პრობლემაზე ორიენტირებული სამოდელო გაკვეთილი

პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სწავლება მოსწავლეთა პიროვნულ განვითარებას უწყობს ხელს, რადგან  მოსწავლეს  უყალიბდება  ცოდნის  ტრანსფერის, პრობლემის  გადაჭრის,  კრიტიკული აზროვნებისა და სწავლის  სწავლის უნარ-ჩვევები.

ბოლო დროს, სოციალური პრობლემების გამო, მოზარდებში იმატა ძალადობამ.

ჩნდება კითხვა, როგორ მოვაგვაროთ პრობლემა?  ვფიქრობ, უმჯობესია, ყურადღება გავამახვილოთ და ხშირად შევთავაზოთ მოსწავლეებს ისეთი ნაწარმოებები, სადაც მოსწავლეები თვითონ დაინახავენ პრობლემას და მოძებნიან მისი გადაჭრის გზებს.

გთავაზობთ დაწყებითი საფეხურის მესამე კლასში ჩატარებული სამოდელო გაკვეთილის გეგმას.

 

გაკვეთილის თემა:  ჯადოსნური სიტყვა (ვ. ოსეევას  მიხედვით)

დრო: 45  წუთი

 

გაკვეთილის მიზანი –  მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ:

 • პრობლემებისა და ქვეპრობლემების გამოვლენა, გადაჭრის გზების ძიება.
 • ტექსტის გაგება-გააზრება,
 • პერსონაჟის შეფასება, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.
N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის

 ორგანიზების ფორმა/ფორმები

სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
1 გაკვეთილის მიზნისა და შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა. საუბარი მთელი კლასი ფორმატზე დაწერილი  მიზნები და შეფასების კრიტერიუმები. 2
2

 

გამოწვევა.

მოსწავლეებს ვუკითხავ მათი თანატოლი, წარმოსახვითი პერსონაჟის მიერ დაწერილ ბარათს, რომელშიც ის აღწერს, როგორ ცუდად ექცევიან ოჯახის წევრები და

მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები განსაზღვრავენ ძირითად პრობლემას და ქვეპრობლემებს, მოიფიქრებენ 3 რჩევას, რომელიც საბოლოო სახით სქემაში აისახება.

გავაკეთებ განმავითარებელ შეფასებას.

,,მორფოლოგიური ყუთი. ‘’

აღნიშნული მეთოდით მუშაობის ძირითადი პრინციპია მთავარი პრობლემის განსაზღვრა, ცალკეულ კომპონენტებად, ანუ ქვეპრობლემებად დანაწევრება და თითოეული კომპონენტისათვის რაც შეიძლება მეტი ლოგიკურად შესაძლო გადაჭრის გზის პოვნა.

წყვილები

 

 

დიდ ფორმატზე ან დაფაზე დახაზული სქემა ,,მორფოლოგიური ყუთი’’. 5
3

 

ტექსტის წაკითხვამდე, სათაურის გაცნობის შემდეგ, მოსწავლეები

გამოთქვამენ ვარაუდებს, რა მოხდება.

ვკითხულობ ტექსტს,  ვჩერდები საკვანძო საკითხებთან, მოსწავლეები გამოთქვამენ  ვარაუდებს, რა მოხდება.

ორიენტირებული კითხვა.

ვარაუდების გამოთქმა. ეს მეთოდი გვეხმარება კითხვის დროს შევინარჩუნოთ მოსწავლეთა ჩართულობა, ამავდროულად, ავითარებს  საკუთარი აზრის გამოხატვისა და აზროვნების უნარს

 

მთელი კლასი დაბეჭდილი ტექსტი 6
4

 

 

ტექსტის გაგება-გააზრება.

მოსწავლეები  ტექსტის წაკითხვამდე ავსებენ ხუთსვეტიან ცხრილს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსწავლეები კითხულობენ ტექსტს, მონიშნავენ პერსონაჟებს,  ჯადოსნურ სიტყვებს და სიტყვა-გამოთქმებს, რომელთა  მნიშვნელობაც გაუგებარია.

ვთხოვ, იპოვონ მონაკვეთი, სადაც ლუკა თვითონ ამბობს ჯადოსნურ სიტყვას, დაასახელონ, კიდევ რომელი ,,ჯადოსნური სიტყვების’’ გახსენება შეუძლიათ, მუსიკალური სკივრის დახმარებით სიტყვების კედელზე განვათავსებ სხვა ,,ჯადოსნურ სიტყვებს.’’

გავაკეთებ განმავითარებელ შეფასებას.

5 კითხვა (ვინ? სად? რას შვრება? როდის? რატომ?)

ამ მეთოდის დახმარებით მოსწავლეები იაზრებენ ნაწარმოების სიუჟეტურ ხაზს, სწავლობენ ინფორმაციის გამოყოფა-დახარისხებას, ივითარებენ ანალიზის უნარს.

 

მონიშვნებით და მინიშნებით კითხვა.

მთელი კლასი ფურცელზე ამობეჭდილი სქემა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფანქრები, მონიშვნე-

ბით კითხვის საილუსტრა-

ციო სქემა

 

 

 

 

 

 

 

მუსიკალური სკივრი, ფერად ბარათებზე დაწერილი სიტყვები.

12
5 პერსონაჟის ირგვლივ საუბარი.

მოსწავლე  დაიკავებს სკამზე ადგილს, მან უნდა მოირგოს მთავარი პერსონაჟის როლი და უპასუხოს მოსწავლეების კითხვებს ისე, როგორც მას უპასუხებდა ნაწარმოების გმირი.

,,ცხელი სკამი’’.

ეს მეთოდი ეხმარება მოსწავლეს კარგად გაიაზროს ტექსტი, მოირგოს პერსონაჟის როლი და სწორად ჩამოაყალიბოს კითხვები, უვითარებს მეტყველების, შემოქმედებით და აზროვნების უნარს.

შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 3
6

 

 

 

ახალი მასალის განმტკიცება.

I ჯგუფი ავსებს მოთხრობის რუკას: აღწერს პრობლემას, მოვლენებს და პრობლემის გადაწყვეტის გზას.

II ჯგუფი  ავსებს პერსონაჟის რუკას, როგორია ის დასაწყისში, ბოლოს, როგორ და რატომ შეიცვალა პერსონაჟი.

III  ჯგუფი აღწერს, რა მოხდა დასაწყისში, შუა ნაწილში და ბოლოს.

შესრულებულ დავალებებს წარადგენენ პრეზენტაციის სახით.

გავაკეთებ განმავითარებელ შეფასებას.

მოთხრობის რუკა.

პერსონაჟის რუკა.

თავიდან-მერე-ბოლოს.

ჯგუფური დაბეჭდილი

სქემები

15
7 შევაჯამებთ გაკვეთილს, შევაფასებთ აქტივობებს. საშინაო დავალება:

ჯადოსნური სიტყვების გამოყენებით დავწეროთ პატარა მოთხრობა.

კითხვა-პასუხი მთელი კლასი 2

 

გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები:

ქართ. III. 2. მოსწავლეს  შეუძლია ლიტერატურული ტექსტების მოსმენა, გაგება და მათი შინაარსის გადმოცემა.

 • გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შესაძლო შინაარსის შესახებ;
 • ასახელებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ფაქტებს, პერსონაჟებს;

ქართ. III. 7. მოსწავლეს  შეუძლია ლიტერატურული ტექსტის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების  გამოხატვა.

 • ასახელებს ნაწარმოების გმირების მოქმედების მოტივს (რატომ მოიქცა ასე) და აფასებს მათ საქციელს.

მოსწავლეებს ვაფასებ ზეპირი განმავითარებელი კომენტარით წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით, როგორ შეძლეს:

 

 • პრობლემებისა და ქვეპრობლემების გამოვლენა, გადაჭრის გზების ძიება;
 • ტექსტის გაგება-გააზრება;
 • პერსონაჟის შეფასება, საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.

 

პედაგოგთა  ნაწილის მოსაზრებით, პრობლემაზე ორიენტირებული სამოდელო გაკვეთილის ჩატარება  სირთულეებთან არის დაკავშირებული. გულწრფელად გეტყვით, რომ ნამდვილად არ არის რთული.  მოსწავლეებმა, ასაკის შესაბამისად,  ყველა აქტივობას კარგად გაართვეს თავი და ერთად შევძელით დასახული მიზნების განხორციელება: პრობლემების გამოვლენა, დანაწევრება,  გადაჭრის გზების ძიება,   ტექსტის გაგება-გააზრება, პერსონაჟის შეფასება არგუმენტირებული მსჯელობით,  საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა.

მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებმა  გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის ტრანსფერი მოახდინონ და ყოველთვის ახსოვდეთ, რა შედეგი მოჰყვება აგრესიის ენაზე საუბარს და  როგორ შეიძლება ადამიანებმა  მოაგვარონ ურთიერთობაში არსებული პრობლემები ,,ჯადოსნური სიტყვების’’  დახმარებით.

გრაფიკული სქემები:

 

 

 

 

 

 გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმა
 2. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის გზამკვლევი. http://tpdc.gov.ge/uploads/pdf_documents/gzamkvlevi%20meore%20nawili.pdf
 3. ვიზუალური სქემები და გრაფიკული ორგანიზატორები კითხვისა და წერის სწავლებისათვის დაწყებით საფეხურზე. kargiskola.ge
 4. სტატია: პრობლემაზე ორიენტირებული გაკვეთილი დაწყებით კლასებში. http://mastsavlebeli.ge/?p=14701

 

 

 

 

კომენტარები

comments