პარასკევი, სექტემბერი 29, 2023
29 სექტემბერი, პარასკევი, 2023

პრაქტიკული პედაგოგიკა – ანგარიშები მასწავლებლის პორტფოლიოსთვის

დღეს ძალიან აქტუალურია მასწავლებლის პორტფოლიოს თემა. ბევრ ქვეყანაში უნივერსიტეტებმა, პროფესიულმა გაერთიანებებმა, საგანმანათლებლო ცენტრებმა, გამომცემლობებმა და სხვადასხვა ინსტიტუციებმა საკუთარი ქვეყნის მასწავლებელთა დასახმარებლად შექმნეს სხვადასხვა ტიპის გზამკვლევები, რომლებიც პრაქტიკულ რჩევებს სთავაზობენ მასწავლებლებს, რათა ეფექტურად აწარმოონ საკუთარი პორტფოლიოები. 
რამ გამოიწვია ამ საკითხის აქტუალობა?

როგორც ცნობილია პორტფოლიო არის მასწავლებლის საქმიანობის და პროფესიული მომზადების, უწყვეტი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული საქმიანობის ანალიზის, შეფასების და პროფესიული წარმატების დამადასტურებელი დოკუმენტების, ეგრეთ წოდებული, “არტეფაქტების” ერთობლიობა. ექსპერტები აღნიშნავენ – იმისათვის, რომ მასწავლებლის პორტფოლიოში შემავალი “არტეფაქტები” დოკუმენტურად დადასტურებულ თავალსაჩინოებად იყოს აღქმული, აუცილებელია მათ ახლდეს წერილობითი კომენტარები.

მასწავლებლის მიერ პორტფოლიოში გაკეთებული წერილობითი კომენტარები ოთხი ტიპისაა:

1.მიზნის ამსახველი წერილობითი კომენტარები – ეხება საგანმანათლებლო მიზნების დასახვის აუცილებლობას და საჭიროებას.
2.ანალიტიკური, ანუ შედეგების განსჯის ამსახველი კომენტარები – გვაწვდის არტეფაქტის კონტექსტს.
3.სათაურები, როგორც წერილობითი კომენტარები – შეიცავს იდენტიფიკაციებს, რაც წარმოადგენს ლოგიკურ ახსნას, თუ რატომ არის შეტანილი ესა თუ ის არტეფაქტი პორტფოლიოში.
4. ავთენტური შემოწმებისა და შეფასების კომენტარი – ეს არის ფორმატული და სუმატური შემოწმების ანგარიში, რომელიც ასახავს სტანდარტებზე ორიენტირებული აქტივობების განხორციელების ანგარიშებს.

ექსპერტები აღიარებენ, რომ აქტუალურია წერილობითი კომენტარის ღირებულება, როდესაც იგი ზუსტად ასახავს არტეფაქტის მნიშვნელობას.

აღიარებულია, რომ პორტფოლიოში მასწავლებლის მიერ გაკეთებულ კომენტარებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სხვადასხვა აქტივობების განხორციელების/შესრულების ანგარიშებს. გთავაზობთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მარტივი სქემების ვარიანტებს, რომელთა გამოყენება დაეხმარება მასწავლებელს პირადი პორტფოლიოს წარმოებაში.

სტატიაში განვიხილავთ ანგარიშის სქემებს, რომლებიც შეეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს როგორიცაა:

1.მასწავლებლის კონფერენციაში მონაწილეობის ანგარიში;
2.მასწავლებლის მიერ განხორციელებული პროექტის ანგარიში;
3.მასწავლებლის მიერ მომზადებული და ჩატარებული ინტეგრირებული გაკვეთილის ანგარიში;
4.მასწავლებლის ტრენინგში მონაწილეობის ანგარიში.
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია თემატური კონფერენციები, რომელშიც მონაწილეობს მასწავლებელი მომხსენებლის ან მსმენელის რანგში. მის პირად პორტფოლიოში განთავსებული დამადასტურებელი დოკუმენტები, მაგალითად სერტიფიკატი, კონფერენციის დღის წესრიგი, ფოტომასალა დაშ. მნიშვნელოვანი არტეფაქტია და მას „დოკუმენტურად დადასტურებულ თვალსაჩინოებად” აქცევს. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ამას კონფერენციის ანგარიშის სახით ემატება მასწავლებლის კომენტარი. კონფერენციის ანგარიში სხვადასხვა ფორმით შეიძლება დაიწეროს, თუნდაც ასეთი სახით:
კონფერენციის ანგარიში
კონფერენციის დასახელება —————————————————————-კონფერენციის ორგანიზატორი ორგანიზაცია —————————————–
კონფერენციის ჩატარების თარიღი ——————————————————
კონფერენციის მონაწილე მასწავლებელი ————————————————
კონფერენციის მიზანი ————————————————————————-კონფერენციის ძირითადი საკითხები ——————————————————
რა მომცა ამ კონფერენციამ? ——————————————————————
რას გამოვიყენებ პრაქტიკაში? —————————————————————
დანართები:
1.დღის წესრიგი
2.სერტიფიკატი/ცნობა
მასწავლებლის ხელმოწერა: ————————-
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ერთ-ერთი პოპულარული ფორმა თემატური ტრენინგებია. სემინარის გავლის შემდეგ მასწავლებლის მიერ მის პირად პორტფოლიოში განთავსებული დამადასტურებელი დოკუმენტები, მაგალითად, სერტიფიკატი, ტრენინგის დღის წესრიგი, ფოტომასალა და ა.შ. მნიშვნელოვანი არტეფაქტია და მას „დოკუმენტურად დადასტურებულ თვალსაჩინოებად” აქცევს. თუმცა უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ამას ემატება მასწავლებლის კომენტარი – ტრენინგის ანგარიშის სახით. ანგარიში სხვადასხვა ფორმით შეიძლება დაიწეროს, თუნდაც ასეთი სახით:
ტრენინგის ანგარიში
ტრენინგის დასახელება —————————————————————-
ტრენინგის ორგანიზატორი ორგანიზაცია —————————————–
ტრენინგის ჩატარების თარიღი ——————————————————
ტრენინგის მონაწილე მასწავლებელი ————————————————
ტრენინგის მიზანი ————————————————————————-
ტრენინგის ძირითადი საკითხები ——————————————————
რა ვისწავლე ამ ტრენინგზე? ————————————————————–
რას გამოვიყენებ პრაქტიკაში ?————————————————————–
დანართები:
1.დღის წესრიგი
2.სერტიფიკატი/ცნობა
მასწავლებლის ხელმოწერა: ————————-
 
მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია მასწავლებლის მონაწილეობა სხვადასხვა მოკლევადიან და გრძელვადიან პროექტებში. შესაძლოა მასწავლებელი თვითონ იყოს პროექტის ავტორი. პროექტის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი მის პირად პორტფოლიოში განათავსებს პროექტის დამადასტურებელ დოკუმენტებს, მაგალითად პროექტის მასალა, პროექტის სამუშაო გეგმა, ფოტო-ვიდეო მასალები, სერტიფიკატი, დაშ. რაც მნიშვნელოვანი არტეფაქტებია და მას „დოკუმენტურად დადასტურებულ თვალსაჩინოებად” აქცევს, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ამას ემატება მასწავლებლის კომენტარი – პროექტის ანგარიშის სახით. ანგარიში სხვადასხვა ფორმით შეიძლება დაიწეროს, თუნდაც ასეთი სახით:

განხორციელებული პროექტის ანგარიში
პროექტის სახელწოდება ———————————————————
კლასი ——————————————————————————
პროექტის განხორციელების ვადები ——————————————-
პროექტში მონაწილე მასწავლებელი ——————————————
პროექტის მიზანი ——————————————————————
რა ამოცანები გადაიჭრა ————————————————————
რა რესურსები იქნა გამოყენებული და/ან შექმნილი ————————–
პროექტის შედეგები
თვისობრივი ————————————————————————
რაოდენობრივი ———————————————————————
დასკვნა /პროექტის მნიშვნელობა ———————————————–
დანართები:
1.პროექტი
2.პროექტის მიმდინარეობის ვიდეომასალა
3.პროექტის ფოტომასალა
ხელმოწერა: ————————-
 
მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია მან კოლეგებთან ერთად იმუშაოს ინტეგრირებულ გაკვეთილებზე, როგორც თავის კათედრაზე ასევე სხვა კათედრის მასწავლებლებთან ერთად. ინტეგრირებული გაკვეთილის დაგეგმვის შემდეგ იწყება უმნიშვნელოვანესი პროცესი – მისი დანერგვის. მასწავლებელი დამოუკიდებლად ან თავის კოლეგასთან ერთად ატარებს ინტეგრირებულ გაკვეთილს. რომლის შემდეგაც ის აანალიზებს ჩატარებულ გაკვეთილს და წერს ანგარიშს. შემდეგ მასწავლებელი მის პირად პორტფოლიოში განათავსებს ამ პროცესის დამადასტურებელ დოკუმენტებს, მაგალითად გაკვეთილის გეგმა, შეფასების რუბრიკა, ფოტო-ვიდეო მასალები დაშ. რაც მნიშვნელოვანი არტეფაქტებია და მას „დოკუმენტურად დადასტურებულ თვალსაჩინოებად” აქცევს, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ამას ემატება მასწავლებლის კომენტარი – ინტეგრირებული გაკვეთილის ანგარიშის სახით. ანგარიში სხვადასხვა ფორმით შეიძლება დაიწეროს, თუნდაც ასეთი სახით:
 
ინტეგრირებული გაკვეთილის ანგარიში
საგნების დასახელება ————————————————–
კლასი ——————————————————————-
გაკვეთილის ჩატარების დრო —————————————–
მონაწილე მასწავლებლები ——————————————-
გაკვეთილის მიზანი —————————————————–
რა თემების იტეგრირება მოხდა? ————————————–
რა რესურსები იქნა გამოყენებული და/ან შექმნილი —————-
რა მეთოდები იქნა გამოყენებული ————————————-
მიღწეული შედეგები ———————————————–
თვითშეფასება ————————————————————
დამსწრე კოლეგის შეფასების ანალიზი ——————————-
საბოლოო დასკვნა —————————————-
დანართები:
1.გაკვეთილის მიმდინარეობის ვიდეომასალა
2.გაკვეთილის გეგმა და შეფასების რუბრიკა
3.გაკვეთილზე დამსწრე კოლეგის შეფასების სქემა
ხელმოწერა: ————————-
როგორც ვხედავთ მასწავლებლის პორტფოლიოში ანგარიშის სახით გაკეთებული წერილობითი კომენტარი არის პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება თითოეული არტეფაქტის ასახსნელად, რაც დინამიურს ხდის მასწავლებლის პორტფოლიოს.
გამოყენებული ლიტერატურა:
https://www.mastsavlebeli.ge/uploads/portfolio/sofo_lobJaniZe_1.pdf
2.Campbell, V. M., Cignetti, P. B., Melenyzer, B. J., Nettles, D. H., & Wyman, R. M., Jr. (2004). How to develop a professional portfolio: A manual for teachers (3rde.). Boston: Allyn & Bacon.
3.Rieman, P. (2000). Teaching portfolios: Presenting your professional best. Boston: McGraw – Hill.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი