ორშაბათი, აპრილი 22, 2024
22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

ციფრული რესურსები და მათი მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში

ციფრული საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება გაკვეთილზე, მისი სხვადასხვა მეთოდითა და ინსტრუმენტით გაჯერება არის სასწავლო პროცესის სრულყოფისა და ოპტიმიზაციის უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რაც მრავალფეროვანსა და საინტერესოს ხდის სწავლა-სწავლების პროცესს.

ზემოაღნიშნულის განხორციელების აუცილებელი პირობა ტრადიციული სწავლების მეთოდების თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ჰარმონიული თანხვედრაა. ამ საქმეში საგანმანათლებლო ციფრული ტექნოლოგიები გვიხსნიან ახალ შესაძლებლობებს.

სწავლა-სწავლების თეორიებიდან დღეს ძალიან აქტუალურია კონსტრუქტივიზმი, რომელიც სწავლას განსაზღვრავს, როგორც გამოცდილებიდან ცოდნის აგებას. კონსტრუქტივიზმის  პარადიგმის თანახმად, მოსწავლე ცოდნის მშენებელი და სწავლების აქტიური მონაწილეა; მოსწავლე არ არის ცოდნის პასიური მიმღები და დამგროვებელი. კონსტრუქტივიზმის არსი მოიცავს ხუთი საგანმანათლებლო პრინციპის რეალიზაციას:

 • მოსწავლეთა შინაგანი ძალების გააქტიურებას,
 • ახალი ცოდნის აგებას წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით,
 • ცოდნის სამივე კატეგორიას: –
 1. დეკლარაციული/კონცეპტუალური ცოდნა (პასუხობს კითხვას: რა ვიცი?)
 2. პროცედურული/დინამიკური ცოდნა (პასუხობს კითხვას: როგორ გავაკეთო?
 3. ფუნქციური/პირობისეული/ტრანსფერული ცოდნა (პასუხობს კითხვას: როდის და რატომ გამოვიყენო მიღებული ცოდნა?);
 • მიღებულ ცოდნათა ურთიერთდაკავშირებასა და ორგანიზებას;
 • სწავლის სწავლას ანუ სწავლის სტრატეგიების დაუფლებას.

კონსტრუქტივიზმს სხვანაირად უწოდებენ სწავლას კეთებით. მოსწავლის მიერ კონსტრუქტივიზმის არსის რეალიზებისა და  თავად ახალი ცოდნის აგების მიზნით, ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო პროცესის აგება სწავლების ინტერაქტიურ ფორმებზე. ამ დროს მოსწავლე თავადაა მთავარი მოქმედი ფიგურა და თავად ხსნის გზას ცოდნის ათვისებისკენ. მასწავლებელი აქტიური დამხმარეა და მისი უმთავრესი ფუნქცია სასწავლო პროცესის ორგანიზება და სტიმულირებაა.

სასწავლო პროცესში მულტიმედიური საშუალებების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს:

 • მოვახდინოთ განათლების ჰუმანიზაცია;
 • გავზარდოთ სასწავლო პროცესის ეფექტურობა;
 • განვავითაროთ მოსწავლეთა პიროვნული თვისებები;
 • გავითვალისწინოთ მოსწავლეთა ინდივიდუალური და ასაკობრივი თავისებურებები, მათი საჭიროებები;
 • დავეხმაროთ მოსწავლეებს დამოუკიდებელ სასწავლო საქმიანობაში, რაც მიზნად ისახავს მათ თვითორგანიზებულ და თვითგანვითარებულ პიროვნებებად ჩამოყალიბებას;
 • გაკვეთილები ვაქციოთ ემოციურად და დასამახსოვრებლად;
 • შევცვალოთ მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთობის ხარისხი;
 • ობიექტურად შევაფასოთ მოსწავლის ცოდნა.

რომელი ციფრული რესურსები შეგვიძლია აქტიურად გამოვიყენოთ სასწავლო პროცესში?

v  https://learningapps.org – შექმნილია სწავლა-სწავლების მხარდასაჭერად მცირე, საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინტერაქტიური სავარჯიშოების საშუალებით, რომლებიც იქმნება ონლაინ და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სასწავლო პროცესში. სავარჯიშოების შესაქმნელად საიტი გვთავაზობს რამდენიმე შაბლონს (სავარჯიშოები კლასიფიკაციაზე, ტესტები მრავალფეროვანი არჩევანით და ა. შ.)

https://learningapps.org/display?v=pnfba04nk23

 • https://com – ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაგროვოთ, გავაზიაროთ და ორგანიზაციული სახე მივცეთ ყველა მულტიმედიურ რესურს, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, დაამატოს მრავალი შინაარსის ელემენტი. კოლექციები შეიძლება შეიქმნას ინდივიდუალურად და კოლექტიურად. პლატფორმის მოქნილობა საშუალებას გვაძლევს, ავირჩიოთ, როგორ ვიმუშაოთ.

https://wakelet.com/wake/Nqut81r8DA6zdGlh90ff1

 • https://genially.ly – პლატფორმა ინტერაქტიური კონტენტის შესაქმნელად. ერთიანი ინსტრუმენტი დიდაქტიკური რესურსებისთვის, პრეზენტაციებისთვის, თამაშებისთვის, ინტერაქტიური სურათებისთვის, რუკებისთვის, ილუსტრირებული პროცესებისთვის, რეზიუმეებისთვის და ა. შ.

https://view.genial.ly/6285d62da3ae520011f46c77/interactive-content-leksika-grammatika

 • https://wordwall.net – შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ინტერაქტიური, ისე ბეჭდური მასალების შესაქმნელად, რისთვისაც საიტი გვთავაზობს მრავალფეროვან შაბლონებს. შაბლონები მოიცავს: კროსვორდებს, ვიქტორინებს, არკადულ თამაშებს, როგორიცაა დევნა ლაბირინთში, თვითმფრინავი, აგრეთვე, კლასის მართვის ინსტრუმენტებს, მაგალითად, განლაგების გეგმა და ა. შ.

https://wordwall.net/resource/32630618

 • https://jigsawplanet.com – მილიონი უფასო ფაზლი, რომლებიც შეგვიძლია თავად შექმნათ სურათისა ან/და კოლაჟის ატვირთვით, შაბლონის გამოყენებით და შემდეგ მოსწავლეებმა ითამაშონ, თავსატეხი ამოხსნან, გაუზიარონ ან გამართონ კონკურსი სხვა მომხმარებლებთან.
 • https://kahoot.com/ – პოპულარული სასწავლო პლატფორმა ვიქტორინების, ტესტების შექმნისა და საგანმანათლებლო თამაშებისთვის.

https://create.kahoot.it/details/db908ed3-b06e-497f-b4cc-2bf80dcd6c3c

 • https://quizizz.com – კიდევ ერთი საინტერესო და მოსახერხებელი პროგრამა ონლაინ ტესტირებისთვის, ვიქტორინების, დიდაქტიკური თამაშებისა და ტესტების შესაქმნელად.

https://quizizz.com/admin/quiz/63ac1e51a0aeae001d84dfa0?source=quiz_share

 • https://www.gimkit.com – ახალი, თამაშზე დაფუძნებული განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტი, რომელშიც მოსწავლეები იყენებენ მრავალ სტრატეგიას ვიქტორინის კითხვაზე პასუხის გასაცემად. დავალების ტიპები: კითხვები რამდენიმე სავარაუდო პასუხით, ტექსტის სტრიქონის შეყვანა, აუდიო დავალება.

https://www.gimkit.com/view/63a998d728fd0f0021994dd5

 • https://www.playpos.it – ინტერაქტიური ვიდეოს შექმნის პლატფორმა. ვიდეო შეგვიძლია თავად შევქმნათ, გადმოვწეროთ ან მივუთითოთ ბმული. რის შემდეგაც კლიპი მზადაა რედაქტირებისთვის და ის შეგვიძლია გარდავქმნათ საგანმანათლებლო ინტერაქტიურ მასალად. ინტერაქტივი მოიცავს: ყურებამდე ან მის შემდეგ კითხვების დასმას, განხილვას, ღია და დახურულ კითხვებს. შეიძლება სუბტიტრების მითითება, შესრულებული სამუშაოს რედაქტირება, შექმნილი ვიდეოს არასასურველი ეპიზოდის მოჭრა.

https://app.playpos.it/go/share/1694373/1624257/0/0/-234—

შეგვიძლია თამამად დავასკვნათ, რომ ციფრული რესურსები არის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ეფექტური ხერხი და მათი სწორი, გონივრული და შემოქმედებითი გამოყენება ეფექტური საშუალებაა საგანმანათლებლო პროცესში დასახული მიზნების მისაღწევად.

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი