გამჭოლ კომპეტენციაზე ორიენტირებული გაკვეთილის დაგეგმვა

მათემატიკის მაღალი ხარისხით სწავლება მნიშვნელოვნად განაპირობებს მოსწავლის  ინტელექტის განვითარებას. ბოლო წლებში  საგანმანათლებლო სივრცეში სულ უფრო მეტად საუბრობენ რთული სააზროვნო უნარებ-ჩვევების: 

მეტის წაკითხვა