ეფექტური კომუნიკაციის პარამეტრები

შიფტერები და მათი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ ცვალებადი მნიშვნელობის მქონე სიტყვების ზუსტი აზრი, უნდა ვიცოდეთ: მე – ვინ ამბობს, შენ

მეტის წაკითხვა

ანალოგიის კანონი და მეტყველების რიტმული ორგანიზება

ქართული კლასიკური მჭევრმეტყველების ტექსტები ჩვენამდე წერილობითი სახითაა მოღწეული. თუმცა თავისი არსით მჭევრმეტყველება ზეპირი მეტყველების ფორმაა, ჩვენ საქმე გვაქვს წინასწარ წერილობითი

მეტის წაკითხვა

აზრისა და მნიშვნელობის ურთიერთმიმართება რიტორიკულ ტექსტებში

“… უსულო საგნები, რომლებიც ხმას გამოსცემენ – სტვირი ან ებანი, თუ ხმებში არ იძლევიან განსხვავებებს, როგორც შეიცნობა, რას უკრავენ სტვირზე

მეტის წაკითხვა

პრაგმალინგვისტიკა – ენა და ადამიანი

პრაგმალინგვისტიკის ენათმეცნიერების დარგად გამოყოფა დაკავშირებულია 1970 წელს ჩატარებულ საერთაშორისო სიმპოზიუმთან, რომელიც პრაგმატიკის საკითხებს მიეძღვნა. სიმპოზიუმის მონაწილეები იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ

მეტის წაკითხვა

მეტაფორა და მეტონიმია

მეტაფორა და მეტონიმია ტროპთა საკლასიფიკაციო სისტემაში იერარქიის პირველი დონეა. მეტაფორა და მეტონიმია, როგორც ტროპის ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო სახეობა, დამყარებულია მეზობლობის და

მეტის წაკითხვა

რიტორიკა და ტროპების თეორია

იმ დროიდან, როცა არსებობა დაიწყო რიტორიკამ, როგორც მეცნიერებამ და როგორც ხელოვნებამ, ტროპის თეორია ამ დარგის განუყოფელ ნაწილად იქცა, ხოლო მისი

მეტის წაკითხვა

რიტორიკა, სტილისტიკა, პრაგმატიკა

პოეტურ სტილსა და ჩვეულებრივ მეტყველებას შორის არსებულმა სივრცემ წარმოქმნა მჭევრმეტყველება, რის გამოც იგი ხან ერთს უახლოვდება, ხან – მეორეს. ამიტომ

მეტის წაკითხვა

ახალი რიტორიკის (ნეორიტორიკის)თეორიული საფუძვლები

ლინგვისტურ და ლოგიკურ მიმდინარეობებს შორის, რომლებმაც ნიადაგი მოუმზადეს ნეორიტორიკას, შეიძლება გამოვყოთ ტრანსფორმაციული ლინგვისტიკა (ზ. ჰარისი) და იელმსლევის კონოტაციის თეორია, იაკობსონის

მეტის წაკითხვა

შორისდებულთა სემანტიკაგალაკტიონ ტაბიძის პოეზია

შორისდებული ადამიანის შინაგან განცდათა გამომხატველია. ეს თავისებური ენაა, რომლის მეშვეობითაც გამოითქმება სიყვარული, სიხარული, სიძულვილი, ტკივილი, აღფრთოვანება, გაოცება, გაკვირვება და სხვა.

მეტის წაკითხვა

ვარსკვლავების პოეტიკა ანა კალანდაძის პოეზიაში

 პოეზია, გარდა იმისა, რომ მეტყველების ფაქტად რჩება, იგი, ამავე დროს, მის საზღვრებს გარეთაც იჭრება… ენის სტიქიის მოძრაობაში ჩაფლული, მისი ნაწილაკების

მეტის წაკითხვა