სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამა, როგორც სკოლის განვითარების კონცეფცია

მოგეხსენებათ, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია შეიმუშაოს საკუთარი სასკოლო სასწავლო გეგმა, რომელიც ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. სასკოლო სასწავლო გეგმის ერთ-ერთი დანიშნულებაა 

მეტის წაკითხვა