თვითშეფასება   და  მისი ეფექტურობა

შეფასება სწავლა-სწავლების პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ვიცით, ვიცნობთ და ვიყენებთ სასწავლო გეგმის მიხედვით დადგენილ ორი ტიპის შეფასებას: განმსაზღვრელსა და განმავითარებელს. თქვენი

მეტის წაკითხვა