პერიფრაზისა და პარაფრაზისათვის

ძვირფას მკითხველს, ალბათ, არაერთგზის შეუნიშნავს ქართულ სამეცნიერო მეთოდურ ლიტერატურაში ტერმინების _ პერიფრაზისა და პარაფრაზის გამოყენებასთან დაკავშირებით არსებული არაერთგვაროვნება. ზოგიერთი ავტორი

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის საიდუმლო და წერის სწავლების კონცეპტუალური თეზისები

არაერთგზის თქმულა და დაწერილა, რომ წერა შემოქმედებითი, ინტელექტუალური პროცესია. იგი რთულია იმდენად, რამდენადაც ავტორს გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებს და არ არსებობს

მეტის წაკითხვა

წერის სათავეებთან

ერთდროულად რთულიც არის და სასიამოვნოც წერის სათავეებთან დგომა და ზღვა მასალის მდინარებისათვის თვალის დევნება. რთულია, რადგან იცი, რომ შენი ნაწერი

მეტის წაკითხვა

გვესმის თუ ვუსმენთ?

ცნობილია, რომ ეფექტური სასწავლო გარემო კომუნიკაციის ხელოვნებაზე დაყრდნობით იქმნება. კომუნიკაციის პროცესი კი, თავის მხრივ, ორ კომპონენტს შეიცავს: თქმა-გადმოცემასა და გაგება-აღქმას.

მეტის წაკითხვა

ენის ფარდობითობის თეორიასეპირ-უორფის ჰიპოთეზა

მახსოვს, გაოცებისა და პროფესიული არჩევანის გამართლების განცდა დამეუფლა, როდესაც ენის ფარდობითობის თეორიის შესახებ შევიტყვე. უმთავრესად იმიტომ, რომ “ენას შეუძლია, გავლენა

მეტის წაკითხვა

მწერლის ენა და ლიტერატურული სამართალი

ლიტერატურულ ემოციებსაც სოციალური პროცესები განაპირობებს და ლიტერატურის ტექსტურ ქსოვილთა გაცნობიერების პროცესიც იმთავითვე მოიაზრებს სტრუქტურის უნივერსალური დომინანტების (ადამიანის, დროის, სივრცის) გაცნობიერების

მეტის წაკითხვა