ორშაბათი, დეკემბერი 11, 2023
11 დეკემბერი, ორშაბათი, 2023

„ადაპტირებული გაკვეთილის“ გეგმა, როცა კლასში სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეა

ქვემოთ წარმოდგენილი საგაკვეთილო გეგმა დამხმარე რესურსი იქნება ყველა იმ საგნის მასწავლებლისთვის, რომლებსაც ჯერ კიდევ სჭირდებათ მხარდაჭერა, რადგან კლასში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე ჰყავთ, მისთვის აქტივობების შერჩევა კი ცოტა ეძნელებათ. გეგმა ცოცხალი საგაკვეთილო პროცესისთვისაა მორგებული და მოიცავს რამდენიმე ისეთ აქტივობას, რომლებიც ბავშვების ხალისს, ინტერესსა და სწავლაში მოტივაციის ზრდას ერთდროულად იწვევს.

კლასი: 1-ელი                                                                          

 საგნობრივი პროგრამა —- ინგლისური ენა

გაკვეთილის თემა:    THE FARM IN THE CLASSROOM ‘ფერმა კლასში
სახელმძღვანელო:    NEW BUIlDING BLOCKS (Student book) ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
მოსწავლეთა რაოდენობა: 26
მათ შორის სსსმ მოსწავლეთა რაოდენობა: 1
გაკვეთილის ხანგრძლივობა 30 წ
სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი / ინდიკატორები კლასისთვის

I უცხ. დაწყ. (1). 1. მოსწავლეს შეუძლია სტანდარტით განსაზღვრული სიტყვების/ორ მარტივსიტყვიანი ფრაზების მოსმენა/ყურება და გაგება.

ü  იგებს მასწავლებლის მითითებებს

ü  ამოიცნობს პერსონაჟებს ილუსტრირებულ ტექსტში

I უცხ. დაწყ. (I). 3  ნაცნობ თემატიკაზე მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა, ნაცნობი თემატიკის გარშემო საუბარი.

I უცხ. დაწყ. (I). 4. ზეპირი მეტყველების აქტივობების შესრულებისას სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება.

უცხ.დაწყ.(I).5 სიტყვების, წინადადებების გაშიფრვა; სხვადასხვა ტიპის მცირე ზომის ტექსტების გაშიფვრა და გაგება.

 

სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი / ინდიკატორები სსსმ მოსწავლისთვის

I უცხ. დაწყ. (1). 1. (მოდიფიცირებული)

მოსწავლე ისმენს სიტყვებს (ცხოველთა სახელწოდებებს), უცქერის შესაბამის სურათებს და აკავშირებს მოსმენილს ნანახთან/ სიტყვას – სურათთან.

I უცხ. დაწყ. (1). 2. (მოდიფიცირებული)

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი სიტყვის გამეორება.

ü  სიტყვას იმეორებს ხუთი მოსმენის შემდეგ

Iუცხ.დაწყ.(I).3   (მოდიფიცირებული)

მასწავლებლის წახალისებით მონაწილეობს მარტივ ინტერაქციაში

ü  დასმულ მარტივ შეკითხვას სცემს მარტივ პასუხებს: „კი“ ან „არა“ .

 

გაკვეთილის მიზანი/მიზნები მთელი კლასისთვის

§  მოსწავლე გაეცნობა შინაური ცხოველებისა და ფრინველების სახელწოდებებს.

§  მოსწავლე მოსმენით განარჩევს ცხოველთა სახელწოდებებს ფრინველთა სახელწოდებებისგან.

§  მოსწავლე განასხვავებს ცხოველებს და ფრინველებს სიდიდის მიხედვით სიტყვებით: big, small ‘დიდი’, ‘პატარა’.

§  მოსწავლე სხეულის ენის მიმანიშნებლებით მიგვითითებს ცხოველებისა და ფრინველების ძირითად განმასხვავებებზე – ფრთებზე.

გაკვეთილის მიზანი/ მიზნები სსსმ მოსწავლისთვის

§  მოსწავლე ისმენს მასწავლებლის მიერ თქმულ ცხოველთა სახელწოდებებს არტიკლების თანხლებით.

§  მოსწავლე სპეციალური მასწავლებლის/მეწყვილის დახმარებით ბარათზე უთითებს დასახელებულ/მოსმენილ სიტყვას.

§  მოსწავლე სხეულის ენით რეაგირებს ცხოველთა სიდიდეებზე (დიდი, პატარა).

§  მოსწავლე სხეულის ენით რეაგირებს ფრინველების სმენით/აკუსტიკურ ხატებზე.

 

 

ცოდნის წინაპირობა კლასისთვის

·         მოსწავლეს შეუძლია მშობლიურ ენაზე დაასახელოს შინაური ცხოველები და ფრინველები.

·         მოსწავლეს ინგლისურ ენაზე დასწავლილი ფრაზების კონტექსტის შესაბამისად, გამოიყენოს: Yes, No (‘დიახ’, ‘არა’ ) / True, False / Hallo, See you (მისალმება დამშვიდობების) ფრაზები.

·         მოსწავლეს შეუძლია ბგერითი და კინესთეტიკური იმიტირება.

 

 

ცოდნის წინაპირობა სსსმ მოსწავლისთვის

·         მოსწავლეს შეუძლია მშობლიურ ენაზე დასახელებული შინაური ცხოველებისა და ფრინველების სათანადო სურათებთან დაკავშირება.

·         მოსწავლეს შეუძლია Yes, No (‘დიახ’, ‘არა’ ) სიტყვებით რეაგირება მოსმენილ ან დანახულ ცხოველებზე: A DOG; A CAT (‘ძაღლი’, ‘კატა’) /ფრინველებზე A HAN, A DUCK (‘ქათამი’, ‘იხვი’).

·         მოსწავლეს შეუძლია რამდენიმე ცხოველის – A DOG; A CAT (‘ძაღლი’, ‘კატა’) – ბგერითი იმიტირება.

 

 

 

 

 

I ფაზა გამოწვევა

 

აქტივობა მთელი კლასისთვის

აქტივობის და მეთოდის აღწერა, საკლასო მენეჯმენტი.

დრო რესურსი აქტივობა სსსმ მოსწავლისთვის

აქტივობის და მეთოდის აღწერა, საკლასო მენეჯმენტი.

დრო რესურსი
1.       მისალმება, გაკვეთილის მიზნის და შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა.

აქტივობის მიზანი:

მოსწავლეთა მოლოდინის გააქტიურება.

აქტივობის აღწერა: მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და ამოიკითხავს სიას. შეახსენებს მოსწავლეებს ქცევის წესებს, გააცნობს გაკვეთილის მიზანს.

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, ამოალაგონ ნივთები და მოემზადონ გაკვეთილისთვის.

მასწავლებელს ყუთში დამალული აქვს რაღაც ნივთი, ბავშვებმა უნდა გამოიცნონ, რა ძევს. მასწავლებელი ბავშვებს აძლევს მინიშნებებს და როდესაც გამოიცნობენ, რომ ყუთში პატარა ძაღლია, შემდეგ ამბობს: დღეს გავეცნობით შინაურ ფრინველებს და ცხოველებს. და საშინაო დავალების შემოწმების შემდეგ გავითამაშებთ შინაური ცხოველების და ფრინველების ფერმას კლასში.

2წთ წიგნი, რვეული, ფანქარი, ყუთი, სათამაშო ძაღლი 1.აქტივობის აღწერა: მასწავლებელი მიდის სსსმ მოსწავლესთან და სთხოვს ამოალაგოს საჭირო ნივთები: წიგნი, რვეული, კალამი, ფანქარი, სახაზავი, საშლელი.

მასწავლებელი მიდის სსსმ მოსწავლესთან, რომელსაც აქვს ქცევითი სირთულეები, ჰკიდებს ხელს და სთხოვს, დღეს იყოს მისი ასისტენტი. სსსმ მოსწავლე მერხიდან დგება, მასწავლებელს ჰკიდებს ხელს და დაფისკენ მიჰყვება. მასწავლებელი სთხოვს მას, დაუჭიროს ყუთი მანამ, ვიდრე ბავშვები არ გამოიცნობენ, თუ რა ძევს მასში.

2-3 წთ. წიგნი, რვეული, ფანქარი, ყუთი, სათამაშო ძაღლი.
2. საშინაო დავალების შემოწმება.

აქტივობის მიზანი: მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება. მეთოდი — გამოკითხვა. აქტივობის აღწერა: მოსწავლეებიდან ერთ-ერთი განიხილავს რიგით პირველ დავალებას. ბავშვები პასუხებს ადარებენ საკუთარ დავალებასთან.

 

2 წთ. საშინაო დავალების რვეულები, წიგნი. 2. განიხილება სსსმ მოსწავლის დავალება.

 

2 წთ. საშინაო დავალების რვეული.
3. „ბავშვები, ბურთი და ბარათები“

აქტივობის მიზანი: კლასის მოტივირება, ინტერესის აღძვრა. შინაური ცხოველებისა და ფრინველების სახელწოდებების გაცნობა.

აქტივობის აღწერა: მასწავლებელი იჭერს ხელში მსუბუქ ბურთს, კლასს აძლევს ინსტრუქციას: ბურთი ვისთანაც ახლო დაეცემა, მასთან მივა და დაფაზე ბარათების გაკვრაში დაეხმარება. ბარათებზე დატანილია ცხოველთა სურათები, შესაბამისი ინგლისურენოვანი წარწერებით.

მასწავლებელი ზურგით შებრუნდება კლასისკენ, და ისვრის ბურთს. მოსწავლეები ინსტრუქციისამებრ, მიდიან მასწავლებლის მაგიდასთან, ირჩევენ თითო ბარათს, ბრუნდებიან სახით კლასისკენ, რომელსაც აჩვენებენ ბარათს, მასწავლებელთან ერთად იმეორებენ ბარათზე დატანილი ცხოველის/ფრინველის ინგლისურ სახელწოდებას და ამის შემდეგ აკრავენ მაგნიტით დაფაზე.

 

 

 

 

4 წთ

 

 

 

 

ბურთი, ფერადი ილუსტრირებული ბარათები წარწერებითურთ, დაფა, მაგნიტები

 

 

 

 

3.სსსმ მოსწავლე აკვირდება თანაკლასელების საქმიანობას და ისიც გამოდის დაფასთან, მასწავლებლის მოხმობისას. თანაკლასელების დახმარებით იღებს ბარათს, ცდილობს სიტყვის გამეორებას და აკრავს დაფაზე.

 

 

 

 

 

 

5 წთ.

 

 

 

 

ბურთი, ფერადი ილუსტრირებული ბარათები წარწერებითურთ, დაფა, მაგნიტები.

 

II ფაზა – მიმდინარეობა

4. ჩანაწერის მოსმენა

 აქტივობის მიზნები:

1.მოსწავლე მოსმენით განარჩევს ცხოველთა სახელწოდებებს ფრინველთა სახელწოდებებისგან.

2.მოსწავლე განასხვავებს ცხოველებს და ფრინველებს სიდიდის მიხედვით

აქტივობის აღწერა:

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, განეწყონ მოსასმენად. რთავს ჩანაწერს, რომელშიც ისმის ცხოველის/ფრინველის ხმა და შემდეგ შესაბამისი არსებითი სახელი არტიკლთან ერთად.

მასწავლებელი დგება დაფასთან, სიტყვის გაგონებისთანავე ჯერ უთითებს დასურათებულ ბარათზე, შემდეგ ცხოველის შესახებ ბავშვებს აძლევს სხეულის ენით მინიშნებას: დიდია თუ პატარა. თუ დიდია, ხელებს წრიულად მაღლა სწევს, თუ პატარა, – იხრება და მიწასთან ახლოს ხელებით ჰაერში ხაზავს წრეს.

 

4წთ.

 

მაგნიტოფონი,

ფერადი ილუსტრირებული ბარათები წარწერებითურთ,

ხმის გამაძლიერებელი,

დაფა, ცარცი.

 

 

 

4. სსსმ მოსწავლე სპეციალური მასწავლებლის/მეწყვილის დახმარებით ცდილობს, მოუსმინოს მასწავლებელს და ხელი დაადოს წიგნში ამა თუ იმ ცხოველის ან ფრინველის სურათს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3წთ.

 

ფერადი ილუსტრირებული ბარათები წარწერებითურთ, დაფა, მაგნიტები, წიგნი.

5. მოსმენა და კითხვა

აქტივობის მიზანი:

მოსმენილი ინფორმაციის დაკავშირება წიგნში დაწერილ სიტყვა-ფრაზებთან/ტექსტთან.

მოსწავლე წაიკითხავს წიგნში დაწერილ სიტყვებს.

მოსწავლე სხეულის ენის მიმანიშნებლებით მიგვითითებს ცხოველებისა და ფრინველების ძირითად განმასხვავებელზე – ფრთებზე.

აქტივობის აღწერა:

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, კიდევ ერთხელ განეწყონ მოსასმენად და, ამავდროულად ამოიცნონ და ამოიკითხონ მოსმენილი სიტყვა წიგნში, რომელიც გაშლილი უდევს დაფაზე. რთავს ჩანაწერს, რომელშიც ისმის ცხოველის/ფრინველის ხმა და შემდეგ შესაბამისი არსებითი სახელი არტიკლთან ერთად.

მასწავლებელი დგება დაფასთან, სიტყვის გაგონებისთანავე ჯერ უთითებს წიგნში არსებულ ცხოველზე/ფრინველზე და შესაბამის წარწერაზე, შემდეგ ცხოველის შესახებ ბავშვებს აძლევს სხეულის ენით მინიშნებას: დაფრინავს თუ არა. თუ დაფრინავს, ხელებს შლის და აკეთებს ფრენის იმიტაციას.

ყველა ცხოველს/ფრინველს უსმენენ და კითხულობენ 1-ჯერ.

 

 

4წთ

 

 

ფერადი ილუსტრირებული ბარათები წარწერებითურთ, დაფა, მაგნიტები, წიგნი.

 

5.

 

 

სსსმ მოსწავლე სპეციალური მასწავლებლის ინიციატივით დგება დაფასთან და უსმენს და ბაძავს მასწავლებელს, თან სპეციალური მასწავლებლის დახმარებით ხელს ადებს დაფაზე გადაშლილ წიგნში ამა თუ იმ ცხოველის ან ფრინველის სურათს. თან სპეციალურ და საგნის მასწავლებელთან ერთად აკეთებს ფრთების იმიტაციას.

 

 

 

 

5 წთ

 

 

 

5. ფერადი ილუსტრირებული ბარათები წარწერებითურთ, დაფა, მაგნიტები, წიგნი.

 

6. ორკესტრული კითხვა იმიტირებით

აქტივობის მიზანი:

1. მოსმენილი ინფორმაციის დაკავშირება წიგნში დაწერილ სიტყვა-ფრაზებთან/ტექსტთან.

2. კითხვითი და კინესთეტიკური უნარების განვითარება.

აქტივობის აღწერა:

მასწავლებელი სთხოვს კლასს, აქტიურად გაიმეორონ მოსმენილი სიტყვა, ჯერ წიგნში მიადევნონ თვალი და წაიკითხონ.

ამის შემდეგ გააკეთონ ფრთების იმიტაცია.

მოსწავლეები, ინსტრუქციისამებრ, ამოიცნპბენ და ამოიკითხავენ მოსმენილ სიტყვას წიგნში.

მასწავლებელი დადის რიგებში და სიტყვის გაგონებისთანავე ჯერ ცალკეულ მოსწავლეებს უთითებს წიგნში არსებულ ცხოველზე/ფრინველზე და შესაბამის წარწერაზე, შემდეგ ცხოველის შესახებ ბავშვებს აძლევს სხეულის ენით მინიშნებას: დაფრინავს თუ არა. თუ დაფრინავს, ხელებს შლიან და აკეთებენ ფრენის იმიტაციას.

მეორე ჯერზე კითხულობენ ორკესტრულად.

4 წთ მაგნიტოფონი,

ხმის გამაძლიერებელი,

დაფა, წიგნი.

 

6.

ორკესტრულ კითხვა-იმიტირებაში ჩართულია სსსმ მოსწავლე, რომელიც სპეციალური მასწავლებლის გვერდით ზის, უსმენს და ბაძავს მასწავლებელს, სპეციალური მასწავლებლის დახმარებით ხელს ადებს გადაშლილ წიგნში ამა თუ იმ ცხოველის ან ფრინველის სურათს და კითხულობს შეძლებისდაგვარად კლასთან ერთად.

 

 

მაგნიტოფონი,

ხმის გამაძლიერებელი,

დაფა, წიგნი.

 

III ფაზა – შეჯამება

 

აქტივობები კლასისთვის და სსსმ მოსწავლისთვის ერთად დრო რესურსები
7. Guess, who am I? ’გამოიცანი, ვინ ვარ’

აქტივობის მიზანი კლასისთვის და სსსმ მოსწავლისთვის ერთად:

დამოუკიდებლად აზროვნების პრობლემის გადაჭრის გზების მოძიებისა და შერჩევის უნარის განვითარება.

აქტივობის აღწერა:

მასწავლებელი და სპეციალური მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებენ ფერად სტიკერებს და სთხოვენ, მათზე სწრაფად დაწერონ თავიანთი სახელების ინიციალები, მაგალითად, ასე: M, რაკი ჩემი სახელი მარიამია. (1წთ)

მასწავლებელი შებრუნდება კლასისაგან ზურგით, მოსწავლეების მიმართულებით ისვრის ქაღალდის თვითმფრინავს და ვისთანაც ის გაჩერდება, იმ მოსწავლესთან აკეთებს რომელიმე ცხოველის იმიტაციას. თან ეუბნება: Guess, who am I? მოსწავლე ასახელებს მასწავლებლის მიერ იმიტირებულ ცხოველს. მასწავლებელი სთხოვს კლასს, წიგნში მოძებნონ და ერთად წაიკითხონ აღნიშნული სიტყვა არტიკლითურთ.

აღნიშნულ აქტივობას მასწავლებელი ახორციელებს 5 მოსწავლესთან და ადგილზევე აძლევს უკუკავშირს.

4 წთ ფერადი სტიკერები, კალამი, წიგნი, ცისარტყელა, ქაღალდის თვითმფრინავი
8. ფერებით თვითშეფასება

აქტივობის მიზანი:

თვითშეფასების უნარების განვითარება

აქტივობის აღწერა:

მასწავლებელი გამოძახებულ ხუთ მოსწავლეს სთხოვს, თავიანთი ინიციალებიანი ბარათები მიაკრან ცისარტყელას იმ ზოლს, რომელიც, მათი ფიქრით, ყველაზე მეტად შეეფერება/გამოხატავს მათ წაკითხულს.

ცისარტყელაზე თავიანთ ინიციალებიან ბარათებს ტოვებენ სხვა ბავშვებიც.

(ბავშვებს ცისარტყელა გამოკრული აქვთ კლასში და იციან, რომ მის თითოეულ ფერს თითო ემოცია შეეფერება).

ბავშვები ცისარტყელაზე აკრავენ სტიკერებს ინიციალებით.

მასწავლებელი მოსწავლეებს აქაც აძლევს უკუკავშირს.

1 წთ.  
9. გასვლის „ბარათები“:

აქტივობის მიზანი:

საკომუნიკაციო უნარების განვითარება

ლექსიკური მარაგის განმტკიცება

აქტივობის მიზანი: მასწავლებელი და სპეციალური მასწავლებელი კლასს სთხოვენ, დაიყონ 2 ნაწილად.

ინსტრუქცია კლასისადმი შემდეგია:

„ჩვენ დავდგებით კარის სხვადასხვა მხარეს, წყვილი/ორი თქვენგანი მოდიხართ ჩვენთან. დგებით ერთმანეთის პირისპირ და ერთი თქვენგანი აკეთებს ცხოველის იმიტაციას, მეორე თქვენგანი ამბობს იმ სიტყვას, რომლის იმიტაციაც მოისმინა, მაგ.: 1. – QUACK-QUACK

                                                 2. – A DUCK

მაგალითს გაჩვენებთ ჩვენ და გთხოვთ, მოგვბაძოთ: – QUACK-QUACK“

                                                 “ – A DUCK “.

თქვენ მიიღებთ იმ ცხოველის ბარათზე დაწერილ სახელწოდებას, რომლებიც გამოიცანით და თქვით.

ეს თქვენი გასვლის „ბარათებია“ .

ყოველი წყვილის გამოსვლისთანავე ბავშვებს ეძლევათ უკუკავშირი, ასევე წინდაწინ დაჭრილი ბარათები ცხოველთა/ფრინველთა სახელწოდებებით.

ბარათები გაშლილია მერხზე, რომელიც იქვე, კართან დგას.

 

 

5 წთ თაბახის ფურცელზე ამობეჭდილი და რამდენიმედ დაჭრილი ბარათები ცხოველთა / ფრინველთა სახელწოდებებით“.
 

შეფასება: განმავითარებელი/მყისიერი უკუკავშირით, თვითშეფასების ბარათები

 

 

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ორნახადის სიყვარულით

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი