სამოქმედო გეგმა  საგაკვეთილო დაკვირვებისთვის

საგაკვეთილო დაკვირვება, გარე დაკვირვება, სამოდელო გაკვეთილი – ეს ის მოთხოვნებია, რომელიც დღეს ყველას აინტერესებს. ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე საქართველოს სხვადასხვა მხარეში მიხდება პედაგოგებთან შეხვედრა. როგორი მრავალფეროვანიცაა ჩემი მოგზაურობა, პრობლემებიც  ასეთივე მრავალფეროვანებით ხასიათდება. განსაკუთრებით მცირე კონტიგენტიანი სკოლების პედაგოგები წუხან. ჯგუფური მუშაობის გაგონებაზე მწარედ ეღიმებათ. არადა, ჯგუფური მუშაობის მიზანი, ხომ მოსწავლის პიროვნული და თანამშრომლობითი სოციალური უნარების ჩამოყალიბება, შემეცნებითი და კომუნიკაციური უნარების განვითარებაა. მცირე კონტიგენტიანი სკოლის პედაგოგებს გაკვეთილის გეგმას შევპირდი. გთავაზობთ ჩემს მიერ ჩატარებულ ჩვეულებრივ სამუშაო გაკვეთილს, რომლის გამოყენება საგაკვეთილო დაკვირვებისთვისაც შეიძლება.

თუ კლასში 2 ან 3 მოსწავლეა, მაშინ ჯგუფებს დავალებას ეტაპობრივად ვუნაწილებთ. მართალია, სრულყოფილი ჯგუფი ვერ შეიქმნება, მაგრამ მთავარია, რომ მოსწავლეები დამოუკიდებლად შეასრულებენ დავალებებს, იფიქრობენ, იმსჯელებენ და თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას.

გთავაზობთ მე-8 კლასის 2 გაკვეთილის სამოქმედო გეგმას.  პირველ გაკვეთილზე მოხდება ქვეყნების დაჯგუფება და მინი დისკუსია, მეორე გაკვეთილზე კი ახალი კრიტერიუმების შერჩევა.

თემა: განვითარებული და განვითარებადი მსოფლიო.

მიზანი:  მოსწავლემ უნდა შეძლოს მსოფლიოში რეგიონების გამოყოფის პრინციპები და ქვეყნების კლასიფიკაციის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმების დახასიათება.

გეო.VIII. 9. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს მსოფლიოში რეგიონების გამოყოფის პრინციპები და ქვეყნების კლასიფიკაციის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • აკვირდება ქვეყნების ჩრდილოეთად და სამხრეთად დაყოფის (ეკონომიკური განვითარების დონის მაჩვენებელ) რუკას და ცხრილში ქვეყნებს განვითარების დონის მიხედვით აჯგუფებს;
  • ილუსტრაციების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებელ საკუთარ კრიტერიუმებს (სამუშაო ადგილები, სავაჭრო ობიექტები, საშუალო ხელფასი, ტრანსპორტი, საცხოვრებელი) და გამოთქვამს მოსაზრებებს;

აქტივობა №1.  გეოგრაფიულ საშუალებებზე მუშაობა.

მიზანი: მოსწავლემ უნდა დააჯგუფოს ქვეყნები მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით.

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ქვეყნების (მშპ-ის საერთო მოცულობის ან მშპ 1 სულ მოსახლეზე) რუკებს და სთხოვს, დააჯგუფონ ცხრილში ქვეყნები განვითარების დონის მიხედვით;

მდიდარი ღარიბი
 

 

 

შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს სახელმძღვანელოში მოცემულ გაერო-ის მიერ შემუშავებული კრიტერიუმების ჩამონათვალს და სთხოვს მათ, რომ ეს ქვეყნები დააჯგუფონ ახალ ცხრილში:

განვითარებული გარდამავალი განვითარებადი.
 

 

 

 

აქტივობა № 2. მინიდისკუსია.

მასწავლებელი სვამს სადისკუსიო კითხვას:

  1. როგორ გგონიათ, რის საფუძველზე იქნა შერჩეული ის კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც ხდება ქვეყნის განვითარების დონის განსაზღვრა?
  2. რატომ უწოდებენ ამ კრიტერიუმებს ადამიანის განვითარების ინდექსს?

აქტივობა N 3. შეჯამება.

დისკუსიის შეჯამებისთვის მოსწავლეები აკეთებენ SWOT ანალიზს.

 

ძლიერი მხარე

 

 

 

სუსტი მხარე

 

 

საფრთხე

 

 

 

შესაძლებლობა

 

 

 

 

 

მეორე გაკვეთილი.

მიზანი: მოსწავლემ უნდა დაახასიათოს მსოფლიოს განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები. შეიმუშაოს ქვეყნის განვითარების დონის მაჩვენებლის საკუთარი კრიტერიუმი და არგუმენტირებულად (მინიმუმ 2 არგუმენტი) დაასაბუთოს საკუთარი პოზიცია.

აქტივობა4. როლური თამაში.

მოსწავლემ უნდა დაახასიათოს მსოფლიოს განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები. ჯგუფებმა ტექსტისა და რუკების გამოყენებით უნდა წარმოაჩინონ ამ ორი ტიპის ქვეყნების თავისებურებები და განსხვავებები.

პირველი ეტაპი: მასწავლებელი მოსწავლეებს უცხადებს, რომ ისინი არიან ქვეყნების განვითარების შემსწავლელი ორგანიზაციის წევრები და ყოფს მათ ჯგუფებად.

  1. 1. განვითარებადი ქვეყნების შემსწავლელი ჯგუფები (3 ჯგუფი);
  2. მოსწავლეებმა უნდა „შეიმუშაონ“ საკუთარი კრიტერიუმები, რომლებსაც საჭიროდ მიიჩნევენ ქვეყნის განვითარების დონის დასადგენად და დაასაბუთონ საკუთარი პოზიცია.
  3. 3. ექსპერტთა ჯგუფი, რომელშიც შედიან ევროკავშირის, გაერო-ისა და ნატო-ის წარმომადგენლები.

ტექსტი. ტერმინში განვითარებადი მოიაზრება ისეთი ქვეყნები, სადაც შედარებით დაბალია ცხოვრების დონე, განუვითარებელია ინდუსტრიული ბაზა და ჰუმანური განვითარების ინდექსი (HDI) საშუალო ან დაბალია. ტერმინმა ხმარებიდან განდევნა შედარებით ადრინდელი, ცივი ომის პერიოდში გამოყენებული ტერმინი – „მესამე მსოფლიო“, რომელმაც დროთა განმავლობაში ნეგატიური ასოციაცია შეიძინა.

განვითარება მოიცავს თანამედროვე ინფრასტრუქტურას (ფიზიკურსა და ინსტიტუციურს); ასევე, დაბალი დამატებითი ღირებულების სექტორებიდან, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა და ბუნებრივი რესურსების წარმოება, უფრო მაღალტექნოლოგიურ და ინტელექტუალურ სფეროებზე გადანაცვლებას. განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა ემყარება მუდმივ, თვითუზრუნველყოფად ეკონომიკურ ზრდასა და ცხოვრების მაღალ დონეს. თუმცა „განვითარებად ქვეყნად“ მსოფლიოს ყველა ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის მოხსენიება მიზანშეწონილი არ არის: ზოგიერთი ღარიბი ქვეყანა საკუთარ ეკონომიკურ სიტუაციას ვერ აუმჯობესებს, პირიქით, ხანგრძლივ ეკონომიკურ კრიზისს განიცდის.

რუკა: ჰუმანური განვითარების ინდექსი

მსოფლიოს ფერადი რუკა ჰუმანური განვითარების ინდექსის მიხედვით.  მწვანე ფერით აღნიშნულია ქვეყნები, სადაც ჰუმანური განვითარების მაჩვენებელი მაღალია, ყვითელი/ნარინჯისფერი მიუთითებს საშუალო ჰუმანურ განვითარებაზე, ხოლო წითელი – დაბალ ჰუმანურ განვითარებაზე.

აქტივობა N 5. დისკუსია.

მოსწავლემ უნდა შეძლოს ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან ოპტიმალური ვარიანტების შერჩევა.

დისკუსიის შედეგად შესაძლებელია საერთო კრიტერიუმების დადგენა და გაერო-ში წარსადგენი პროექტის დაგეგმვა და მომზადება.

პრეზენტაცია:

ჯგუფები წარმოადგენენ ნამუშევარს და მსჯელობენ მოცემული დავალების შესახებ. ექსპერტთა ჯგუფის წევრებს აქვთ უფლება, ჩაეძიონ კითხვებს და რეკომენდაციები მისცენ მოპასუხეებს. ჯგუფებმა უნდა ახსნან და დაამტკიცონ, რამდენად ზუსტად განსაზღვრავს მათ მიერ შერჩეული კრიტერიუმები ქვეყნის განვითარების დონეს.

მოსწავლეს ევალება, მოიფიქროს რამდენიმე კრიტერიუმი, სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით შეარჩიოს ერთი და  დაასაბუთოს, რატომ მიანიჭა აღნიშნულ კრიტერიუმს უპირატესობა, რით არის ის მნიშვნელოვანი.

 

შეფასება: განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

შეფასების რუბრიკა.

შეფასების კრიტერიუმები                                       მიღწევის დონეები

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით ქვეყნების დაჯგუფების უნარი. ვერ აჯგუფებს ქვეყნებს მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით.

 

 

 

 

 

მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით ქვეყნების დაჯგუფებისას უშვებს უამრავ უზუსტობას.

 

მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით ქვეყნების დაჯგუფებისას უშვებს მცირე უზუსტობებს.

 

უშეცდომოდ აჯგუფებს ქვეყნებს მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით.
არგუმენტირებული დასაბუთების უნარი. ვერ ასაბუთებს არგუმენტირებულად.

 

 

 

ცდილობს მოიყვანოს არგუმენტი, თუმცა ვერ ასაბუთებს. მოჰყავს ორი არგუმენტი, თუმცა ვერ ასაბუთებს. მოჰყავს ორი არგუმენტი და ასაბუთებს.

 

კომენტარები

comments