მოსწავლეთა საჭიროებანი და მიზნები მათემატიკის სწავლის დროს

ნებისმიერ სასკოლო საგანში სასწავლო პროცესის შინაარსის, სწავლების მეთოდებისა და სასურველი შედეგების დადგენაში, როგორც წესი, მონაწილეობენ დაინტერესებული მხარეები – მასწავლებლები, მშობლები,

მეტის წაკითხვა

ბარიერები შეფასების სისტემის რეფორმაში

რატომ არ ხდება ადვილად რეფორმა შეფასებაში, კერძოდ, ნიშნების წერაში, და რა უშლის ხელს პოზიტიურ ცვლილებებს ამ მიმართულებით? ბარიერი 1: მიღებულია,

მეტის წაკითხვა

რატომ, რისთვის და როგორ უნდა დაიწეროს ნიშნები სკოლაში?

ეროვნული სასწავლო გეგმის როგორც 2011 წლის, ასევე 2017 წლის ვერსიებში მოსწავლეებისთვის ნიშნების დაწერის სისტემა ორ-ორ გვერდს მაინც იკავებს, თუმცა უმეტესი

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის წიგნი- შეფასება: მოსწავლე, გაკვეთილი, შიდა სასკოლო

ვრცლად მასწავლებლის წიგნი- შეფასება მოსწავლე, გაკვეთილი და შიდა სასკოლო

მეტის წაკითხვა

როგორ შევქმნათ შემაჯამებელი დავალება და შესაბამისი ანალიტიკური რუბრიკა

კარგი შემაჯამებელი დავალებისა და შესაბამისი ანალიტიკური რუბრიკის შექმნა ადვილი საქმე არ არის. ეს იტერაციული პროცესია, როდესაც ძირითად, საყრდენ კომპონენტებს –

მეტის წაკითხვა

მეთოდოლოგიური მოთხოვნები მოსწავლეთა შეფასების ინსტრუმენტებისა და წესების მიმართ

  ეროვნული სასწავლო გეგმის შესავალ ნაწილში შეტანილი ზოგიერთი ცვლილება სასწავლო პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვას ეხება და ძირითად მეთოდოლოგიურ ორიენტირებს განსაზღვრავს,

მეტის წაკითხვა

განმსაზღვრელი შეფასების ეფექტური ტექნოლოგიის ძიებაში  

  ეროვნული სასწავლო გეგმის მოქმედი და ახალი რედაქციების შესავალ ნაწილებში შესანიშნავადაა წარმოჩენილი უკანასკნელი ათწლეულის ტენდენცია, განმავითარებელმა შეფასებამ დაიკავოს შესაფერისი ადგილი

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის პრაქტიკული საჭიროებანი სწავლების ეფექტური წარმართვისთვის

ახალი საკითხის სწავლების საწყის ეტაპზე ყველა მასწავლებელს უწევს საკუთარი თავისთვის პასუხის გაცემა შემდეგ შეკითხვებზე: რა არის საკითხის სწავლების მიზანი? მოსწავლის

მეტის წაკითხვა

მოსწავლე, მასწავლებელი და სახელმძღვანელო მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პირობებში

  მრავალნი ეძიებენ პასუხს შეკითხვაზე, თუ რა მიზეზებმა განაპირობეს ზოგიერთი ქვეყნის განათლების სისტემის სწრაფი  წინსვლა და შედეგების გაუმჯობესება და ამ

მეტის წაკითხვა

კრიტერიუმები გაკვეთილის გეგმის შეფასებისთვის

გაკვეთილის გეგმის შეფასებისთვის საჭირო კრიტერიუმების ჩამონათვალი ასე გვესახება: ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და სტანდარტებთან შესაბამისობა; სასწავლო შინაარსის სიზუსტე და თანამედროვეობა, მისი

მეტის წაკითხვა