ხუთშაბათი, თებერვალი 9, 2023
9 თებერვალი, ხუთშაბათი, 2023

როგორ დავგეგმოთ ეფექტური ინტეგრირებული გაკვეთილი უცხო ენაში

სასწავლო პროცესში ინტეგრაცია სხვადასხვა საგანში შესასწავლი თემების ერთმანეთთან  ორგანულ დაკავშირებას გულისხმობს. ჩემი აზრით, ინტეგრირებული სწავლება აერთიანებს საგნობრივ შინაარსს და ამდიდრებს ენობრივ მარაგს. ეს ქმნის მნიშვნელოვან დამატებით ღირებულებას ენის სწავლისათვის. მასწავლებელი ყოველთვის უნდა ცდილობდეს, მოსწავლეებისთვის სასწავლო პროცესი გახადოს  საინტერესო და მიმზიდველი; დაგეგმოს გაკვეთილი შორს მიმავალი მიზნებით. ამ დროს ხდება ერთი და იმავე საკითხის აღქმა სხვადასხვა კუთხიდან. სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისათვის  აუცილებელია ინტეგრირებული გაკვეთილებისა და სხვადასხვა აქტივობის სწორად დაგეგმვა. ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვისას პირველ რიგში აუცილებელია ავირჩიოთ თემა, რომელიც დაკავშირებული იქნება სხვა დისციპლინასთან ან დისციპლინებთან. ხშირად მომიჯნავე საგნების ერთმანეთთან დაკავშირება  უფრო ადვილია, თუმცა შესაძლებელია  უფრო თამამი ნაბიჯი გადაიდგას და ერთმანეთთან დავაკავშიროთ რამდენიმე საგანი, როგორიც, მაგალითად, ჩემს შემთხვევაში იყო. ერთმანეთს  დავუკავშირე უცხო ენა, გეოგრაფია, მუსიკა და ინფორმაციულ-საკომუნკაციო ტექნოლოგიები.

გაკვეთილის იდეის ჩამოყალიბების შემდეგ მნიშვნელოვანია, მოვიძიოთ მასალა, დამატებითი ინფორმაცია, რესურსი, რომელიც შეაკავშირებს არჩეულ სასწავლო დისციპლინებს. ინტეგრირებული გაკვეთილის ძირითადი მახასიათებელი უნდა იყოს ის, რომ იგი უნდა უზრუნველყოფდეს ინტეგრირებული საგნების  შესაბამისი ეროვნული სასწავლო გეგმის განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას. ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვისას გავითვალისწინოთ მოსწავლეთა ასაკი საჭიროებები და საგნობრივი ცოდნა-უნარები ინტერგირებულ საგნებში. უცხო ენაში ინტეგრირებული გაკვეთილის ეფექტურად ჩატარებისთვის მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი.

ინტეგრირებული  გაკვეთილების ჩატარება ზრდის მოსწავლეთა ინტერესს უცხო ენის მიმართ. იზრდება სოციალური უნარები, ურთიერთნამშრომლობა და კომუნიკაცია. მოსწავლეები სწავლობენ, როგორ გამოიყენენონ ერთი საგნის ცოდნა მეორე საგნის შესწავლისას. ინტეგრირებული სწავლება ეხმარება მოსწავლეს ცოდნის განზოგადებაში და მოსწავლე მარტივად ახდენს ცალკეულ დისციპლინაში მიღებული ცოდნის სინთეზს. დაკვირვებამ  აჩვენა, რომ უცხო ენის გაკვეთილზე მოსწავლეები უფრო მეტს სწავლობენ მაშინ, როცა ვიყენებთ საგანთაშორის კავშირს.

მსურს, გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება ინეტეგრირებული გაკვეთილის გეგმის შედგენაში და წარმოგიდგინოთ ერთი ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმა. ჩემს გაკვეთილზე ერთმანეთთან დავაკავშირე სამი საგანი გერმანული – ენა, გეოგრაფია და მუსიკა. თავიდან შევისწავლე მოსწავლეთა ინტერესები და ცოდნა სხვადასხვა საგანში. ავირჩიე თემა: მოგზაურობა. თემის არჩევის შემდეგ მოვიძიე რესურსები – ინტერნეტმასალები და აქტივობები, რომლებიც დამეხმარებოდა გაკვეთილის საინტერესოდ წარმართვაში. გავეცანი ასევე სამივე საგნის  ეროვნული სასწავლო გეგმით მისაღწევ შედეგებს. ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ მოსწავლეთა წინარე ცოდნა იმ საგნებში, რომელთა შორის ინტეგრირებასაც ვგეგმავთ. მეორე – ჩემ მიერ ჩატარებული  გაკვეთილი, რომელიც ასევე ორ საგანს შორის ინტერგრირებას მოიცავდა, იყო გერმანული ენა და ისტ-ი. აქაც გაკვეთილის თემა ავარჩიე  მოსწავლეების ინტერესების და შესაძლებლობების გათვალისწინებით და მოვახდინე ინტეგრაცია საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან. გაკვეთილებზე მოსწავლეები უფრო მეტს სწავლობენ მაშინ, როდესაც მათი მიზანი ის კი არაა, უბრალოდ ენა შეისწავლონ, არამედ, როდესაც ისინი ენას კონკრეტული დავალებების შესასრულებლად და ახალი შინაარსის შესასწავლად იყენებენ.  სასწავლო საგნებს შორის კავშირის დამყარება მოსწავლეებისთვის სასარგებლოსთან ერთად ძალიან საინტერესოცაა.

ვფიქრობ, რომ ინტეგრირებული გაკვეთილის ჩატარებით გაკვეთილის მიზანი უფრო მარტივად მიიღწევა, რადგან გაკვეთილი არის  საინტერესო, ასევე სასარგებლოც. მოსწავლეები იძენენ გარკვეულ უნარებსა და გამოცდილებას. დამოუკიდებლად მუშაობის დროს დაკვირვებამ მიჩვენა, რომ უცხო ენის გაკვეთილზე მოსწავლეები უფრო მეტს სწავლობენ მაშინ, როცა ვიყენებ საგანთაშორის კავშირს.

წარმოგიდგენთ ჩემს მიერ განხორციელებული 2 ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმის ნიმუშს.

 

1)   ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმა

სკოლის დასახელება სსიპ.წყალტუბოს მუნციპალიტეტის სოფ. გეგუთის N1 საჯარო სკოლა
ინტეგრირებული გაკვეთილის თემა მოგზაურობა. Die Reise
გაკვეთილის ავტორი

 

გერმანული ენის პედაგოგი ნათია კილაძე.

 

ინტეგრირებული საგნები

 

გერმანული ენა.

გეოგრაფია.

მუსიკა.

სწავლების საფეხური

 

საბაზო საფეხური.კლასი მე-7
მოსწავლეთა რაოდენობა 18
აქტუალობა გაკვეთილი დაეხმარება მოსწავლეებს, შეისწავლონ და მიიღონ მოგზაურობის  თემასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და გაიმდიდრონ ლექსიკა უცხო ენაზე. მოისმინონ და გაიგონ მოგზაურობის შესახებ სიმღერა. ამოიცნონ ახალი სიტყვები.მოიძიონ, შეაჯერონ, დაამუშაონ ინფორმაცია – სად სურთ მოგზაურობა.
გაკვეთილის მიზანი გერმანული ენა:  გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეები შეძლებენ, გაიმდიდრონ მოგზაურობის თემასთან დაკავშირებული  ლექსიკურ-გრამატიკული  მარაგი. ინტერაქციისას შეისწავლიან საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს და ლექსიკურ ერთეულებს. მაგ: (ჩრდილოეთი-Norden,დასვლეთი- Westen. აღმოსავლეთი -Osten, სამხრეთი-Suden) გამოიყენებენ წერისა და კომუნიკაციის   სტრატეგიებს. მოსწავლეები შეძლებენ  ინფორმაციის მოძიებას, შეჯერებას და სლაიდშოუს სახით  გერმანულ ენაზე თემაზე “მოგზაურობა“ პრეზენტაციის წარმართვას და თემის წარდგენას.

მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ თანამშრომლობითი უნარ-ჩვევა. შეძლებენ მცირე ზომის ტექსტის გაგებას და წაკითხვას. შეძლებენ, რუკაზე მოიძიონ მათთვის  საოცნებო ქვეყანა, სადაც ისურვებენ მოგზაურობას და გერმანულ ენაზე წარმოდგენას.

გეოგრაფია: მოსწავლეები შეძლებენ რუკის გამოყენებით იმ ქვეყნის მოძებნას, სადაც ისურვებდნენ მოგზაურობას და რუკასთან მუშაობის დროს სიტყვების: აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი გამოყენებას/დასახელებას. შეძლებენ გეოგრაფიული ინფორმაციის მოპოვებას რუკის დახმარებით.

მუსიკა: მოსწავლეებს შეძლებენ, მოისმინონ სიმღერა და იმღერონ თანაკლასელებთან ერთად უცხო ენაზე; მუსიკის საშუალებით გაიგონ ინფორმაცია თემაზე „მოგზაურობა“.

ე.ს.გ.-ით მისაღწევი შედეგები/ინდიკატორები (საგნობრივი სტანდარტი) უცხ.ს.II.1. მოსწავლეს

შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს ინსტრუქციების მოსმენა და გაგება.

უცხ.ს.II.3. მოსწავლეს შეუძლია საინფორმაციო აუდიოჩანაწერების მოსმენა და გაგება. ამოიცნობს გეოგრაფიულ ადგილებს.

ცხ.ს.II.26. მოსწავლეს შეუძლია მეტყველებისას გამოიყენოს ნასწავლი ენობრივ-გრამატიკული ფორმები.

უცხ.ს.II.7. მოსწავლე ფლობს ხმამაღალი კითხვის უნარს.

უცხ.ს.II.23. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა.

სვამს და პასუხობს კითხვებს ნაცნობ თემატიკაზე.

 

უცხ.ს.II.36. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან თანამშრომლობა შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

უცხ.ს.II.27. მოსწავლეს შეუძლია, გამოიყენოს ზეპირმეტყველების სათანადო სტრატეგიები (წარმოადგინოს პრეზენტაცია).

·           უცხ.ს.II.33. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით. იყენებს ისტ-ს ამა თუ იმ მასალის/ტექსტის შესაქმნელად/დასამუშავებლად.

უცხ.ს.II.34.

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა ხერხს ლექსიკური მარაგის განსამტკიცებლად.

გეო VII.2 მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა თვალსაჩინოების კითხვა გეოგრაფიული ინფორმაციის მოსაპოვებლად. (ფოტოების, ცხრილების რუკების) გეო.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს გეოგრაფიული ობიექტებისა და ქვეყნების მდებარეობა რუკაზე. გეო.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია გეოგრაფიული ინფორმაციის მოსაპოვებლად რუკის კითხვა.

 

მუს.VII.2. მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა თანაკლასელებთან ერთად.

მუს.VII.8. მოსწავლე აღიქვამს  მუსიკას,  როგორც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საშუალებას.

 

მოსწავლეთა წინარე ცოდნა მოსწავლეები ფლობენ გარკვეულ ლექსიკურ მარაგს, როგორიცაა,  მოგზაურობის თემასთან დაკავშირებული სიტყვების  დასახელება გერმანულ ენაზე: der Koffer,die Sonne,Die Briele,die Sandalen,Westen.Osten Suden Norden.ფლობენ სამეტყველო უნარ-ჩვევებს და იციან მეტყველებისას გრამატიკული კონსტრუქციების nordlich,westlich,sudlich,nordwesten,sudwesten, ich mochte ..,ich packe mein Koffer …გამოყენება. იციან რუკასთან მუშაობა და ქვეყნების მონიშვნა. შეუძლიათ მუსიკის აღქმა და სიმღერის შესრულება.
გაკვეთილის მსვლელობა/საკლასო მენეჯმენტი/დრო გერმანული ენის მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს გაკვეთილის თემას: „Die Reise“, მოგზაურობა“. გაკვეთილის მიზანს და შეფასების/თვითშეფასების რუბრიკებს/კრიტერიუმებს, რომლითაც შეფასდებიან მოსწავლეები გაკვეთილის ბოლოს. დრო/1 წთ./

·         აქტივობა.1

·         სამუშაო ჯგუფების  შექმნა             დრო/4 წთ./

 

გერმანული ენის მასწავლებელი გაკვეთილის დაწყებამდე კლასს ჰყოფს 4 ჯგუფად, რისთვისაც მას მომზადებული აქვს აქტივობა. მასწავლებელს პატარა ტომარაში  დაჭრილი აქვს ფერადი სურათები იმ სატრანსპორტო საშუალებებისა, რომელთა დახმარებითაც  შესაძლებელია ადამიანმა იმოგზაუროს. მაგ: მატარებელი, გემი, თვითმფრინავი, მანქანა.

მოსწავლეები იღებენ ტომრიდან სურათს და ნაწილდებიან ჯგუფში სურათის მიხედვით.

აქტივობა 2. მოტივაცია/მოთელვა.  დრო – 4წთ.

მასწავლებელი  მოსწავლეებს ასმენინებს  და აჩვენებს პროექტორის საშუალებით სიმღერას „Komm mit auf eine Reise“ გერმანულ ენაზე და სთხოვს მოსწავლეებს, ჩაიწერონ სიტყვა, რომელიც ხშირად მეორდება სიმღერაში.

მოსწავლეები უსმენენ ყურადღებით გერმანულ ენაზე სიმღერას Komm mit auf eine Reise და ამასთანავე უყურებენ  ეკრანზე. ისინი  ეძებენ სიტყვას, რომელიც ხშირად მეორდება სიმღერაში. (სავარაუდო სიტყვაა „მოგზაურობა“)

მუშაობის  ფორმა – მთელს კლასთან.

  გონებრივი  იერიშის რუკა/WORTIGEL . 3 წთ.

მასწავლებელი დაფაზე ააკრავს დიდ ფორმატს, რომელზეც წერს იმ სიტყვას, რომელიც მოსწავლეებმა ამოიცნეს სიმღერაში და ეს სიტყვა არის „მოგზაურობა“Die Reise”მასწავლებელი სვამს კითხვას, რომელი სიტყვები ასოცირდება, თქვენი აზრით, სიტყვა მოგზაურობასთან.

–         მოსწავლეები ასახელებენ გერმანულ სიტყვებს ენაზე,  რომლებსაც იცნობენ ან გაუგონიათ მოგზაურობასთან დაკავშირებით, წერენ პატარა ფურცელზე და აკრავენ ფორმატზე. ავსებენ გონებრივი იერიშის რუკას.

მუშაობის ფორმა – მთელ კლასთან.

 

აქტივობა3. საშინაო დავალების გამოკითხვა. პრეზენტაცია. დრო-10 წთ.

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, რომ წარმოადგინონ საშინაო დავალება. Power Point საპრეზენტაციო ფორმატში მოსწავლეებს დავალებული ჰქონდათ, პრეზენტაციის სახით თანაკლასელებისთვის გაეცნოთ  ის ქვეყანა, რომელშიც სურთ, რომ იმოგზაურონ; ამასთანავე რუკაზე მოძებნონ ის და აჩვენონ კლასს.

მოსწავლეები წარმოადგენენ პრეზენტაციებს სახელწოდებით „ჩემი საოცნებო ქვეყანა“Mein Traumland” და  მონიშნავენ რუკაზე. საწყისი ადგილი მოგზაურობის დაწყების არის საქართველო და მოსწავლეები რუკაზე ძაფის საშუალებით მონიშნავენ, რომელ ქვეყანაში სურთ მოგზაურობა.

 

მუშაობის ფორმა – ინდივიდუალური

 

აქტივობა 4. ლექსიკური მარაგის გასააქტიურებელი თამაში. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit _ „მე ვაწყობ ჩემოდანს და თან  მიმაქვს…“. 9 წთ.

 მასწავლებელი ასმენინებს მოსწავლეებს სიმღერას გერმანულ ენაზე  Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit…მოსწავლეებმა უნდა დაიმახსოვრონ მთავარი წინადადება „მე ვაწყობ ჩემოდანს და თან  მიმაქვს…“ Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit და დაასრულონ თავიანთი სიტყვებით, თუ რას წაიღებენ თან სამოგზაუროდ. ამისთვის კი მასწავლებელი აჩვენებს მონიტორის საშუალებით  დამხმარე სიტყვებს/ასევე ურიგებს ჯგუფებს. მაგ:

ზოგიერთი სიტყვა მოსწავლეებისთვის არის ახალი.

მოსწავლეები უსმენენ სიმღერას  გერმანულ ენაზე. იმახსოვრებენ მთავარ საკვანძო წინადადებას, დასაწყისს, შეუძლიათ ამოარჩიონ  მასწავლებლის მიერ მონიტორის საშუალებით მიწოდებული დამხმარე სიტყვებიდან ერთ-ერთი ან დაასახელონ მათთვის სასურველი ნივთი, თუ რას  წაიღებდნენ  მოგზაურობის დროს თან, შეეცდებიან დაასრულონ წინადადება.

მუშაობის ფორმა – ინდივიდულაური.

აქტივობა 5. წინადადებების დაკავშირება სურათთან. “მოგზაურობა მსოფლიოში“. 6 წთ.

მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს სამუშაო ფურცლებს, რომლებზეც ასახულია წინადადებები და სურათები მოგზაურობის შესახებ. მოსწავლეებმა წინადადებები და სურათები უნდა დაუკავშირონ ერთმანეთს.

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფში და უკავშირებენ ერთმანეთს წინადადებებსა და სურათებს. ჯგუფიდან ერთი მოსწავლე მათ კლასის წინაშე წარადგენს.

მუშაობის ფორმა: ჯგუფური.

 

 

აქტივობა    6. სიმღერა მოგზაურობაზე. დრო: 4 წთ.

მასწავლებლი სთხოვს მოსწავლეებს, გადაშალონ სამუშაო რვეულები, წაიკითხონ სიმღერის ტექსტი, რომელიც მოცემულია სამუშაო რვეულში, რომ ერთად იმღერონ..

მოსწავლეები კითხულობენ სიმღერის ტექსტს და მღერიან.

მუშაობის ფორმა – ინდივიდუალური.

 

 

 

აქტივობა 7. საშინაო დავალება.    დრო 1 წთ.

მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს, დაწერონ მცირე ზომის ტექსტი თემაზე“ ჩემი საოცნებო სამოგზაურო ადგილი “Mein Traumort”. გამოიყენონ ახალი სიტყვები და ლექსიკურ-გრამატიკული კონსტრუქცია, რომელიც შეისწავლეს თემასთან დაკავშირებით..

გაკვეთილის შეფასება/თვითშეფასება: მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს კითხვარს: რა დაგამახსოვრდათ? რითი იყო გაკვეთილი საინტერესო? რომელი აქტივობა მოგეწონათ ყველაზე მეტად? მოსწავლეები აკეთებენ თვითშეფასებას და გაკვეთილის „შეფასებას კითხვარის საშუალებით – 2 წთ.   

მოსწავლეთა შეფასება: მასწავლებელი აფასებს მოსწავლეებს შეფასების რუბრიკების გამოყენებით (იხ.დანართი 1,2.) აძლევს განმავითარებელ კომენტარს და აფასებს განმსაზღვრელი შეფასებით. 1 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება/თვითშეფასება შეფასება/თვითშეფასების რუბრიკები. განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება.
სასწავლო რესურსი ცარცი, დაფა, ფლიჩარტი, ფერადი ფურცლები, მცირე ზომის ტომარა, სურათები. კომპიუტერი, პროექტორი, წინადადებები, სიმღერა.

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმა

ინტეგრირებული გაკვეთილის თემა ოჯახი. Die Familie
გაკვეთილის ავტორი

 

გერმანული ენა – ნათია კილაძე.

 

ინტეგრირებული საგნები

 

გერმანული ენა.

ისტ.

სწავლების საფეხური

 

დაწყებითი საფეხური.კლასი მე-6
მოსწავლეთა რაოდენობა 18
აქტუალობა გაკვეთილი დაეხმარება მოსწავლეებს, შეისწავლონ და მიიღონ ოჯახის თემასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და გაიმდიდრო  ლექსიკა უცხო ენაზე. გაიგონ მარტივი დიალოგი. მოიძიონ, შეაჯერონ, დაამუშაონ ინფორმაციები; გაეცნონ ოჯახურ ურთიერთობებს და თანაკლასელების ოჯახებს. გამოიყენონ ციფრული ტექნოლოგიები.
გაკვეთილის მიზანი გერმანული ენა: მოსწავლეები გაკვეთილის ბოლოს შეძლებენ, გაიმდიდრონ ოჯახის თემასთან დაკავშირებული ლექსიკური მარაგი. ინტერაქციისას შეისწავლიან საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის გამოთქმებს და ლექსიკურ ერთეულებს. გამოიყენებენ წერისა და კითხვის სტრატეგიებს. მოსწავლე შეძლებს შეაჯეროს ინფორმაცია და  დაამზადოს  სლაიდშოუ გერმანულ ენაზე, გამოუმუშავდებათ თანამშრომლობითი უნარ-ჩვევა. შეძლებს მცირე ტექსტის გაგებას, წაკითხვას და გაანალიზებას. მოსწავლე შეძლებს პრეზენტაციის წარმართვას და თემის წარდგენას.

ისტ: მოსწავლეები შეძლებენ ისტ ტექნოლოგიების გამოყენებას სასწავლო პროცესში. თემისთვის „.ოჯახი“ მოიძიებენ, დაამუშავებენ ინფორმაციას და წარმოადგენენ საპრეზენტაციო ფორმატში.

იყენებენ საკომუნიკაციო საშუალებებს იდეების, ინფორმაციის და ციფრული მასალის გასავრცელებლად. სლაიდის სახეობის შერჩევა და პრეზენტაციაში ჩასმა.

 

 

ე.ს.გ.-ით მისაღწევი შედეგები/ინდიკატორები (საგნობრივი სტანდარტი) უცხ.დ.VI.20. მოსწავლეს შეუძლია უცხოურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის

პროექტის განხორციელება (მაგ., გენეალოგიური ხის შედგენა, კატალოგის შედგენა-წარმოდგენა და სხვა).

უცხ.დ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მცირე ზომის დიალოგის გაგება.

 

უცხ.დ.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება. უცხ.დ.VI.10. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის  გაგების გასაადვილებლად მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას.

უცხ.დ.VI.17. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები და შეუძლია მათი გამოყენება.

უცხ.დ.VI.21. მოსწავლეს შეუძლია რესურსების სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით გამოყენება.

უცხ.დ.VI.24. მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და ჯგუფის წევრებთან თანამშრომლობა.

უცხ.დ.VI.15. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

ისტ. ტექნ. VI.1.  მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული

საშუალების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას.

ისტ. ტექნ. VI.2. მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს. ის ტექნ. VI.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის.

მოსწავლეთა წინარე ცოდნა მოსწავლეები ფლობენ გარკვეულ ლექსიკურ მარაგს, როგორიცაა:  ოჯახის წევრების სახელწოდებების დასახელება გერმანულ ენაზე: die Mutter, der Vater, die Oma, der Opa der Bruder, die Schwester. ფლობენ სამეტყველო უნარ-ჩვევებს და იციან მეტყველებისას გრამატიკული კონსტრუქციების vorne, hinter, mitte, rechts, links გამოყენება.
გაკვეთილის მსვლელობა/საკლასო მენეჯმენტი/დრო გერმანული ენის მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს გაკვეთილის თემას: “ოჯახი“Die Familie . გაკვეთილის მიზანს და შეფასების/თვითშეფასების რუბრიკებს. კრიტერიუმებს, რომლითაც შეფასდებიან მოსწავლეები გაკვეთილის ბოლოს. დრო – 1 წთ.

·         აქტივობა 1

·         სამუშაო ჯგუფების  შექმნა             დრო – 2 წთ.

 

გერმანული ენის მასწავლებელი გაკვეთილის დაწყებამდე კლასს ჰყოფს ჯგუფებად, რისთვისაც მას მომზადებული აქვს აქტივობა. მაგიდაზე მოფენილია დაჭრილი სიტყვები და სთხოვს მოსწავლეებს, აიღონ ერთი ნაწილი და მოძებნონ მეორე ნაწილის მფლობელი, შეადგინონ სიტყვა, რომელიც თემატურად ეხება გაკვეთილის თემას. მაგ:Die Mutter , Der Vater, Die Verwandte და გადანაწილდნენ ჯგუფებში აწყობილი სიტყვის მიხედვით.

აქტივობა 2. მოტივაცია/მოთელვა.  დრო 3 წთ.

  გონებრივი  იერიშის რუკა/WORTIGEL კითხვა-პასუხი

მასწავლებელი დაფაზე აკრავს დიდ ფორმატს, რომელზეც დახატულია სახლი. მიმართავს მოსწავლეებს კითხვით რამდენი პერსონისგან შედგება ოჯახი? ვინ არიან ეს ადამიანები? Aus Welchen Personen besteht die Familie und was ist überhaupt eine Familie?

–         მოსწავლეები ასახელებენ გერმანულ ენაზე სიტყვებს,  რომლებსაც იცნობენ ან გაუგონიათ ოჯახის თემასთან კავშირში  და ავსებენ გონებრივი იერიშის რუკას. (შესაძლო

ვარიანტი მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გათვალისწინებით)

მუშაობის ფორმა-მთელ კლასთან

 

 

 

 

აქტივობა 2 – კოგნიტური სქემის შევსება. დრო-3 წთ.

მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს ჯგუფში ფერად ფურცლებს და აძლევს მათ დავალებას, შეავსონ  ს მიერ მომზადებული კოგნიტური სქემა გერმანულ ენაზე. მოსწავლეებმა კოგნიტური სქემა უნდა შეავსონ გონებრივი იერიშიდან და კითხვა-პასუხიდან მიღებული ინფორმაცით. მაგ. სქემაში უნდა დააჯგუფონ  ვინ შეიძლება იყოს მშობელი, ვინ – ნათესავი.  მაგ: მშობელი-დედა, მამა. ნათესავი – დეიდა, მამიდა, ბიძაშვილი… მასწავლებელი მათ ურიგებს ფერად ფურცელებს, მოსწავლეები წერენ სიტყვას გერმანულ ენაზე ფერად ფურცელზე და აკრავენ სქემაზე.

 

(das Schema)

Groβeltern Eltern Kinder Geschwister Verwandte
Mutter

 

 

მოსწავლეები ავსებენ კოგნიტურ სქემას მასწავლებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.

მუშაობის ფორმა -ჯგუფური

 

აქტივობა 3

 პრეზენტაცია. დრო – 8 წუთი

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, რომ წარმოადგინონ საშინაო დავალება. მოსწავლეებს უნდა მოემზადებინათ Power Point საპრეზენტაციო ფორმატში სლაიდი ოჯახის შესახებ პრეზენტაცია გერმანულ ენაზე.

მოსწავლეები წარმოადგენენ პრეზენტაციას თავიანთი ოჯახის შესახებ სლაიდების საშუალებით.

მუშაობის ფორმა: ინდივიდუალური.

აქტივობა 4. სიმღერის მოსმენა ოჯახის შესახებ. დრო – 5 წუთი.

მასწავლებელი ასმენინებს და თან ვიზუალურადაც აყურებინებს  სიმღერას ოჯახის თემასთან დაკავშირებით, სთხოვს მოსწავლეებს ყურადღებით მოისმინონ,  წაიკითხონ ეკრანზე მოცემული წინადადებები, ჩაინიშნონ ინფორმაცია, რომელსაც წარმოთქვამენ სიმღერის პერსონაჟები. მასწავლებელი კედელზე გამოაკრავს ცხრილს, რომელიც მოსწავლეებმა ფილმის ყურების შემდეგ უნდა შეავსოს.

მაგ. რა ჰქვია პეტერის დედას? ჰყავს თუ არა მას კატა? ჰყავს თუ არა სუზანს ძმა? რა ჰქვია მას? და ასე შემდეგ.

მოსწავლეები უყურებენ ფილმს, ისმენენ სიმღერას და აკეთებენ ჩანიშვნებს. აჟღერებენ ინფორმაციას ჯგუფში, მიღებული ინფორმაციით პასუხობენ კითხვებს და ავსებენ ცხრილს.

მუშაობის ფორმა – ინდივიდუალური, ჯგუფური.

აქტივობა    5

თამაში სიტყვების აწყობა. დრო  5 წთ.

მასწავლებელი იატაკზე დააწყობს  თემასთან დაკავშირებულ ასო-ბგერებს. მოსწავლეებს აძლევს ინსტრუქციას, რომ მათ ფეხის მოძრაობით უნდა ააწყონ სიტყვა. მაგ“Haus, Mutter, Bruder, Schwester“.

მოსწავლეები ასრულებენ დავალებას.

მუშაობის ფორმა: მთელ კლასთან.

აქტივობა6.ცხელი სკამი. დრო: 5 წთ.

მასწავლებელს გამოჰყავს ჯგუფიდან ერთი მოსწავლე. სვამს სკამზე და მის ზურგს უკან დანარჩენ მოსწავლეებს აჩვენებს სიტყვას, რომლის განმარტებასაც მოსწავლეები აძლევენ იმ ერთ მოსწავლეს, რომელიც სკამზე ზის. მან კითხვების საშუალებით უნდა გამოიცნოს, რა სიტყვას აჩვენებს მასწავლებელი მის ზურგს უკან მოსწავლეებს.

მუშაობის ფორმა: მთელ კლასთან, ინდივიდუალური.

 

აქტივობა 7.  დრო – 5 წთ.

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს დავალებას  ჯგუფში სამუშაოდ სახელმძღვანელოდან. მოსწავლეებმა უნდა წაიკითხონ ჯგუფში ტექსტი და დაუკავშირონ ფოტოები.

მოსწავლეები კითხულობენ პატრა ტექსტებს ოჯახის თემასთან დაკავშირებით უკავშირებენ ფოტოებს და წარმოადგენენ ჯგუფში.

მუშაობის ფორმა – ჯგუფური.

აქტივობა 8. ოჯახის ხე. Familienbaum. დრო 5წთ.

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს ფურცლებს, რომლებზედაც დახატულია ხე და სთხოვს მათ გაიხსენონ და ჩამოწერონ მათი ოჯახის წევრების შესახებ ინფორმაცია გერმანულ ენაზე და შეადგინონ გენეალოგიური ხე. შემდეგ ყველამ ერთად თავიანთი ნაშრომები მიაკრან  დიდ გენეალოგიურ ხეს..

მოსწავლეები ავსებენ ოჯახის  ხეს და აკრავენ  დიდ გენეალოგიურ ხეზე.

მუშაობის ფორმა“ინდივიდულაური.

 

აქტივობა – 9. საშინაო დავალება.    დრო 1 წთ.

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს საშინაო დავალებას  ისტ-ის გამოყენებით დაამზადონ სლაიდი, როგორ ატარებს ოჯახი ერთად თავისუფალ დროს და დაწერონ მცირე ზომის ტექსტი გერმანულ ენაზე ოჯახის შესახებ.

გაკვეთილის შეფასება: მოძრავ დაფაზე მასწავლებელს წინასწარ დახაზული აქვს ცხრილი, სადაც მოსწავლეები პასუხობენ კითხვებს და ავსებენ ცხრილს. რა დაგამახსოვრდათ? რითი იყო გაკვეთილი საინტერესო? რა ცვლილებებს შეიტანდნენ? რომელი აქტივობა მოეწონათ ყველაზე მეტად? რაში გამოადგებათ მიღებული ცოდნა?  დაფა შებრუნებულია ისე, რომ თითოეული მოსწავლე ინდივიდუალურად მიდის დაფასთან და ანონიმურად ავსებს გაკვეთილის შეფასების ცხრილს – 1წთ.

    მოსწავლეთა შეფასება: მასწავლებელი აფასებს მოსწავლეებს შეფასების რუბრიკების გამოყენებით (იხ.დანართი 1,2.); აძლევს განმავითარებელ კომენტარს და აფასებს განმსაზღვრელი შეფასებით. მოსწავლეები აფასებენ ერთმანეთს და ასახლებენ ჯგუფის ერთ წევრს, რომელიც გამოირჩეოდა აქტიურობით. მასწავლებელი ამ ჯგუფის წევრს გადასცემს სამახსოვრო ბლოკნოტს. 1 წთ.

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება/თვითშეფასება შეფასება/თვითშეფასების რუბრიკები.განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება. უკუკავშირის  ცხრილი.
სასწავლო რესურსი ცარცი, დაფა, ფლიჩარტი, ფერადი ფურცლები, სურათები. კომპიუტერი, პროექტორი, ტექსტები.

 

 

 

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

 ნანატრი ზეცა

ციხისთავის რებუსი

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი