ტრადიციული ქვეყანათმცოდნეობიდან ინტერკულტურულ სწავლებამდე

უცხო ენის ათვისებისას ქვეყანათმცოდნეობას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. ის შესასწავლი ენის ქვეყნის, ანუ, როგორც ხშირად უწოდებენ, ”უცხო” ქვეყნის შესწავლას ემსახურება. ტერმინი

მეტის წაკითხვა

მოსმენის უნარ-ჩვევაზე მუშაობის სავარჯიშოთა ტიპოლოგია

ენის სრულყოფილად ათვისებისათვის მოსმენა ლაპარაკთან, კითხვასა და წერასთან ერთად სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. უცხო ენების დიდაქტიკაში მოსმენა გულისხმობს ენის შემსწავლელებში

მეტის წაკითხვა

სახელმძღვანელოს როლი უცხო ენის გაკვეთილზე

წარმოდგენილი სტატიის მიზანია, მკითხველს გააცნოს უცხო ენის სახელმძღვანელოს, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი სასწავლო მასალის, განვითარების ასპექტები ენის ათვისებისას; სახელმძღვანელოს ფუნქციები, სახელმძღვანელოს

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე უცხო ენის გაკვეთილი

დღეს აღარავინ დავობს იმაზე, რომ უცხო ენის შესწავლა მრავალმხრივი პროცესია და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს როგორც ენის შემსწავლელის, ისე მასწავლებლის მხრიდან.

მეტის წაკითხვა

ტექსტზე მუშაობა და კითხვის სტრატეგიები უცხო ენის გაკვეთილზე

კითხვა თვითშემეცნების, საკუთარი აზრების ჩამოყალიბებისა და გამუდმებული შედარების პროცესია – ამ აზრისა იმ აზრთან, შენი გამოცდილებისა სხვის გამოცდილებასთან.  მონტენი  უცხო

მეტის წაკითხვა

„სამეტყველო უნარ-ჩვევები“ – იზოლირებულად თუ ინტეგრირებულად?

უცხო ენების დიდაქტიკაში ხშირად ხდება ცნებების: „უნარი” და „უნარ-ჩვევა” – აღრევა, თანაც არა მარტო ზეპირ მეტყველებაში, არამედ დარგობრივ ლიტერატურასა და

მეტის წაკითხვა