სწრაფი კითხვა   

მეცნიერთა და პედაგოგთა ხანგრძლივმა დაკვირვებამ ცხადყო, რომ სწრაფი კითხვა ხშირად არა მხოლოდ ხელს უწყობს, არამედ განაპირობებს კიდეც  მოსწავლეთა წარმატებას. „ადამიანები

მეტის წაკითხვა