მხატვრული ტექსტის აღქმა და გაგება-გააზრება

  „ – ვითომ დაფრთხებოდნენ დამბაჩის ხმაზე ყვავები?“ – ანუ რატომ არ გაუბრწყინდა აღტაცებით თვალები ნოველის წაკითხვაზე მწერლის ქალიშვილს? მხატვრული

მეტის წაკითხვა