ციფრული და მედიაწიგნიერების განვითარება  დაწყებით საფეხურზე

ციფრული და მედიაწიგნიერების კომპეტენციების გამოყენებით საგაკვეთილო  პროცესის    დაგეგმვა    ხელს უწყობს   მოსწავლეებში ახალი მასალის, ინფორმაციის, მხატვრული თუ საინფორმაციო ტექსტების აღქმა-გააზრებას, მიღებული

მეტის წაკითხვა