვის;


სიტუაციური სცენარი;


მიზანი და ამოცანები.

მოტივაციას უღვივებს მოსწავლეებს პროექტის გასახილველად
და შესაქმნელად.

ეხმარება მოსწავლეებს საპროექტო მიზნის გადასაწყვეტად
საჭირო ოპტიმალური გზის პოვნაში.

ეხმარება
ანალიზისა და სინთეზის გაკეთებაში
, აკვირდება,

ამოწმებს.

კონსულტაციას უწევს მოსწავლეებს პროექტის მიზნისა
და მოცანების ჩამოყალიბებისას. საჭიროების შემთხვევაში კორექცია შეაქვს მათ მიერ
ჩამოყალიბებულ მიზნებსა და ამოცანებში.

აყალიბებს
საჭირო სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს.

ერთვებიან საპროექტო მუშაობაში.

განიხილავენ საპროექტო თემას, საკვლევ საგანს მასწავლებელთან
ერთად.

იღებენ დამატებით ინფორმაციას.

არკვევენ საკუთარ მოვალეობებს.

ინდივიდუალურად (ან ჯგუფურად) იღებენ გადაწყვეტილებებს
საპროექტო თემის, საგნის, პრობლემის გადასაჭრელად და არგუმენტებით ამყარებენ მათ.


აანალიზებენ რესურსს
და ეძიებენ ოპტიმალურ გზებს საპროექტო მიზნის მისაღწევად.


საკუთარი წვლილი შეაქვთ
საპროექტო მუშაობაში
.

ეხმარებიან თემატური საკითხის არჩევაში, პროექტის
პრობლემის, მიზნისა და ამოცანების ჩამოყალიბებაში, უმაღლებენ მოტივაციას
.

2. საქმიანობის
დაგეგმვა

მიზანი: პროექტის
პრეოპერაციული დამუშავება. კონკრეტულ საქმიანობათა ჩამონათვალის შედგენა, შედეგების,
დროისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა

ამოცანები:

. ინფორმაციის
წყაროების განსაზღვრა, ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის გზების დასახვა, მისაღები
პროდუქტისა და პრეზენტაციის შესაძლო ფორმების განსაზღვრა,
პროექტის მუშაობის
შეფასების სქემის დადგენა;

. ამოცანების
(მოვალეობების) განაწილება ჯგუფის წევრებს შორის

საჭირო მიმართულებას აძლევს მოსწავლეთა საკვლევ სამუშაოს,
საჭიროების შემთხვევაში სთავაზობს ექსპერტთა დახმარებას.

მოსწავლეებს სთავაზობს:


სხვადასხვა ვარიანტს
და მეთოდს შეგროვებული ინფორმაციის დახარისხებისათვის;


ჯგუფში მოვალეობების
განაწილებას;


გეგმის შედგენას;


პრეზენტაციის ფორმის
მოფიქრებას
;


შეფასების სქემის შემუშავებას.


ეძებენ,
აგროვებენ,
სისტემაში მოჰყავთ
და აანალიზებენ ინფორმაციას.


იყოფიან ჯგუფებად;


ჯგუფებში ანაწილებენ
მოვალეობებს.


გეგმავენ სამუშაოს;


არჩევენ პრეზენტაციის
ფორმას;


შეფასების სქემის მიხედვით
იღებენ გადაწყვეტილებებს;


ადგენენ ამ ეტაპზე
საპროექტო მუშაობის შედეგს;

ახორციელებენ შეფასებას
(თვითშეფასებას)

ეხმარებიან საძიებო საქმიანობაში და შეგროვებული ინფორმაციის
დახარისხება- შენახვაში.

3. პრობლემის
გადასაჭრელად განხორციელებული საქმიანობები

მიზანი: პროექტის შემუშავება

ამოცანები:

. მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაობა ინდივიდუალური
თუ ჯგუფური ამოცანების მიხედვით;

პროექტის შუალედური განხილვა და შეფასება

აკვირდება, ურჩევს, ირიბად მართავს მოსწავლეთა საქმიანობას, პასუხობს
მოსწავლეთა კითხვებს. აკონტროლებს საპროექტო ეტაპებისთვის გამოყოფილი დროის საზღვრების
დაცვას.

ასრულებენ დაგეგმილ სამუშაოებს დამოუკიდებლად, ჯგუფებში
ან კომბინირებულად. საჭიროების შემთხვევაში დახმარებისთვის მიმართავენ მასწავლებელს.
აჯამებენ და აფასებენ შუალედურ სამუშაოს ჯგუფებში.

აკვირდებიან.

აკონტროლებენ საპროექტო ეტაპებისთვის გამოყოფილი დროის
საზღვრების დაცვას.

ეხმარებიან ინფორმაციის შეგროვებაში, მასალებისა და
საპროექტო მუშაობის ამსახველი პორტფოლიოს გაფორმებაში.

4. შედეგების
გაფორმება

მიზანი: მიღებული
ინფორმაციის დახარისხება და მიღებული ცოდნის, ჩვევების, უნარების ინტეგრირება.

ამოცანები:

. მონაცემების
ანალიზი და სინთეზი
;

. დასკვნების
ჩამოყალიბება
.

აკვირდება,
ურჩევს,

მართავს
ანალიზის პროცესს
.

ეხმარება პროექტის წარმართვაში.

უმაღლებს მოტივაციას, უქმნის წარმატების განცდას;

აფორმებენ
პროექტს
,

ამზადებენ
საპროექტო პროდუქტს
.

მონაწილეობენ
პროექტის ჯგუფურ ანალიზში. აფასებენ საკუთარ წვლილს, როლს, აანალიზებენ შესრულებულ
სამუშაოს. ადგენენ წარმატებისა და წარუმატებლობის მიზეზს, გამოაქვთ დასკვნები.

აკვირდებიან,
ურჩევენ,

უმაღლებენ
მოტივაციას
, უქმნიან წარმატების განცდას;

5. შედეგების
პრეზენტაცია

მიზანი: მასალების
დემონსტრაცია
, შედეგების წარმოდგენა.

ამოცანები:

. საპრეზენტაციო
მასალების მომზადება
;

. საჯარო გამოსვლისთვის
მომზადება
;

. პროექტის პრეზენტაცია

პრეზენტაციის ორგანიზება.

საჭიროების შემთხვევაში საპრეზენტაციო საკითხებზე
ეთათბირება მოსწავლეებს, ორგანიზებას უწევს პრეზენტაციის რეპეტიციას.

იღებს შედეგებს:


განაზოგადებს მიღებულ
შედეგებს
;

გამოაქვს დასკვნები;


აფასებს უნარებს – ურთიერთობის,
მოსმენის,
არგუმენტირების,
ტოლერანტობის და ა.შ.


აქცენტს სვამს სააღმზრდელო
მიზნებზე: ჯგუფური მუშაობის უნარებზე, საერთო შედეგებზე და ა.შ.

ირჩევენ (სთავაზობენ) პრეზენტაციის ფორმას.

ემზადებიან პრეზენტაციისთვის.

აგრძელებენ პორტფოლიოს გაფორმებას.

საჭიროების შემთხვევაში რჩევას სთხოვენ მასწავლებელს.

იცავენ პროექტს.

წარმოაჩენენ:

პრობლემის, მიზნისა და ამოცანების გაგების უნარს,

საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარს,

პრობლემის გადაწყვეტის უნარს,


უკუშეფასების, შეფასების,
თვითშეფასების უნარს,

ეხმარებიან პრეზენტაციის მომზადებაში

6. შედეგებისა
და საპროექტო მუშაობის შეფასება

მიზანი: შედეგებისა და საპროექტო მუშაობის შეფასება

ამოცანები:

. პროექტის შედეგების
კოლექტიური განხილვა;

. პროექტზე მუშაობის
თვითანალიზი

აფასებს მოსწავლეთა მონდომებას, კრეატიულობას, გამოყენებულ
წყაროებს, გამოუყენებელ შესაძლებლობებს, შედეგების ხარისხს, აკვირდება, წარმართავს
პროცესს.

აფასებენ პროექტს და გაწეული სამუშაოს ხარისხს.

ეხმარებიან შედეგების გაფორმებაში

პროექტის მატრიცა

პროექტის ხელმძღვანელი ————

(სახელი, გვარი)

 1. პროექტის
  დასახელება
  :—————-
 2. თემატური
  ველი
  : —————————————
 3. პრობლემა:_—————————————-
 4. მიზანი: ————————————
 5. ამოცანები: —————————
 6. ამოცნების
  გადასაჭრელად განხორციელებული საქმიანობის აღწერა
  :

__________________________________________________

 1. შედეგის
  აღწერა
  :

————————————–

 1. პროექტის
  ტიპი
  :————————————————
 2. კლასი,
  მოსწავლეთა რაოდენობა,
  პროექტის მონაწილეთა რაოდენობა
  :
  ___________________________
  ________________________
 3. სასწავლო
  საგნები
  , რომლებსაც მოიცავს პროექტი:

საბაზო საგანი

სასწავლო საგნის დასახელება

პროგრამული მასალა

თემა

დამატებითი საგნები:

სასწავლო საგნის დასახელება

პროგრამული მასალა

თემა

 1. პროექტზე
  მუშაობისათვის საჭირო არასაგნობრივი ცოდნა
  :

ადამიანური რესურსი

საჭირო ინფორმაცია

 1. პროექტის
  განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები
  :

_____

 1. პროექტის
  ეტაპების განსახორციელებლად დაგეგმილი დრო:

ეტაპები

საქმიანობის შინაარსი

საათების რეოდენობა

საძიებო-მოსამზადებელი

პროექტის თემის განსაზღვრა. პრობლემის ძიება და ანალიზი.
პროექტის მიზნისა და ამოცანების დასახვა.

ანალიტიკური

არსებული ინფორმაციის ანალიზი; პროექტის მიზნის მისაღწევი
ოპტიმალური ხერხის პოვნა (გადაწყვეტის ალტერნატიული გზების ძიება); საქმიანობის ალგორითმის
შედგენა; ეტაპობრივი დაგეგმვა

პრაქტიკული

პროექტის განსახორციელებლად დაგეგმილი მოქმედებებისა
და აქტივობების შესრულება

საპრეზენტაციო

პრეზენტაციის მომზადება და გამართვა

საკონტროლო

შედეგების ანალიზი. პროექტის ხარისხის შეფასება

 1. პროექტზე
  მუშაობის საორგანიზაციო ფორმები:

მუშაობის ფორმა

საათების რაოდენობა

ჯგუფური განხილვა

დამოუკიდებელი მუშაობა

პროექტის ხელმძღვანელის კონსულტაცია

ექსპერტების კონსულტაცია (პედაგოგები, გარე ექსპერტები და ა.შ.)

სხვა:

 1. პრეზენტაციის
  ფორმა
  :
  ______________________________________________
 2. პროექტის
  შესრულების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები:

—————————————————————–

საპროექტო მუშაობის ანგარიში

1. სახელი, გვარი ____________________________________________________

2. პროექტის დასახელება

—————————————–

3. რატომ დავიწყე ამ პროექტზე მუშაობა?

—————————————————

4. რა მიზნით ვიმუშავე ამ პროექტზე?

______________________________________

5. რა შედეგი მსურს მივიღო?

__________________________________________________________________

6. როგორ ვმუშაობდი ამ პროექტზე:

თარიღი

რას ვაკეთებდი

დახარჯული დრო

კითხვა სირთულე

კონსულტანტი

დახმარება

7. რა შედეგი მივიღე?

_________________________________________________________________

8. რა ვისწავლე ახალი, რა ვერ ვისწავლე?

______________________________________

9. პროექტზე მუშაობისას მიღებული შთაბეჭდილებები

_________________________

საპროექტო სამუშაოს ტექსტური
ნაწილის გაფორმება

სტრუქტურა

მოთხოვნები

1. საინფორმაციო განყოფილება

1.1. სატიტულო სლაიდი

 სასწავლო დაწესებულების დასახელება (ზედა მარჯვენა
კუთხეში)

 • ნაშრომის დასახელება (შუაში)
 • ავტორის ვინაობა (სახელი, გვარი, კლასი, სკოლა)
 •  ხელმძღვანელის მონაცემები
 •  Web-მისამართი, სადაც
  განთავსებულია ეს ნაშრომი (თუ განთავსებულია); დასახლებული პუნქტის სახელი და დაწერის
  წელი (ქვემოთ, შუაში)

1.2.
დასათაურება

ü თითოეული
თავის დასახელება, სარჩევი გვერდების მითითებით

2. სამუშაოს აღწერა

 • 2.1. შესავალი
 • თემის აქტუალურობის დასაბუთება
 • პრობლემა
 • პროექტის მიზანი
 • ამოცანები
 • სამუშაოს გეგმა (შინაარსი).

2.2. საპროექტო მუშაობის აღწერა და მისი შედეგები

 • თეორიული ნაწილი
 •  პრაქტიკული ნაწილი (კვლევის მეთოდების აღწერა, კვლევის მსვლელობა და შედეგები)
 •  პროექტის დანიშნულება
 •  დასკვნები
 •  გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი
 •  დამატებითი მასალა (სურათები, ფოტოები, სქემები, ცხრილები, დიაგრამები)

3. საქმიანობის შეფასება

 • დასახული
  მიზნების მიღწევის ხარისხის შეფასება
 •  შედეგების შეფასება
 •  შეძენილი უნარების ცოდნის, ჩვევების შეფასება

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი