პარასკევი, თებერვალი 3, 2023
3 თებერვალი, პარასკევი, 2023

კომპლექსური დავალება – საკლასო ოთახის ამსახველი სურათის აღწერა

ეროვნული    სასწავლო      გეგმის            გრძელვადიანი        მიზნების მისაღწევად საჭიროა, სასწავლო პროცესი დაიყოს შუალედურ სასწავლო მიზნებად, რომელიც მიიღწევა კომპლექსური დავალებების განხორციელებით. თემის ფარგლებში უნდა დამუშავდეს ყველა შედეგი და სამიზნე ცნება.

დაწყებით საფეხურზე, ანბანის შემდგომი პერიოდისთვის გრძელვადიანი სამიზნე ცნებები ამგვარად არის განსაზღვრული:

 

 1. ტექსტი (ჟანრები);
 2. სიტყვა, წინადადება, ტექსტი (სიტყვიდან ტექსტამდე);
 3. გრამატიკა (პრაქტიკული).

 

გრძელვადიანი სამიზნე ცნება – „სიტყვა, წინადადება, ტექსტი“ – შეიძლება დამუშავდეს ქვეცნებებზე – თხრობა, აღწერა, შედარება, დასაბუთება – დაყრდნობით.

 

კვლევები ადასტურებს, რომ საგნობრივი გზამკვლევებისა და მრავალფეროვანი სანიმუშო დავალებების დახმარებით სწავლების პროცესი ბევრად უფრო საინტერესო და სახალისოა.

 

მასწავლებლის შემოქმედებითობა არ იზღუდება, რადგან მას შეუძლია, აქტივობები და რესურსები სურვილისამებრ შეცვალოს. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია, ყველა რესურსი და აქტივობა შერჩეული იყოს გრძელვადიანი მიზნის შესაბამისად.

გთავაზობთ მეორე კლასის მოსწავლეებისთვის შექმნილ სარეკომენდაციო კომპლექსური დავალების სცენარს. ავტორი გახლავთ დაწყებითი განათლების საგნობრივი ექსპერტი, ნინო ჭიჭინაძე.

 

კლასი – II

გრძელვადიანი მიზანი – სამიზნე ცნება – სიტყვა, წინადადება, ტექსტი (სიტყვიდან ტექსტამდე) შედეგები: (I).4, 5, 6) ქვეცნება – აღწერა.

სამიზნე ცნების მკვიდრი წარმოდგენები

მოსწავლე აცნობიერებს, რომ:

 1. სათქმელის გადმოსაცემად მნიშვნელოვანია მიზნის შესაბამისი სიტყვებისა და წინადადებების შერჩევა (მაგ., დროითი მიმართებების, მდებარეობის, ლოგიკური კავშირების, ნიშან-თვისებების აღსანიშნავად).
 2. შინაარსის გასამდიდრებლად, მკითხველზე/მსმენელზე შთაბეჭდილების მოსახდენად მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი სიტყვებისა და წინადადებების გამოყენება.
 3. იმისთვის, რომ მკითხველს/მსმენელს გავაგებინოთ სათქმელი, მისი აგებულება უნდა შეესაბამებოდეს მიზანს.

 

შუალედური სასწავლო მიზანი

საკითხი – საკლასო ოთახის ამსახველი სურათის აღწერა.

ქვესაკითხი – საკლასო ოთახის ამსახველი ფოტოების აღწერა, ადგილმდებარეობისა და ნიშან-თვისებების აღმნიშვნელი სიტყვები.

 

საკვანძო შეკითხვა

 • როგორ აღვწერო სურათი ისე, რომ მსმენელს თვალწინ წარმოუდგეს იგი?
 • აღწერის რომელი მიმართულება ავირჩიო?

 

კომპლექსური დავალების პირობა

ზეპირად აღწერე სურათი, აღნიშნე დეტალები, მიუთითე, რას აკეთებს მასწავლებელი, როგორ იქცევიან მოსწავლეები.

შეფასების კრიტერიუმი – (კონკრეტულ კომპლექსურ დავალებაზე მისადაგებული)

აღწერისას წარმოაჩინე:

 

 • სურათის რომელ ნაწილში რა არის გამოსახული (წინა პლანზე, უკანა პლანზე – კედლებზე, კედელთან, მაგიდებზე), როგორია – რა ფორმის, რა ზომის, რა ფერის) (ს.1, 2, 3);
 • ვინ არიან სურათზე გამოსახული, როგორები არიან, თითოეული სად არის და რას აკეთებს, როგორ იქცევიან მოსწავლეები (ს.1. 2. 3).

შენიშვნა: კომპლექსური დავალების პირობაში, შეფასების კრიტერიუმებთან, ფრჩხილებში, შემოკლებითაა მითითებული სამიზნე ცნება „სიტყვა, წინადადება, ტექსტი“ (ს) და მისი მკვიდრი წარმოდგენები.

კომპლექსური დავალების განხორციელების ეტაპები (აქტივობები, რესურსები, შეკითხვები)

ეტაპი I – კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა

რესურსი: აღსაწერი სურათი

 

აქტივობა 1. წინარე ცოდნის გააქტიურება – კლასში ქცევის წესები

 

რესურსი 1: ასოციაციური რუკა

 

 რესურსი 2: პრეზენტაცია ქცევის წესებზე

https://www.slideshare.net/rusudanlomidze1/ss-77165140

აქტივობა 1. ასოციაციური რუკის შევსება; ხმამაღალი ფიქრი – მოსწავლეები გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებსა და ფიქრებს საკლასო ქცევებთან დაკავშირებით.

აქტივობა 2. დავალების მოთხოვნების გაცნობიერება; მოსწავლეები საკუთარი სიტყვებით ხსნიან, რისი გაკეთება ევალებათ, იხსენებენ წინარე გამოცდილებას აღწერასთან დაკავშირებით.

გეზის მიმცემი შეკითხვები:

 • რა წესები შეადგინე კლასისთვის?
 • რატომ/რისთვის არის საჭირო წესების შედგენა – რაში გვეხმარება საკლასო წესები?
 • რომელი ქცევის წესებია წარმოდგენილი პრეზენტაციაში?
 • რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს თითოეულის დარღვევას?
 • შენ რომელ წესს გამოარჩევ – რომელი წესია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი?
 • რას მოითხოვს თქვენგან ეს დავალება?
 • რა ცოდნა-გამოცდილება გამოგადგებათ მის შესაქმნელად?
 • რისი შესწავლა დაგვჭირდება?
 • გაიხსენეთ, რისი აღწერა გიწევთ თანატოლთან, მასწავლებელთან;

 

II ეტაპი. კომპლექსური დავალების შინაარსი

 

ნაბიჯი 1. სურათის რომელ ნაწილში რა არის გამოსახული (წინა პლანზე, უკანა პლანზე – კედლებზე, კედელთან, მაგიდებზე), როგორია – რა ფორმის, რა ზომის, რა ფერის) (ს.1, 2, 3) ვინ არიან სურათზე გამოსახული, როგორები არიან, თითოეული სად არის და რას აკეთებს, როგორ იქცევიან მოსწავლეები (ს.1. 2. 3)

 

რესურსი 1: აღსაწერი სურათი

 

რესურსი 2. აღწერითი ტექსტის შეფასების ცხრილი

 

 

 

 

გასაუმჯობესებელია კარგია
დაზუსტებულია თუ არა საგანთა, ადამიანთა ადგილმდებარეობა?
გამოკვეთილია თუ არა საგანთა, ნიშან-თვისებები?
აღწერილია თუ არა ბავშვების ქცევები?  

 

მართებულადაა გამოყენებული სასვენი ნიშნები?  

 

 

 

აქტივობა 1. სურათის აღწერა დამხმარე კითხვების საშუალებით.

(მოსწავლეების მიერ წარმოთქმულ წინადადებებს მასწავლებელი დაფაზე წერს).

აქტივობა 2. შეკითხვების მიხედვით დაწერილ მოკლე ვარიანტზე დაყრდნობით გავრცობილი ვარიანტის შექმნა.

აქტივობა 3. აღწერითი ტექსტის პირველადი ვარიანტის შეფასება ცხრილზე დაყრდნობით.

 

გეზის მიმცემი შეკითხვები:

 • ვინ ჩანს სურათზე?
 • სად არიან?
 • სად დგას მასწავლებელი?
 • რას აკეთებს წინა მხარეს მერხზე მჯდომი გოგონა?
 • რას აკეთებს შუა რიგში კიკინებიანი გოგონა?
 • რას აკეთებს გოგონების უკან გამოსახული ბიჭი?
 • რას აკეთებენ სურათის მარცხენა მხარეს გამოსახული ბიჭები?
 • რას აკეთებს უკანა მერხზე მჯდომი გოგონა?
 • რა ჩანს სურათის უკანა პლანზე?
 • როგორ იქცევიან ბავშვები? როგორი განწყობაა კლასში?

 

კომპლექსური დავალების შესრულების და პრეზენტაციის პროცესში დასასმელი შეკითხვების ბანკი კონკრეტულ მოსწავლესთან ინდივიდუალური მუშაობის საწარმოებლად, თითოეული მათგანის წინსვლისა და რეფლექსიის უნარის ხელშესაწყობად.

 

ახსენი, რა ცოდნა შეიძინე და წარმოაჩინე კომპლექსური დავალების საშუალებით.

 • რატომ ფიქრობ, რომ შენ მიერ შექმნილი პროდუქტი აღწერაა?
 • აღწერე, როგორ იმუშავე დავალებაზე, რა გააკეთე რა თანამიმდევრობით?
 • განსაკუთრებით რა გაგიადვილდა? რა გაგიძნელდა, რატომ?

 

აღწერე, როგორ იმუშავე დავალებაზე

 • რა გააკეთე, რა თანმიმდევრობით?
 • ილუსტრაციის რა მინიშნებებს მიაქციე ყურადღება?
 • რა გაგიძნელდა, რა გაგიადვილდა? რატომ?
 • შენი თანაკლასელის რომელმა წარდგენამ მიიპყრო ყველაზე მეტად შენი ყურადღება? რატომ? რით?
 • რას გააკეთებდი განსხვავებულად, ახლა რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას?

 

აღწერე, რა დაბრკოლებებს წააწყდი და რა დაგეხმარათ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში.

 • რა გამოგივიდათ კარგად კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში?
 • რა გაგიძნელდა, რა გაგიადვილდა? რატომ?
 • მსგავსი დავალება სხვა დროს თუ შეგისრულებია?
 • გამოიყენეთ თუ არა ტექნოლოგიები კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში? რაში დაგეხმარათ ტექნოლოგიების გამოყენება.

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი