თანამშრომლობითი სწავლება – დებატები 

    დისკუსია  თანამშროლობითი სწავლების ერთ- ერთი საუკეთესო მეთოდია,მისი გამოყენება ხელს უწყობს მოსწავლეთა ჩართულობას სასწავლო პროცესში და ისეთი უნარების განვითარებას,  როგორებიცაა: კრიტიკული აზროვნება, საკუთარი   აზრის გამოხატვა,  კომუნიკაციის განვითარება, ოპონენტის პატივისცემა, განსხვავებული აზრის მიღება და კონსესუსი.

უდაო ჭეშმარიტებაა,რომ   მოსწავლეებში აღნიშნული უნარების განვითარება  ადრეული ასაკიდან უნდა  ხდებოდეს დაწყებითი სწავლების საფეხურზე.

დებატების წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია ვიცნობდეთ დებატების სპეციფიკას:

 

 • დებატები ორატორული შეჯიბრია, რომლის მიზანია რომელიმე მონაწილე მხარის გამარჯვება;
 • დებატებისას ერთი მხარე ყურადღებით ისმენს მეორე მხარის არგუმენტებს,რათა იპოვოს ხარვეზები და გააბათილოს;
 • დებატებისას პოზიციის შეცვლა სისუსტედ მიიჩნევა;
 • მონაწილენი მცდარ პოზიციასაც ისე იცავენ, როგორც- სწორს;
 • მოსწავლეებს უვითარდებათ მოვლენისადმი სუბიექტური მიდგომა;
 • დებატები მოითხოვს გარკვეული შეხედულებების კრიტიკას.

 

საილუსტრაციოდ გთავაზობთ ჩემ მერ ერთ -ერთ კლასში გამართული დებატების თემას აქტივობების თანმიმდევრობით

სამიზნე ჯგუფი- 5 კლასი

                საგანი-  ჩვენი საქართველო

                  თემა : სვანეთი- საქართველოს განძთსაცავი

დებატებს ვახორციელებ სიღრმისეული წვდომის ფაზაზე. მოსწავლეებს საპრეზენტაციო პროგრამა power-point- ის  გამოყენებით ვაცნობ  სვანეთის მუზეუმს და აქ განთავსებულ ექსპონატებს. ვაძლევ  დებატების ჩატარებისათვის მკაფიო და გასაგებ ინსტრუქციებს .  დებატების თემას ვწერ დაფაზე:

 

 

საუკუნეების წინანდელი ზოგიერთი  განძი ამ დრომდე სვანეთის სხვადასხვა ოჯახშია დაცული.

              სად უნდა ინახებოდეს ეს განძი მუზეუმში, თუ ისევ  ოჯახებში?

 

 

ფერადი ბარათების გამოყენებით ვირჩევ  3  ექსპერტს, დანარჩენ მოსწავლეებს ვანაწილებ ორ ჯგუფად (ისევ ბარათების გამოყენებით)

თითოეულ ჯგუფს ვაცნობ პოზიციას ,რომელიც უნდა დაიცვან.

1 ჯგუფის პოზიცია-   განძი  უნდა ინახებოდეს მუზეუმში

2 ჯგუფის პოზიცია- განძი უნდა ინახებოდეს ოჯახებში.

ჯგუფებს ვაძლევ დროს, 5 წთ-ს, არგუმენტების მოსაფიქრებლად, მათ იციან, რომ ექნებათ სამი გამოსვლა.

ექსპერტებთან ერთად შევიმუშავებთ შეფასების რუბრიკას, რომლის კრიტერიუმებია:

 • მოსმენა;
 • ჯგუფის წევრებს შორის თანამშრომლობა;
 • არგუმენტირებული მსჯელობა;
 • დროის ლიმიტის დაცვა;
 • განსხვავებული მოსაზრების მიღება, ოპონენტის პატივისცემა.

 

ექსპერტები აღნიშნულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, გამოავლენენ  და დაასახელებენ  გამარჯვებულს

 

წინაპირობები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინო, რათა დებატები იყოს წარმატებული:

 • საკითხის განსაზღვრა;
 • საკითხი დაწერეთ დაფაზე ან ფლიპ-ჩარტზე;
 • სივრცის ორგანიზება;
 • დროის ლიმიტის დაცვისათვის გამოიყენეთ ქვიშის საათი;
 • უმჯობესია დებატები საკითხის შესწავლის შემდეგ ან მასწავლებლის ან მოსწავლის მიერ გაკეთებული პრეზენტაციის შემდგომ გავმართოთ.

ძლიერი მხარეებ

 

 • ყველა მოსწავლე ჩართულია;
 • მოსწავლეებისთვის სახალისო აქტივობაა;
 • მოტივაციას აძლევს მოსწავლეებს დამოუკიდებლად მოიძიონ ინფორმაცია;
 • კრიტიკული აზროვნების გამომუშავებას უწყობს ხელს;
 • ავითარებს კომუნიკაციისა და თანამ შრომლობის უნარებს;
 • უყალიბდებათ მსჯელობის კულტურა.

 

გამოყენებული ლიტერატურა

„დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლება“.მოდული3-ინტერაქტიული სწავლება

„ჩვენი საქართველო“-V  კლასი.II  ნაწილი

 

                                                                 

კომენტარები

comments